สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง)

วิสัยทัศน์
"สถาบันการอาชีวศึกษาชั้นนำ ด้านวิชาชีพและการวิจัยเพื่อชุมชนและสังคม ในระดับชาติ"
 
:: factory
:: ข้อมูลสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ของสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1
ข้อมูล ณ วันที่ 3 มกราคม 2559
ข้อมูลสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ในแต่ละวิทยาลัย ในสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 1 รายการ
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 19 รายการ
สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1 0 รายการ
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 0 รายการ
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 5 รายการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 17 รายการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 0 รายการ
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 3 รายการ
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 2 รายการ
วิทยาลัยเทคนิคสิชล 0 รายการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 0 รายการ
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 3 รายการ
  รวม 50 รายการ
 

แสดงรายการ สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ของ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ลำดับ ปีการศึกษา ชื่อสิ่งประดิษฐ์ งบประมาณ แผนก/ฝ่าย ชื่อนักเรียน ครูที่ปรึกษา
1 2558 เครื่องตรวจสอบขั้วแม่เหล็ก 2,000.00 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 2104-ช่างไฟฟ้ากำลัง 1. นายนัฐพล พูลพร 2. นายมุนีเลิศ ระงับพาล 3. นายปัฐวีษ์ ชุมไชยโย 1. นายวิวัฒน์ แก้วกายศ 2. นายอดิเทพ บุญรัตน์ 3. นายสายัณห์ เส้งสุ้น 4. นายประเสริฐ ชูมี
2 2558 โคมไฟหลักสิบ 12,350.00 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 2102-ช่างกลโรงงาน 1. นายดิศรณ์ สิทธิ์มาก 2. นายตันติกร เมืองสง 3. นายชนายุทธ์ สุกแก้ว 1. นายอัมพร ศรีนาค 2. นางสาวปนิดา โพธิ์ศรี 3. นายไพรัช วุ่นชุม
3 2558 โมเดลภาพฉาย 3,000.00 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 0000 1. นายอัสมันต์ บาหะ 2. นายนัฐกร ยศนุ้ย 1. นายสุเทพ นุชิต 2. นายบุญเลิศ ชูนุ่น 3. นายสดายุ พลสวัสดิ์
4 2558 แม่แรงเกลียว 12 V. 3,000.00 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 0000 1. นายอานนท์ พรหมมา 2. นายศรายุทธ แซ่ลิ่ม 3. นายอรรถพร ยอดตาแดง 1. นายอาชนเทพ ชาติปัญญากร 2. นายธวัชชัย รอดไฝ 3. นายบุญเลิศ ชูนุ่น 4. นายชัชวิน กันภัย
5 2558 โจ๊กกึ่งสำเร็จรูปข้าวสังข์หยดพัทลุง 5,000.00 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (วิทยาศาสตร์) 0000 1. นายธนากร สุวรรณกิจ 2. นางสาวกาญจนา เพชรสังข์ 3. นางสาวศิริวรรณ เนียมรัตน์ 4. นางสาวณภัสรา มั่นคง 5. นางสาวปุณยนุช วุฒิสิทธิ์ 1. นางขนิษฐา ประเสริฐ 2. นางสาวปาณิศา จันทร์แนม 3. นางสาวพัชรินทร์ อักษรผอม 4. นายเอกศาสน์ รอดเนียม 5. นายสุรินทร์ คงทอง
6 2558 เครื่องย่อยต้นข้าวโพด 9,000.00 แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 2103-ช่างเชื่อมโลหะ 1. นายนพรัตน์ สมรูป 2. นายธนวิชญ์ สงสุวรรณ์ 3. นายดิเรก ทองมาก 4. นายภัทรพงษ์ กำแหงส่อง 1. นายประวิทย์ ปานศรี 2. นายอานนท์ ทองแก้ว
7 2558 บันไดพับได้ แบบพกพา 7,000.00 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 2104-ช่างไฟฟ้ากำลัง 1. นายนฤพันธ์ พฤทธิพันธ์ 2. นายณัฐพล อินทโม 3. นายพงษ์วริช ธรรมเพชร 1. นายประเสริฐ ชูมี 2. นายอดิเทพ บุญรัตน์
