สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง)

วิสัยทัศน์
"สถาบันการอาชีวศึกษาชั้นนำ ด้านวิชาชีพและการวิจัยเพื่อชุมชนและสังคม ในระดับชาติ"
 
:: Person
:: ข้อมูลบุคลากรในสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1
ข้อมูล ณ วันที่ 3 มกราคม 2559
บุคลากรในแต่ละวิทยาลัย ในสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 130 คน
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 245 คน
สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1 10 คน
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 76 คน
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 176 คน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 157 คน
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 8 คน
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 43 คน
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 22 คน
วิทยาลัยเทคนิคสิชล 2 คน
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 0 คน
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 106 คน
  รวม 975 คน
กราฟแสดงข้อมูลบุคลากรในสถาบัน การอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1
Line Chart
บุคลากรสถาบันฯ จำแนกตามตำแหน่ง/หน้าที่
บุคลากรสถาบันฯ จำแนกตามวุฒิการศึกษา
แสดงจำนวนช่วงอายุของบุคลากร สถาบันฯ
แสดงรายชื่อผู้ที่จะเกษียณในแต่ละปี (คำนวณจากอายุครบ 60 ปีในปีนั้น ๆ)

 


บุคลากร วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
ลำดับ หมายเลขบัตรประชาชน ชื่อ- สกุล ตำแหน่ง / หน้าที่ อีเมล เบอร์โทรศัพท์
1 39499002xxxxx นายธงไชย รัตนสุวรรณ์ ผู้อำนวยการ - 0945914xxxx
2 38013005xxxxx นายสมภาพ ขนุนทอง รองผู้อำนวยการ - 0808650xxxx
3 39504000xxxxx นายธนเดช นวลเจริญ รองผู้อำนวยการ sutptl@hotmail.com 0818943xxxx
4 39099008xxxxx ว่าที่ ร.ต.ณชธร รอบคอบ รองผู้อำนวยการ - 0887573xxxx
5 38009009xxxxx นายเฉลิมศักดิ์ ทองเนื้ออ่อน รองผู้อำนวยการ sakthong549@gmail.com 0899092xxxx
6 38003003xxxxx นางสาวจุฑาภรณ์ ศรีใส ครูผู้ช่วย jutapornsai@gmail.com 0958079xxxx
7 58405900xxxxx นางนิตย์ศรี สาครสวัสดิ์ ครูประจำ - 0810903xxxx
8 38008011xxxxx นายสุมน โส้สมัน ครูประจำ 0899093xxxx
9 38014004xxxxx นางเกษร อินทร์เตรียะ ครูประจำ - 0819681xxxx
10 39007001xxxxx นายโกศล ชุมดี ครูประจำ 0841910xxxx
11 38399000xxxxx นายมาโนช ต่อเหล่าค้า ครูประจำ 0898686xxxx
12 38099000xxxxx นายบุญฤทธิ์ ทองโอ ครูประจำ boonrit_nicc @ hotmail . com 0843092xxxx
13 38009010xxxxx นางย่อม ย่อม ครูประจำ 0816774xxxx
14 39599001xxxxx นายสมภพ สุจริตจันทร์ ครูประจำ 0815693xxxx
