สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง)

วิสัยทัศน์
"สถาบันการอาชีวศึกษาชั้นนำ ด้านวิชาชีพและการวิจัยเพื่อชุมชนและสังคม ในระดับชาติ"
 
:: Person
:: ข้อมูลบุคลากรในสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1
ข้อมูล ณ วันที่ 3 มกราคม 2559
บุคลากรในแต่ละวิทยาลัย ในสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 130 คน
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 245 คน
สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1 10 คน
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 76 คน
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 176 คน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 159 คน
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 8 คน
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 43 คน
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 22 คน
วิทยาลัยเทคนิคสิชล 2 คน
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 0 คน
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 86 คน
  รวม 957 คน
กราฟแสดงข้อมูลบุคลากรในสถาบัน การอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1
Line Chart
บุคลากรสถาบันฯ จำแนกตามตำแหน่ง/หน้าที่
บุคลากรสถาบันฯ จำแนกตามวุฒิการศึกษา
แสดงจำนวนช่วงอายุของบุคลากร สถาบันฯ
แสดงรายชื่อผู้ที่จะเกษียณในแต่ละปี (คำนวณจากอายุครบ 60 ปีในปีนั้น ๆ)

 


บุคลากร วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
ลำดับ หมายเลขบัตรประชาชน ชื่อ- สกุล ตำแหน่ง / หน้าที่ อีเมล เบอร์โทรศัพท์
1 19599002xxxxx ปรมินทร์ แก้วทอง ลูกจ้างชั่วคราว por-boxster@hotmail.com xxxx
2 38099001xxxxx นางสาวหัทยาวลี สินภิบาล ลูกจ้างชั่วคราว au_kop@yahoo.com 0865948xxxx
3 38012003xxxxx นางสุภาศิณี ชนะราวี ครูประจำ 0952263xxxx
4 38099005xxxxx ว่าที ร.ต.กิตติ บรรณโศภิษฐ์ ผู้อำนวยการ xxxx
5 38006000xxxxx ว่าที ร.ต.สุนทร เตียวัฒนาตระกูล รองผู้อำนวยการ xxxx
6 38001011xxxxx นายพยงค์ เชตวรรณ์ รองผู้อำนวยการ xxxx
7 39099004xxxxx นายธีรชาติ พจนมณี รองผู้อำนวยการ xxxx
8 31002014xxxxx นายอดิศัย ทองธวัช รองผู้อำนวยการ xxxx
9 38008000xxxxx นางสาวนิตยา บุญญวงค์ ข้าราชการพลเรือน xxxx
10 38008001xxxxx นางเพียงเพ็ญ ช้อยหลวงจ่า ข้าราชการพลเรือน xxxx
11 38013005xxxxx นายจรัญ ไชยเหล็ก ครูประจำ xxxx
12 38001010xxxxx นายอานิสรณ์ คงวัดใหม่ ครูประจำ xxxx
