สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง)

วิสัยทัศน์
"สถาบันการอาชีวศึกษาชั้นนำ ด้านวิชาชีพและการวิจัยเพื่อชุมชนและสังคม ในระดับชาติ"
 
:: factory
:: ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ของสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ในแต่ละวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 4,242 คน
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 3,524 คน
สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1 0 คน
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 1,347 คน
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 3,091 คน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 3,006 คน
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 4,033 คน
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 860 คน
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 2,490 คน
วิทยาลัยเทคนิคสิชล 874 คน
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 0 คน
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 1,300 คน
  รวม 24,767 คน

กราฟแสดงสถิติ ข้อมูลจำนวนนักเรียน นักศึกษา ในแต่ละวิทยาลัย

Line Chart
จำแนกตามระดับชั้น
จำแนกตามประเภทวิชา


แสดงนักเรียน นักศึกษา ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ - สกุล
1 5522010610 บุษกร  ศักดิ์เจริญรัตน์
2 5622030058 ศรัญญา  แก้วผลึก
3 5622040012 ชลชัย  มหาพรหมวัน
4 5622040071 รุ่งนภา  นิจจันทร์พันศรี
5 5622110009 ขนิษฐา  จันทร์แก้ว
6 5624040008 ถกลรัตน์  จิตต์ตรง
7 5722010077 อริศรา  แอ่งสุข
8 5722010081 กรชิตา  จุ้ยสุวรรณ
9 5722010084 เกษริน  ขำคล้ำ
10 5722020001 กชกร  เพชรสถิต
11 5722030062 วสันต์  อุ้มรัมย์
12 5722040050 ขวัญชนก  คงเกษตร
13 5722040052 ณัฐพล  เวียนงาม
14 5722040065 พัตราภรณ์  แก้วใส
15 5722040080 อริยทรัพย์  มากมี
16 5722040084 เกียรติศักดิ์  มากศรี
17 5722040090 ดนยา  สุวรรณปาน
18 5722040098 ปิยะรัตน์  ทรงธรรม
19 5722040117 สุพัตรา  ชูสกุล
20 5722040158 อทิตยา  ทรฤทธิ์
21 5723010002 ขวัญชนก  ย่องแก้ว
22 5723010006 ปนัตตา  เอียดคำ
23 5723010007 พันธิตรา  นาคำรอด
24 5723010009 ลลิตา  เพชรกุล
25 5723020001 กฤษฎา  พรหมชนะ
26 5723020008 ธนกฤต  มงคลสินธุ์
27 5723020016 วิมพ์วิภา  บุตรมาตา
28 5723020018 สมัชญา  ทับวิเชียร
29 5723080005 เจนจิรา  รามทัศน์
30 5723080025 สุดารัตน์  ณ น่าน
31 5723080056 สุกฤตา  คงสุวรรณ
32 5723080057 เสาวภาคย์  ชัยดำรงค์ฤทธิ์
33 5724010007 นิศฐกานต์  ธานีรัตน์
34 5724040018 ทรายแก้ว  คงวุฒิ
35 5724040069 ผดุงพงษ์  เซ่งอ้น
36 5724060013 เจนจิรา  บุญศรี
37 5724060027 ยุพารัตน์  แก้วเพ็ชร
38 5724060028 รุ่งฤดี  จุลพันธ์
39 5724060031 วรุณทิพย์  โพธิ์วิจิตร
40 5724060032 ศรสวรรค์  ศรีสวัสดิ์
41 5724060034 ศันสนีย์  อู่ทอง
42 5727010058 บรรณสร  จำนงนารถ
43 5727010066 รสมาศ  กิจสนอง
44 5727010125 อรทัย  ทับปิ่นทอง
45 5727020014 นลพรรณ  สังข์นคร
46 5734040013 ชัยบุรี  ปูรณวัฒนกุล
47 5822010002 กัณทิมา  คงทรัพย์
48 5822010003 จรียา  จุลนาวา
49 5822010004 จารุมน  รักกระโทก
50 5822010006 จิรวรรณ  ศรีสุวรรณ
  ข้อมูลทั้งหมด 3006 รายการ กรุณาเลือกหน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »

 
  สมัครสมาชิกจะได้รับข่าวสารล่าสุด และข้อเสนอของเรา.
  กรุณากรอกอีเมล
 

  :: veis1.ac.th

Ad Visitor Statistics
1 Online
2 Today
33 Yesterday
35 Week
636 Month
3,865 Year
3,865 Total
Record: 95 (05-06-2018)
You ip address : 54.156.85.167
 
:: หน่วยงานราชการ

 
   
   

© copyright . All rights reserved , veis1.ac.th
Tel : 075450482 Mobile : 094-5952449
Email : info@veis1.ac.th