สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง)

วิสัยทัศน์
"สถาบันการอาชีวศึกษาชั้นนำ ด้านวิชาชีพและการวิจัยเพื่อชุมชนและสังคม ในระดับชาติ"
 
:: factory
:: ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ของสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ในแต่ละวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 4,242 คน
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 3,524 คน
สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1 0 คน
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 1,347 คน
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 3,091 คน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 3,006 คน
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 4,033 คน
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 860 คน
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 2,490 คน
วิทยาลัยเทคนิคสิชล 874 คน
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 0 คน
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 1,300 คน
  รวม 24,767 คน

กราฟแสดงสถิติ ข้อมูลจำนวนนักเรียน นักศึกษา ในแต่ละวิทยาลัย

Line Chart
จำแนกตามระดับชั้น
จำแนกตามประเภทวิชา


แสดงนักเรียน นักศึกษา ของ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ - สกุล
1 5121010105 เตชกฤษ  เทพเกลี้ยง
2 5121020027 วีระสิทธิ์  บุญยะรัตน์
3 5121020047 ณัฐวุฒิ  ดำชื่น
4 5121030072 อภิเชษฐ์  หมื่นหนู
5 5121060064 ภูวเนตร  ขวัญศรี
6 5221010289 สราวุธ  ลอยโพยม
7 5221020012 ปุรเชษฐ์  เผือกสม
8 5221060032 วรัญญู  เพชรโชติ
9 5221060080 สุนัย  เหล็มปาน
10 5321011074 วัชรพงศ์  แก้วบุญส่ง
11 5321011081 สิทธิพล  อภัยพงค์
12 5321011098 ธวัชชัย  คงมี
13 5321011103 บันลือศักดิ์  สงคง
14 5321011107 ภูวนัย  ศรีสมัย
15 5321011111 วัชรินทร์  ณะช้อย
16 5321011136 จิระพงศ์  ทองแก้ว
17 5321011175 อมรเทพ  มานะทวี
18 5321021040 กิตตินันท์  พรหมดำ
19 5321021094 วิศรุต  ลือนาม
20 5321021110 สิทธิชัย  ทองสง
21 5321031023 ภานุพงศ์  สาระศรี
22 5321031034 อนุพงศ์  ศิริ
23 5321031036 อภิรักษ์  ศักดาณรงค์
24 5321041007 ณัฐสิทธิ์  คงศรีทอง
25 5321041010 ณัฐวุฒิ  สังข์ดุก
26 5321041014 ธนาวุฒิ  ตุนละนิตย์
27 5321041024 ภูริทัต  รุ่งเรือง
28 5321041029 วัชรา  เกื้อคลัง
29 5321041034 อุเทน  ปิดเมือง
30 5321041086 อุกฤษฎ์  เอี่ยมโอ
31 5321041093 คฑาวุธ  รอดพันธ์
32 5321041127 เอกชัย  เทพสง
33 5321042032 วรานนท์  ทองใส
34 5321042063 นิติธร  ผลพิมาย
35 5321042106 ธนวัฒน์  ไชยทองขาว
36 5321042109 ปรัชญา  มาชู
37 5321042121 วิศรุตม์  เรืองพุฒ
38 5321043035 วีรศักดิ์  ฉิมเนียม
39 5321043082 สุทธิดา  หมัดจันทร์
40 5321061032 สุวินัย  อภัยเนียม
41 5321061036 อนุสรณ์  สังหนู
42 5321061081 กิติชัย  คงเทพ
43 5321061084 จักราวุธ  พาหุฬา
44 5321061092 ธันยวีร์  ดำเรือง
45 5321061099 ปพนสรรค์  ผุดผ่อง
46 5321061107 วีรศักดิ์  หอยมณี
47 5322014065 อารียา  ขนอม
48 5324031004 วิลาวรรณ  บัวจันทร์
49 5331011056 สิทธิโชค  คงฤทธิ์
50 5331031048 สุทธา  รักษาพล
  ข้อมูลทั้งหมด 3524 รายการ กรุณาเลือกหน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 »

 
  สมัครสมาชิกจะได้รับข่าวสารล่าสุด และข้อเสนอของเรา.
  กรุณากรอกอีเมล
 

  :: veis1.ac.th

Ad Visitor Statistics
1 Online
2 Today
33 Yesterday
35 Week
636 Month
3,865 Year
3,865 Total
Record: 95 (05-06-2018)
You ip address : 54.156.85.167
 
:: หน่วยงานราชการ

 
   
   

© copyright . All rights reserved , veis1.ac.th
Tel : 075450482 Mobile : 094-5952449
Email : info@veis1.ac.th