13 38016004xxxxx นายสมเดช สุดทองคง ครูประจำ xxxx
14 32099000xxxxx นายอดุลย์ บุญทะโก ครูประจำ xxxx
15 37799000xxxxx นายมณี ปูทอง ครูประจำ xxxx
16 38001004xxxxx ว่าที่ พ.ต.เกรียงไกร ไชยจิตร ครูประจำ xxxx
17 38099003xxxxx นายนิพล วงศ์ชัยวัฒน์ ครูประจำ xxxx
18 38009001xxxxx นายชัยรงค์ รัตนะ ครูประจำ xxxx
19 39605003xxxxx นายเศวต พันธ์ศรีโรจน์ ครูประจำ xxxx
20 38001002xxxxx นายชำนาญ สุขบำเพ็ญ ครูประจำ xxxx
21 38008004xxxxx นายบุญโชติ ชำนาญ ครูประจำ xxxx
22 38013010xxxxx นายบรรจบ ไมบุญแก้ว ครูประจำ xxxx
23 39305002xxxxx นายมนัส นิระโส ครูประจำ xxxx
24 38001000xxxxx นายไตรวุฒิ จาตุรนลักษณฺ์ ครูประจำ xxxx
25 39001002xxxxx นายยงยุทธ พุ่มทิม ครูประจำ xxxx
26 38001000xxxxx นายโกมล ส่งเสริมสกุล ครูประจำ xxxx
27 38001009xxxxx นายวิรัตน์ ธนาศัยกุล ครูประจำ xxxx
28 39504000xxxxx นายอำนาจ ศรีจันบาล ครูประจำ xxxx
29 58009900xxxxx นายชวลิต ภคภิญโญภาพสกุล ครูประจำ xxxx
30 38002002xxxxx นายทวี ฝั่งชลจิตต์ ครูประจำ xxxx
31 38099001xxxxx นายมนู ทรงอารมภ์ ครูประจำ xxxx
32 31017010xxxxx นายชำนาญ จันทรมณี ครูประจำ xxxx
33 31016007xxxxx นายสุรักษ์ นาวากาญจน์ ครูประจำ xxxx
34 38001001xxxxx นายชำนาญ พระภายไช ครูประจำ xxxx
35 31022009xxxxx นายนพณัช หงษา ครูประจำ xxxx
36 38417007xxxxx นายพงศ์เกษม เรืองช่วย ครูประจำ xxxx
37 38002001xxxxx นายอนุชิต รอดตัว xxxx
38 39099002xxxxx นายบัญชา แก้วซัง ครูประจำ xxxx
39 38005001xxxxx นายสำเริง ศรีสา ครูประจำ xxxx
40 31009024xxxxx นายถาวร พิชพันธ์ ครูประจำ xxxx
41 38099005xxxxx นายธาตรี นิชานนท์ ครูประจำ xxxx
42 38099000xxxxx นายพยูร ศรีพร ครูประจำ xxxx
43 38001000xxxxx นายภัทร พงศ์กิตติคุณ ครูประจำ xxxx
44 38012005xxxxx นายอนันต์ สุขเหลือ ครูประจำ xxxx
45 38007006xxxxx นายคำรน บุญวงค์ ครูประจำ xxxx
46 38099001xxxxx นายสมศักดิ์ น้อยศรี ครูประจำ xxxx
47 39002000xxxxx นายประคอง ศรีนวล ครูประจำ xxxx
48 38001001xxxxx นายศุภชัย นาคพันธ์ ครูประจำ xxxx
49 38011000xxxxx นายพจนาฏ สุวรรณมณี ครูประจำ xxxx
50 38001013xxxxx นายณรงค์ ยุทธิวัฒน์ ลูกจ้างประจำ xxxx
51 31906003xxxxx นางชวนชม ลิ่มทอง ครูประจำ xxxx
52 38009001xxxxx น่ายปลวัชร เต่งภู่ ครูประจำ xxxx
53 38013004xxxxx นายสุเมธ รันตนะ ครูประจำ xxxx
54 39299001xxxxx นา่ยศุภชัย เก้าเอี้ยน ครูประจำ xxxx
55 38006006xxxxx นายสุทธิพงษ์ จันทร์เพ็ง ครูประจำ xxxx
