สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง)

วิสัยทัศน์
"สถาบันการอาชีวศึกษาชั้นนำ ด้านวิชาชีพและการวิจัยเพื่อชุมชนและสังคม ในระดับชาติ"
 
:: factory
:: ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ของสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ในแต่ละวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 4,242 คน
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 3,524 คน
สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1 0 คน
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 1,347 คน
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 3,091 คน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 3,006 คน
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 4,033 คน
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 860 คน
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 2,490 คน
วิทยาลัยเทคนิคสิชล 874 คน
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 0 คน
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 1,300 คน
  รวม 24,767 คน

กราฟแสดงสถิติ ข้อมูลจำนวนนักเรียน นักศึกษา ในแต่ละวิทยาลัย

Line Chart
จำแนกตามระดับชั้น
จำแนกตามประเภทวิชา


แสดงนักเรียน นักศึกษา ของ วิทยาลัยเทคนิคสิชล
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ - สกุล
1 5421010070 ชุติเดช  ซังปาน
2 5421020001 กฤษฎา  สุขอินทร์
3 5421020009 ภานุเดช  สิงห์ทอง
4 5421020012 เลิศอนันต์  ดียิ่ง
5 5421020018 คณรัตน์  ช่วงชุนส้อง
6 5421020026 ณัฐวุฒิ  ทับจันทร์
7 5421020028 ธนพงษ์  กุรัตน์
8 5421030006 อมรเทพ  รู้จำ
9 5421040014 ปฐมพงศ์  แสนภักดี
10 5421040017 สราวุฒิ  เพ็ชรแก้ว
11 5422010014 อลิษา  แซ่หลี
12 5422010023 ณัฐพงษ์  กล่ำศิริ
13 5422010037 อภิวัฒน์  งามโฉม
14 5521010025 เกรียงศักดิ์  ศิริพันธ์
15 5521020001 เกียรติการณ์  มูสิมูล
16 5521020004 ธรรมรัตน์  ขุนจันทร์
17 5521020006 นเรนทร์ฤทธิ์  ขุนศรี
18 5521020011 พีระนันท์  คงเพชร
19 5521020013 วรวิทย์  ช่วยบุญชู
20 5521040005 ชัยวัฒน์  ใจลื่อ
21 5521040006 ชูเกียรติ  ซื่อสัตย์
22 5521040030 ประชานาถ  ณ นคร
23 5521040044 จรูญวิทย์  จรัญสวัสดิ์
24 5521040056 ศุภวัฒน์  ประมวลทรัพย์
25 5521060016 สิทธิชัย  จินดาวัฒนพงศ์
26 5521060018 สุรศักดิ์  กระจ่างแจ้ง
27 5521060022 บัญญัติ  เชี่ยวชาญ
28 5521060023 ภัทรพงศ์  สุทธิประจักษ์
29 5527010009 ณัฐกานต์  สมทรง
30 5527010013 รัตติกาล  มะหมัด
31 5527010022 ดาริกา  นิยมเดชา
32 5527010031 ศิริรัตน์  คงนุกูล
33 5531040007 วรายุทธ  ศิริสุข
34 5621010002 เกรียงศักดิ์  พรหมจิตต์
35 5621010003 เกียรติชัย  ใจอารีย์
36 5621010004 เกียรติศักดิ์  นวลใย
37 5621010005 จตุพร  จันทรพงศ์
38 5621010006 ณัฐพงศ์  แก้วสอาด
39 5621010007 ณัฐพล  สมเชื้อ
40 5621010009 ธีระพงศ์  อินทร์แก้ว
41 5621010011 นฤเบศร์  ชูศิริ
42 5621010012 นิรุธ  ทิศคงทอง
43 5621010013 เนติธร  แสนภักดี
44 5621010014 ภาสกร  มีชัย
45 5621010015 ฤทธิไกร  หมวดคง
46 5621010016 ศรายุทธ  แสนกล้า
47 5621010018 สุริยา  จิตรตรง
48 5621010022 เจตรินทร์  เมืองทรัพย์
49 5621010023 เจษฎากร  ไชยรัตน์
50 5621010024 ชัยยะอัตต์  เพ็ชรแก้ว
  ข้อมูลทั้งหมด 874 รายการ กรุณาเลือกหน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »

 
  สมัครสมาชิกจะได้รับข่าวสารล่าสุด และข้อเสนอของเรา.
  กรุณากรอกอีเมล
 

  :: veis1.ac.th

Ad Visitor Statistics
1 Online
2 Today
33 Yesterday
35 Week
636 Month
3,865 Year
3,865 Total
Record: 95 (05-06-2018)
You ip address : 54.156.85.167
 
:: หน่วยงานราชการ

 
   
   

© copyright . All rights reserved , veis1.ac.th
Tel : 075450482 Mobile : 094-5952449
Email : info@veis1.ac.th