สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง)

วิสัยทัศน์
"สถาบันการอาชีวศึกษาชั้นนำ ด้านวิชาชีพและการวิจัยเพื่อชุมชนและสังคม ในระดับชาติ"
 
:: Person
:: ข้อมูลบุคลากรในสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1
ข้อมูล ณ วันที่ 3 มกราคม 2559
บุคลากรในแต่ละวิทยาลัย ในสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 130 คน
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 245 คน
สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1 10 คน
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 76 คน
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 176 คน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 159 คน
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 8 คน
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 43 คน
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 22 คน
วิทยาลัยเทคนิคสิชล 2 คน
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 0 คน
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 86 คน
  รวม 957 คน
กราฟแสดงข้อมูลบุคลากรในสถาบัน การอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1
Line Chart
บุคลากรสถาบันฯ จำแนกตามตำแหน่ง/หน้าที่
บุคลากรสถาบันฯ จำแนกตามวุฒิการศึกษา
แสดงจำนวนช่วงอายุของบุคลากร สถาบันฯ
แสดงรายชื่อผู้ที่จะเกษียณในแต่ละปี (คำนวณจากอายุครบ 60 ปีในปีนั้น ๆ)

 


บุคลากร วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
ลำดับ หมายเลขบัตรประชาชน ชื่อ- สกุล ตำแหน่ง / หน้าที่ อีเมล เบอร์โทรศัพท์
1 19299001xxxxx นายสราวุธ อนุศิลป์ ลูกจ้างชั่วคราว sir_joke10@hotmail.com 0841896xxxx
2 58006000xxxxx นางสาวถนอมศรี พลฤทธิ์ ครูพิเศษ - 0896465xxxx
3 18001000xxxxx นางกมลทิพย์ ศรีวรเดชไพศาล ครูพิเศษ skamolthip343226@hotmail.com 0872846xxxx
4 38001007xxxxx นายสุภัค พรหมมาศ ลูกจ้างประจำ - 0865960xxxx
5 38099001xxxxx นางปิยนาถ จิตคงสง ครูประจำ - 0822554xxxx
6 18002000xxxxx นายรณชัย มานพศิลป์ ลูกจ้างชั่วคราว - 0887511xxxx
7 38001006xxxxx นายประเสริฐ สมปรีดา ลูกจ้างประจำ - 0835039xxxx
8 28001000xxxxx นางเพลินตา เพชรกลาง ลูกจ้างชั่วคราว 0840597xxxx
9 38099000xxxxx นางสุภาภรณ์ แทรกสุข ครูประจำ - 0813675xxxx
10 31022011xxxxx นายชัยยันต์ จงจงประเสริฐ ครูประจำ - 0815973xxxx
11 18401003xxxxx นางสาวอังคณา พรหมไทย ครูประจำ - 0848409xxxx
12 36008002xxxxx นายเสาร์ห้า ภู่ลา รองผู้อำนวยการ saoha.58@gmail.com 0864814xxxx
13 38016006xxxxx นายภิญโญ เพชรแก้ว ครูประจำ p_pinyo@hotmail.com 0816778xxxx
14 31020012xxxxx นายอุทัย สันติวีรยุทธ ครูประจำ santiweerayuth12ram@gmail.com 0817195xxxx
15 37004000xxxxx ว่าที่ร้อยตรีสำเภา ชิ้นประกอบเกิด รองผู้อำนวยการ 0850687xxxx
16 38001006xxxxx นางวรรณา คุ้มภัย ลูกจ้างชั่วคราว - 0835925xxxx
17 38099001xxxxx นางสาวภูษณิศา ยูงทอง ครูประจำ - 0863993xxxx
18 33014013xxxxx นายวิสา เพ็ชรธงไชย ครูประจำ - 0815365xxxx
19 38010000xxxxx นายจักรี เชิดชู ครูประจำ - 0950193xxxx
20 38099000xxxxx นางวรรณี อุดมไพจิตรกุล ลูกจ้างประจำ wanee_jem@hotmail.com 0866891xxxx
21 38009006xxxxx นางศศินา บัวสุข ครูประจำ - 0815364xxxx
22 18099002xxxxx นางสาวพรทิพย์ ชูวงศ์ ลูกจ้างชั่วคราว - 0858952xxxx
23 31018011xxxxx นายหมัดหนูด บุญเทียม ครูประจำ - 0897286xxxx
24 38008000xxxxx นางศุทรา รัตนกาญจน์ ครูประจำ - 0865159xxxx
25 39099005xxxxx นางวิติยา ชัยทิพย์ ครูประจำ - -xxxx
26 19303001xxxxx นายสาโรช โชติพฤกษ์ ครูประจำ - 0909196xxxx
27 39098007xxxxx นางสุรีพร นวลนิรันดร์ ครูประจำ - 0835192xxxx
28 31005032xxxxx นายกิตติศักดิ์ พุทธรัตน์ ครูประจำ - 0872932xxxx
29 38001010xxxxx นางพรรณี คงแก้ว ลูกจ้างชั่วคราว - 0862692xxxx
30 18099000xxxxx นางสาวจันทิมา คลิ้งเชื้อ ลูกจ้างชั่วคราว - 0841903xxxx
31 18001002xxxxx นางสาวจุรีรัตน์ บุญเรือง ลูกจ้างชั่วคราว - 0937749xxxx
32 31017020xxxxx นางสาวอรนุช สุวรรณรัตน์ ครูประจำ - 0894694xxxx
33 38006003xxxxx นายวิระศักดิื พูนพนัง ครูประจำ - 0835358xxxx
34 38001003xxxxx นายเอกฉัตร จู่วาที ลูกจ้างชั่วคราว boytattoo2521@hotmaiol.co.th -xxxx
35 39002001xxxxx นายยรรยงค์ รักษาชนม์ ครูประจำ - -xxxx
36 38006003xxxxx นายทรงวุฒิ ชูเสือหึง ครูประจำ wut_thongwut@yahoo.com 0897976xxxx
37 31004005xxxxx นางทิพย์ณิภา พัฒนจิรสิทธิ์ ครูประจำ - 0878826xxxx
38 18010000xxxxx นางวันเพ็ญ มานะจิตต์ ครูพิเศษ wonvare@hotmail.com 0841845xxxx
39 38009006xxxxx นางสาวจิรัชญา สังข์แก้ว ครูพิเศษ - 0998577xxxx
40 38099003xxxxx นายสมชาย น้อยทับทิม ครูพิเศษ - 0862808xxxx
41 38006001xxxxx นายสมชาย เปลี่ยวจิตร์ ครูประจำ - 0812709xxxx
42 18004001xxxxx นายกิตติศักดิ์ ริยาพันธ์ ลูกจ้างชั่วคราว - 0881806xxxx
43 38099000xxxxx นางปราณี นวลวงศ์ ลูกจ้างชั่วคราว - 0869539xxxx
        รวม     43 คน

 
  สมัครสมาชิกจะได้รับข่าวสารล่าสุด และข้อเสนอของเรา.
  กรุณากรอกอีเมล
 

  :: veis1.ac.th

Ad Visitor Statistics
1 Online
2 Today
33 Yesterday
35 Week
636 Month
3,865 Year
3,865 Total
Record: 95 (05-06-2018)
You ip address : 54.156.85.167
 
:: หน่วยงานราชการ

 
   
   

© copyright . All rights reserved , veis1.ac.th
Tel : 075450482 Mobile : 094-5952449
Email : info@veis1.ac.th