สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง)

วิสัยทัศน์
"สถาบันการอาชีวศึกษาชั้นนำ ด้านวิชาชีพและการวิจัยเพื่อชุมชนและสังคม ในระดับชาติ"
 
:: factory
:: ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ของสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ในแต่ละวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 4,242 คน
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 3,524 คน
สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1 0 คน
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 1,347 คน
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 3,091 คน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 2,673 คน
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 4,033 คน
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 860 คน
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 2,490 คน
วิทยาลัยเทคนิคสิชล 874 คน
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 0 คน
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 1,300 คน
  รวม 24,434 คน

กราฟแสดงสถิติ ข้อมูลจำนวนนักเรียน นักศึกษา ในแต่ละวิทยาลัย

Line Chart
จำแนกตามระดับชั้น
จำแนกตามประเภทวิชา


แสดงนักเรียน นักศึกษา ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ - สกุล
1 5422010106 พรหมชาติ  บุญรักชาติ
2 5422010620 ตุลย์  ตุลาพันธ์
3 5427010102 มัทวัน  นะมะ
4 5433080001 ฐัธญพงศ์  กุญชร
5 5522010007 จันทร์จิรา  รักษา
6 5522010022 ภานุชนารถ  บุญมานิช
7 5522010084 กมลวรรณ  ฤกษ์เกิด
8 5522010087 กัลยาณี  แซ่เอี่ยว
9 5522010088 คณิศร  สาแช
10 5522010216 ณัฎญา  บุญพิทักษ์
11 5522010228 วิบูรณ์พันธ์  มีเพียร
12 5522010300 วรินรัตน์  ช่วยพยัคฆ์
13 5522010384 เยาวลักษณ์  นุ่นนุ่ม
14 5522010507 ภาณุพงศ์  แซ่อุ่ย
15 5522010553 วิมลมาศ  ชนะภักดี
16 5522010562 อาทิตย์ติญา  พรึกเสนา
17 5522010565 คัทลียา  จันทร์รุ่งเรือง
18 5522010569 ธิดารัตน์  ชูแสงศรี
19 5522010608 คเณศ  จูแจ่มยาน
20 5522010610 บุษกร  ศักดิ์เจริญรัตน์
21 5523010037 กรณ์กนก  บุญหมี
22 5523010046 ณัฐพล  จันทมาศ
23 5523010068 สุทธิดา  มณีโชติ
24 5523010124 ปัญญา  จันทร์จริงจิตร
25 5524020075 วริทธิ์  ช่วยซ้าย
26 5527010087 ณัฎยา  นวลศรี
27 5527010093 นฤวรรณ  จันทรวงศ์
28 5527010095 บุษยมาศ  เจียวก๊ก
29 5527010104 สายฝน  เมฆสุวรรณ
30 5527010106 สุกัญญา  สมอทอง
31 5527010115 สุวนันท์  นุ้ยเจริญ
32 5527010117 หัถยา  โพธิ์เซ่ง
33 5527010144 แพรวพรรณ  แสงหิรัญ
34 5532040057 ศุภชัย  ทับทิมไทย
35 5622010005 จิตติมา  นันตมาส
36 5622010006 จีรภรณ์  นฤมิตร
37 5622010007 ชุติกาญจน์  ศรีวิเชียร
38 5622010008 ชุติมา  นรากล่ำ
39 5622010010 ทิพวรรณ  สิ่งอ้วน
40 5622010011 ชัชฎาภรณ์  ถิ่นบ้านใหม่
41 5622010012 ธัญญารัตน์  จันทคาธ
42 5622010014 เบญญาภา  ณ พัทลุง
43 5622010016 ปิยธิดา  ปลอดอ่อน
44 5622010017 พนิดา  คงชุ่มชื่น
45 5622010018 พนิดา  เดชจินดา
46 5622010019 เพ็ญภัสสรา  บุญโญภาส
47 5622010021 ระพีพร  ปัญสวัสดิ์
48 5622010023 วทันยา  ภูมิประสิทธิ์
49 5622010026 วิชญาดา  วิจิตรไพโรจน์
50 5622010027 ศศิวิมล  ทับกะแดะ
  ข้อมูลทั้งหมด 2673 รายการ กรุณาเลือกหน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 »

 
  สมัครสมาชิกจะได้รับข่าวสารล่าสุด และข้อเสนอของเรา.
  กรุณากรอกอีเมล
 

  :: veis1.ac.th

Ad Visitor Statistics
1 Online
4 Today
30 Yesterday
83 Week
299 Month
299 Year
299 Total
Record: 31 (11-08-2017)
You ip address : 54.166.168.243
 
:: หน่วยงานราชการ

 
   
   

© copyright . All rights reserved , veis1.ac.th
Tel : 075450482 Mobile : 094-5952449
Email : info@veis1.ac.th