สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง)

วิสัยทัศน์
"สถาบันการอาชีวศึกษาชั้นนำ ด้านวิชาชีพและการวิจัยเพื่อชุมชนและสังคม ในระดับชาติ"
 
:: Person
:: ข้อมูลบุคลากรในสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1
ข้อมูล ณ วันที่ 3 มกราคม 2559
บุคลากรในแต่ละวิทยาลัย ในสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 130 คน
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 245 คน
สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1 10 คน
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 76 คน
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 176 คน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 159 คน
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 8 คน
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 43 คน
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 22 คน
วิทยาลัยเทคนิคสิชล 2 คน
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 0 คน
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 86 คน
  รวม 957 คน
กราฟแสดงข้อมูลบุคลากรในสถาบัน การอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1
Line Chart
บุคลากรสถาบันฯ จำแนกตามตำแหน่ง/หน้าที่
บุคลากรสถาบันฯ จำแนกตามวุฒิการศึกษา
แสดงจำนวนช่วงอายุของบุคลากร สถาบันฯ
แสดงรายชื่อผู้ที่จะเกษียณในแต่ละปี (คำนวณจากอายุครบ 60 ปีในปีนั้น ๆ)

 


บุคลากร วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ลำดับ หมายเลขบัตรประชาชน ชื่อ- สกุล ตำแหน่ง / หน้าที่ อีเมล เบอร์โทรศัพท์
1 19301000xxxxx นางสาวมุกดา หนูพุ่ม ครูพิเศษ jackyloveba@gmail.com 0810954xxxx
2 39301000xxxxx นายสิน ช่วยสกุล ข้าราชการพลเรือน 0862914xxxx
3 39305007xxxxx นางสาวสุพิศ เมืองราม ข้าราชการพลเรือน 0831912xxxx
4 49199000xxxxx นางวิไลลักษณ์ กฤติยาเมธากุล ข้าราชการพลเรือน 0883985xxxx
5 39399000xxxxx นายสมคิด ไวยรัตน์ พนักงานราชการ som002511@gmail.com 0816982xxxx
6 39301000xxxxx นายอรรถสิทธิ์ เดชสงค์ พนักงานราชการ attasitd@hotmail.com 0899823xxxx
7 38499000xxxxx นายประสงค์ อยู่ทอง ผู้อำนวยการ 0815377xxxx
8 39599001xxxxx นายประเทือง หนูยัง รองผู้อำนวยการ prathuang.n@gmail.com 0819635xxxx
9 39399000xxxxx นายพิเชียรฉัตร พิศุทธางกูร รองผู้อำนวยการ Pisutthang@gmail.com 0828243xxxx
10 39599001xxxxx นายเกิมแก้ว จุ้ยชุม รองผู้อำนวยการ kermkaeo@hotmail.com 0817670xxxx
11 39699001xxxxx นายสมหมาย รอดเนียม รองผู้อำนวยการ 0849601xxxx
12 39599001xxxxx นายประเสริฐ คงฉิม ครูประจำ 0819637xxxx
13 39399005xxxxx นายวิรัตน์ ขุนศรี ครูประจำ wirat_50@hotmail.com 0819598xxxx
14 39399000xxxxx นายชูศักดิ์ บำรุงศักดิ์ ครูประจำ to_chusak@hotmail.com 0896553xxxx
