สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง)

วิสัยทัศน์
"สถาบันการอาชีวศึกษาชั้นนำ ด้านวิชาชีพและการวิจัยเพื่อชุมชนและสังคม ในระดับชาติ"
 
:: Person
:: ข้อมูลบุคลากรในสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1
ข้อมูล ณ วันที่ 3 มกราคม 2559
บุคลากรในแต่ละวิทยาลัย ในสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 130 คน
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 245 คน
สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1 10 คน
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 76 คน
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 176 คน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 157 คน
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 8 คน
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 43 คน
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 22 คน
วิทยาลัยเทคนิคสิชล 2 คน
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 0 คน
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 106 คน
  รวม 975 คน
กราฟแสดงข้อมูลบุคลากรในสถาบัน การอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1
Line Chart
บุคลากรสถาบันฯ จำแนกตามตำแหน่ง/หน้าที่
บุคลากรสถาบันฯ จำแนกตามวุฒิการศึกษา
แสดงจำนวนช่วงอายุของบุคลากร สถาบันฯ
แสดงรายชื่อผู้ที่จะเกษียณในแต่ละปี (คำนวณจากอายุครบ 60 ปีในปีนั้น ๆ)

ภาพรวม บุคลากรในสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 5 จำแนกตามวุฒิการศึกษา
ประถม 7 คน
มัธยมศึกษาตอนต้น 1 คน
มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ) 7 คน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 6 คน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) 0 คน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 38 คน
ประกาศนียบัตรการศึกษา (ปก.ศ.) 1 คน
ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง (ปก.ศ.สูง) 0 คน
ประกาศนียบัตรการศึกษา ประโยคครูมัธยม (ปวส.ปม) 0 คน
ประกาศนียบัตรครูเทคนิควิชาชีพชั้นสูง 11 คน
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 417 คน
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า 201 คน
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 3 คน
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 1 คน
ไม่ระบุ 286 คน
  รวม 979 คน

 


 
  สมัครสมาชิกจะได้รับข่าวสารล่าสุด และข้อเสนอของเรา.
  กรุณากรอกอีเมล
 

  :: veis1.ac.th

Ad Visitor Statistics
1 Online
4 Today
30 Yesterday
83 Week
299 Month
299 Year
299 Total
Record: 31 (11-08-2017)
You ip address : 54.166.168.243
 
:: หน่วยงานราชการ

 
   
   

© copyright . All rights reserved , veis1.ac.th
Tel : 075450482 Mobile : 094-5952449
Email : info@veis1.ac.th