สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง)

วิสัยทัศน์
"สถาบันการอาชีวศึกษาชั้นนำ ด้านวิชาชีพและการวิจัยเพื่อชุมชนและสังคม ในระดับชาติ"
 
:: Person
:: ข้อมูลบุคลากรในสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1
ข้อมูล ณ วันที่ 3 มกราคม 2559
บุคลากรในแต่ละวิทยาลัย ในสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 130 คน
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 245 คน
สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1 10 คน
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 76 คน
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 176 คน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 159 คน
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 8 คน
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 43 คน
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 22 คน
วิทยาลัยเทคนิคสิชล 2 คน
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 0 คน
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 86 คน
  รวม 957 คน
กราฟแสดงข้อมูลบุคลากรในสถาบัน การอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1
Line Chart
บุคลากรสถาบันฯ จำแนกตามตำแหน่ง/หน้าที่
บุคลากรสถาบันฯ จำแนกตามวุฒิการศึกษา
แสดงจำนวนช่วงอายุของบุคลากร สถาบันฯ
แสดงรายชื่อผู้ที่จะเกษียณในแต่ละปี (คำนวณจากอายุครบ 60 ปีในปีนั้น ๆ)

 


บุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ลำดับ หมายเลขบัตรประชาชน ชื่อ- สกุล ตำแหน่ง / หน้าที่ อีเมล เบอร์โทรศัพท์
1 38407001xxxxx นายจักรกฤษณ์ ภู่ทอง ครูประจำ chakkrit_p@yahoo.com 0815994xxxx
2 38001016xxxxx นางชญานิศ มีพฤกษ์ ครูประจำ pearmai@gmail.com 0816773xxxx
3 31006023xxxxx นายกำชัย ณ พัทลุง ครูประจำ kumchain26@hotmail.com 0840657xxxx
4 38408000xxxxx นายสัมฤทธิ์ ทองพัฒน์ ครูประจำ mrsamrit@gmail.com 0894735xxxx
5 38013008xxxxx นางเสาวณีย์ ไกรนุกูล ครูประจำ krinukul.sao@gmail.com 0869501xxxx
6 17703000xxxxx นางสาวพงษ์ผกา สัญจร ลูกจ้างชั่วคราว pongpakasanjon@gmail.com 0907084xxxx
7 18107000xxxxx นางสาววรรณวิสา พัฒนศิลป์ ครูพิเศษ 0980153xxxx
8 38415002xxxxx นายจารึก ศิลป์สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการ jaruksil@hotmail.com 0897309xxxx
9 38498001xxxxx นางวรรณวิมล ฉวีบุญยาศิลป์ ครูประจำ xxxx
10 38406001xxxxx นางธนภร ฤทธิเกษม ครูประจำ 0945964xxxx
11 18401004xxxxx นางสาวนรีรีตน์ ทองเรือง ลูกจ้างชั่วคราว nareerut.thongrueang@gmail.com 0869485xxxx
12 31022009xxxxx นางสาวกัลยา เต็มไพบูลย์ ลูกจ้างชั่วคราว LEK255@hotmail.com 0894961xxxx