15 39399002xxxxx นายอธิวัฒน์ ประนอม ครูประจำ aekathiwat@hotmail.com 0892952xxxx
16 39599001xxxxx นายสมใจ พูนแก้ว ครูประจำ 0812750xxxx
17 39011001xxxxx นายสุวินิจ ฤทธิวงศ์ ครูประจำ suvinit 01& hotmail.com 0812766xxxx
18 39103001xxxxx นายประยูร โชโต ครูประจำ prayoon49@gmail.com 0869644xxxx
19 39099001xxxxx นายพิชัย เพ็ชรมงคล ครูประจำ pp.petmongkon@hotmail.com 0819631xxxx
20 39399001xxxxx นายจำเนียร สังข์ทอง ครูประจำ - 0872960xxxx
21 38007002xxxxx นางกุหลาบ ธรฤทธิ์ ครูประจำ tsasagorn@gmail.com 0867812xxxx
22 39305004xxxxx นางนัฐฐิยา ศรีเพชรทอง ครูประจำ Finance78@hotmail.com 0819129xxxx
23 39301008xxxxx ว่าที่ ร.ต. เจริญจิตต์ บาลทิพย์ ครูประจำ roenjit@hotmail.com 0818968xxxx
24 39007000xxxxx นางสาววิภาดา สายช่วย ครูประจำ 0866966xxxx
25 39399000xxxxx นางศรีวรรณ ชูมี ครูประจำ sriwan9@gmail.com 0898372xxxx
26 39201008xxxxx นายพชร เพ็จเซ่ง ครูประจำ petseng@hotmail.com 0860878xxxx
27 39303002xxxxx นายศักดิ์ดา มูสิกนิลพันธ์ ครูประจำ 0869668xxxx
28 38002002xxxxx นายสมศักดิ์ แก้วชัง ครูประจำ krusomsak@hotmil.com 0973561xxxx
29 39301002xxxxx นายประเสริฐ ทวีโชติ ครูประจำ praserd_tawee@yahoo.co.th 0815403xxxx
30 39207000xxxxx นายนันธวุฒิ น้อย ครูประจำ 0897041xxxx
31 49098000xxxxx นายเสกพิสิฐ ทองโอ ครูประจำ sekpisitt@gmail.com 0891987xxxx
32 39099002xxxxx นายวุฒนา นุ้ยนุ่น ครูประจำ 0898773xxxx
33 38501000xxxxx นายวิโรจน์ ภักดีสังข์ ครูประจำ 0872907xxxx
34 39099003xxxxx นายสำเริง จันคง ครูประจำ 0813688xxxx
35 39301003xxxxx นายกัมพล เพชรคง ครูประจำ kamtalung@hotmail.com 0816988xxxx
36 39301001xxxxx นายสุรศักดิ์ นิลวงศ์ ครูประจำ n-surasak 2516@hotmail 0869652xxxx
37 39098006xxxxx นายสุรชัย เหล็มปาน ครูประจำ kruchai3251@Gmail.com 0898773xxxx
38 59301000xxxxx นายสมจิตร หนูเจริญ ครูประจำ somjit_173@hotmail.com 0831686xxxx
39 39099006xxxxx นายฉัตรชัย รุ่งอรุณสุวรรณ ครูประจำ chatchair@hotmail.com 0813676xxxx
40 18503000xxxxx นางสาวปณิดา โพธิ์ศรี 0847453xxxx
41 39305001xxxxx นายไพโรจน์ ชูด้วง ครูประจำ 0813883xxxx
42 39009000xxxxx นายพรมพล พรหมปลัด ครูประจำ 0937217xxxx
43 39305007xxxxx นายบุญชุบ คงพ่วง ครูประจำ 0897325xxxx
44 38399004xxxxx นายปรีชา รานวล ครูประจำ 0812765xxxx
45 31009057xxxxx นายเกียรติ ทองฉิม ครูประจำ 0876328xxxx
46 38001004xxxxx นายพัฒพงค์ หนูเพลา ครูประจำ 0862904xxxx
47 39099002xxxxx นายอานนท์ ทองแก้ว ครูประจำ sadudeemaharacha@gmail.com 0898707xxxx
48 39201008xxxxx นายประวิทย์ ปานศรี ครูประจำ pahak@thaimail.com 0895981xxxx
49 39305003xxxxx นายจเร มากสง ครูประจำ jarayM9@gmail.com 0898707xxxx
50 38102001xxxxx นายพิเชษฐ์ สิงห์ชู ครูประจำ pcschoo@hotmail.com 0935797xxxx
