สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง)

วิสัยทัศน์
"สถาบันการอาชีวศึกษาชั้นนำ ด้านวิชาชีพและการวิจัยเพื่อชุมชนและสังคม ในระดับชาติ"
 
:: factory
:: ข้อมูลงบประมาณ ของสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1
ข้อมูล ณ วันที่ 3 มกราคม 2559
ข้อมูลงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ในแต่ละวิทยาลัย ในสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 24.00 บาท
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 26.00 บาท
สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1 5.00 บาท
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 7.00 บาท
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 14.00 บาท
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 5.00 บาท
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 0.00 บาท
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 13.00 บาท
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 8.00 บาท
วิทยาลัยเทคนิคสิชล 1.00 บาท
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 0.00 บาท
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 0.00 บาท
  รวม 0.00 บาท
 

แสดงรายการรายรับ / รายจ่าย ของ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
ลำดับ ปีงบประมาณ หมวดงบประมาณ รายการ ประเภท จำนวนเงิน
1 2559 งบดำเนินงาน เงินวิทยะฐานะ ใช้จ่าย 3,578,122.58
2 2559 งบดำเนินงาน เงินเดือนข้าราชการ ใช้จ่าย 38,554,440.32
3 2559 งบดำเนินงาน เงินวิทยะฐานะ ได้รับจัดสรร 3,578,122.58
4 2559 งบดำเนินงาน เงินเดือนข้าราชการ ได้รับจัดสรร 38,554,440.32
5 2559 งบอุดหนุน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าสาธารณูปโภค) ได้รับจัดสรร 577,000.00
6 2559 งบอื่น ๆ โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ใช้จ่าย 183,765.00
7 2559 งบอื่น ๆ โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ได้รับจัดสรร 190,000.00
8 2559 งบอื่น ๆ โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ได้รับจัดสรร 40,000.00
9 2559 งบอื่น ๆ โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ได้รับจัดสรร 90,000.00
10 2559 งบอื่น ๆ โครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ใช้จ่าย 1,528,000.00
11 2559 งบอื่น ๆ โครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ได้รับจัดสรร 1,528,000.00
12 2559 งบดำเนินงาน ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ใช้จ่าย 147,140.00
13 2559 งบดำเนินงาน ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ได้รับจัดสรร 226,420.00
14 2559 งบอื่น ๆ โครงการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล ได้รับจัดสรร 200,000.00
15 2559 งบอื่น ๆ โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน ใช้จ่าย 78,400.00
16 2559 งบอื่น ๆ โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน ได้รับจัดสรร 117,600.00
17 2559 งบอื่น ๆ โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา ใช้จ่าย 126,400.00
18 2559 งบอื่น ๆ โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา ได้รับจัดสรร 189,600.00
19 2559 งบอื่น ๆ โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ใช้จ่าย 544,237.02
20 2559 งบอื่น ๆ โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ได้รับจัดสรร 917,000.00
21 2559 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ได้รับจัดสรร 165,000.00
22 2559 งบดำเนินงาน ปวส. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ใช้จ่าย 3,741,416.07
23 2559 งบดำเนินงาน ปวส. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ได้รับจัดสรร 6,426,800.00
24 2559 งบดำเนินงาน ระยะสั้น ผู้รับบริการการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น ใช้จ่าย 10,900.00
25 2559 งบดำเนินงาน ระยะสั้น ผู้รับบริการการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น ได้รับจัดสรร 64,000.00
26 2559 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี(ระดับ ปวส.) ได้รับจัดสรร 15,000.00
27 2559 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี(ระดับ ปวช.) ได้รับจัดสรร 7,500.00
28 2559 งบดำเนินงาน ปวช. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ใช้จ่าย 3,070,829.17
29 2559 งบดำเนินงาน ปวช. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ได้รับจัดสรร 4,828,200.00
30 2559 งบอุดหนุน ค่าอุปกรณ์การเรียน ใช้จ่าย 580,060.00
31 2559 งบอุดหนุน ค่าหนังสือเรียน ใช้จ่าย 171,030.00
32 2559 งบอุดหนุน ค่าหนังสือเรียน ได้รับจัดสรร 5,572,000.00
33 2559 งบอุดหนุน ค่าอุปกรณ์การเรียน ได้รับจัดสรร 1,281,560.00
34 2559 งบอุดหนุน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ได้รับจัดสรร 2,418,300.00
35 2559 งบอุดหนุน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ใช้จ่าย 2,646,700.00
36 2559 งบอุดหนุน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ได้รับจัดสรร 2,646,700.00
37 2559 งบอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน ใช้จ่าย 17,545,000.00
38 2559 งบอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน ได้รับจัดสรร 17,545,000.00
39 2559 งบลงทุน (ครุภัณฑ์) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโลหะวิทยา ใช้จ่าย 2,987,000.00
40 2559 งบลงทุน (ครุภัณฑ์) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโลหะวิทยา ได้รับจัดสรร 3,000,000.00
รวมรายรับ 90,178,242.90
รวมรายจ่าย 75,493,440.16
คงเหลือ 14,684,802.74

 
  สมัครสมาชิกจะได้รับข่าวสารล่าสุด และข้อเสนอของเรา.
  กรุณากรอกอีเมล
 

  :: veis1.ac.th

Ad Visitor Statistics
1 Online
2 Today
33 Yesterday
35 Week
636 Month
3,865 Year
3,865 Total
Record: 95 (05-06-2018)
You ip address : 54.156.85.167
 
:: หน่วยงานราชการ

 
   
   

© copyright . All rights reserved , veis1.ac.th
Tel : 075450482 Mobile : 094-5952449
Email : info@veis1.ac.th