13 38499001xxxxx นางสาววนันชนก อรรณพ ลูกจ้างชั่วคราว mananchanok@gmail.com 0936926xxxx
14 38401003xxxxx นายจตุรภัทร บุญพร้อม ลูกจ้างประจำ svcchusak1990@gmail.com 0897271xxxx
15 38406002xxxxx นางสาวสาริษา โรยทองคำ ลูกจ้างประจำ nattkrab@gmail.com 0851840xxxx
16 38402001xxxxx นางอภิญญา กีรติสุวคนธ์ ครูประจำ pocpekk_38@hotmail.com 0817376xxxx
17 19599003xxxxx นางสาวปทุมวดี ทองโอ่ ลูกจ้างชั่วคราว plam.943.80@gmail.com 0856283xxxx
18 38414000xxxxx นางสาวกมลนภัช นาคินทร์ ครูพิเศษ kamomrat-nk@hotmail.com 0612578xxxx
19 18406000xxxxx นายนพรัตน์ ไทยถัด ครูพิเศษ thaithudN@gmail.com 0846696xxxx
20 39599003xxxxx นายธนาวุฒิ กล้าเวช ครูประจำ aodsvc@gmail.com 0898667xxxx
21 31002010xxxxx นางชนัญญา สุวรรณวงศ์ ครูประจำ chananya168@gmail.com 0891080xxxx
22 38409000xxxxx นางเบญจวรรณ จิรัฐิติโชติ ลูกจ้างชั่วคราว annLib@windowslive.com 0872714xxxx
23 18417000xxxxx นางสาวพัชรีวรรณ พัฒน์ทองสุข ครูพิเศษ patthongsuk@gmail.com 0804562xxxx
24 31006009xxxxx นางจิราวรรณ นวลรอด รองผู้อำนวยการ jirawun.noul@gmail.com 0815358xxxx
25 39099005xxxxx นางชลลดา มีเพียร ครูประจำ chanladapp926@gmail.com 0890810xxxx
26 31002003xxxxx นางสาววิภา สามสุวรรณ รองผู้อำนวยการ wipa_3@windowslive.com 0818877xxxx
27 11799002xxxxx นางสาวสิริกานต์ แก้วนุ่น ครูพิเศษ sirikarn9919@gmail.com 0839673xxxx
28 38014001xxxxx นางชะอุ่ม ปัญญานันท์ ครูประจำ 0869511xxxx
29 38099000xxxxx นางสุจิตร บุญญสุวรรณ ลูกจ้างชั่วคราว 0814764xxxx
30 18401004xxxxx นางสาววรรณภา เพ็ชรราม ลูกจ้างชั่วคราว wannayui01@gmail.com 0631037xxxx
31 58403900xxxxx นางสาวกาญจนา เหลื่อมแก้ว ครูพิเศษ thew_kl@hotmail.com 0819579xxxx
32 38408003xxxxx นางสาวโศจิกานต์ ปานดี ครูประจำ sochikarn.pandee@gmail.com 0887572xxxx
33 38499000xxxxx นางสุนทรียา ขนายน้อย ครูพิเศษ suntreeya1419@hotmail.com 0835092xxxx
34 38415002xxxxx นางอรอนงค์ แซ่ลิ่ม พนักงานราชการ onanongsvc@gmail.con 0873820xxxx
35 38602002xxxxx นางเบญจมาศ ช่วยดำรงค์ ครูประจำ 0814779xxxx
36 38004007xxxxx นางสาววริสรา สุทธิ ครูประจำ bee2.sasi@gmail.com 0901607xxxx
37 38401000xxxxx นางปัญจวรรณ อ่อนหวาน ครูประจำ kung.1413@hotmail.com 0815968xxxx
38 38401004xxxxx นางสุพัตรา เมืองฤกษ์ ครูพิเศษ supattra_093@hotmail.com 0857962xxxx
39 38401005xxxxx นางวราภรณ์ เยาว์แสง ครูประจำ w_chankrood123@hotmail.com 0861204xxxx
40 38401005xxxxx นางสุภาพร จันทร์ชื่น ครูประจำ 0873285xxxx
41 38401001xxxxx นางสาวสุธาทิพย์ มณีเนตร ครูประจำ suthatip_1918@hotmail.com 0950279xxxx
42 31005015xxxxx นางจารุวรรณ อมรกุล ครูประจำ charuwanlake@hotmail.com 0895949xxxx