51 39302000xxxxx นายชำนาญ ช่วยคุณูปการ ครูประจำ 0872895xxxx
52 39301006xxxxx นายสถาปนา มีขาว ครูประจำ kamapraw@hotmail.com 0810928xxxx
53 39305005xxxxx นายคำรพ ชุมคล้าย ครูประจำ 0897445xxxx
54 39301004xxxxx นางพรทิพย์ รุ่งอรุณสุวรรณ ครูประจำ pt_2517@hotmail.com 0818957xxxx
55 39305003xxxxx นายอุดม ชูสังข์ ครูประจำ udom47@hotmail.com 0862929xxxx
56 38699000xxxxx นายพิบูลย์ศักดิ์ เกตุเรน ครูประจำ phiboolsak@hotmail.com 0817988xxxx
57 39599000xxxxx นายพงษ์ พรสัทธา ครูประจำ 0840625xxxx
58 31009009xxxxx นายพิเชษฐ อินทร์แก้ว ครูประจำ Kruchestptl@hotmail.com 0867469xxxx
59 39301008xxxxx นายวุฒิกร รงศ์รัตน์ ครูประจำ parklin44@gmail.com 0897336xxxx
60 39099004xxxxx นายสานันท์ คงแก้ว ครูประจำ konsa8@hotmail.com 0810942xxxx
61 39003056xxxxx นายศุภกิจ ศักดิ์ศฤงคาร ครูประจำ supakitcom@hotmail.com 0866974xxxx
62 39399000xxxxx นายปรีชา หนูชู ครูประจำ boon-cha@hotmail.com 0810974xxxx
63 39301001xxxxx นายสมศักดิ์ ชูเกลี้ยง ครูประจำ somsakchpt@hotmail.com 0843135xxxx
64 39301004xxxxx นายพงษ์ทิพย์ รักพวก ครูประจำ pongtip 16 @ hotmail.com 0896535xxxx
65 39305000xxxxx นายประเสริฐ ชูมี ครูประจำ prasert221@gmail.com 0883985xxxx
66 37601000xxxxx นางกนกวดี บำรุงศักดิ์ ครูประจำ krujeab-b@hotmail.zom 0896547xxxx
67 39301008xxxxx นางวิจิตรา สังข์แก้ว ครูประจำ saw_elc@hotmail.com 0815411xxxx
68 39399000xxxxx นางสาวอติยา นวลศรีทอง ครูประจำ note_atiya@hotmail.com 0896543xxxx
69 31005022xxxxx นายวิชาญ มีสวัสดิ์ ครูประจำ vichanm@gmail.com 0872851xxxx
70 39007004xxxxx นายชัยณรงค์ มีมาก ครูประจำ chainarog@yahoo.com 0994070xxxx
71 39399000xxxxx นายทศพล กลิ่นศรีสุข ครูประจำ 0815411xxxx
72 39301007xxxxx นายจรินทร์ เมืองหนู ครูประจำ 0612273xxxx
73 39399001xxxxx นายมณฑป ไชยบัณฑิต ครูประจำ mondop_ch@hotmail.com 0818980xxxx
74 37799000xxxxx นายราชพัฒน์ ชูสุวรรณ ครูประจำ 0862888xxxx
75 39599004xxxxx นายชาญ ภักดี ครูประจำ 0894638xxxx
76 39301006xxxxx นายสุเทพ นุชิต ครูประจำ supertep@gmail.com 0895905xxxx
77 18006001xxxxx นายสดายุ พลสวัสดิ์ ครูประจำ 0824280xxxx
78 38104002xxxxx นายธีรพจน์ สือศิริวัฒนา ครูประจำ teerapot1@hotmail.com 0815434xxxx
79 34507000xxxxx นางสุวรรณี พันโกศล ครูประจำ punkosol92.su@gmail.com 0817669xxxx
80 39299001xxxxx นายไชยเจริญ ยั่งยืน ครูประจำ pchayhw@gmail.com 0841943xxxx
81 39599002xxxxx นายกำจร รุ่งประเสริฐ ครูประจำ kjrps@hotmail.com 0816901xxxx
82 39304000xxxxx นายเอกราช ราชราวี ครูประจำ arrwee@hotmail.com 0894676xxxx
83 39399001xxxxx นางชะอ้อน ทองรุต ครูประจำ - 0899744xxxx
84 39011002xxxxx นางพูนทรัพย์ มีมาก ครูประจำ poonsap_mai@hotmail.com 0815407xxxx
