สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง)

วิสัยทัศน์
"สถาบันการอาชีวศึกษาชั้นนำ ด้านวิชาชีพและการวิจัยเพื่อชุมชนและสังคม ในระดับชาติ"
 
:: Person
:: ข้อมูลบุคลากรในสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1
ข้อมูล ณ วันที่ 3 มกราคม 2559
บุคลากรในแต่ละวิทยาลัย ในสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 130 คน
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 245 คน
สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1 10 คน
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 76 คน
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 176 คน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 159 คน
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 8 คน
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 43 คน
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 22 คน
วิทยาลัยเทคนิคสิชล 2 คน
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 0 คน
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 86 คน
  รวม 957 คน
กราฟแสดงข้อมูลบุคลากรในสถาบัน การอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1
Line Chart
บุคลากรสถาบันฯ จำแนกตามตำแหน่ง/หน้าที่
บุคลากรสถาบันฯ จำแนกตามวุฒิการศึกษา
แสดงจำนวนช่วงอายุของบุคลากร สถาบันฯ
แสดงรายชื่อผู้ที่จะเกษียณในแต่ละปี (คำนวณจากอายุครบ 60 ปีในปีนั้น ๆ)

 


บุคลากร วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
ลำดับ หมายเลขบัตรประชาชน ชื่อ- สกุล ตำแหน่ง / หน้าที่ อีเมล เบอร์โทรศัพท์
1 18004001xxxxx นายชนน เพชรอาวุธ ลูกจ้างชั่วคราว chanon_boo@hotmail.com 0874184xxxx
2 39009003xxxxx นายสมนึก สุชาติพงษ์ xxxx
3 39207001xxxxx วิวัฒน์ ศรีบุญนาค รองผู้อำนวยการ viwaatt_si@windowslive.com xxxx
4 31020006xxxxx พรรณี ขอบบัวคลี่ รองผู้อำนวยการ 0814525xxxx
5 38009002xxxxx ชุมพล รัตนกระจ่าง รองผู้อำนวยการ 0895893xxxx
6 38004004xxxxx อารักษ์ จะรา รองผู้อำนวยการ xxxx
7 58004000xxxxx วราพงศ์ บัวจันทร์ warapong52@hotmail.com 0818167xxxx
8 38009008xxxxx สุรศักดิ์ รัตนพันธ์ ครูประจำ xxxx
9 38009001xxxxx จุฑาพร สุขนิตย์ ครูประจำ aeedliverpool@hotmail.com 0862679xxxx
10 58009900xxxxx พิจิตร ยังดำ ครูประจำ nattasit53@hotmail.com 0812726xxxx
11 38001003xxxxx พรศรี ปรางสุรางค์ พนักงานราชการ mayav-2515@hotmail.com 0847448xxxx
12 31022004xxxxx สุรพล บ้างวิจิตร ข้าราชการพลเรือน xxxx
13 38009003xxxxx วีระศักดิ์ ทองชัย weerasak25151972@Gmail.com 0812706xxxx
14 39098004xxxxx ปิยะวรรณ เทพนิช ข้าราชการพลเรือน piyavant@gmail.com 0817010xxxx
15 18099000xxxxx อุสุมา เจ๊ะเหาะ ครูพิเศษ dekkapolo_mai@hotmail.com 0852106xxxx
16 38008011xxxxx ขจรยศ ปลอดชูแก้ว ข้าราชการพลเรือน KAJORNYOT2013@GMAIL.COM 0965414xxxx
17 38009000xxxxx วิรัตน์ อาธิดากร ข้าราชการพลเรือน wiratartidagon2010@hotmail.com 0897244xxxx
18 38009002xxxxx อรอนงค์ ทองศิริประเสริฐ พนักงานราชการ onanonggg475@gmail.com. 0857945xxxx
19 38016003xxxxx ทรงฤทธิ์ เพ็งหนู ลูกจ้างชั่วคราว xxxx
20 39206007xxxxx นภัสภรณ์ หอมเกตุ 0872969xxxx
21 36299000xxxxx ฐิษนิตา บ้างวิจิตร thisani_toy@hotmail.com 0862676xxxx
22 38009010xxxxx ละม้าย ปรีชา พนักงานราชการ xxxx
        รวม     22 คน

 
  สมัครสมาชิกจะได้รับข่าวสารล่าสุด และข้อเสนอของเรา.
  กรุณากรอกอีเมล
 

  :: veis1.ac.th

Ad Visitor Statistics
1 Online
2 Today
33 Yesterday
35 Week
636 Month
3,865 Year
3,865 Total
Record: 95 (05-06-2018)
You ip address : 54.156.85.167
 
:: หน่วยงานราชการ

 
   
   

© copyright . All rights reserved , veis1.ac.th
Tel : 075450482 Mobile : 094-5952449
Email : info@veis1.ac.th