สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง)

วิสัยทัศน์
"สถาบันการอาชีวศึกษาชั้นนำ ด้านวิชาชีพและการวิจัยเพื่อชุมชนและสังคม ในระดับชาติ"
 
:: factory
:: ข้อมูลสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ของสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1
ข้อมูล ณ วันที่ 3 มกราคม 2559
ข้อมูลสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ในแต่ละวิทยาลัย ในสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 1 รายการ
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 19 รายการ
สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1 0 รายการ
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 0 รายการ
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 5 รายการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 17 รายการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 0 รายการ
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 3 รายการ
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 2 รายการ
วิทยาลัยเทคนิคสิชล 0 รายการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 0 รายการ
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 3 รายการ
  รวม 50 รายการ
 

แสดงรายการ สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ลำดับ ปีการศึกษา ชื่อสิ่งประดิษฐ์ งบประมาณ แผนก/ฝ่าย ชื่อนักเรียน ครูที่ปรึกษา
1 2559 แอพพลิเคชั่นบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่องความสำคัญของคอมพิวเตอร์ 2204-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1.นายอารักษ์ เลิศเกียรติรัชตะ 2.นางสาวรัชนก สิทธิ์คำ 3.นางสาววรัชนก สิทธิ์คำ 4.นางสาววรวลัญช์ เทพทุ่งหลวง 5.นางสาวอรุณรัตน์ สุขอุบล 6.นางสาวศรัญญา เจริญสวัสดิ์ 1.นายนพรัตน์ ไทยถัด 2.นางสาวโสภา อัยสุวรรณ์ 3.นางสาวกมลรัตน์ นาคินทร์
2 2559 เกมส์ฝึกทักษะการช่วยจดจำตารางธาตุ 2204-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1.นางสาวสุภัตตา รื่นเริงดี 2.นางสาวปิยะภรณ์ ช่วยนุสนธ์ 3.นางสาวโสภานนท์ เพชรานันทร์ 4.นางสาวญาดาภรณ์ นิตย์นรา 5.นางสาวณัฐกร โกละกะ 6.นางสาวศศิญาภรณ์ ชูสกุล 1.นางสาวสุภาวดี เสมอมาศ 2.นางจริยาท ประดิษฐทรัพย์ 3.นางสาววิชชุตา เครือแพ
3 2559 คุกกี้ขี้มอดข้าวไรซ์เบอรี่ 2318-อาหารและโภชนาการ 1.นายออมสิน ศรีสวัสดิ์ 2.นางสาวณิสรา ชัยภักดี 3.นางสาวอรปวีณ์ จรกำจัด 4.นางสาวพนัชกร มาพรม 5.นางสาววงศ์ลดา หนูหีต 6.นายโชติโรจน์ ขุนวัง 7.นายคามิน ศรีหมอก 8.นางสาวพิมพ์ลภัส ปิ่นขุนทอง 9.นางสาววรรณวิมล รักรอด 10 1.นายณัฐวุฒิ พึ่งกุศล 2.นางสาวเพ็ญพร พันธุนะ 3.นางมาลี ว่องเกษฎา 4.นางนริศรา ปทะวานิช 5. นางสาวณัฐญา โกรณฑ์
