สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง)

วิสัยทัศน์
"สถาบันการอาชีวศึกษาชั้นนำ ด้านวิชาชีพและการวิจัยเพื่อชุมชนและสังคม ในระดับชาติ"
 
:: Person
:: ข้อมูลบุคลากรในสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1
ข้อมูล ณ วันที่ 3 มกราคม 2559
บุคลากรในแต่ละวิทยาลัย ในสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 130 คน
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 245 คน
สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1 10 คน
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 76 คน
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 176 คน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 157 คน
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 8 คน
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 43 คน
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 22 คน
วิทยาลัยเทคนิคสิชล 2 คน
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 0 คน
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 106 คน
  รวม 975 คน
กราฟแสดงข้อมูลบุคลากรในสถาบัน การอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1
Line Chart
บุคลากรสถาบันฯ จำแนกตามตำแหน่ง/หน้าที่
บุคลากรสถาบันฯ จำแนกตามวุฒิการศึกษา
แสดงจำนวนช่วงอายุของบุคลากร สถาบันฯ
แสดงรายชื่อผู้ที่จะเกษียณในแต่ละปี (คำนวณจากอายุครบ 60 ปีในปีนั้น ๆ)

 


บุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ลำดับ หมายเลขบัตรประชาชน ชื่อ- สกุล ตำแหน่ง / หน้าที่ อีเมล เบอร์โทรศัพท์
1 38407001xxxxx นายจักรกฤษณ์ ภู่ทอง ครูประจำ chakkrit_p@yahoo.com 0815994xxxx
2 38001016xxxxx นางชญานิศ มีพฤกษ์ ครูประจำ pearmai@gmail.com 0816773xxxx
3 31006023xxxxx นายกำชัย ณ พัทลุง ครูประจำ kumchain26@hotmail.com 0840657xxxx
4 38408000xxxxx นายสัมฤทธิ์ ทองพัฒน์ ครูประจำ mrsamrit@gmail.com 0894735xxxx
5 38013008xxxxx นางเสาวณีย์ ไกรนุกูล ครูประจำ krinukul.sao@gmail.com 0869501xxxx
6 33305011xxxxx เสาวนิตย์ อิศรางกรู ณ อยุธยา ครูประจำ 0814466xxxx
7 38415002xxxxx จารึก ศิลป์สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการ jaruksil@hotmail.com 0897309xxxx
8 38498001xxxxx วรรณวิมล ฉวีบุญยาศิลป์ ครูประจำ xxxx
9 38406001xxxxx ธนภร ฤทธิเกษม ครูประจำ 0945964xxxx
10 16001001xxxxx จรรยา คงแก้ว ครูพิเศษ annabell_666@hotmail.com 0870850xxxx
11 31022009xxxxx กัลยา เต็มไพบูลย์ ลูกจ้างชั่วคราว LEK255@hotmail.com 0894961xxxx
12 38409000xxxxx เบญจวรรณ จิรัฐิโชติ ลูกจ้างประจำ AnnLiB@windowslive.com 0872714xxxx