85 39399002xxxxx นางรำไพ ลิ่มสกุล ครูประจำ Kruchim@hotmail.com 0898783xxxx
86 39299001xxxxx นางสาวนันทพร เที่ยงธรรม ครูประจำ 0899771xxxx
87 39399001xxxxx นางสาวจิรัชยา ปานสุวรรณ ครูประจำ j.chayapan@gmail.com 0887911xxxx
88 35201003xxxxx นางจันจิรา ปานดำ ครูประจำ dj.jj107.5@hotmail.com 0816815xxxx
89 39301002xxxxx นางสาวจุไรรัตน์ ทองเที่ยง ครูประจำ dadhom_nok88@hotmail.com 0980170xxxx
90 39099000xxxxx นางวิไล เอกชน ครูประจำ WL 293@hotmail.com 0872946xxxx
91 38008005xxxxx นางภิรมย์ นุดล ครูประจำ pirom604@hotmail.com 0812779xxxx
92 39206000xxxxx นางสาววริยดา บริพันธุ์ ครูประจำ 0973546xxxx
93 39299004xxxxx นางสิริลักษณ์ รักสกุล ครูประจำ sirilak_bailan_1@hotmail.com 0819691xxxx
94 39305005xxxxx นางสาววิภาวรรณ แสงขาว ครูประจำ 0910495xxxx
95 39399001xxxxx นางจุฑาพร นวมะชิติ ครูประจำ jutaporn_na@hotmail.com 0819592xxxx
96 39399001xxxxx นางดรุณี มากทอง ครูประจำ - 0801370xxxx
97 39399002xxxxx นางสุรีย์ การะศรี ครูประจำ 0866977xxxx
98 31014002xxxxx นางกัญจนา เพชรกาฬ ครูประจำ yimsai_kan@hotmail.com 0803985xxxx
99 39002000xxxxx นางนิยม พันธุรัตน์ ครูประจำ Kob_niyomkob@hotmail.com 0968420xxxx
100 38099004xxxxx นางวิไล มหาสุวรรณ ครูประจำ 0892998xxxx
101 39011005xxxxx นางพิมพ์นารา อนุสาร ครูประจำ krupimp@hotmail.com 0892945xxxx
102 39301002xxxxx นางจำเรียง เนตรนพรัตน์ ครูประจำ jrrosa_60@hotmail.com 0867472xxxx
103 38399000xxxxx นางสาวศิวัช ทองศรีชุม ครูประจำ maleethai25@hotmail.com 0945934xxxx
104 39399001xxxxx นายฉันณัฐ ณ พัทลุง ครูประจำ krutomjaidee@hotmail.com 0937683xxxx
105 39305000xxxxx นางสาวอมรรัตน์ นุ่มนวล ครูประจำ ford.numnual@gmail.com 0986710xxxx
106 38099002xxxxx นางโสภา ทองแก้ว ครูประจำ 0894636xxxx
107 39599005xxxxx นางลัดดา หนูเจริญ ครูประจำ ladda-295@hotmail.com 0897388xxxx
108 33399000xxxxx นางจรรยาภรณ์ ชุมนาค ครูประจำ 0980301xxxx
109 39009003xxxxx นางโสภาภรณ์ พิศุทธางกูร ครูประจำ KruSo 2555@gmail.com 0897960xxxx
110 39699001xxxxx นางสาวอารีวรรณ แช่โค้ว ครูประจำ huruiyin1@hotmail..com 0839906xxxx
111 39399000xxxxx นางสุนา สุรัตนเมธากุล ครูประจำ 0862992xxxx
112 31006006xxxxx นางวชิราภรณ์ ภักดี ครูประจำ 0819690xxxx
113 39599000xxxxx นางอวยพร ฤทธิ์ศักดิ์ ครูประจำ ritthisak2525@outlook.co.th 0819639xxxx
114 39303001xxxxx นางจารุนันท์ อินทร์แก้ว ครูประจำ Krutoyhaha@hotmail.co.th 0869645xxxx
115 39399000xxxxx นางพรรณทิพย์ ชันธาโรจน์ ครูประจำ pantip.ptc@gmail.com 0896764xxxx
116 39099001xxxxx นางรุจารัตน์ สวัสดิพันธ์ ครูประจำ 0872964xxxx
117 59098000xxxxx นางสุชีลา ทิพย์วารีรมย์ ครูประจำ suchela.t@gmail.com 0862887xxxx
118 39301001xxxxx นางสาวนิรมล เกสรา ครูประจำ ket-sara@hotmail.co.th 0817679xxxx