15 38099000xxxxx นางราศรี นามโชติ ครูประจำ 0895918xxxx
16 38002002xxxxx นางนัยนา หอมดำรงค์ศักดิ์ ครูประจำ 0817889xxxx
17 38097000xxxxx นางลัดดา ตั้งมณีสกุล ครูประจำ Ladda_Mufon@hotmail.com 0917806xxxx
18 39001001xxxxx นายเอกศักดิ์ อินทร์เตรียะ ครูประจำ i_agesak@hotmail.com 0818959xxxx
19 38003002xxxxx นายคมสัน วงศ์คช ครูประจำ 0846905xxxx
20 38099005xxxxx นางยุพิณ นวลย่อง ข้าราชการพลเรือน beauti_yu@yahoo.com 0818945xxxx
21 38011000xxxxx นายสมกิต ด้วงกูล ครูประจำ samakidt_auto@hotmail.com 0818695xxxx
22 37099004xxxxx นางนวลจันทร์ ทรัพย์แต่ง ข้าราชการพลเรือน 0858846xxxx
23 38001015xxxxx นายสุวัฒน์ อมรกล ครูประจำ wat334@hotmail.com 0891960xxxx
24 38002002xxxxx นางเรณู คงเกิด ข้าราชการพลเรือน ranu_cho@hotmail.com 0898664xxxx
25 38012004xxxxx นายบุญธรรม คำแป้น ครูประจำ dr.mee11@hotmail.com 0862827xxxx
26 38099004xxxxx นางอวยพร แก้วเพ็ง ข้าราชการพลเรือน 0896518xxxx
27 34507006xxxxx นายประเวท จันทร์งาม ครูผู้ช่วย prawet542@gmail.com 0896233xxxx
28 38099000xxxxx นายพยุงศักดิ์ โสพรรณเมธ ครูประจำ 0840632xxxx
29 38003002xxxxx นายสมชาย รัตนอุบล ลูกจ้างชั่วคราว 0814167xxxx
30 58001900xxxxx นายสนอง บำรุง ครูประจำ 0892885xxxx
31 38001001xxxxx นายเดชา สำเภาทอง ลูกจ้างชั่วคราว tomk_184@hotmail.com 0865952xxxx
32 38001002xxxxx นางอรอุมา ทองโอ พนักงานราชการ orn11@windowslive.com 0869897xxxx
33 38001010xxxxx นายสมพิศ นายสมพิศ ลูกจ้างชั่วคราว 0831732xxxx
34 38001013xxxxx นางสาวปรารถนา ตรงตอ ลูกจ้างชั่วคราว 0876236xxxx
35 38001003xxxxx นายเฉลิมชัย กุลศรี ลูกจ้างชั่วคราว 0899081xxxx
36 18005000xxxxx นางสาวอรอุมา ถิ่นรัศมี ลูกจ้างชั่วคราว bee-oa@hotmail.com 0854717xxxx
37 38001012xxxxx นางพัชรี สุขบำเพ็ญ ลูกจ้างชั่วคราว patcharee_kob@hotmail.com 0842418xxxx
38 38001010xxxxx นายอรรถชัย สุรญาณณ์ ลูกจ้างชั่วคราว 0822833xxxx
39 38001007xxxxx นายเจริญ บุญสาลี ลูกจ้างชั่วคราว 0849386xxxx
40 38001010xxxxx นางเสาวลักษณ์ ชอบพจน์ ลูกจ้างชั่วคราว 0873872xxxx
41 36505003xxxxx นางขวัญจิรา ศรีไพร ลูกจ้างชั่วคราว kwandaw.th@hotmail.com 0895908xxxx
42 38003002xxxxx นายประเสริฐ รัตนอุบล 0807173xxxx
43 38001008xxxxx นางมนตบงกช ลักษโณสุรางค์ ลูกจ้างชั่วคราว 0872836xxxx
44 38006003xxxxx นางสิริพันธ์ จรพงศ์ ลูกจ้างชั่วคราว photaworn@gmail.com 0812737xxxx
45 38001013xxxxx นางกัลญา หนูเจริญ ลูกจ้างชั่วคราว xxxx
46 38001010xxxxx นางสาวนันทนา ควรรำพึง ลูกจ้างชั่วคราว ืีืืnu_nuntana@hotmail.co.th 0810518xxxx