43 39305006xxxxx นางศุภธิดา จันทร์เกิด ครูพิเศษ supathida@tapee.sc.th 0962105xxxx
44 38601002xxxxx นางวาสนา วิเชียร ครูประจำ krunkruwas@hotmail.com 0896542xxxx
45 38098000xxxxx นางณัฐกาญจน์ ผลผลา ครูประจำ krunattakan29@gmail.com 0869420xxxx
46 31002005xxxxx นางฉัจชิสา เพชรหนองชุม ครูประจำ chatchisa1859@gmail.com 0866859xxxx
47 32001006xxxxx นางมาลี ว่องเกษฎา ครูประจำ 0816263xxxx
48 38416000xxxxx นางรัชนีกร จันทร์เดช ลูกจ้างชั่วคราว ratchaneenorn@gmail.com 0883899xxxx
49 38402001xxxxx นางจริยา มณีโรจน์ ครูประจำ jirayu_mane@hotmail.com 0894741xxxx
50 11022001xxxxx นางสาวชนิตา แม่นยำ moofonjeja@gmail.com 0846275xxxx
51 31017005xxxxx นางจีรพรรณ โยธาปาน ครูประจำ ejee799@gmail.com 0818922xxxx
52 38412000xxxxx นางนารีรัตน์ อู้สกุลวัฒนา ครูประจำ oswnareerat@gmail.com 0815357xxxx
53 18401002xxxxx นายเวสารัช อนุพงศ์ ครูพิเศษ 0846293xxxx
54 18414000xxxxx นางสาวอาภรณ์ ปิ่นวงศ์เพชร ลูกจ้างชั่วคราว love.non1678@gmail.com 0936473xxxx
55 28416000xxxxx นางสาวหทัยรัตน์ สืบบุตร ลูกจ้างชั่วคราว ya_pong_tan8@gmail.com 0950866xxxx
56 39001004xxxxx นางสาววรรณิภา นิลวรรณ ครูประจำ wannipanin@gmil.com 0894711xxxx
57 31009057xxxxx นางสาวมณฑา หมื่นชนะ ครูประจำ monthasu@gmail.com 0894750xxxx
58 31017007xxxxx นางจิตตรา วงศ์วรานุรักษ์ ครูประจำ J-woung@hotmail.com 0815371xxxx
59 18407000xxxxx นางสาวกาญจนา หนูขวัญ ลูกจ้างชั่วคราว nukhwan-1989@hotmail.co.th 0835513xxxx
60 31006022xxxxx นางคุรุวรรณ ยังวนิชเศรษฐ ครูประจำ Kuvuwan077@gmil.com 0895885xxxx
61 38401002xxxxx นางกรรณิกา นาคเสนา ลูกจ้างประจำ 0840622xxxx
62 18499000xxxxx นางชนันรัตถ์ สมิงชัย ครูพิเศษ p.chananat@gmail.com 0895875xxxx
63 31002010xxxxx นางสุมนัส คล้ายเพชร 0818958xxxx
64 39098005xxxxx นายธีรพล ทองเพชร ครูประจำ teetiba@gmail.com 0836442xxxx
65 38601005xxxxx นางสาววิมล สุพรรณดิษฐ์ ครูพิเศษ winmaw5999@gmail.com 0817885xxxx
66 39599001xxxxx นางสุจวน แข่งขัน ครูประจำ 0841012xxxx
67 38417005xxxxx นางชฎาภรณ์ เฟื่องฟุ้ง Chada2500@hotmail.co.th 0897251xxxx
68 38001008xxxxx นางศรีไพร ภาราทอง ครูประจำ 0891952xxxx
69 19599001xxxxx นาสาววรินทร จันทรชิต พนักงานราชการ warinton271229@hotmail.com 0832760xxxx
70 31001009xxxxx นางฤดี เพชรมณี ครูผู้ช่วย rudeepetmanee@gmail.com 0824189xxxx
71 38401001xxxxx นางสาวนงลักษณ์ ทองอ่ำ ครูประจำ nongluck9326@gmail.com 0814779xxxx
72 18401002xxxxx นางสาวยศวดี หงสีพิริยะกุล ครูพิเศษ aon.hong@hotmail.com 0862805xxxx
73 18408000xxxxx นางบงกช วุฒิจันทร์ ลูกจ้างชั่วคราว Maker1711@hotmail.com 0908639xxxx