119 39303001xxxxx นางวรรณี ชาติอริยะกุล ครูประจำ 0811898xxxx
120 39301001xxxxx นางปาณิศา จันทร์แนม ครูประจำ Panisa-16@hotmail.com 0897286xxxx
121 39301007xxxxx นายเอกศาสน์ รอดเนียม ครูประจำ 0814034xxxx
122 39301001xxxxx นางสาววัชราภรณ์ วัฒน์หนู ครูประจำ pom.technical2@yahoo.com 0817927xxxx
123 39305005xxxxx นางสาวกิ่งไพร ทองชูดำ ครูประจำ tkingprai@hotmail.com 0866612xxxx
124 39303002xxxxx นางฐิญาณัฐ ขุนเดช ครูประจำ yanat_su@hotmail.com 0954297xxxx
125 39201007xxxxx นายสุรินทร์ คงทอง ครูประจำ surinkongtong@gmail.com 0935794xxxx
126 18014001xxxxx นางสาวจารุวรรณ ขุนราม 0847393xxxx
127 39301002xxxxx นางสาวปฐมาพร อาสน์วิเชียร ครูประจำ patama2512@gmail.com 0817670xxxx
128 39303003xxxxx นางชนิษฐา ประเสริฐ ครูประจำ 0892127xxxx
129 38010000xxxxx นางบุญญนา นุ่มนวล ครูประจำ 0817881xxxx
130 39301006xxxxx นายไพบูลย์ ไหมสุข ครูพิเศษ boon_plan@hotmail.co.th 0815425xxxx
131 19399001xxxxx นายพลสินธุ์ เพชรโชติ ครูพิเศษ 0830357xxxx
132 38104000xxxxx นายสุรพรรณ เรืองเพชร ครูพิเศษ surapun_tiger@hotmail.com 0895996xxxx
133 39305001xxxxx นายกชกร ท่องคง ครูพิเศษ saung222@hotmail.com 0862950xxxx
134 39301008xxxxx นายสุวิทย์ เตยแก้ว ครูพิเศษ com_eng04@windowslive.com 0841341xxxx
135 19399000xxxxx นางสุพัตรา สุรสีห์ ครูพิเศษ rag_3191@hotmail.com 0860937xxxx
136 39301002xxxxx นายธวัชชัย รอดไฝ ครูพิเศษ chai9079@hotmail.com 0849633xxxx
137 18007000xxxxx นายวิระนันท์ จันดี ครูพิเศษ bob.bom_01@hotmail.co.th 0884763xxxx
138 39399002xxxxx นางธนิยา รอดเนียม ครูพิเศษ 0871670xxxx
139 39399000xxxxx นางวัชรีภรณ์ ชูกลิ่น ครูพิเศษ madam_jik@hotmail.co.th 0849978xxxx
140 59302000xxxxx นางสาวก่อดีเหยาะ ชุมพรัด ครูพิเศษ - 0884888xxxx
141 39301001xxxxx นางวิลาศ เทอดทอง ครูพิเศษ - 0862996xxxx
142 19399001xxxxx นางสาววรุณกานต์ เกตุแดง ครูพิเศษ - 0917396xxxx
143 39303001xxxxx นายพงศ์เทพ ทิพย์นุ้ย ครูพิเศษ Phongtep_t@hotmail.com 0833894xxxx
144 39304000xxxxx นายธิติพงษ์ หน้องมา ครูพิเศษ ju-bum@hotmail.com 0892945xxxx
145 19303000xxxxx นายภานุมาศ จงไกรจักร ครูพิเศษ add_panumat@hotmail.com 0835148xxxx
146 39007006xxxxx นายกฤษพล ช่วยแท่น ครูพิเศษ chuaytan@windowslive.com 0850785xxxx
147 19399000xxxxx นายชัชวิน กันภัย ครูพิเศษ paeptl@gmail.com 0810942xxxx
148 19399000xxxxx นายสุเมธ วรศรี ครูพิเศษ wosumate@gmail.com 0887914xxxx
149 19301000xxxxx นายพุฒิพงค์ ตาแก้ว ครูพิเศษ phuttipong19@hotmail.com 0807772xxxx
150 39301003xxxxx นายอดิเทพ บุญรัตน์ ครูพิเศษ Aditapboonyarat@gmail.com 0804905xxxx
151 39204002xxxxx นายสายัณห์ เส้งสุ้น ครูพิเศษ tp_medical@hotmail.co.th 0818343xxxx