4 2559 น้ำจิ้มข้าวมันไก่จากน้ำส้มมังคุด 2318-อาหารและโภชนาการ 1.นางสาววรารัตน์ แดงเพ็ชร 2.นางสาวขวัญชญา ศรีมั่นคง 3.นางสาวปณิตา สุขแก้ว 4.นางสาวสุชนา แซ่โล้ว 5.นางสาวนฐวรรณ พุฒพิทักษ์ 6.นายปิยการณ์ กู้เมือง 7.นางสาวปฏิภาพร กลิ่นพริก 8.นางสาวศศิมณทน์ เทพอักษร 9.นางสาวอรุณี 1.นางมาลี ว่องเกษฎา 2.นางสาวสุภาวดี เสมอมาศ 3.นางสาวเพ็ญพร พันธุนะ 4.นางจริยาท ประดิษฐทรัพย์ 5.นางสาววิชชุตา เครือแพ
5 2559 ระบบตลาดอาชีวะออนไลน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 2204-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1.นายสรวิศ เรืองศรี 2.นางสาววรินดา เกลี้ยงกลิ่น 3.นางสาวอรวรรณ จันทร์สงแก้ว 4.นางสาวนิตยาภรณ์ เจียมสกุล 1.นางสาวโสภา อัยสุวรรณ์ 2.นายสัมฤทธิ์ ทองพัฒน์ 3.นางสาวมณฑา หมื่นชนะ 4.นางสาวกาญจนา เหลื่อมแก้ว
6 2559 โปรแกรมตู้เก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 2204-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1.นายณัฐพล เลิศไกร 2.นางสาวอรอุมา เมฆหีต 3.นางสาวภัทรวดี โสภณ 4.นายธามอิสระ ธาวุฒิสกุล 1.นางสาวอรอนงค์ แซ่ลิ่ม 2.นายสัมฤทธิ์ ทองพัฒน์ 3.นางสาวโสภา อัยสุวรรณ์
7 2559 ระบบประมวลผลการทางประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคต 2204-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1.นายอภิศักดิ์ เกียรติขจรบำรุง 2.นางสาวกมลรัตน์ ศักดา 3.นางสาวนันทิกาน จันทร์นวล 4.นายศุภวิทย์ เรืองน้อย 1.นายสัมฤทธิ์ ทองพัฒน์ 2.นางนฤมล แย้มศรี 3.นางสาวอรอนงค์ แซ่ลิ่ม 4.นางสาวโสภา อัยสุวรรณ์
8 2559 ภาพเขียนพระบรมสาทิสลักษณ์จากถ่านไม้ยางพารา 2303-ศิลปหัตถกรรม 1.นางสาวศันสนีย์ นาคประสงค์ 2.นางสาวกรกนก ทองส่งโสม 3.นายธนา นัทธี 4.นายจักรกฤษ สุวรรณรัตน์ 5.นายอนิรุทธ์ อี่ยมปิยะ 6.นายวีรภัทร์ กองสิน 1.นายพฤติพงษ์ วงศ์วรรณา 2.นายสามารถ เนียมมุนี 3.นางสาวปาณิสรา สังข์ศรีเพชร
9 2559 โคมไฟเครื่องแขวนจากลูกปัดโนรา 2320-คหกรรม 1.นายกิตติเดช ชัยเดช 2.นางสาวมัทวัน ไกรวงศ์ 3.นางสาวศุภรัตน์ บุตรเมือง 4.นางสาวญานิกา พิทักษ์ภาวศุทธิ 5.นางสาวธมลวรรณ ก้อนทอง 1.นายธีรพันธ์ คงขันธ 2.นางสาววรรณสิริ รินทร์ธราศรี 3.นางนริศรา ปทะวานิช 4.นางธนภร ฤทธิเกษม 5.นางนฤมล แย้มศรี
10 2559 บาร์ข้าวควินัว 2318-อาหารและโภชนาการ 1.นางสาวกัญญามาศ เหล็มปาน 2.นางสาวธันยาภรณ์ นุ่นสุวรรณ 3.นางสาวรจนา เสทิน 4.นางสาวศรีวภา นาคน้อย 5.นางสาวนภาวัลย์ วิเชียรวงศ์ 6.นางสาวปัทธิยา เวชศาสตร์ 7.นางสาวชนิดา เพชรคง 8.นายอธิภู วิมลรัชตาภรณ์ 9.นางสาววาสิฏฐี 1.นางชนันณัตถ์ สมิงชัย 2.นางสาวกิตติมา สุวรรณวงศ์ 3.นางสาววรรณสิริ รินทร์ธราศรี 4.นางนริศรา ปทะวานิช 5.นางสาวแวววรรณ แววคล้ายหงส์
