สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง)

วิสัยทัศน์
"สถาบันการอาชีวศึกษาชั้นนำ ด้านวิชาชีพและการวิจัยเพื่อชุมชนและสังคม ในระดับชาติ"
 
:: Person
:: ข้อมูลบุคลากรในสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1
ข้อมูล ณ วันที่ 3 มกราคม 2559
บุคลากรในแต่ละวิทยาลัย ในสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 130 คน
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 245 คน
สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1 10 คน
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 76 คน
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 176 คน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 159 คน
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 8 คน
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 43 คน
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 22 คน
วิทยาลัยเทคนิคสิชล 2 คน
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 0 คน
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 86 คน
  รวม 957 คน
กราฟแสดงข้อมูลบุคลากรในสถาบัน การอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1
Line Chart
บุคลากรสถาบันฯ จำแนกตามตำแหน่ง/หน้าที่
บุคลากรสถาบันฯ จำแนกตามวุฒิการศึกษา
แสดงจำนวนช่วงอายุของบุคลากร สถาบันฯ
แสดงรายชื่อผู้ที่จะเกษียณในแต่ละปี (คำนวณจากอายุครบ 60 ปีในปีนั้น ๆ)

 


บุคลากร วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
ลำดับ หมายเลขบัตรประชาชน ชื่อ- สกุล ตำแหน่ง / หน้าที่ อีเมล เบอร์โทรศัพท์
1 38501000xxxxx สัญชัย ทองแป้น ครูประจำ 0841877xxxx
2 38402006xxxxx นพดล สุตันติราษฎร์ ครูประจำ xxxx
3 38499000xxxxx สั่งพล นิตย์นรา รองผู้อำนวยการ 0818920xxxx
4 31020009xxxxx สรศักดิ์ มณีโรจน์ รองผู้อำนวยการ 0864715xxxx
5 38412003xxxxx นเรศ ไตรอนุเชษฐ รองผู้อำนวยการ 0819785xxxx
6 38499001xxxxx ประสิทธิ์ วัชรินทร์พร รองผู้อำนวยการ 0805215xxxx
7 38501000xxxxx สฤษดิ์ ชัยสิทธิ์ 0816770xxxx
8 38499000xxxxx ธวัชไชย ลิ้มสุวรรณ ครูประจำ 0835064xxxx
9 38402000xxxxx สุรพล มีสุวรรณ ครูประจำ 0815697xxxx
10 38401004xxxxx สุชาติ รุ่งรังษี ครูประจำ 0805382xxxx
11 39009000xxxxx พิระ วิจะสิกะ ครูประจำ xxxx
12 38402002xxxxx ชูแมน เผือกเดช ครูประจำ 0819689xxxx
13 39010000xxxxx วิชัย ลิวิวัฒนกูล ครูประจำ 0865945xxxx
14 38411001xxxxx นายสราวุธ สมบูรณ์ 0898714xxxx
15 38413000xxxxx นายสมสักดิ์ รักเมือง 0814159xxxx
16 38012001xxxxx นายวิทยา โพธิ์ถาวร xxxx
17 38404001xxxxx ธนาวุฒิ เดี่ยววนิช 0895872xxxx
18 38010001xxxxx วิรัตน์ รุ่งนภาากานต์ 0895876xxxx
19 38401002xxxxx สมชาติ พรหมเกิด 0817974xxxx
20 31015017xxxxx ธีร์ บุญศิริ 0819792xxxx
21 38401002xxxxx บุญสงค์ ตั้งเจริญ xxxx