152 19302000xxxxx นายวิวัฒน์ แก้วกายศ ครูพิเศษ - 0865556xxxx
153 19302000xxxxx นางสาวกรรณิตา รักจำรูญ ครูพิเศษ seefa_2205@hotmail.com 0810984xxxx
154 39301004xxxxx นายบุญเลิศ ชูนุ่น ครูพิเศษ - 0828252xxxx
155 39399000xxxxx นายอาชนเทพ ชาติปัญญากร ครูพิเศษ archanathep@gmail.com 0862886xxxx
156 19306001xxxxx นางสาวอรอุมา รัตนสิริ ครูพิเศษ onuma_14533@hotmail.com 0810959xxxx
157 19301000xxxxx นางสาวอนงนาฎ พานิช ครูพิเศษ - 0863560xxxx
158 39305003xxxxx นางสาวปัทติมาร์ ปริยชาติตระกูล ครูพิเศษ - 0800356xxxx
159 19399001xxxxx นายสัชฌะ ศรีพิทักษ์ ครูพิเศษ birdamppa@gmail.com 0807037xxxx
160 19098001xxxxx นางสาวกัลยา เก็มเบ็ญหมาด ครูพิเศษ peening@live.com 0874784xxxx
161 39301007xxxxx นางสาวกาญจนา จันทร์อินทร์ ครูพิเศษ - 0817287xxxx
162 39399001xxxxx นางศรีสุดา รัตนวิไล ครูพิเศษ - 0935797xxxx
163 19305000xxxxx นางสาวกษิรา นุ้ยพุ่ม ครูพิเศษ kp.nuypum@gmail.com 0815360xxxx
164 19305001xxxxx นางสาวอลิษา ช่วยเทวฤทธิ์ ครูพิเศษ - 0936188xxxx
165 19201000xxxxx นางสาวพัชราพรรณ ด้วงชาย ครูพิเศษ - 0800651xxxx
166 19399001xxxxx นางสาวบุญญาพร อ่อนแก้ว ลูกจ้างชั่วคราว - 0869698xxxx
167 19399001xxxxx นางกนกวรรณ ศรีโดน ลูกจ้างชั่วคราว - 0857835xxxx
168 19305001xxxxx นางศิริญา จันทร์แสะ ลูกจ้างชั่วคราว Siriya_jane@hotmail.com 0828342xxxx
169 39305003xxxxx นางสุพิศ จันทร์ดำ ลูกจ้างชั่วคราว - 0930644xxxx
170 39305010xxxxx นายเอกนฤน อนันตาภรณ์ ลูกจ้างชั่วคราว - 0866967xxxx
171 39301004xxxxx นางวาสนา จิตรพงษ์ ลูกจ้างชั่วคราว wasana_ptl@hotmail.com 0894627xxxx
172 39399000xxxxx นางอุไรวรรณ บุญเพชร ลูกจ้างชั่วคราว - 0898701xxxx
173 39301000xxxxx นางชลิดา เพชรจันทร์ ลูกจ้างชั่วคราว cha_lida_da@hotmail.com 0856729xxxx
174 19399001xxxxx นางสาวปทุมวดี สิทธิชัย ลูกจ้างชั่วคราว namwan_pt@hotmail.com 0807145xxxx
175 39301000xxxxx นางยุพาภร อ่อนแก้ว ลูกจ้างชั่วคราว Maiyok@hotmail.com 0901538xxxx
176 19303000xxxxx นางอนัญญ์อร แก้วเมฆ ลูกจ้างชั่วคราว poppear_pear@hotmail.com 0810964xxxx
177 19305000xxxxx นางสาวศิรินทิพย์ ชัยศรียา ลูกจ้างชั่วคราว sirinthip_fon@hotmail.com 0807090xxxx
178 39399002xxxxx นางสาวปานชีวา พรสัทธา ลูกจ้างชั่วคราว pinkangel-4466@hotmail.com 0863631xxxx
179 39301008xxxxx นายวิเชียร ไข่ขวัญ ลูกจ้างชั่วคราว - 0899753xxxx
180 39305008xxxxx นางขวัญเรือน หนูแป้นน้อย ลูกจ้างชั่วคราว - 0812762xxxx
181 38013008xxxxx นางมณฑา พรหมมา ลูกจ้างชั่วคราว - 0873970xxxx
182 39301001xxxxx นายจิระพงษ์ เส้งช่วย ลูกจ้างชั่วคราว - 0837007xxxx
183 38006005xxxxx นายเอกชัย หนูทอง ลูกจ้างชั่วคราว - 0847495xxxx
184 39301000xxxxx นายเกียรติรัฐ พูลทอง ลูกจ้างชั่วคราว - 0817386xxxx
