สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง)

วิสัยทัศน์
"สถาบันการอาชีวศึกษาชั้นนำ ด้านวิชาชีพและการวิจัยเพื่อชุมชนและสังคม ในระดับชาติ"
 
:: factory
:: ข้อมูลงบประมาณ ของสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1
ข้อมูล ณ วันที่ 3 มกราคม 2559
ข้อมูลงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ในแต่ละวิทยาลัย ในสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 24.00 บาท
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 26.00 บาท
สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1 5.00 บาท
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 7.00 บาท
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 14.00 บาท
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 5.00 บาท
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 0.00 บาท
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 13.00 บาท
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 8.00 บาท
วิทยาลัยเทคนิคสิชล 1.00 บาท
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 0.00 บาท
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 0.00 บาท
  รวม 0.00 บาท
 

แสดงรายการรายรับ / รายจ่าย ของ วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
ลำดับ ปีงบประมาณ หมวดงบประมาณ รายการ ประเภท จำนวนเงิน
1 2559 งบอุดหนุน สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ได้รับจัดสรร 112,000.00
2 2559 งบอุดหนุน งบเงินอุดหนุน ได้รับจัดสรร 140,500.00
3 2559 งบอุดหนุน งบอุดหนุน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับจัดสรร 23,212,005.00
4 2559 งบดำเนินงาน ปวช. ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ได้รับจัดสรร 544,000.00
5 2559 งบดำเนินงาน ระยะสั้น หลักสูตรระยะสั้น ได้รับจัดสรร 80,300.00
6 2559 งบดำเนินงาน ปวช. ค่าตอบแทน/ค่าใช้สอย/ค่าวัสดุ/ค่าสาธารณูปโภค ได้รับจัดสรร 9,157,900.00
7 2559 งบลงทุน (ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) ค่าท่ดิก่อสร้าง ได้รับจัดสรร 1,900,000.00
8 2559 งบลงทุน (ครุภัณฑ์) ค่าครุภัณฑ์ ได้รับจัดสรร 2,500,000.00
9 2559 งบดำเนินงาน ค่าจ้างบุคลากร ใช้จ่าย 3,879,600.00
รวมรายรับ 37,646,705.00
รวมรายจ่าย 3,879,600.00
คงเหลือ 33,767,105.00

 
  สมัครสมาชิกจะได้รับข่าวสารล่าสุด และข้อเสนอของเรา.
  กรุณากรอกอีเมล
 

  :: veis1.ac.th

Ad Visitor Statistics
1 Online
23 Today
23 Yesterday
23 Week
555 Month
2,774 Year
2,774 Total
Record: 95 (05-06-2018)
You ip address : 54.224.103.239
 
:: หน่วยงานราชการ

 
   
   

© copyright . All rights reserved , veis1.ac.th
Tel : 075450482 Mobile : 094-5952449
Email : info@veis1.ac.th