13 38499001xxxxx วนันชนก อรรณพ ลูกจ้างชั่วคราว mananchanok@gmail.com 0936926xxxx
14 38401003xxxxx ชูศักดิ์ บุญพร้อม ลูกจ้างประจำ svcchusak1990@gmail.com 0897271xxxx
15 38406002xxxxx สุทธิกาญจน์ โรยทองคำ ลูกจ้างประจำ ืnattkrab@gmail.com 0851840xxxx
16 38402001xxxxx อภิญญา กีรติสุวคนธ์ ครูประจำ pocpekk_38@hotmail.com 0817376xxxx
17 19599003xxxxx ปทุมวดี ทองโอ่ ลูกจ้างชั่วคราว plam.943.80@gmail.com 0856283xxxx
18 38414000xxxxx กมลรัตน์ นาคินทร์ ครูพิเศษ kamomrat-nk@hotmail.com 0612578xxxx
19 18406000xxxxx นายนพรัตน์ ไทยถัด ครูพิเศษ thaithudN@gmail.com 0846696xxxx
20 39599003xxxxx นายธนาวุฒิ กล้าเวช ครูประจำ aodsvc@gmail.com 0898667xxxx
21 31002010xxxxx นางชนัญญา สุวรรณวงศ์ ครูประจำ chananya168@gmail.com 0891080xxxx
22 18499000xxxxx นางสาววรรณสิริ รินทร์ธราศรี ครูพิเศษ t.aum.svc@gmail.com 0936273xxxx
23 18417000xxxxx นางสาวพัชรีวรรณ พัฒน์ทองสุข ครูพิเศษ patthongsuk@gmail.com 0804562xxxx
24 31006009xxxxx นางจิราวรรณ นวลรอด รองผู้อำนวยการ jirawun.noul@gmail.com 0815358xxxx
25 39099005xxxxx นางชลลดา มีเพียร ครูประจำ chanladapp926@gmail.com 0890810xxxx
26 31002003xxxxx นางสาววิภา สามสุวรรณ รองผู้อำนวยการ wipa_3@windowslive.com 0818877xxxx
27 11799002xxxxx นางสาวสิริกานต์ แก้วนุ่น ครูพิเศษ sirikarn9919@gmail.com 0839673xxxx
28 38014001xxxxx นางชะอุ่ม ปัญญานันท์ ครูประจำ 0869511xxxx
29 38099000xxxxx นางสุจิตร บุญญสุวรรณ ลูกจ้างชั่วคราว 0814764xxxx
30 18099003xxxxx นายณัฐวุฒิ พึ่งกุศล ครูพิเศษ tan.nattawut1521@gmail.com 0856921xxxx
31 58403900xxxxx นางสาวกาญจนา เหลื่อมแก้ว ครูพิเศษ thew_kl@hotmail.com 0819579xxxx
32 38408003xxxxx นางสาวโศจิกานต์ ปานดี ครูประจำ sochikarn.pandee@gmail.com 0887572xxxx
33 38499000xxxxx นางสุนทรียา ขยายน้อย ครูพิเศษ suntreeya1419@hotmail.com 0835092xxxx
34 38415002xxxxx นางอรอนงค์ แซ่ลิ่ม พนักงานราชการ onanongsvc@gmail.con 0873820xxxx
35 38602002xxxxx นางเบญจมาศ ช่วยดำรงค์ ครูประจำ 0814779xxxx
36 38004007xxxxx นางสาววริสรา สุทธิ ครูประจำ bee2.sasi@gmail.com 0901607xxxx
37 38401000xxxxx นางปัญจวรรณ อ่อนหวาน ครูประจำ kung.1413@hotmail.com 0815968xxxx
38 38401004xxxxx นางสุพัตรา เมืองฤกษ์ ครูพิเศษ supattra_093@hotmail.com 0857962xxxx
39 38401005xxxxx นางวราภรณ์ เยาว์แสง ครูประจำ w_chankrood123@hotmail.com 0861204xxxx
40 38499000xxxxx นางเกษศิรินทร์ จันทร์ส่งแสง ครูพิเศษ applektsirin@gmail.com 0625946xxxx
