สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง)

วิสัยทัศน์
"สถาบันการอาชีวศึกษาชั้นนำ ด้านวิชาชีพและการวิจัยเพื่อชุมชนและสังคม ในระดับชาติ"
 
:: factory
:: ข้อมูลงบประมาณ ของสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1
ข้อมูล ณ วันที่ 3 มกราคม 2559
ข้อมูลงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ในแต่ละวิทยาลัย ในสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 24.00 บาท
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 26.00 บาท
สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1 5.00 บาท
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 7.00 บาท
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 14.00 บาท
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 5.00 บาท
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 0.00 บาท
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 13.00 บาท
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 8.00 บาท
วิทยาลัยเทคนิคสิชล 1.00 บาท
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 0.00 บาท
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 0.00 บาท
  รวม 0.00 บาท
 

แสดงรายการรายรับ / รายจ่าย ของ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ลำดับ ปีงบประมาณ หมวดงบประมาณ รายการ ประเภท จำนวนเงิน
1 2559 งบอื่น ๆ โครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชนตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ได้รับจัดสรร 1,528,000.00
2 2559 งบดำเนินงาน ปวส. โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน ได้รับจัดสรร 58,380.00
3 2559 งบดำเนินงาน ปวส. โครงการผลิตพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับจัดสรร 454,000.00
4 2559 งบอื่น ๆ โครงการยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ได้รับจัดสรร 30,300.00
5 2559 งบดำเนินงาน ปวช. โครงการพัฒนาระบบบัญชีและ GFMIS ของวิทยาลัยเครือข่าย ตรวจสอบภายในระดับจังหวัดและวิทยาลัยเครือข่ายนำร่องตรวจสอบภายในระดับจังหวัด ได้รับจัดสรร 25,000.00
6 2559 งบดำเนินงาน ระยะสั้น โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพการจัดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน ได้รับจัดสรร 440,000.00
7 2559 งบดำเนินงาน ปวช. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ได้รับจัดสรร 60,000.00
8 2559 งบดำเนินงาน ปวช. ค่าสาธารณูปโภค ได้รับจัดสรร 200,000.00
9 2559 งบดำเนินงาน ปวส. ค่าสาธารณูปโภค ได้รับจัดสรร 1,500,000.00
10 2559 งบดำเนินงาน ปวส. โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ได้รับจัดสรร 90,000.00
11 2559 งบดำเนินงาน ระยะสั้น โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ได้รับจัดสรร 717,000.00
12 2559 งบดำเนินงาน ปวช. กิจกรรมองค์การวิชาชีพพาณิชยกรรม ความคิด สร้างสรรค์ อำนวยการ และอาชีพเฉพาะทาง ได้รับจัดสรร 36,000.00
13 2559 งบดำเนินงาน ปวช. โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา ได้รับจัดสรร 94,800.00
14 2559 งบลงทุน (ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) ค่าที่ดินก่อสร้าง ได้รับจัดสรร 13,377,400.00
15 2559 งบอุดหนุน การหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษาที่ยากจน ได้รับจัดสรร 210,000.00
16 2559 งบดำเนินงาน ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ได้รับจัดสรร 202,450.00
17 2559 งบอุดหนุน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ได้รับจัดสรร 1,970,100.00
18 2559 งบอุดหนุน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ได้รับจัดสรร 2,086,675.00
19 2559 งบอุดหนุน ค่าอุปกรณ์การเรียน ได้รับจัดสรร 1,010,390.00
20 2559 งบอุดหนุน ค่าหนังสือเรียน ได้รับจัดสรร 4,393,000.00
21 2559 งบอุดหนุน สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ได้รับจัดสรร 281,000.00
22 2559 งบลงทุน (ครุภัณฑ์) ค่าครุภัณฑ์ ได้รับจัดสรร 1,500,000.00
23 2559 งบดำเนินงาน ระยะสั้น ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ได้รับจัดสรร 144,000.00
24 2559 งบอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน ได้รับจัดสรร 12,699,300.00
25 2559 งบดำเนินงาน ปวส. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ได้รับจัดสรร 3,730,400.00
26 2559 งบดำเนินงาน ปวช. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ได้รับจัดสรร 3,534,400.00
รวมรายรับ 50,372,595.00
รวมรายจ่าย 0.00
คงเหลือ 50,372,595.00

 
  สมัครสมาชิกจะได้รับข่าวสารล่าสุด และข้อเสนอของเรา.
  กรุณากรอกอีเมล
 

  :: veis1.ac.th

Ad Visitor Statistics
1 Online
2 Today
33 Yesterday
35 Week
636 Month
3,865 Year
3,865 Total
Record: 95 (05-06-2018)
You ip address : 54.156.85.167
 
:: หน่วยงานราชการ

 
   
   

© copyright . All rights reserved , veis1.ac.th
Tel : 075450482 Mobile : 094-5952449
Email : info@veis1.ac.th