74 18401002xxxxx นางกัลยา อินทสมบัติ ลูกจ้างชั่วคราว KANLAYA02052531@hotmail.com 0954194xxxx
75 38417001xxxxx นางกาญจนา ไชยเทพ ลูกจ้างชั่วคราว Kanjana25169@gmail.com 0891923xxxx
76 38402001xxxxx นางจริยาท ประดิษฐทรัพย์ พนักงานราชการ jariyart@hotmail.com 0869458xxxx
77 18414000xxxxx นางสาวนภสร ราชธานี ลูกจ้างชั่วคราว moo-auncup@hotmail.com 0859851xxxx
78 18106000xxxxx นางสาวสุถาณี หมื่นใจ ลูกจ้างชั่วคราว dream.supane.10@gmail.com 0951746xxxx
79 38601008xxxxx นางอุบลรัตน์ ศักดา kunthip@hotmai.com 081-737xxxx
80 18499000xxxxx นางกาญจนา ไชยมุสิก ลูกจ้างชั่วคราว farda_2531@hotmail.com 0877894xxxx
81 38008010xxxxx นายสามารถ เนียมมุณี ครูประจำ samart839@gmail.com 0899023xxxx
82 18401004xxxxx นายณัฐวุฒิ แสนทวีสุข ลูกจ้างชั่วคราว natteenee@gmail.com 0881676xxxx
83 39611003xxxxx นางอรทัย เมืองแมน ครูประจำ 0841855xxxx
84 18401004xxxxx ว่าที่ ร.ต.วโรดม ทิมบำรุง ครูผู้ช่วย golff1992@gmail.com 0896459xxxx
85 11411000xxxxx นางสาวสิริรัตน์ เรืองนิมิตร ลูกจ้างชั่วคราว Siriratroungnimit@gmail.com 0862719xxxx
86 11007017xxxxx นายศิระ ประเสริฐศักดิ์ พนักงานราชการ sira.15t.svc@gmail.com 0835922xxxx
87 38208000xxxxx นางสาวพัชรนันท์ อาจหาญ ครูประจำ nita.jew@gmail.com 0992359xxxx
88 58499000xxxxx นางสาวศิริรัตน์ เลิศสนเมตกุล ครูพิเศษ jea_davinci@hotmail.com 0896503xxxx
89 18417000xxxxx นางสาวอัญชิษฐา เงินพวง ครูพิเศษ babybudsaba@gmail.com 0807000xxxx
90 38401002xxxxx นางสาวสรัลดา พันธ์ครุฑ ครูประจำ mamwin@gmail.com 0954264xxxx
91 39499001xxxxx นางสาวศุลีพงษ์ ชำนาญเนตร ครูประจำ 0986714xxxx
92 38417006xxxxx นางสาวอุษา จรูญผล ข้าราชการพลเรือน phuusa@hotmail.com 0897238xxxx
93 38401001xxxxx นางสาวไอรินทร์ วราหิรัณยรักษ์ ลูกจ้างชั่วคราว irin.v23@gmail.com 0966862xxxx
94 18497000xxxxx นางสาวศันสนีย์ บัวทอง ลูกจ้างชั่วคราว nuory_maxnum@hotmail.com 0636450xxxx
95 38402001xxxxx นางปรานีต เนตรพุกกณะ ข้าราชการพลเรือน 0910348xxxx
96 38499000xxxxx นายสิทธิพร คำขำ ลูกจ้างชั่วคราว 0803834xxxx
97 18411000xxxxx นางสาวปิ่นมณี ทองมาก ลูกจ้างชั่วคราว pimanee56@gmail.com 0836458xxxx
98 16707000xxxxx นางสาวนันท์ชญา เจริญเวช ลูกจ้างชั่วคราว voy_ch@hotmail.com 0801189xxxx
99 18401001xxxxx นางสาวจุฑามาส ชาญสมุทร พนักงานราชการ chan_jutamas@hotmail.com 0901779xxxx
100 18499002xxxxx นางสาวธิดาพร เศรษฐเชื้อ ลูกจ้างชั่วคราว oli6840@gmail.com 0869526xxxx
101 58402000xxxxx นางกนกพร พรหมวิเศษ ครูประจำ apple2521@me.com 0878883xxxx
102 38401005xxxxx นางสุวิมล ศรีแสง ครูประจำ 0817876xxxx
103 38406001xxxxx นายชัยสิทธิ์ หมึกใจดี ลูกจ้างประจำ 0814168xxxx
