สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง)

วิสัยทัศน์
"สถาบันการอาชีวศึกษาชั้นนำ ด้านวิชาชีพและการวิจัยเพื่อชุมชนและสังคม ในระดับชาติ"
 
:: Person
:: ข้อมูลบุคลากรในสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1
ข้อมูล ณ วันที่ 3 มกราคม 2559
บุคลากรในแต่ละวิทยาลัย ในสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 130 คน
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 245 คน
สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1 10 คน
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 76 คน
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 176 คน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 159 คน
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 8 คน
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 43 คน
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 22 คน
วิทยาลัยเทคนิคสิชล 2 คน
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 0 คน
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 86 คน
  รวม 957 คน
กราฟแสดงข้อมูลบุคลากรในสถาบัน การอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1
Line Chart
บุคลากรสถาบันฯ จำแนกตามตำแหน่ง/หน้าที่
บุคลากรสถาบันฯ จำแนกตามวุฒิการศึกษา
แสดงจำนวนช่วงอายุของบุคลากร สถาบันฯ
แสดงรายชื่อผู้ที่จะเกษียณในแต่ละปี (คำนวณจากอายุครบ 60 ปีในปีนั้น ๆ)

 


บุคลากร วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
ลำดับ หมายเลขบัตรประชาชน ชื่อ- สกุล ตำแหน่ง / หน้าที่ อีเมล เบอร์โทรศัพท์
1 38699000xxxxx เชิดชัย บุญชื่น ครูประจำ cherdchai.b24072518@gmail.com 0910408xxxx
2 38003002xxxxx พรชัย ศรีวิจารณ์ ครูประจำ - xxxx
3 18603000xxxxx น้ำค้าง มากสมบุญ ลูกจ้างชั่วคราว - xxxx
4 38607002xxxxx ธรรมนันท์ หนูอิ่ม ครูประจำ - xxxx
5 38601008xxxxx วิศนุ สอนหลังสวน - xxxx
6 38607002xxxxx อนิรุธ รัตนทวี ครูประจำ - xxxx
7 38599001xxxxx รณภูมิ กลิ่นละออ ลูกจ้างประจำ - xxxx
8 18699000xxxxx อมรรัตน์ หงษ์สะทาน ลูกจ้างชั่วคราว - xxxx
9 38699000xxxxx ณัฐธนนท์ วิรมณีรดานันท์ ครูพิเศษ - xxxx
10 38601001xxxxx ธราเทพ มณีแดง ครูพิเศษ - xxxx
11 18699001xxxxx นลินี ภิรมยืศักดิ์ ลูกจ้างชั่วคราว maytommy125@gmail.com 094-118xxxx
12 38601004xxxxx มณฑา ตรีทอง ลูกจ้างชั่วคราว - xxxx
13 38699000xxxxx ว่าที่ร้อยตรี ภิรมย์ ทองรอด ครูประจำ - xxxx
14 38602002xxxxx สุพภกิต พรหมขุนทอง ครูประจำ - xxxx
15 38013011xxxxx สุวิทย์ ธานีรัตน์ ครูประจำ - xxxx
16 38601010xxxxx วิศักดิ์ จันทร์สวัสดิ์ ครูประจำ - xxxx
17 39301004xxxxx สุมลทิพย์ วัฒน์หนู ครูผู้ช่วย - xxxx
18 39502000xxxxx วชิรวิทย์ แดงมณีกุล ครูประจำ - xxxx
19 39099000xxxxx ณฐพงศ์ ลลิตธรรมศิริ ครูประจำ - xxxx
20 13407002xxxxx พัณณิดา สุวะชัย ครูผู้ช่วย - xxxx
21 38699000xxxxx ยงยุทธ ประเสริฐดี ครูประจำ - xxxx
22 38417007xxxxx เจนจิรา อาศัยบุญ ลูกจ้างชั่วคราว - xxxx
23 38602003xxxxx มาโนช นุ้ยเขียว ครูประจำ - xxxx
24 33018003xxxxx สุวิทย์ พรผดุงธรรม ครูประจำ - xxxx
25 38601003xxxxx พรทิพย์ อินทร์เชื้อ ลูกจ้างประจำ - xxxx
26 38604002xxxxx จุฑามาศ โสมสุวรรณ ครูประจำ - xxxx
27 38601007xxxxx ปิยนิภา ศรีวิจารรื ครูประจำ - xxxx
28 18699000xxxxx กรรณิการ์ ศรียาภัย ลูกจ้างชั่วคราว - xxxx