22 38499000xxxxx อนุรักษ์ แดงแสน 0817970xxxx
23 38001006xxxxx ผลดี คชพลาย 0818912xxxx
24 31015017xxxxx สุวิทย์ ศานติพิบูล 0818911xxxx
25 39301003xxxxx วรพิทย์ รัชพิทยกาญจน์ 0840594xxxx
26 42199000xxxxx วิทยา แสงมณี 0835077xxxx
27 38401006xxxxx ธโน ภู่เชี่ยวชาญวิทย์ 0818959xxxx
28 38408001xxxxx นพดล ชูสิทธิ์ 0898759xxxx
29 39301003xxxxx มะแอน สะละหมัด 0810902xxxx
30 38401006xxxxx ธนากร ไกรดำ xxxx
31 58401900xxxxx ระเบียบ หนูรินทร์ 0862831xxxx
32 38499000xxxxx ปรีชา เพชรนุ้ย 0870999xxxx
33 31020000xxxxx กิติพงษ์ ลิ้มสุวรรณ 0857819xxxx
34 38417000xxxxx วิชัย ธรรมศิริไพบูลย์ 0836193xxxx
35 38401001xxxxx สมเกียรติ เพ็ญสวัสดิ์ 0815379xxxx
36 38499000xxxxx เลอศักดิ์ พงศ์โสภา 0815373xxxx
37 38417003xxxxx มนตรี แก้วนาเส็ง 0816931xxxx
38 39301001xxxxx สมหมาย เยาว์แสง 0840539xxxx
39 39001007xxxxx สิทธิโชติ เส้งสุก 0817376xxxx
40 38005002xxxxx ชาญชัย แฮวอู 0842469xxxx
41 38001005xxxxx จัตุรงค์ เลขพงศ์ 0862723xxxx
42 31024010xxxxx ประหยัด สมบัติทอง 0817378xxxx
43 35603002xxxxx ประเสริฐ หอมนาน 0891965xxxx
44 39098007xxxxx ไพโรจน์ ช่วยนุกูล 0814769xxxx
45 38406001xxxxx พุทธิพงศ์ พานิช 0813964xxxx
46 39099002xxxxx มงคล นาคประสม 0873896xxxx
47 58414900xxxxx วิสุทธิ์ พุทธิศาวงศ์ 0811770xxxx
48 31020008xxxxx สมหวัง ศุภพล 0816912xxxx
49 38401002xxxxx สุรพล ช่วยดำรงค์ 0832804xxxx
50 38008005xxxxx สุรทิน คงเมือง 0819680xxxx
51 38499002xxxxx วรพงษ์ ภาราทอง 0872654xxxx
52 38099001xxxxx กฤษณ์ โชติพันธ์ 0867393xxxx
53 38399002xxxxx สุริยา ทองนพคุณ 0841880xxxx
54 38407002xxxxx จรัส จุนเด็น 0896499xxxx
55 38414000xxxxx ภาณุ บุญญานุพงศ์ 0819687xxxx
56 18497000xxxxx อิทธิเดช ชัยสิทธิ์ 0844466xxxx
57 38499002xxxxx มหิดล สุรียพรรณ 0897993xxxx
58 18014001xxxxx เอกรัตน์ ศรีสว่าง 0857843xxxx
59 37799000xxxxx พนม บุญญ์ไพร 0894155xxxx
60 38401006xxxxx ดวงฤดี เสนเรือง 0865951xxxx
61 38408000xxxxx วิยะดา คงแก้ว 0894696xxxx
62 38004008xxxxx ขนิษฐา สุมน 0909863xxxx
63 38402006xxxxx ธีรยุทธ หมื่นระย้า xxxx
64 31002007xxxxx โกมล เทโหปการ 0819565xxxx
65 38399002xxxxx อดิศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง 0898671xxxx
66 38401001xxxxx วัชระ พ. รณรงค์ 0818947xxxx
67 31020012xxxxx ธวัชชัย ปทะวานิช 0869580xxxx
68 38401002xxxxx วาสนา ภิรมย์รัตน์ 0895906xxxx
69 38399004xxxxx สิทธิพร ไตรมงคลเจริญ 0865954xxxx
70 38601000xxxxx ธัญนันท์ ชัยศร 0866539xxxx
71 38403001xxxxx เกียรติศักดิ์ เส้งพัฒน์ 0891957xxxx
72 38416002xxxxx อัมรินทร์ ทองรัตน์ 0803926xxxx
73 38406000xxxxx วันชัย พันเรือง 0896507xxxx
74 38412003xxxxx เฉลิมศักดิ์ ตันติเจริญวิวัฒน์ xxxx
75 38499000xxxxx สุธีร์ ก่อบุญขวัญ 0818911xxxx