104 14110000xxxxx นายพัฒน์ธณศักดิ์ เมธาโชติช่วง ลูกจ้างชั่วคราว patthanasak@gmail.com 0890218xxxx
105 18417000xxxxx นางสาวอุไรวรรณ ชำนาญกิจ ครูพิเศษ uraiwanchamnankit@gmail.com 0803872xxxx
106 32001011xxxxx นางวิจิตร มีเพียร ลูกจ้างชั่วคราว kanitnusorn@gmail.com 0831813xxxx
107 18001001xxxxx นางสาววราภรณ์ แผนสมบูรณ์ ลูกจ้างชั่วคราว waraporn0907@gmail.com 0805219xxxx
108 18409000xxxxx นายชัชกรณ์ บัวแก้ว ลูกจ้างชั่วคราว chatchakon 0824172xxxx
109 38014004xxxxx นางสาวสุวคลธ์ ดำเพ็ง ลูกจ้างชั่วคราว suvakol16@gmail.com 0869414xxxx
110 38415001xxxxx นางสาวสุถาวดี เสมอมาศ ครูประจำ may_supawadee@msn.com 0813973xxxx
111 18401003xxxxx นายสุชาติ ทิมทอง ลูกจ้างชั่วคราว suchart.svc@gmail.com 0612362xxxx
112 18402000xxxxx นางสาวภัทรภร บัวอ่อน ลูกจ้างชั่วคราว nudchree@gmail.com 0812856xxxx
113 19299003xxxxx นางสาวจันทร์จิรา กลิ้่งกลอง ลูกจ้างชั่วคราว perfect_fa@hotmail.com 0824214xxxx
114 39099005xxxxx นางสาวชินาบูรณ์ จินตนุกูล ลูกจ้างชั่วคราว chimaru99@hotmail.com 0955699xxxx
115 37706005xxxxx นางอุบล เบญจพงศ์ ครูประจำ ubon.svc@gmail.com 0898757xxxx
116 19103000xxxxx นางสาวอรพรรณ เศษวรรณโคตร พนักงานราชการ 0857859xxxx
117 16099000xxxxx นางสาวแวววรรณ แววคล้ายหงษ์ พนักงานราชการ wawwan_wawklayhong 0894395xxxx
118 31017023xxxxx นายเสรี จำเนียร ครูประจำ kdlena@hotmail.com 0924567xxxx
119 59599990xxxxx นายสมจิต แข่งขัน ครูประจำ ksomejit@yahoo.com 0848396xxxx
120 48499000xxxxx นางสาวพวงรัตน์ เพชรรอด ลูกจ้างชั่วคราว 0876233xxxx
121 18004000xxxxx นายกิตติศักดิ์ ลัดดา ครูพิเศษ kittisakladda@gmail.com 0840483xxxx
122 18004001xxxxx นางสาวนัฐญา โกรณท์ ครูพิเศษ nat.taya1987@hotmail.com 0935764xxxx
123 38410000xxxxx นางนพลักษณ์ จุลภักดิ์ ครูประจำ 0869508xxxx
124 38401003xxxxx นางสาวณัฐเกศ เรืองทอง ครูประจำ nattaekt79@gmail.com 0910358xxxx
125 38402001xxxxx นางสาวสุพิชญา รักแดง ครูประจำ 0819798xxxx
126 38498000xxxxx นางสาวจิตติ พลเยี่ยม ครูประจำ nansvc001 0876276xxxx
127 31022009xxxxx นายพรสฤษฎ์ วีแก้ว ครูประจำ - 094-854xxxx
128 38417007xxxxx นางรังสิมา บุญมีชัย พนักงานราชการ - 0869462xxxx
129 38499001xxxxx นางสาวกัญญ์พิดา สุขสง ครูประจำ kanphidasooksong@gmail.com 0869461xxxx
130 38014006xxxxx นางสาวกิตติมา สุวรรณวงศ์ ครูประจำ kit_6463595@hotmail.com 0864766xxxx
131 18417000xxxxx นายธีรพันธ์ คงขันธ์ ครูพิเศษ terapan_kt@hotmail.com 0862776xxxx
132 38401003xxxxx นายวิชัย สาระทิพย์ ลูกจ้างประจำ - 0896501xxxx
133 38413000xxxxx นางปิยาภรณ์ กั้นเกตุ พนักงานราชการ 0894719xxxx