47 38001010xxxxx นางวันเพ็ญ กายโรจน์ ลูกจ้างชั่วคราว 0862836xxxx
48 38001006xxxxx นางสาวประไพ นิลวานิช ลูกจ้างชั่วคราว prapai4325@gmail.com 0810874xxxx
49 38003000xxxxx นางเพ็ญศรี ฉันทลาภ ลูกจ้างชั่วคราว 0817874xxxx
50 38001012xxxxx นายโกษม จรพงศ์ ลูกจ้างประจำ 0867393xxxx
51 39001009xxxxx นางอรวรรณ ฉายศิริวัฒนา ลูกจ้างประจำ 0897239xxxx
52 38001016xxxxx นายอุทัย ศิลมัย ลูกจ้างประจำ 0865936xxxx
53 38001010xxxxx นายวิเชียร ชูช่วง ลูกจ้างประจำ 0865209xxxx
54 38001010xxxxx นายสวัสดิ์ สุรญาณณ์ ลูกจ้างประจำ 0848476xxxx
55 38001010xxxxx นายประจวบ สมบุญ ลูกจ้างประจำ 0998136xxxx
56 38099005xxxxx นางเต็มศิริ เต็มสงสัย ลูกจ้างประจำ 0842443xxxx
57 38002000xxxxx นายอัมพร พลเยี่ยมแสน ครูพิเศษ kum13@gmail.com 0850690xxxx
58 38099000xxxxx นายธนิต ธรรมโสภณ ครูพิเศษ t_tanit@hotmail.com 0876269xxxx
59 18001000xxxxx นางสาววรรณา ศรีนิรัตน์ ครูพิเศษ 0831813xxxx
60 38099003xxxxx นางสาวศิวนันท์ หงษ์ลักษณ์ ครูพิเศษ sivanun641@gmail.com 0811879xxxx
61 38015000xxxxx นายวัฒนา ขนอม ครูพิเศษ 0872660xxxx
62 18001001xxxxx ว่าที่ ร.ต.หญิง ประภาภรณ์ อินทรเสนีย์ ครูพิเศษ 0937957xxxx
63 38099005xxxxx นายธีรพงศ์ ทรัพย์แต่ง ครูพิเศษ 0858802xxxx
64 38002002xxxxx นายวิสิทธิศักดิ์ สุทธิพิทักษ์ ครูพิเศษ peethekop.s@gmail.com 0887539xxxx
65 38007006xxxxx นายสมศักดิ์ ศรีชู ครูพิเศษ somsak.sric@gmail.com 0846572xxxx
66 38099002xxxxx นายอรรถพล ไชยพงศ์ ครูพิเศษ dakdoi_20@hotmail.com 0810884xxxx
67 38011003xxxxx นางสาวอลิศา ไกรนรา ครูพิเศษ Alisa_nongeve@hotmail.com 0857929xxxx
68 18004001xxxxx นางสาวพรพิมา ปรีชา ครูพิเศษ 0808711xxxx
69 38001003xxxxx นายพรชัย ผันแปรจิตร ครูพิเศษ jomline@hotmail.com 0872729xxxx
70 38006006xxxxx นางสาวปุณณภาไท คำนวณ ครูพิเศษ orthai_thi@hotmail.com 0866900xxxx
71 38014006xxxxx นายสินสมพร จิตอารีย์ ครูพิเศษ sin7925@hotmail.com 0872737xxxx
72 18099001xxxxx นางสาวพิมพ์ธรา เศวตธรรมรังสี ครูพิเศษ moo_ops@hotmail.com 0840653xxxx
73 38001002xxxxx นายธีระ สุขบำเพ็ญ ครูพิเศษ teera_chu@hotmail.com 0866872xxxx
74 38003001xxxxx นางสาวพัชรี พจน์จำเนียร ครูพิเศษ 0845604xxxx
75 18001001xxxxx นางสาวรัตนา บุญมี ครูพิเศษ aom_lovely02@hotmail.com 0829155xxxx
76 58001900xxxxx นางพวงเพ็ญ ม้ากาบแก้ว ครูประจำ pom3mar@gmail.com 0869410xxxx
77 38001017xxxxx นายประสิทธิ ไวยวรรณจิตร ครูประจำ yakopam@windowslive.com 0813887xxxx
78 38098000xxxxx นายขจร เหมจินดา ครูประจำ kachon039@gmail.com 0812731xxxx