41 38401005xxxxx นางสุภาพร จันทร์ชื่น ครูประจำ 0873285xxxx
42 38009007xxxxx นางสาวเจนจิรา นวลคง ลูกจ้างชั่วคราว ๋่janejira.nualkong@gmail.com 0979272xxxx
43 38401001xxxxx นางสาวสุธาทิพย์ มณีเนตร ครูประจำ suthatip_1918@hotmail.com 0950279xxxx
44 31005015xxxxx นางจารุวรรณ อมรกุล ครูประจำ charuwanlake@hotmail.com 0895949xxxx
45 39305006xxxxx นางศุภธิดา จันทร์เกิด ครูพิเศษ supathida@tapee.sc.th 0962105xxxx
46 38601002xxxxx นางวาสนา วิเชียร ครูประจำ krunkruwas@hotmail.com 0896542xxxx
47 58011000xxxxx นายสมโชค ราชบุรี ครูพิเศษ kero_eqdee@hotmail.com 0935755xxxx
48 38098000xxxxx นางณัฐกาญจน์ ผลผลา ครูประจำ krunattakan29@gmail.com 0869420xxxx
49 31002005xxxxx นางฉัจชิสา เพชรหนองชุม ครูประจำ chatchisa1859@gmail.com 0866859xxxx
50 32001006xxxxx นางมาลี ว่องเกษฎา ครูประจำ 0816263xxxx
51 38416000xxxxx นางรัชนีกร จันทร์เดช ลูกจ้างชั่วคราว ratchaneenorn@gmail.com 0883899xxxx
52 38402001xxxxx นางจริยา มณีโรจน์ ครูประจำ jirayu_mane@hotmail.com 0894741xxxx
53 18401003xxxxx นางสาวกรวรรณ พรหมนวล ครูพิเศษ premnaul5157@gmail.com 0950147xxxx
54 31017005xxxxx นางจีรพรรณ โยธาปาน ครูประจำ ejee799@gmail.com 0818922xxxx
55 38412000xxxxx นางนารีรัตน์ อู้สกุลวัฒนา ครูประจำ oswnareerat@gmail.com 0815357xxxx
56 18401002xxxxx เวสารัช อนุพงศ์ 0846293xxxx
57 18001000xxxxx นางสาวนาขวัญ จันทร์จำรัส ครูพิเศษ nakhun_mai@hotmail.com 0828270xxxx
58 18401000xxxxx นายโสพล บุญศรีสวัสดิ์ ครูพิเศษ inprevise@hotmail.com 0869408xxxx
59 39001004xxxxx วรรณิภา นิลวรรณ wannipanin@gmil.com 0894711xxxx
60 31009057xxxxx นางสาวมณฑา หมื่นชนะ ครูประจำ monthasu@gmail.com 0894750xxxx
61 31017007xxxxx จิตตรา วงศ์วรานุรักษ์ J-woung@hotmail.com 0815371xxxx
62 18407000xxxxx กาญจนา หนูขวัญ ืnukhwan-1989@hotmail.co.th 0835513xxxx
63 31006022xxxxx คุรุวรรณ ยาวนิชเศรษฐ Kuvuwan077@gmil.com 0895885xxxx
64 38401002xxxxx นางกรรณิกา นาคเสนา 0840622xxxx
65 18499000xxxxx นางชนันรัตถ์ สมิงชัย ครูพิเศษ p.chananat@gmail.com 0895875xxxx
66 31002010xxxxx ุสุมนัส คล้ายเพชร 0818958xxxx
67 39098005xxxxx นายธีรพล ทองเพชร ครูประจำ teetiba@gmail.com 0836442xxxx
68 38601005xxxxx วิมล สุพรรณดิษฐ์ winmaw5999@gmail.com 0817885xxxx
69 39599001xxxxx นางสุจวน แข่งขัน ครูประจำ 0841012xxxx
70 38417005xxxxx ชฎาภรณ์ เฟื่องฟุ้ง Chada2500@hotmail.co.th 0897251xxxx
71 38001008xxxxx นางศรีไพร ภาราทอง ครูประจำ 0891952xxxx