56 39001009xxxxx นายพรรัฐ ทองมี ครูประจำ xxxx
57 38001008xxxxx นางชนิดา วรรณปทุมจินดา ครูประจำ xxxx
58 38399001xxxxx นายจิรพัฒน์ ลิ่มทอง ครูประจำ xxxx
59 31022018xxxxx นายสรรชัย ตรีดตรลักษณะ ครูประจำ xxxx
60 34099007xxxxx นายดวง ชุมสุวรรณ ครูประจำ xxxx
61 31499002xxxxx นายสนั่น นาคสิงห์ ครูประจำ xxxx
62 38001005xxxxx นายกรทักษ์ คล้ายดอกจันทร์ ครูประจำ xxxx
63 38106001xxxxx นายเจษฎา ศรีทรัพย์ ครูประจำ xxxx
64 38012008xxxxx นางสิริพร ไหมสีเขียว ครูประจำ xxxx
65 38010000xxxxx นายนคร ฤทธิรัตน์ ครูประจำ xxxx
66 39002000xxxxx นายสุรนันท์ กล่อมเกลี้ยง ครูประจำ xxxx
67 38003003xxxxx นางสุวรรณา เปียศรี ครูประจำ xxxx
68 38002001xxxxx นายสุทธิชัย คีรีเพชร ครูประจำ xxxx
69 38003003xxxxx นายเอกชัย กำลังเกื้อ ครูประจำ xxxx
70 38008009xxxxx นายวทัญญู ไชยเสน ครูประจำ xxxx
71 38099003xxxxx สางสุธีรา ไชยเสน ครูประจำ xxxx
72 38014004xxxxx นายเกียรติศักดิ์ บุญเหลือ ครูพิเศษ xxxx
73 18001900xxxxx นายสมเกียรติ วาดอักษร ครูพิเศษ xxxx
74 18099001xxxxx นายนพดล จันทร์พร้อม ครูพิเศษ xxxx
75 18099002xxxxx นายธีระวัฒน์ บุญทะวงศ์ ครูพิเศษ xxxx
76 38099004xxxxx นายวิโรจน์ คงด้วง ครูประจำ xxxx
77 38015000xxxxx นายศิรพงษ์ สายสุวรรณ ครูพิเศษ xxxx
78 18010000xxxxx นายวัชรินทร์ สิรพัฒนพิพัฒน์ ครูพิเศษ xxxx
79 39008000xxxxx นายกิตินันท์ เกสโร ครูพิเศษ xxxx
80 38001005xxxxx ว่าที่ ร.ต.ศิริพงษ์ มูสิกะ ครูประจำ xxxx
81 38005000xxxxx นายอรุณเกียรติ ศรีมุกข์ ครูพิเศษ xxxx
82 38013005xxxxx นายวีรพงศ์ คงช่วย ครูพิเศษ xxxx
83 39299004xxxxx นายวิมล จำปา ครูประจำ xxxx
84 38003000xxxxx นายสายัญ กิจบำเพ็ญ ครูประจำ xxxx
85 38001012xxxxx นายสุเชษฐ์ อาจสมโภชน์ ครูประจำ xxxx
86 38016006xxxxx นายพิชัย บัวจีน ครูประจำ xxxx
87 39099002xxxxx นายโกศิน วงศืนุรักษ์ ครูประจำ xxxx
88 38099000xxxxx นายสุรศักดิ์ พฤษภาพ ครูพิเศษ xxxx
89 18099001xxxxx นายสุภกิจ สัพโรจน์ ครูพิเศษ xxxx
90 31020026xxxxx นายเกษม โชติช่วง ครูประจำ xxxx
91 38006006xxxxx นางพรสุภา งามขำ ครูพิเศษ xxxx
92 38016001xxxxx นางอริสา วรรณทอง ครูประจำ xxxx
93 38008002xxxxx นายเอกชัย ศรีเจ้า ครูพิเศษ xxxx
94 18001001xxxxx นายวสันต์ สุขย้อย ครูพิเศษ xxxx
95 18014001xxxxx นายฉัตรชัย ทองแซม ครูพิเศษ xxxx
96 38010000xxxxx นายเศกสันต์ ชอบผล ครูประจำ xxxx
97 58001000xxxxx นายสุรศักดิ์ อาการส ครูพิเศษ xxxx