185 39301008xxxxx นางเจียมจิตร ทองใส ลูกจ้างชั่วคราว - 0950864xxxx
186 39301009xxxxx นายวิจิตร เดชเกิด ลูกจ้างชั่วคราว - -xxxx
187 39399000xxxxx นายชูเกียรติ นวลละออง ลูกจ้างชั่วคราว - 0848905xxxx
188 39399001xxxxx นางสุคนธ์ กลิ่นมณี ลูกจ้างชั่วคราว - 0894658xxxx
189 39301006xxxxx นายทวีศิลป์ ทองใส ลูกจ้างชั่วคราว - xxxx
190 39399000xxxxx นางอภิญญา ศิริวัฒน์ ลูกจ้างชั่วคราว - 0869577xxxx
191 39301006xxxxx นางสาวสมศรี หนูเจริญ ลูกจ้างชั่วคราว - 0819594xxxx
192 34097000xxxxx นางอรอนงค์ ทองรักษ์ ลูกจ้างชั่วคราว kapi_tn@hotmail.com 0896170xxxx
193 39301002xxxxx นางสาวอลิษา อักโขสุวรรณ ลูกจ้างชั่วคราว kid-lisa@hotmail.com 0869631xxxx
194 19399002xxxxx นายนพพงค์ ช่วยสกุล ลูกจ้างชั่วคราว - 0883931xxxx
195 19301000xxxxx นางสาวรัศมีแข ชุมแคล้ว ลูกจ้างชั่วคราว s48071106014@hotmail.com 0858810xxxx
196 59399000xxxxx นางธันยนันท์ วงศ์ประเสริฐ ลูกจ้างชั่วคราว Tanya_poo01@hotmait.com 0835503xxxx
197 18007000xxxxx นางสาวจันทร์จิรา บัวเกิด ลูกจ้างชั่วคราว chanchirabuakoed@hotmail.com 0862876xxxx
198 39011000xxxxx นางจำเนียร สังข์แก้ว ลูกจ้างชั่วคราว peaw-sung@hotmail.com 0831962xxxx
199 39399002xxxxx นางกิจติมา ช่วยกลับ ลูกจ้างชั่วคราว kittima112507@hotmaim.com 0872931xxxx
200 39301001xxxxx นางสาวพวงทิพย์ สงเกตุ ลูกจ้างชั่วคราว psongkate@hotmail.com 0842127xxxx
201 51014000xxxxx นางพจมา ส่งด้วง ลูกจ้างชั่วคราว - 0803289xxxx
202 19305000xxxxx นางสาวอังสุมาลี ขวัญแก้ว ลูกจ้างชั่วคราว - 0844410xxxx
203 19303000xxxxx นางสาวภรณ์ณภัส ขุนเทพ ลูกจ้างชั่วคราว - 0936415xxxx
204 39399002xxxxx นางปรียาภา เพชรรัตน์ ลูกจ้างชั่วคราว vensus_pr001@hotmait.com 0814787xxxx
205 58415000xxxxx นางสาวทัศนีย์ รักทอง ลูกจ้างชั่วคราว tasanee35@hotmail.com 0997732xxxx
206 19303000xxxxx นางสาวฉวีวรรณ รอดดำ ลูกจ้างชั่วคราว peaw_roddam@hotmail.com 0835370xxxx
207 39305003xxxxx นางธนัชกัญ ชูเกลี้ยง ลูกจ้างชั่วคราว tanutkan2009@hotmail.com 0805489xxxx
208 39301009xxxxx นางนงนุช ชูแก้ว ลูกจ้างชั่วคราว makuid_2009@hotmail.com 0996537xxxx
209 39306001xxxxx นางสาวอารักษ์ นุ่นแจ้ง ลูกจ้างชั่วคราว kachim_2009 @hotmail.com 0867466xxxx
210 39301004xxxxx ว่าที่ ร.ต.หญิงเบญจณี จันทมาศ ลูกจ้างชั่วคราว janee_nee@hotmail.com 0954389xxxx
211 39399003xxxxx นางภัทลักษณ์ ไทรงาม ลูกจ้างชั่วคราว Patalak_2@hotmail.com 0898796xxxx
212 39506001xxxxx นายวุฒิกร ทองไสย ลูกจ้างชั่วคราว wuttikorn_th4875@hotmail.com 0868944xxxx
213 39399002xxxxx นายสมพงค์ หนูมา ลูกจ้างชั่วคราว - 0815433xxxx
214 19399001xxxxx นายกฤษณพงษ์ เจ้ยชุม ลูกจ้างชั่วคราว - 0954199xxxx
215 39399002xxxxx นางจุฑาพร คงชุม ลูกจ้างชั่วคราว - 0896566xxxx