11 2559 น้ำพริกเห็ดแครงกรอบตะไคร้ 2318-อาหารและโภชนาการ นายเทียนชัย ทองยวน นายวัชระ เพชรรัตน์ นางสาวสุวรรณี รอดแก้ว นายสิทธินนท์ ช่วยเลื่อม นางสาวอภิชญา ศรีคำแหง นายรชต ภู่ชยันตร์ นายเป็นเอก คำเงิน นางสาวจรรยา คงแก้ว นางสาวศุภนา เฉลิมพงศ์ นางสาวพัชรีวรรณ พัฒน์ทองสุข นางสาวจุฑามาศ ชาญสมุทร นางสาววิภารัตน์ ศรีพุฒ
12 2559 R อเนกประสงค์ ผลิตภัณฑ์ “Tamarind Cleaning” 2201-การบัญชี 1.นางสาวกุสุมา อานนทกูล 2.นางสาวกาญจนา บุญแก้ว 3.นางสาวระพีพรรณ ผ่องเคหา 4.นางสาววรกมล ณ บางช้าง 1.นางจริยา มณีโรจน์
13 2559 กลีบดอกไม้ประดิษฐ์หัวปลีชุบน้ำยาง คหกรรม 2320-คหกรรม 1.นายอภิสิทธิ์ นุ่มวงษ์โต 2.นางสาวขวัญชนก ทองพันธ์ 3.นางสาวกานดาวดี พุ่มอินทร์ 4.นางสาวกุสุมา นาวาทอง 5.นางสาวโสรญา ขนุนนิล 6.นางสาวกัญญารัตน์ เกตุเพ็ชร์ 7.นางสาววรรณภา สนิทไทย 8.นางสาวศิริพร ศรีประดู่ 9.นางสาวพรประภา บุญชู 1.นางรังสิมา บุญมีชัย 2.นางวรรณวิมล ฉวีบุญยาศิลป์ 3.นางปิยาภรณ์ กั้นเกตุ 4.นางนริศรา ปทะวานิช 5.นางสาววรรณสิริ รินทร์ธราศรี
14 2560 สครับขัดผิวจากแครอทและหัวไชเท้า แผนกวิชาการโรงแรม none 1.นางสาวพัชชานันท์ คล้ายศรี 2.นางสาวสุธาสินี โคตรสา 3.นางสาวอาทิตยา ชุมนุมพันธ์ 4.นางสาวธนพร ชูพูล 5.นางสาวปานตะวัน ใจบุญชื่น 1.นางวราภรณ์ เยาว์แสง ครู ค.ศ.2 2.นางปัญจวรรณ อ่อนหวาน ครู ค.ศ.3 3.นางสาวโศจิกานต ปานดี ครู ค.ศ.2 4.นางสาวสุธาทิพย์ มณีเนตร ครู คศ.1 5.นางจริยาท ประดิษฐ์ทรัพย์ พนักงานราชการ 6.นางสาววิชชุตา เครือแพ ครูพิเศษสอน
15 2559 สเปรย์ขจัดคราบจากเปลือกสัปปะรด แผนกวิชาการโรงแรม 2319-การโรงแรม 1. นางสาวอัญชริกา แซ่ลี้ 2. นางสาวศศิธร คิดประเสริฐ 3. นายทรงศักดิ์ มีชำนาญ 1. นางเกษศิรินทร์ จันทร์ส่งแสง
16 2559 การพัฒนาคุกกี้เนยสดเสริมผักโขม 15,000.00 แผนกอาหารและโภชนาการ 2318-อาหารและโภชนาการ 1. นางสาวนิศาชล วรเมธี 2. นางสาวเบญจพร ระบายสี 3. นายภัทรนันท์ มุสิกวงศ์ 1. นางมาลี ว่องเกษฎา 2. นางสาวสุภาวดี เสมอมาศ
17 2559 การพัฒนาโคมไฟจากหญ้าแฝก 30,000.00 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก 2308-คอมพิวเตอร์กราฟฟิก 1. นายอภิธาร เที่ยวแสวง 2. นางสาวณัชชา พงศ์ภัคประเสริฐ 3. นางสาวเบญจรัตน์ จันทร์พฤกษ์ 1. นางชนัญญา สุวรรณวงศ์ 2. นายสามารถ เนียมมุณี
  ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ กรุณาเลือกหน้า :

 
  สมัครสมาชิกจะได้รับข่าวสารล่าสุด และข้อเสนอของเรา.
  กรุณากรอกอีเมล
 

  :: veis1.ac.th

Ad Visitor Statistics
1 Online
2 Today
33 Yesterday
35 Week
636 Month
3,865 Year
3,865 Total
Record: 95 (05-06-2018)
You ip address : 54.156.85.167
 
:: หน่วยงานราชการ

 
   
   

© copyright . All rights reserved , veis1.ac.th
Tel : 075450482 Mobile : 094-5952449
Email : info@veis1.ac.th