134 31201009xxxxx นางสาวกัญธิภา ศุภลักษณ์ ครูประจำ 0816680xxxx
135 38499001xxxxx นางสาวศุภนา เฉลิมพงษ์ ครูประจำ 0805295xxxx
136 38099005xxxxx นางสาวฉวีวรรณ จันทรชิต ครูประจำ babybudsaba@gmail.com 0814797xxxx
137 39605002xxxxx นางจันทนา ทวีชาติ ครูประจำ 0897263xxxx
138 38402000xxxxx นางรุ่งนภา หนุเพชร ครูพิเศษ rungnapa_2009@hotmail.com 0941439xxxx
139 38099003xxxxx นางสมควร ปานโม ครูประจำ kpanmo@gmail.com 0899772xxxx
140 38099004xxxxx นางนพรัตน์ สุวรรณรัตน์ ครูประจำ 0958189xxxx
141 38417006xxxxx นายสุทธิพัฒน์ อมรกุล รองผู้อำนวยการ sutthipat1654@gmail.com 0817873xxxx
142 31018013xxxxx นางปิยะพร เข็มขาว ครูประจำ 0894742xxxx
143 38413001xxxxx นายวุฒิพงษ์ จันทร์เดช ลูกจ้างประจำ 0943195xxxx
144 33305012xxxxx นายพฤติพงษ์ วงศ์วรรณา ครูประจำ pittipong_wong@hotmail.com 0887522xxxx
145 38412003xxxxx นายสาววัชรีย์ บุญกล่ำ ครูประจำ watchenee_191@hotmail.com 0980141xxxx
146 18499002xxxxx นางสาวชนิตา คชเดช chanita.kotchadech@gmail.com 0987026xxxx
147 38208002xxxxx นางเนาวรัตน์ รัตน์พันธ์ ผู้อำนวยการ naowarat28@hotmail.com 0819788xxxx
148 38499002xxxxx นางสาวเพ็ญพร พันธุนะ ครูประจำ 0891963xxxx
149 18099004xxxxx นางสาวปาณิสรา สังข์ศรีเพชร ครูพิเศษ tan_panaza@hotmail.com 0992499xxxx
150 38408000xxxxx นางสาวนริศรา ปทะวานิช ครูพิเศษ narissa-por@hotmail.com 0952571xxxx
151 31008005xxxxx นางดารารัตน์ นาคทองแก้ว ครูประจำ danak34@gmail.com 0899494xxxx
152 19306001xxxxx นางสาวพจชนาวรรณ แท่นประมูล ครูพิเศษ nanclupbb@gmail.com 0806490xxxx
153 38499003xxxxx นางสาวลภัสสร ศิริพฤฒิกุล ครูพิเศษ ple_ple4@hotmail.com 0863678xxxx
154 18098001xxxxx นางสาวสุษิษา แพรกเมือง ครูพิเศษ kibkib250336@gmail.com 0927508xxxx
155 17004000xxxxx นางสาวนนทยา พวงชะบา ครูพิเศษ nonny.puana@gmail.com 0899091xxxx
156 18401004xxxxx นางสาวกรรณิการ์ สัมพันธ์ ครูพิเศษ oilcolor25458@gmail.com 0908014xxxx
157 11027001xxxxx นายกฤษฎา อำนาจเจริญ ครูพิเศษ mu_@dyber-wizard.com 0943158xxxx
158 11015003xxxxx นายวิศรุฒ ขจรบุญ ครูพิเศษ wsr.bomb@hotmail.com 0994832xxxx
159 18401001xxxxx นางชุติมา ชินวาณิชย์กุล ครูพิเศษ k_o_ong@hotmail.com 0836329xxxx
        รวม     159 คน

 
  สมัครสมาชิกจะได้รับข่าวสารล่าสุด และข้อเสนอของเรา.
  กรุณากรอกอีเมล
 

  :: veis1.ac.th

Ad Visitor Statistics
1 Online
2 Today
33 Yesterday
35 Week
636 Month
3,865 Year
3,865 Total
Record: 95 (05-06-2018)
You ip address : 54.156.85.167
 
:: หน่วยงานราชการ

 
   
   

© copyright . All rights reserved , veis1.ac.th
Tel : 075450482 Mobile : 094-5952449
Email : info@veis1.ac.th