72 38199000xxxxx นางเอื้อมพร จันทร์แก้ว ครูพิเศษ 0815393xxxx
73 19599001xxxxx วรินทร จันทรชิต warinton271229@hotmail.com 0832760xxxx
74 31001009xxxxx นางฤดี เพชรมณี ครูผู้ช่วย rudeepetmanee@gmail.com 0824189xxxx
75 38401001xxxxx นงลักษณ์ ทองอ่ำ nongluck9326@gmail.com 0814779xxxx
76 18401002xxxxx ยศวดี หงสีพิริยะกุล aon.hong@hotmail.com 0862805xxxx
77 18408000xxxxx บงกช ไทยปาน Maker1711@hotmail.com 0908639xxxx
78 18401002xxxxx กัลยา สมัครการ KANLAYA02052531@hotmail.com 0954194xxxx
79 38417001xxxxx กาญจนา ไชยเทพ Kanjana25169@gmail.com 0891923xxxx
80 38402001xxxxx จริยาท ประดิษฐทรัพย์ jariyart@hotmail.com 0869458xxxx
81 18414000xxxxx นภสร ราชธานี moo-auncup@hotmail.com 0859851xxxx
82 18499001xxxxx พิรุฬห์ลักษณ์ ฉิมละ phiroonluk@gmail.com 0854701xxxx
83 38601008xxxxx ิอุบลรัตน์ ศักดา kunthip@hotmai.com 081-737xxxx
84 18499000xxxxx กาญจนา ไชยมุสิก ลูกจ้างชั่วคราว farda_2531@hotmail.com 0877894xxxx
85 38008010xxxxx นายสามารถ เนียมมุณี ครูประจำ samart839@gmail.com 0899023xxxx
86 18401004xxxxx ณัฐวุฒ แสนทวีสุข natteenee@gmail.com 0881676xxxx
87 39611003xxxxx นางอรทัย เมืองแมน ครูประจำ 0841855xxxx
88 38002000xxxxx นางสาวโสภา อัยสุวรรณ์ พนักงานราชการ aisuwan.sopa@gmail.com 0899704xxxx
89 11411000xxxxx สิริรัตน์ เรืองนิมิตร Siriratroungnimit@gmail.com 0862719xxxx
90 18497000xxxxx ทิพวรรณ ศักรางกูล Noppawan-014@hotmail.com 0888262xxxx
91 38208000xxxxx พัชรนันท์ อาจหาญ nita.jew@gmail.com 0992359xxxx
92 58499000xxxxx ศิริรัตน์ เลิศสนเมตกุล jea_davinci@hotmail.com 0896503xxxx
93 18417000xxxxx อัญชิษฐา เงินพวง babybudsaba@gmail.com 0807000xxxx
94 38401002xxxxx นางสาวสรัลดา พันธ์ครุฑ ครูประจำ mamwin@gmail.com 0954264xxxx
95 39499001xxxxx นางสาวศุลีพงษ์ ชำนาญเนตร ครูประจำ 0986714xxxx
96 38417006xxxxx นางสาวอุษา จรูญผล ข้าราชการพลเรือน phuusa@hotmail.com 0897238xxxx
97 36701000xxxxx นางสาวสาธินี ต่ออาวุธ ครูประจำ sathinee.aor@gmail.com 0932529xxxx
98 18415000xxxxx นางสาววิชชุตา เครือแพร ครูพิเศษ giftn_nziwei@hotmail.com 0810885xxxx
99 38402001xxxxx นางปรานีต เนตรพุกกณะ ข้าราชการพลเรือน 0910348xxxx
100 38499000xxxxx นายสิทธิพร คำขำ ลูกจ้างชั่วคราว 0803834xxxx
101 18411000xxxxx นางสาวปิ่นมณี ทองมาก ลูกจ้างชั่วคราว pimanee56@gmail.com 0836458xxxx
102 16707000xxxxx นางสาวนันท์ชญา เจริญเวช ลูกจ้างชั่วคราว voy_ch@hotmail.com 0801189xxxx
