สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง)

วิสัยทัศน์
"สถาบันการอาชีวศึกษาชั้นนำ ด้านวิชาชีพและการวิจัยเพื่อชุมชนและสังคม ในระดับชาติ"
 
:: Person
:: ข้อมูลบุคลากรในสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1
ข้อมูล ณ วันที่ 3 มกราคม 2559
บุคลากรในแต่ละวิทยาลัย ในสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 130 คน
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 245 คน
สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1 10 คน
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 76 คน
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 176 คน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 159 คน
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 8 คน
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 43 คน
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 22 คน
วิทยาลัยเทคนิคสิชล 2 คน
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 0 คน
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 86 คน
  รวม 957 คน
กราฟแสดงข้อมูลบุคลากรในสถาบัน การอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1
Line Chart
บุคลากรสถาบันฯ จำแนกตามตำแหน่ง/หน้าที่
บุคลากรสถาบันฯ จำแนกตามวุฒิการศึกษา
แสดงจำนวนช่วงอายุของบุคลากร สถาบันฯ
แสดงรายชื่อผู้ที่จะเกษียณในแต่ละปี (คำนวณจากอายุครบ 60 ปีในปีนั้น ๆ)

 


บุคลากร สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1
ลำดับ หมายเลขบัตรประชาชน ชื่อ- สกุล ตำแหน่ง / หน้าที่ อีเมล เบอร์โทรศัพท์
1 34305001xxxxx อัคเดช พิสัยสวัสดิ์ ครูประจำ ap@webperfectgroup.com 0859831xxxx
2 38003003xxxxx นางสาวอัญชสา ถนิมสุทธิ์ พนักงานราชการ aom_anchasa@hotmail.com 0817970xxxx
3 18099003xxxxx นายพีระ จิตตารมย์ พนักงานราชการ peera9683@gmail.com 086-593xxxx
4 38098000xxxxx นางธนันณัฏฐ์ พรหมอุปถัมภ์ พนักงานราชการ kung-king@live.com 0838476xxxx
5 18097000xxxxx นางอทัยวัลย์ ชูศรี พนักงานราชการ memorywan@hotmail.com 0878923xxxx
6 38098000xxxxx นางสุจิรา ลักษณา พนักงานราชการ malawet2523@gmail.com 0836372xxxx
7 38012006xxxxx นางศิริพร มณีกาญจน์ พนักงานราชการ siri.nasic_2007@hotmail.com 0817976xxxx
8 38001015xxxxx นางสาวนิลเนตร ปานนิล ลูกจ้างชั่วคราว nilnet54@gmail.com 0850686xxxx
9 11007017xxxxx นางสาวนุสรา ศรีทองสุข ลูกจ้างชั่วคราว sai_2536@hotmail.com 0953731xxxx
10 18001001xxxxx นางสาวศศิริทน์ นุ่นเกิด ลูกจ้างชั่วคราว patcharapon_mai@hotmail.com 0878825xxxx
        รวม     10 คน

 
  สมัครสมาชิกจะได้รับข่าวสารล่าสุด และข้อเสนอของเรา.
  กรุณากรอกอีเมล
 

  :: veis1.ac.th

Ad Visitor Statistics
1 Online
2 Today
33 Yesterday
35 Week
636 Month
3,865 Year
3,865 Total
Record: 95 (05-06-2018)
You ip address : 54.156.85.167
 
:: หน่วยงานราชการ

 
   
   

© copyright . All rights reserved , veis1.ac.th
Tel : 075450482 Mobile : 094-5952449
Email : info@veis1.ac.th