สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง)

วิสัยทัศน์
"สถาบันการอาชีวศึกษาชั้นนำ ด้านวิชาชีพและการวิจัยเพื่อชุมชนและสังคม ในระดับชาติ"
 
:: Person
:: ข้อมูลบุคลากรในสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1
ข้อมูล ณ วันที่ 3 มกราคม 2559
บุคลากรในแต่ละวิทยาลัย ในสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 130 คน
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 245 คน
สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1 10 คน
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 76 คน
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 176 คน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 159 คน
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 8 คน
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 43 คน
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 22 คน
วิทยาลัยเทคนิคสิชล 2 คน
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 0 คน
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 86 คน
  รวม 957 คน
กราฟแสดงข้อมูลบุคลากรในสถาบัน การอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1
Line Chart
บุคลากรสถาบันฯ จำแนกตามตำแหน่ง/หน้าที่
บุคลากรสถาบันฯ จำแนกตามวุฒิการศึกษา
แสดงจำนวนช่วงอายุของบุคลากร สถาบันฯ
แสดงรายชื่อผู้ที่จะเกษียณในแต่ละปี (คำนวณจากอายุครบ 60 ปีในปีนั้น ๆ)

 


บุคลากร วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
ลำดับ หมายเลขบัตรประชาชน ชื่อ- สกุล ตำแหน่ง / หน้าที่ อีเมล เบอร์โทรศัพท์
1 38013005xxxxx นายสมภาพ ขนุนทอง รองผู้อำนวยการ - 0808650xxxx
2 39504000xxxxx นายธนเดช นวลเจริญ รองผู้อำนวยการ sutptl@hotmail.com 0818943xxxx
3 39099008xxxxx ว่าที่ ร.ต.ณชธร รอบคอบ รองผู้อำนวยการ - 0887573xxxx
4 38003003xxxxx นางสาวจุฑาภรณ์ ศรีใส ครูผู้ช่วย jutapornsai@gmail.com 0958079xxxx
5 58405900xxxxx นางนิตย์ศรี สาครสวัสดิ์ ครูประจำ - 0810903xxxx
6 38008011xxxxx นายสุมน โส้สมัน ครูประจำ 0899093xxxx
7 38014004xxxxx นางเกษร อินทร์เตรียะ ครูประจำ - 0819681xxxx
8 39007001xxxxx นายโกศล ชุมดี ครูประจำ 0841910xxxx
9 38399000xxxxx นายมาโนช ต่อเหล่าค้า ครูประจำ 0898686xxxx
10 38099000xxxxx นายบุญฤทธิ์ ทองโอ ครูประจำ boonrit_nicc @ hotmail . com 0843092xxxx
11 38009010xxxxx นางย่อม ย่อม ครูประจำ 0816774xxxx
12 39599001xxxxx นายสมภพ สุจริตจันทร์ ครูประจำ 0815693xxxx
13 38099000xxxxx นางราศรี นามโชติ ครูประจำ 0895918xxxx
14 38002002xxxxx นางนัยนา หอมดำรงค์ศักดิ์ ครูประจำ 0817889xxxx
15 38097000xxxxx นางลัดดา ตั้งมณีสกุล ครูประจำ Ladda_Mufon@hotmail.com 0917806xxxx
16 39001001xxxxx นายเอกศักดิ์ อินทร์เตรียะ ครูประจำ i_agesak@hotmail.com 0818959xxxx
17 38099005xxxxx นางยุพิณ นวลย่อง ข้าราชการพลเรือน beauti_yu@yahoo.com 0818945xxxx
18 38011000xxxxx นายสมกิต ด้วงกูล ครูประจำ samakidt_auto@hotmail.com 0818695xxxx