216 39399002xxxxx นางหนูคิ่น นวลมะโน ลูกจ้างประจำ - 0815400xxxx
217 39301006xxxxx นายบุญส่ง จิตรพงษ์ ลูกจ้างประจำ - 0899760xxxx
218 39301009xxxxx นางบุญช่วย ไข่ขวัญ ลูกจ้างประจำ - 0872937xxxx
219 39399002xxxxx นายยอด เหมือนสังข์ ลูกจ้างประจำ - 0836552xxxx
220 39301006xxxxx นายชอบ อักโขสุวรรณ์ ลูกจ้างประจำ - 0906321xxxx
221 39399002xxxxx นายกิตติ ศิริธร ลูกจ้างประจำ - 0872905xxxx
222 39301007xxxxx นายสุดใจ บุญยัง ลูกจ้างประจำ - 0810991xxxx
223 39301006xxxxx นายเสริมยศ ทองใส ลูกจ้างประจำ - 0862883xxxx
224 39301001xxxxx นายสมชาย สงรักษ์ ลูกจ้างประจำ - 0872853xxxx
225 39399002xxxxx นางวรรณา ช่วยสกุล ลูกจ้างประจำ - 0869614xxxx
226 39399001xxxxx นางผาสุข ชูแสง ลูกจ้างประจำ - 0894695xxxx
227 33101008xxxxx นายบัญชา สุรสีห์ ครูประจำ 0897362xxxx
228 39301008xxxxx นายโอภาส ทองบุญ ครูประจำ opart99@gmail.com 0867479xxxx
229 39305001xxxxx นายสุภาพ คงจันทร์ ครูประจำ supap.kongchan@gmail.com 0872853xxxx
230 39202001xxxxx นายประภาส ตะหรี ครูประจำ 0858855xxxx
231 39399003xxxxx นายณัฎฐชัย รัศมีสุวรรณ์ ครูประจำ 0808655xxxx
232 39301009xxxxx นายบุญเรือง ขวัญนุ้ย ครูประจำ 0898773xxxx
233 39399001xxxxx นายอัมพร ศรีนาค ครูประจำ 0817989xxxx
234 18203000xxxxx นางสาวปณิดา โพธิ์ศรี ครูประจำ zohm139@hotmail.com 0847453xxxx
235 39301001xxxxx นายธนาศักดิ์ แก้วฉีด ครูประจำ Thanasak909@gmail.com 0811897xxxx
236 38501000xxxxx นายสมพร วุฒิโยธิน ครูประจำ kruporn.ep@gmail.com 0817876xxxx
237 39303000xxxxx นายชัยพฤกษ์ เทพจันทร์ ครูประจำ 0825302xxxx
238 39307000xxxxx นายชูชาติ สุชนก ครูประจำ chuchat-12345@hotmail.co.th 0814788xxxx
239 39599003xxxxx นางรุ่งณภัทร รุ่งประเสริฐ ครูประจำ ATEE-1011@hotmail.com 0896450xxxx
240 39306000xxxxx นางสาวนัยนันต์ พรมจันทร์ ครูประจำ pnaiyanan@hotmail.com 0810962xxxx
241 39305010xxxxx นางอุไรรัตน์ มิตรมุสิก ครูประจำ maprang.12@hotmail.com 0968954xxxx
242 39305009xxxxx นางนภาพร ลายพยัคฆ์ ครูประจำ 0812773xxxx
243 39408000xxxxx นายจำเริญ ธีรัชกุล ครูประจำ chamroent231@gmail.com 0824328xxxx
244 39301007xxxxx นางพรทิพย์ โยธิน ครูประจำ porntip5631@gmail.com 0810925xxxx
245 39305002xxxxx นางสาวสุธิสา แก้วนุ้ย ครูประจำ solder_075@hotmail.com 0885639xxxx
        รวม     245 คน

 
  สมัครสมาชิกจะได้รับข่าวสารล่าสุด และข้อเสนอของเรา.
  กรุณากรอกอีเมล
 

  :: veis1.ac.th

Ad Visitor Statistics
1 Online
2 Today
33 Yesterday
35 Week
636 Month
3,865 Year
3,865 Total
Record: 95 (05-06-2018)
You ip address : 54.156.85.167
 
:: หน่วยงานราชการ

 
   
   

© copyright . All rights reserved , veis1.ac.th
Tel : 075450482 Mobile : 094-5952449
Email : info@veis1.ac.th