98 38099005xxxxx นายจรูญศักดิ์ ทวยเจริญ ครูประจำ xxxx
99 38099006xxxxx นายณัฐธวัช โสพรรณรัตน์ ครูพิเศษ xxxx
100 38099003xxxxx นายปกรณ์ รักฉิม ครูพิเศษ xxxx
101 38401002xxxxx นางสาวนันท์กมล ศรณรินทร์ ครูพิเศษ xxxx
102 18008001xxxxx นางสาวปิยทิพย์ อินทร์อักษร ครูพิเศษ xxxx
103 18099002xxxxx นายสมุทร ช้อยหลวงจ่า ครูพิเศษ xxxx
104 58011000xxxxx นายทนงค์ศักดิ์ คงศรีลังก์ ครูประจำ xxxx
105 19009990xxxxx นางสาวนุชเนตร ชูแสง ครูประจำ xxxx
106 38009003xxxxx นายสุชาติ รัตนสุภา ครูประจำ xxxx
107 38099003xxxxx นายสมบูรณ์ วณิชมาศ xxxx
108 18011000xxxxx นายทินศักดิ์ อินทรจงจิต ครูพิเศษ xxxx
109 18099003xxxxx นายพันธยุทธ ยุทธพฤกษ์ ครูพิเศษ xxxx
110 18101001xxxxx นางสาวนฤมล สวัสดิวงค์ ครูพิเศษ xxxx
111 38001002xxxxx นางสาวกานดา สิงขรณ์ ครูพิเศษ xxxx
112 18097000xxxxx นางสาวรวิวรรณ เจริญสุข ครูพิเศษ xxxx
113 18099001xxxxx นางการณิก ธรฤทธิ์ ครูพิเศษ xxxx
114 18099003xxxxx นางสาวณัฐชยา สุขดี ครูพิเศษ xxxx
115 58008000xxxxx นายมรุต บุญเชิด ครูพิเศษ xxxx
116 38002002xxxxx นายอัศวิน เกิดสมบัติ ครูพิเศษ xxxx
117 38099002xxxxx นางสาวอิศเรศ ณรงค์ฤทธิ์ xxxx
118 18099001xxxxx นายเมธัส ศรีนวล ครูพิเศษ xxxx
119 38001012xxxxx นางศศิพิมพ์ กองสุข ครูพิเศษ xxxx
120 18002000xxxxx นายวิรุฬพงษ์ บุญเนือง ครูพิเศษ xxxx
121 18097001xxxxx นางสาวอัษฎา ลิมโกมลวิลาศ ครูพิเศษ xxxx
122 38013011xxxxx นายเด่นศักดิ์ แก้วกับเพชร ครูพิเศษ xxxx
123 28008000xxxxx นางสาวรัตนาภรณ์ นาคสั่ว ครูพิเศษ xxxx
124 19299000xxxxx นาง ว.อัจฉรา พัวพันธ์ ครูพิเศษ xxxx
125 18014001xxxxx นางสาวอรญา ล้ำเลิศ ครูพิเศษ xxxx
126 18001001xxxxx นายสุรินทร์ คำวิจิตร ครูพิเศษ xxxx
127 54607900xxxxx นายประกวด ใยแก้ว ครูประจำ xxxx
128 38001002xxxxx นายอนุสรรณ์ พงศ์ดารา ครูประจำ xxxx
129 38016001xxxxx นายวัชรินทร์ เรืองรักษ์ ครูประจำ xxxx
130 38504000xxxxx นายณุรักษ์ ไพโรจน์ ครูประจำ xxxx
        รวม     130 คน

 
  สมัครสมาชิกจะได้รับข่าวสารล่าสุด และข้อเสนอของเรา.
  กรุณากรอกอีเมล
 

  :: veis1.ac.th

Ad Visitor Statistics
1 Online
2 Today
33 Yesterday
35 Week
636 Month
3,865 Year
3,865 Total
Record: 95 (05-06-2018)
You ip address : 54.156.85.167
 
:: หน่วยงานราชการ

 
   
   

© copyright . All rights reserved , veis1.ac.th
Tel : 075450482 Mobile : 094-5952449
Email : info@veis1.ac.th