8 2558 บันไดอาชีวะ 12,000.00 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 2104-ช่างไฟฟ้ากำลัง 1. นายจิรพนธ์ นุ่นร่ม 2. นายขวัญเฉลิม แดงสอาด 3. นายศราวุธ มากจันทร์ 4. นายอิสรารัฐ อักษรเนียม 5. นายสิทธิชัย ชำนาญ 1. นายอดิเทพ บุญรัตน์ 2. นายพงษ์ทิพย์ รักพวก 3. นายวิวัฒน์ แก้วกายศ
9 2558 กรรไกรตัดตะไคร้ 4,000.00 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 2104-ช่างไฟฟ้ากำลัง 1. นายอดิพงศ์ พรหมบุตร 2. นายกษิดิส จอกทอง 3. นายนิธิ ชูอินทร์ 1. นายวิวัฒน์ แก้วกายศ 2. นายอดิเทพ บุญรัตน์ 3. นายสายัณห์ เส้งสุ้น 4. นายประเสริฐ ชูมี
10 2558 อุปกรณ์เตรียมพลาสม่าสำหรับผู้ป่วย 15,000.00 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 2104-ช่างไฟฟ้ากำลัง 1. นายสุทธิพงษ์ กันสี 2. นายวิรัตน์ สานุสรณ์ 3. นายกิตติพงศ์ พราหมณ์น้อย 1. นายสายัณห์ เส้งสุ้น 2. นายอดิเทพ บุญรัตน์ 3. นายวิวัฒน์ แก้วกายศ 4. นายประเสริฐ ชูมี
11 2558 อุปกรณ์ช่วยคลี่สายไฟฟ้า 3,000.00 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 2104-ช่างไฟฟ้ากำลัง 1. นายวุฒิพงศ์ วงษ์จีน 2. นายวีรวัฒน์ ทองพุฒ 3. นายสราวุฒิ รองเดช 1. นายประเสริฐ ชูมี 2. นายพิเชษฐ อินทร์แก้ว 3. นายสายัณห์ เส้งสุ้น 4. นายพงษ์ทิพย์ รักพวก 5. นายวิวัฒน์ แก้วกายศ
12 2558 อุปกรณ์ยกถังแก๊ส 3,000.00 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 2104-ช่างไฟฟ้ากำลัง 1. นายปรเมทร์ ทองขุนดำ 2. นายอภิวัฒน์ ฐานะกาญจน์ 3. นายพันธวัช ดำมุสิก 1. นายสมพร วุฒิโยธิน
13 2558 เครื่องคัดแยกเหรียญ 5,000.00 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 2104-ช่างไฟฟ้ากำลัง - นายสมพร วุฒิโยธิน
14 2558 เครื่องปอกทุเรียน 3,000.00 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 2104-ช่างไฟฟ้ากำลัง - นายสมพร วุฒิโยธิน
15 2558 อุปกรณ์ปีนต้นมะพร้าว 3,000.00 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 2104-ช่างไฟฟ้ากำลัง 1. นายอภิชาติ สีแสงแก้ว 2. นายสุรศักดิ์ สืบสาย 3. นายภานุวัตร เพชรแก้ว 1. นายสมพร วุฒิโยธิน 2. นายประเสริฐ ชูมี
16 2558 เครื่องดูดความชื้นด้วยระบบทำความเย็น 7,000.00 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 2104-ช่างไฟฟ้ากำลัง 1. นายศิริพงษ์ วับเล็น 2. นายธนวุธ ชัยสุขา 3. นายอภิสิทธิ์ ฤทธิ์สังข์ 1. นายพิเชษฐ อินทร์แก้ว 2. นายศุภกิจ ศักดิ์ศฤงคาร
17 2558 ชุดฉีดพ่นฮอร์โมนข้าวแบบ 8 หัวฉีด 5,000.00 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 2104-ช่างไฟฟ้ากำลัง 1. นายชลพัตร์ สุกศรี 2. นายอภินันท์ เพชรรัตน์ 3. นายธีรชาต ชลยาคม 1. นายพิเชษฐ อินทร์แก้ว 2. นายศุภกิจ ศักดิ์ศฤงคาร
18 2558 อุปกรณ์กวาดดินเลนนาน้ำตม 10,000.00 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 2104-ช่างไฟฟ้ากำลัง 1. นายคฤพล พุทธรักษา 2. นายอนรรฆ หนูแก้ว 1. นายพิเชษฐ อินทร์แก้ว 2. นายวนัสนันท์ เพชรเกตุ 3. นายประสบโชค สุขยัง
19 2558 ชุดควบคุมการจุดระเบิดน้ำมันเชื้อเพลิง รถจักรยานยนต์ 10,000.00 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 2104-ช่างไฟฟ้ากำลัง 1. นายเจนณรงค์ คงมาก 2. นายกิตติศักดิ์ อัจฉริยะอุสาห์ 3. นายโพธิไทย เกตุชู 4. นายอัฒพล เกื้อสุวรรณ 1. นายสมศักดิ์ ชูเกลี้ยง 2. นายประเสริฐ ชูมี
  ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ กรุณาเลือกหน้า :

 
  สมัครสมาชิกจะได้รับข่าวสารล่าสุด และข้อเสนอของเรา.
  กรุณากรอกอีเมล
 

  :: veis1.ac.th

Ad Visitor Statistics
1 Online
22 Today
23 Yesterday
22 Week
554 Month
2,773 Year
2,773 Total
Record: 95 (05-06-2018)
You ip address : 54.224.103.239
 
:: หน่วยงานราชการ

 
   
   

© copyright . All rights reserved , veis1.ac.th
Tel : 075450482 Mobile : 094-5952449
Email : info@veis1.ac.th