19 37099004xxxxx นางนวลจันทร์ ทรัพย์แต่ง ข้าราชการพลเรือน 0858846xxxx
20 38001015xxxxx นายสุวัฒน์ อมรกล ครูประจำ wat334@hotmail.com 0891960xxxx
21 38002002xxxxx นางเรณู คงเกิด ข้าราชการพลเรือน ranu_cho@hotmail.com 0898664xxxx
22 38012004xxxxx นายบุญธรรม คำแป้น ครูประจำ dr.mee11@hotmail.com 0862827xxxx
23 38099004xxxxx นางอวยพร แก้วเพ็ง ข้าราชการพลเรือน 0896518xxxx
24 34507006xxxxx นายประเวท จันทร์งาม ครูผู้ช่วย prawet542@gmail.com 0896233xxxx
25 38099000xxxxx นายพยุงศักดิ์ โสพรรณเมธ ครูประจำ 0840632xxxx
26 38003002xxxxx นายสมชาย รัตนอุบล ลูกจ้างชั่วคราว 0814167xxxx
27 58001900xxxxx นายสนอง บำรุง ครูประจำ 0892885xxxx
28 38001001xxxxx นายเดชา สำเภาทอง ลูกจ้างชั่วคราว tomk_184@hotmail.com 0865952xxxx
29 38001002xxxxx นางอรอุมา ทองโอ พนักงานราชการ orn11@windowslive.com 0869897xxxx
30 38001010xxxxx นายสมพิศ นายสมพิศ ลูกจ้างชั่วคราว 0831732xxxx
31 38001013xxxxx นางสาวปรารถนา ตรงตอ ลูกจ้างชั่วคราว 0876236xxxx
32 18005000xxxxx นางสาวอรอุมา ถิ่นรัศมี ลูกจ้างชั่วคราว bee-oa@hotmail.com 0854717xxxx
33 38001012xxxxx นางพัชรี สุขบำเพ็ญ ลูกจ้างชั่วคราว patcharee_kob@hotmail.com 0842418xxxx
34 38001010xxxxx นายอรรถชัย สุรญาณณ์ ลูกจ้างชั่วคราว 0822833xxxx
35 38001007xxxxx นายเจริญ บุญสาลี ลูกจ้างชั่วคราว 0849386xxxx
36 38001010xxxxx นางเสาวลักษณ์ ชอบพจน์ ลูกจ้างชั่วคราว 0873872xxxx
37 38003002xxxxx นายประเสริฐ รัตนอุบล 0807173xxxx
38 38001008xxxxx นางมนตบงกช ลักษโณสุรางค์ ลูกจ้างชั่วคราว 0872836xxxx
39 38006003xxxxx นางสิริพันธ์ จรพงศ์ ลูกจ้างชั่วคราว photaworn@gmail.com 0812737xxxx
40 38001013xxxxx นางกัลญา หนูเจริญ ลูกจ้างชั่วคราว xxxx
41 38001010xxxxx นางสาวนันทนา ควรรำพึง ลูกจ้างชั่วคราว ืีืืnu_nuntana@hotmail.co.th 0810518xxxx
42 38001010xxxxx นางวันเพ็ญ กายโรจน์ ลูกจ้างชั่วคราว 0862836xxxx
43 38001006xxxxx นางสาวประไพ นิลวานิช ลูกจ้างชั่วคราว prapai4325@gmail.com 0810874xxxx
44 38003000xxxxx นางเพ็ญศรี ฉันทลาภ ลูกจ้างชั่วคราว 0817874xxxx
45 38001012xxxxx นายโกษม จรพงศ์ ลูกจ้างประจำ 0867393xxxx
46 39001009xxxxx นางอรวรรณ ฉายศิริวัฒนา ลูกจ้างประจำ 0897239xxxx
47 38001016xxxxx นายอุทัย ศิลมัย ลูกจ้างประจำ 0865936xxxx
48 38001010xxxxx นายวิเชียร ชูช่วง ลูกจ้างประจำ 0865209xxxx
49 38001010xxxxx นายสวัสดิ์ สุรญาณณ์ ลูกจ้างประจำ 0848476xxxx
50 38001010xxxxx นายประจวบ สมบุญ ลูกจ้างประจำ 0998136xxxx
51 38099005xxxxx นางเต็มศิริ เต็มสงสัย ลูกจ้างประจำ 0842443xxxx
52 18001000xxxxx นางสาววรรณา ศรีนิรัตน์ ครูพิเศษ 0831813xxxx
53 18001001xxxxx ว่าที่ ร.ต.หญิง ประภาภรณ์ อินทรเสนีย์ ครูพิเศษ 0937957xxxx
54 38099005xxxxx นายธีรพงศ์ ทรัพย์แต่ง ครูพิเศษ 0858802xxxx
55 38011003xxxxx นางสาวอลิศา ไกรนรา ครูพิเศษ Alisa_nongeve@hotmail.com 0857929xxxx