103 31020011xxxxx นางสาวนงลักษณ์ เรียบร้อย ครูประจำ Pajong_P@hotmail.com 0815386xxxx
104 16299001xxxxx นางสาวจิรัชดา อินทโชติ ลูกจ้างชั่วคราว ๋Jirautchada 0950235xxxx
105 58402000xxxxx นางกนกพร พรหมวิเศษ ครูประจำ apple2521@me.com 0878883xxxx
106 38401005xxxxx นางสุวิมล ศรีแสง ครูประจำ 0817876xxxx
107 38406001xxxxx นายชัยสิทธิ์ หมึกใจดี ลูกจ้างประจำ 0814168xxxx
108 14110000xxxxx นายพัฒน์ธณศักดิ์ เมธาโชติช่วง ลูกจ้างชั่วคราว patthanasak@gmail.com 0890218xxxx
109 18417000xxxxx นางสาวอุไรวรรณ ชำนาญกิจ ครูพิเศษ uraiwanchamnankit@gmail.com 0803872xxxx
110 32001011xxxxx นางวิจิตร มีเพียร ลูกจ้างชั่วคราว kanitnusorn@gmail.com 0831813xxxx
111 18001001xxxxx นางสาววราภรณ์ แผนสมบูรณ์ ลูกจ้างชั่วคราว waraporn0907@gmail.com 0805219xxxx
112 19098006xxxxx นางสาววัชราภรณ์ หนูเจริญ ลูกจ้างชั่วคราว cew_191@hotmail.com 0915244xxxx
113 38014004xxxxx นางสาวสุวคลธ์ ดำเพ็ง ลูกจ้างชั่วคราว suvakol16@gmail.com 0869414xxxx
114 38415001xxxxx นางสาวสุถาวดี เสมอมาศ ครูประจำ may_supawadee@msn.com 0813973xxxx
115 18401003xxxxx นายสุชาติ ทิมทอง ลูกจ้างชั่วคราว suchart.svc@gmail.com 0612362xxxx
116 18402000xxxxx นางสาวภัทรภร บัวอ่อน ลูกจ้างชั่วคราว nudchree@gmail.com 0812856xxxx
117 18415000xxxxx นายฉัตรชัย ริยาพันธ์ ลูกจ้างชั่วคราว chatchai_diry@hotmail.com 0874190xxxx
118 39099005xxxxx นางสาวชินาบูรณ์ จินตนุกูล ลูกจ้างชั่วคราว chimaru99@hotmail.com 0955699xxxx
119 37706005xxxxx นางอุบล เบญจพงศ์ ครูประจำ ีubon.svc@gmail.com 0898757xxxx
120 38407002xxxxx นางนภาทิพย์ จะรา ลูกจ้างชั่วคราว 0874698xxxx
121 38402001xxxxx นางสาวศรีสุวรรณ ขาวนุช ลูกจ้างชั่วคราว 0894714xxxx
122 31017023xxxxx นายเสรี จำเนียร ครูประจำ kdlena@hotmail.com 0924567xxxx
123 59599990xxxxx นายสมจิต แข่งขัน ครูประจำ ksomejit@yahoo.com 0848396xxxx
124 39499002xxxxx นางสาวสุกัญญา ฤทธิมนตรี ครูประจำ 0878828xxxx
125 48499000xxxxx นางสาวพวงรัตน์ เพชรรอด ลูกจ้างชั่วคราว 0876233xxxx
126 18004000xxxxx นายกิตติศักดิ์ ลัดดา ครูพิเศษ kittisakladda@gmail.com 0840483xxxx
127 18004001xxxxx นางสาวนัฐญา โกรณท์ ครูพิเศษ nat.taya1987@hotmail.com 0935764xxxx
128 38410000xxxxx นางนพลักษณ์ จุลภักดิ์ ครูประจำ 0869508xxxx
129 38403000xxxxx นางสุนทรี แข่งขัน ครูประจำ suntree596@gmail.com 0819790xxxx
130 38411001xxxxx นางนฤมล แย้มศรี ครูประจำ narumolaoy@gmail.com 0858801xxxx
131 38498000xxxxx นางสาวจิตติ พลเยี่ยม ครูประจำ nansvc001 0876276xxxx