79 38001014xxxxx นายศุภรณ์ กาญจนอารี ครูประจำ 0873818xxxx
80 38199000xxxxx นางพัชรี วาทีรักษ์ ครูประจำ 0813672xxxx
81 31020021xxxxx นายประสิทธิ์ ศรีเชื้อ ครูประจำ 0810833xxxx
82 39305006xxxxx นายวันชัย เพชรน้อย ครูประจำ 0855784xxxx
83 38001018xxxxx นายเอกศักดิ์ สงวนคำ ครูประจำ ek_2520@hotmail.com 0846892xxxx
84 34099003xxxxx นายณรงค์ ม้ากาบแก้ว ครูประจำ narongma@hotmail.com 0815383xxxx
85 38003000xxxxx นายสัมพันธ์ จิตสำรวย ครูประจำ sumpun409028@g.mail.com 0810836xxxx
86 39201007xxxxx นายแอ๊ต อินทรอุดม ครูประจำ 0866891xxxx
87 58001000xxxxx นายอดิสร แซ่เอี้ยว ครูประจำ adis.7777@hotmail.com 0825300xxxx
88 39098008xxxxx นางเกศนี ชนะสงคราม ครูประจำ www.kn.nakorn57@outlook.com 0873849xxxx
89 38099002xxxxx นายอวยชัย ฐานะกาญจน์ ครูประจำ 0979516xxxx
90 38008006xxxxx นางสาวสุพร ภูมิวาส ครูประจำ suphoomiwat@hotmail.com 0857987xxxx
91 31012035xxxxx นายบุญรักษ์ ฉายศิริวัฒนา ครูประจำ 0857865xxxx
92 38001000xxxxx นางสารภี ขาวทอง ครูประจำ sara2817@hotmail.com 0819708xxxx
93 38099003xxxxx นายยชญ์อนันต์ ขวัญเกื้อ ครูประจำ chaiyankwan@gmail.com 0846900xxxx
94 37601000xxxxx นางปิยธิดา นางปิยธิดา ครูประจำ 0831762xxxx
95 38005000xxxxx นายสมชาย ศรีเปาระยะ ครูประจำ 0878887xxxx
96 38006000xxxxx นายณัฐชัย ไตรเมศ พนักงานราชการ nat_090819@hotmail.com 0819798xxxx
97 39206001xxxxx นายสุราคร ชุมนาค ครูประจำ 0811298xxxx
98 38001001xxxxx นายนิคม เกตุเกลี้ยง ครูประจำ 0828081xxxx
99 39007001xxxxx นางวดี กุลจิตติชนก ครูประจำ wadee_kul@yahoo.com 0899749xxxx
100 58007900xxxxx นายสุภาพ ทองโอ ครูประจำ supaprobot@yahoo.co.th 0840166xxxx
101 31009007xxxxx นายชูศักดิ์ วรรณปทุมจินดา พนักงานราชการ choosak_2518@hotmail.com 0841842xxxx
102 39599000xxxxx นายริวัฒน์ อวิรุตม์ ครูประจำ 0935761xxxx
103 31006018xxxxx นายศิระพงษ์ หอมดำรงค์ศักดิ์ ครูประจำ 0867390xxxx
104 18007001xxxxx นางสาวปัทมาวดี ทิพย์โภชน์ ลูกจ้างชั่วคราว 0942353xxxx
105 11037001xxxxx นายขวัญพนม ชูจันทร์ ครูพิเศษ 0803825xxxx
106 38099004xxxxx นายวสันต์ ดาราสูรย์ ครูประจำ 0815977xxxx
        รวม     106 คน

 
  สมัครสมาชิกจะได้รับข่าวสารล่าสุด และข้อเสนอของเรา.
  กรุณากรอกอีเมล
 

  :: veis1.ac.th

Ad Visitor Statistics
1 Online
4 Today
30 Yesterday
83 Week
299 Month
299 Year
299 Total
Record: 31 (11-08-2017)
You ip address : 54.166.168.243
 
:: หน่วยงานราชการ

 
   
   

© copyright . All rights reserved , veis1.ac.th
Tel : 075450482 Mobile : 094-5952449
Email : info@veis1.ac.th