56 18004001xxxxx นางสาวพรพิมา ปรีชา ครูพิเศษ 0808711xxxx
57 38001003xxxxx นายพรชัย ผันแปรจิตร ครูพิเศษ jomline@hotmail.com 0872729xxxx
58 38001002xxxxx นายธีระ สุขบำเพ็ญ ครูพิเศษ teera_chu@hotmail.com 0866872xxxx
59 18001001xxxxx นางสาวรัตนา บุญมี ครูพิเศษ aom_lovely02@hotmail.com 0829155xxxx
60 58001900xxxxx นางพวงเพ็ญ ม้ากาบแก้ว ครูประจำ pom3mar@gmail.com 0869410xxxx
61 38001017xxxxx นายประสิทธิ ไวยวรรณจิตร ครูประจำ yakopam@windowslive.com 0813887xxxx
62 38098000xxxxx นายขจร เหมจินดา ครูประจำ kachon039@gmail.com 0812731xxxx
63 38001014xxxxx นายศุภรณ์ กาญจนอารี ครูประจำ 0873818xxxx
64 38199000xxxxx นางพัชรี วาทีรักษ์ ครูประจำ 0813672xxxx
65 31020021xxxxx นายประสิทธิ์ ศรีเชื้อ ครูประจำ 0810833xxxx
66 39305006xxxxx นายวันชัย เพชรน้อย ครูประจำ 0855784xxxx
67 38001018xxxxx นายเอกศักดิ์ สงวนคำ ครูประจำ ek_2520@hotmail.com 0846892xxxx
68 34099003xxxxx นายณรงค์ ม้ากาบแก้ว ครูประจำ narongma@hotmail.com 0815383xxxx
69 38003000xxxxx นายสัมพันธ์ จิตสำรวย ครูประจำ sumpun409028@g.mail.com 0810836xxxx
70 39201007xxxxx นายแอ๊ต อินทรอุดม ครูประจำ 0866891xxxx
71 58001000xxxxx นายอดิสร แซ่เอี้ยว ครูประจำ adis.7777@hotmail.com 0825300xxxx
72 39098008xxxxx นางเกศนี ชนะสงคราม ครูประจำ www.kn.nakorn57@outlook.com 0873849xxxx
73 38099002xxxxx นายอวยชัย ฐานะกาญจน์ ครูประจำ 0979516xxxx
74 38008006xxxxx นางสาวสุพร ภูมิวาส ครูประจำ suphoomiwat@hotmail.com 0857987xxxx
75 31012035xxxxx นายบุญรักษ์ ฉายศิริวัฒนา ครูประจำ 0857865xxxx
76 38099003xxxxx นายยชญ์อนันต์ ขวัญเกื้อ ครูประจำ chaiyankwan@gmail.com 0846900xxxx
77 37601000xxxxx นางปิยธิดา นางปิยธิดา ครูประจำ 0831762xxxx
78 38005000xxxxx นายสมชาย ศรีเปาระยะ ครูประจำ 0878887xxxx
79 38006000xxxxx นายณัฐชัย ไตรเมศ พนักงานราชการ nat_090819@hotmail.com 0819798xxxx
80 39206001xxxxx นายสุราคร ชุมนาค ครูประจำ 0811298xxxx
81 39007001xxxxx นางวดี กุลจิตติชนก ครูประจำ wadee_kul@yahoo.com 0899749xxxx
82 58007900xxxxx นายสุภาพ ทองโอ ครูประจำ supaprobot@yahoo.co.th 0840166xxxx
83 31009007xxxxx นายชูศักดิ์ วรรณปทุมจินดา พนักงานราชการ choosak_2518@hotmail.com 0841842xxxx
84 39599000xxxxx นายริวัฒน์ อวิรุตม์ ครูประจำ 0935761xxxx
85 31006018xxxxx นายศิระพงษ์ หอมดำรงค์ศักดิ์ ครูประจำ 0867390xxxx
86 38099004xxxxx นายวสันต์ ดาราสูรย์ ครูประจำ 0815977xxxx
        รวม     86 คน

 
  สมัครสมาชิกจะได้รับข่าวสารล่าสุด และข้อเสนอของเรา.
  กรุณากรอกอีเมล
 

  :: veis1.ac.th

Ad Visitor Statistics
1 Online
2 Today
33 Yesterday
35 Week
636 Month
3,865 Year
3,865 Total
Record: 95 (05-06-2018)
You ip address : 54.156.85.167
 
:: หน่วยงานราชการ

 
   
   

© copyright . All rights reserved , veis1.ac.th
Tel : 075450482 Mobile : 094-5952449
Email : info@veis1.ac.th