132 31022009xxxxx นายพรสฤษฎ์ วีแก้ว ครูประจำ - 094-854xxxx
133 38417007xxxxx นางรังสิมา บุญมีชัย พนักงานราชการ - 0869462xxxx
134 38499001xxxxx นางสาวกัญญ์พิดา สุขสง ครูประจำ kanphidasooksong@gmail.com 0869461xxxx
135 38014006xxxxx นางสาวกิตติมา สุวรรณวงศ์ ครูประจำ kit_6463595@hotmail.com 0864766xxxx
136 18417000xxxxx นายธีรพันธ์ คงขันธ์ ครูพิเศษ terapan_kt@hotmail.com 0862776xxxx
137 38401003xxxxx นายวิชัย สาระทิพย์ ลูกจ้างประจำ - 0896501xxxx
138 38413000xxxxx นางปิยาภรณ์ กั้นเกตุ พนักงานราชการ 0894719xxxx
139 31201009xxxxx นางสาวกัญธิภา ศุภลักษณ์ ครูประจำ 0816680xxxx
140 38499001xxxxx นางสาวศุภนา เฉลิมพงษ์ ครูประจำ 0805295xxxx
141 38099005xxxxx นางสาวฉวีวรรณ จันทรชิต ครูประจำ babybudsaba@gmail.com 0814797xxxx
142 39605002xxxxx นางจันทนา ทวีชาติ ครูประจำ 0897263xxxx
143 38402000xxxxx นางรุ่งนภา หนุเพชร ครูพิเศษ rungnapa_2009@hotmail.com 0941439xxxx
144 38099003xxxxx นางสมควร ปานโม ครูประจำ kpanmo@gmail.com 0899772xxxx
145 38099004xxxxx นางนพรัตน์ สุวรรณรัตน์ ครูประจำ 0958189xxxx
146 38417006xxxxx นายสุทธิพัฒน์ อมรกุล รองผู้อำนวยการ sutthipat1654@gmail.com 0817873xxxx
147 18401002xxxxx นางสาวลฎาภา นาลาล่อง ลูกจ้างชั่วคราว untarman39@hotmail.com 0850832xxxx
148 31018013xxxxx นางปิยะพร เข็มขาว ครูประจำ 0894742xxxx
149 38413001xxxxx นายวุฒิพงษ์ จันทร์เดช ลูกจ้างประจำ 0943195xxxx
150 33305012xxxxx นายพฤติพงษ์ วงศ์วรรณา ครูประจำ pittipong_wong@hotmail.com 0887522xxxx
151 38412003xxxxx นายสาววัชรีย์ บุญกล่ำ ครูประจำ watchenee_191@hotmail.com 0980141xxxx
152 15101000xxxxx นางสาวสุวิกรานต์ เจิรญวานิชยกุล ครูพิเศษ suwikron.2559 0925054xxxx
153 38208002xxxxx นางเนาวรัตน์ รัตน์พันธ์ ผู้อำนวยการ naowarat28@hotmail.com 0819788xxxx
154 38499002xxxxx นางสาวเพ็ญพร พันธุนะ ครูประจำ 0891963xxxx
155 31020012xxxxx นายโชคชัย จุลภักดิ์ ครูประจำ 0817974xxxx
156 38408000xxxxx นางสาวนริศรา ปทะวานิช ครูพิเศษ ืnarissa-por@hotmail.com 0952571xxxx
157 39499002xxxxx นางสาวณัฐนีย์ ดนูนาถ ครูประจำ 0818915xxxx
        รวม     157 คน

 
  สมัครสมาชิกจะได้รับข่าวสารล่าสุด และข้อเสนอของเรา.
  กรุณากรอกอีเมล
 

  :: veis1.ac.th

Ad Visitor Statistics
1 Online
4 Today
30 Yesterday
83 Week
299 Month
299 Year
299 Total
Record: 31 (11-08-2017)
You ip address : 54.166.168.243
 
:: หน่วยงานราชการ

 
   
   

© copyright . All rights reserved , veis1.ac.th
Tel : 075450482 Mobile : 094-5952449
Email : info@veis1.ac.th