29 37106002xxxxx สังเวียน นาคะ ครูประจำ - xxxx
30 58607000xxxxx ธีระ พ่วงแม่กลอง ครูประจำ - xxxx
31 18699000xxxxx ประภาภรณ์ องอาจ ลูกจ้างประจำ - xxxx
32 39011006xxxxx สันติ จำเริญนุสิต ครูประจำ - xxxx
33 38699001xxxxx พิมล แผ้วพยัคฆ์ ครูประจำ - xxxx
34 18699001xxxxx สุนิสา เทียนมนัส ลูกจ้างชั่วคราว - xxxx
35 38601008xxxxx วนิดา ประดับเพ็ชร ลูกจ้างชั่วคราว - xxxx
36 38601006xxxxx พิมล ชุมวรฐายี ครูประจำ - xxxx
37 38601003xxxxx ธีรศักดิ์ ภักดีศรี ครูประจำ - xxxx
38 38601004xxxxx ประดิษฐ์ โกกนุต ครูประจำ - xxxx
39 34705000xxxxx สุรินทร์ มายูร ครูประจำ - xxxx
40 38601006xxxxx กุศล พรผดุงธรรม ครูประจำ - xxxx
41 39098010xxxxx นุกูล แก้วมะหิงษ์ ครูประจำ - xxxx
42 18602000xxxxx ชไมยพร แก้วใจดี ลูกจ้างประจำ - xxxx
43 18699001xxxxx จิราพร นาคะเวช ลูกจ้างชั่วคราว - xxxx
44 38699000xxxxx วีระศักดิ์ อินทร์กลับ ผู้อำนวยการ - xxxx
45 18699001xxxxx วรวรรณ นิตยา ลูกจ้างชั่วคราว - xxxx
46 38699000xxxxx สุวิทย์ รัตนประวิทย์ ครูประจำ - xxxx
47 31017004xxxxx ยุทธนา ตั้งนวพันธ์ ครูประจำ - xxxx
48 38602003xxxxx นรินทร์ กฤษฎาสกกุลการ ลูกจ้างชั่วคราว - xxxx
49 38601007xxxxx วิษนุ ส่งศรี ครูประจำ - xxxx
50 38603001xxxxx ณัฐกิตต์ กิตติปุญญทัตน์ ครูพิเศษ - xxxx
51 38602003xxxxx วิลาศ พลพุทธ ครูประจำ - xxxx
52 38601001xxxxx ทิพย์รัตน์ ทิพย์พรรณ ครูประจำ - xxxx
53 38699001xxxxx ธีระ โชคพระสมบัติ ครูประจำ naiteera@gmail.com 0818959xxxx
54 18699001xxxxx ชลิตา แดงสกล ลูกจ้างชั่วคราว - -xxxx
55 39010003xxxxx คารม สินธุประเสริฐ ครูประจำ - xxxx
56 38501001xxxxx สมพิศ พลการ ลูกจ้างชั่วคราว - xxxx
57 39011013xxxxx อำนาจ เสมอวงศ์ ครูประจำ - xxxx
58 38602001xxxxx สุรัติ รสสุคนธ์ ครูประจำ - xxxx
59 18699001xxxxx นภัสกร เทียนมนัส ลูกจ้างชั่วคราว - xxxx
60 38601003xxxxx สาลี เดชพิณ ครูประจำ - xxxx
61 38601001xxxxx เด่น ตันยุชน ครูประจำ - xxxx
62 18699000xxxxx ทิพวัลย์ คชรินทร์ ครูผู้ช่วย - xxxx
63 38601005xxxxx วันชัย พราหมณ์มณี ครูประจำ - xxxx
64 38699001xxxxx ศุภลักษณ์ ยังวัฒนา ครูพิเศษ - xxxx
65 38602001xxxxx ควรรบ อู่มาลา ครูประจำ - xxxx
66 18602000xxxxx พนมชัย ชื่อตรง ลูกจ้างประจำ - xxxx
67 18601001xxxxx ปรารถณา ภักดีประพันธ์ ลูกจ้างประจำ - xxxx
68 38601002xxxxx ศุภลักษณ์ หลวงนา ครูประจำ - xxxx
69 18699001xxxxx วาสนา บัวเสถียร ครูผู้ช่วย - xxxx
70 51101000xxxxx ภูษิต ทองแป้น รองผู้อำนวยการ - xxxx
71 31002033xxxxx พินัย ศรีวิเศษ ครูประจำ - xxxx
72 38099000xxxxx อภิชาติ เนินพรหม ครูประจำ - xxxx
73 18602000xxxxx ปณิสรา แก้วใจดี ลูกจ้างชั่วคราว - xxxx
74 28699000xxxxx นิรุชา สลัดแก้ว ลูกจ้างชั่วคราว - xxxx
75 38699000xxxxx บุญประเสริฐ แต้สวัสดิ์ ครูประจำ - xxxx
76 31006012xxxxx จิรภรณ์ มหาสุคนธ์ ครูประจำ - xxxx
        รวม     76 คน

 
  สมัครสมาชิกจะได้รับข่าวสารล่าสุด และข้อเสนอของเรา.
  กรุณากรอกอีเมล
 

  :: veis1.ac.th

Ad Visitor Statistics
1 Online
2 Today
33 Yesterday
35 Week
636 Month
3,865 Year
3,865 Total
Record: 95 (05-06-2018)
You ip address : 54.156.85.167
 
:: หน่วยงานราชการ

 
   
   

© copyright . All rights reserved , veis1.ac.th
Tel : 075450482 Mobile : 094-5952449
Email : info@veis1.ac.th