76 38412002xxxxx ณัฏฐเอก ณัฐธยาน์ภัทรกุล 0848989xxxx
77 38499001xxxxx จิรพล บุญยัง 0846300xxxx
78 18699000xxxxx ปิ่นนภา นวลคล้าย xxxx
79 18407000xxxxx พิมพ์ประภาภรณ์ คงแก้ว 0857846xxxx
80 18401002xxxxx นิติภูมิ แย้มจิตร 0858847xxxx
81 38401001xxxxx กฤตินันท์ ชอบตรง 0805512xxxx
82 18416000xxxxx สุภาาพร คงประพันธุ์ 0810811xxxx
83 38417007xxxxx อนุศักดิ์ สุวรรณศักดิ์ 0815388xxxx
84 38499002xxxxx วิทยา บุญทวีวัฒน์ 0815364xxxx
85 38499000xxxxx อำนวย สังข์ทอง 0816912xxxx
86 38406000xxxxx สุวิทย์ เหล่ายัง 0819584xxxx
87 38417000xxxxx พิทักษ์ แก้วพิชัย 0894729xxxx
88 38403000xxxxx จินดา รามอินทร์ 0867391xxxx
89 38401000xxxxx สมยศ บุญชุม 0816274xxxx
90 38501003xxxxx ชูเกียรติ กระจ่างเมฆ xxxx
91 18406000xxxxx ปริญ รักษาคง xxxx
92 18205000xxxxx อรรถวิทย์ วาสินธ์ xxxx
93 31016002xxxxx สุมิตร อ่อนหวาน 0866838xxxx
94 38417005xxxxx วาสนา รัตนวิจิตร 0813074xxxx
95 38401000xxxxx มนทิชา เจษฏาพงศ์ xxxx
96 18401000xxxxx ธนาวุฒิ ขวัญทอง 0873995xxxx
97 38402000xxxxx อาภาพร ปานนุ่น 0873399xxxx
98 18408000xxxxx เสาวณีย์ ใสสะอาด xxxx
99 58415000xxxxx สายฝน แก้วสม 0818934xxxx
100 38301003xxxxx กฤษณี สุวรรณสังข์ 0869672xxxx
101 19602000xxxxx นุชจรี สุกใส 0869629xxxx
102 18499000xxxxx รัชนี เมืองสุวรรณ์ 0811387xxxx
103 38016004xxxxx ประสาน คงจันทร์ xxxx
104 38401002xxxxx นิวัฒน์ ญาณวีรศักดิ์ 0815973xxxx
105 31021008xxxxx พิศาล ปทะวานิช 0814154xxxx
106 38413000xxxxx ปรีชา ทิพย์พันธ์ 0840593xxxx
107 38412002xxxxx สุธี ไทยเกิด 0810828xxxx
108 39301004xxxxx ธีระศักดิ์ นวลกุ้ง 0993140xxxx
109 38499000xxxxx พลากร ปายเชื้อ 0855772xxxx
110 38407000xxxxx วิวัฒน์ รอดเกิด 0866809xxxx
111 38014004xxxxx โกศล อินนวล 0896490xxxx
112 37199003xxxxx กอบศักดิ์ มานะสาคร 0866892xxxx
113 38499003xxxxx ปภพ คำรณฤทธิศร 0810788xxxx
114 33602003xxxxx ประสิทธิ์ สิงห์กุล 0818954xxxx
115 38001008xxxxx วิลาวัลณย์ พิศฉลาด 0897241xxxx
116 38417003xxxxx สุคนธา สิงห์กุล 0818925xxxx
117 38408000xxxxx กรองกาญจน์ สร้างชู 0887661xxxx
118 18699000xxxxx ชญานี ธรรมศิริไพบูลย์ xxxx
119 38499002xxxxx ปิยรัตน์ ชวภัทรโสภณ xxxx
120 38499002xxxxx อมราวดี จันทนานนท์ 0865184xxxx
121 18699000xxxxx ธีรศักดิ์ จันทรเกิด 0850688xxxx
122 38603001xxxxx จรวย ธนวรรณพงศ์ xxxx
123 38417007xxxxx คนึงนิจ ก้องกานน 0840593xxxx
124 58401900xxxxx วินัย เทนสิทธิ์ 0817973xxxx
125 59601990xxxxx สุวรรณดี ตุลวัฒนกุล 0817976xxxx
126 38099000xxxxx สุดาพร จันทรศิริ 0872682xxxx
127 31201010xxxxx จิรพันธ์ ชัชเวช 0866902xxxx
128 36599001xxxxx เยาวเรศ คณะเกษม 0815976xxxx
129 31009044xxxxx พรรณี ชัยสิทธิ์ 0896485xxxx
130 37607002xxxxx รุ่งทิวา มีสุวรรณ 0864745xxxx
