สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง)

วิสัยทัศน์
"สถาบันการอาชีวศึกษาชั้นนำ ด้านวิชาชีพและการวิจัยเพื่อชุมชนและสังคม ในระดับชาติ"
 
:: LemonGrass Retreat Resort
 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
 
 
วิสัยทัศน์
"สถาบันการศึกษาชั้นนำ ด้านวิชาชีพและการวิจัยเพื่อชุมชนและสังคม ในระดับชาติ"

พันธกิจ
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพที่มีคุณภาพ
2. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
3. บริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชนและสังคม
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. บริหารจัดการที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล
 
ข้อมูลทั่วไปของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
          สถาบันการอาชีวศึกษาภาาคใต้ 1 เกิดจากการรวมกลุ่มสถานศึกษาจัดตั้งตามความในมาตรา 13 ของพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พุทธศักราช 2551 ให้จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 มีจำนวนสถานศึกษา ทั้งสิน 11 แห่ง ประกอบด้วย
        1. วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
        2. วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
        3. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
        4. วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
        5. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
        6. วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
        7. วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
        8. วิทยาลัยเทคนิคสิชล
        9. วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
      10. วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
      11. วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

วัตถุประสงค์การจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 ดังนี้
        1. เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในทุกระดับด้านวิชาชีพ ระดับช่างฝีมือ ช่างเทคนิคและระดับนักเทคโนโลยีสายปฏิบัติการที่มีคุณภาพทุกด้าน ได้แก่ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพ ตามมาตรฐานคุณวุฒิสนองความต้องการกำลังในการพัฒนาประเทศสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
        2. เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษฝีมือ เทคโนโลยีการผลิต และเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาทางวิชาการการผลิตโดยร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สืบสานประเพณี ค่านิยมที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมภูมิปัญญาให้อย่างหลากหลาย
        3. เพื่อสร้างแนวทางความร่วมมือ และขยายเครือข่ายความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์ในการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ

ผลจากวัตถุประะสงค์การจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาจะส่งผลให้การจัดการด้านอาชีวศึกษาก่อประโยชน์ต่อการพัฒนาเยาวชน ชุมชน สังคม และท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า แล้วจะเกิดความพร้อมและความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
        1. ความพร้อมในการผลิตกำลังคนในระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ โดยการใช้ทรัพยากรที่มีในแต่ละสถานศึกษาร่วมกัน
        2. มีเอกภาพในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการและท้องถิ่น เช่น การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี และสหกิจศึกษา
        3. มีเครือข่ายในการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาร่วมกันทั้งระดับสถานศึกษา สถานประกอบการใน 4 จังหวัด (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง)
        4. ความพร้อมในการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการตามความต้องการของตลาดแรงงานเพราะมีครูที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอกในแต่ละสถานศึกษา ทุกสาขาวิชา ตลอดทั้งมีครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการ สถานประกอบการที่มีความพร้อมในการรองรับในการจัดการศึกษา
        5. ความเชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอน ครูมีผลงานทางวิชาการและเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
        6. ความเชี่ยวชาญในการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษา โดยมีผลงานวิจัยของครู คณาจารย์และบุคลากรในสถานศึกษากลุ่มอาชีวศึกษาภาาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 
 

 
  สมัครสมาชิกจะได้รับข่าวสารล่าสุด และข้อเสนอของเรา.
  กรุณากรอกอีเมล
 

  :: veis1.ac.th

Ad Visitor Statistics
1 Online
23 Today
23 Yesterday
23 Week
555 Month
2,774 Year
2,774 Total
Record: 95 (05-06-2018)
You ip address : 54.224.103.239
 
:: หน่วยงานราชการ

 
   
   

© copyright . All rights reserved , veis1.ac.th
Tel : 075450482 Mobile : 094-5952449
Email : info@veis1.ac.th