131 38014003xxxxx บุญเรียม เฉลิมพักตร์ 0841668xxxx
132 38402006xxxxx นพรัตน์ สุตันติราษฏร์ 0841922xxxx
133 39299002xxxxx สุภาภรณ์ ราชจินดา 0863220xxxx
134 38412003xxxxx วรกิจ พัฒน์สีทอง 0892914xxxx
135 38401002xxxxx ณรงค์ศักดิ์ โสภา 0873896xxxx
136 38499000xxxxx เทวัญ ตลับนาค 0873896xxxx
137 38416001xxxxx สุรพงศ์ แก้วสกุลทอง xxxx
138 38403001xxxxx สัญญา พินิจ xxxx
139 38499003xxxxx พัลลภ โลกถวิล xxxx
140 38001001xxxxx สำภาชน์ สุขสุวรรณ 0892904xxxx
141 38406002xxxxx เนาวรัตน์ ลิ้มสุวรรณ 0873896xxxx
142 38498000xxxxx สุจินต์ วงค์สกุล 0869405xxxx
143 38499000xxxxx สิริวรรณ เริ่มสุกรีย์ 0840613xxxx
144 38604000xxxxx สุภาวดี รอดวิจิตร 0818937xxxx
145 38399002xxxxx อำภา รุ่งนภากานต์ 0835096xxxx
146 38406003xxxxx ลัดดาวัลย์ ส่งแสง xxxx
147 38408000xxxxx จิตรา ปาลคะเชนทร์ 0891953xxxx
148 39303000xxxxx อรวรรณ สถาพร 0836926xxxx
149 38014002xxxxx ปณิศา ทองยอด 0848382xxxx
150 38106000xxxxx นฤมล แฮวอู 0873896xxxx
151 58499900xxxxx สุภาภรณ์ นาพยา 0898732xxxx
152 38417002xxxxx จุฑามาส พรหมจันทร์ 0810784xxxx
153 38401000xxxxx วาสนา จำปาบุญ 0878939xxxx
154 38099005xxxxx อโนมา ตำลิ่ม 0869520xxxx
155 38401003xxxxx ไพรวัลย์ แดงแสน 0815354xxxx
156 39201007xxxxx สุภาภรณ์ ฟูแสง 0810898xxxx
157 38402003xxxxx อภิวรรณ จันทร์อ่อน 0872723xxxx
158 37301011xxxxx รุ่งนภา ดีเขว้า 0872773xxxx
159 18106000xxxxx จันทรวดี วิชัยดิษฐ 0846292xxxx
160 38498000xxxxx ดารารัตน์ สีมา 0840599xxxx
161 18401001xxxxx วรัญญา แก้วสาธร xxxx
162 35009000xxxxx กัลยาณี ศรีพล xxxx
163 38413000xxxxx เอกอนุช โอภาสพงศ์ xxxx
164 18005000xxxxx อรุมา ราชรักษ์ 0879323xxxx
165 18015000xxxxx สายใจ ขนอม 0935833xxxx
166 18401004xxxxx ศรีสุดา ประชานิยม 0805232xxxx
167 18499000xxxxx ศุภกิจ ธรรมรัฐการต์ 0922598xxxx
168 18099001xxxxx วรรณชัย อุภัยพงศ์ 0858828xxxx
169 19699001xxxxx กมลวรรณ จันทร์แดง xxxx
170 31018009xxxxx สุวัฒน์ เจริญชัยโสภณ xxxx
171 34507003xxxxx สมพงศ์ ศรีสมบัติ xxxx
172 38499000xxxxx ชะฎาวัลย์ กรณ์ประสงค์ xxxx
173 38499001xxxxx เสนอ ศิริวรรณ์ xxxx
174 38004000xxxxx วีรชัย แรกคำนวญ 0949681xxxx
175 38499003xxxxx ศุภโชค ฤทัยผ่อง 0831020xxxx
176 38401003xxxxx ธีระพงค์ โสตรโยม 0850694xxxx
        รวม     176 คน

 
  สมัครสมาชิกจะได้รับข่าวสารล่าสุด และข้อเสนอของเรา.
  กรุณากรอกอีเมล
 

  :: veis1.ac.th

Ad Visitor Statistics
1 Online
2 Today
33 Yesterday
35 Week
636 Month
3,865 Year
3,865 Total
Record: 95 (05-06-2018)
You ip address : 54.156.85.167
 
:: หน่วยงานราชการ

 
   
   

© copyright . All rights reserved , veis1.ac.th
Tel : 075450482 Mobile : 094-5952449
Email : info@veis1.ac.th