สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง)

วิสัยทัศน์
"สถาบันการอาชีวศึกษาชั้นนำ ด้านวิชาชีพและการวิจัยเพื่อชุมชนและสังคม ในระดับชาติ"
 
:: factory
:: ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ของสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ในแต่ละวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 4,242 คน
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 3,524 คน
สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1 0 คน
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 1,347 คน
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 3,091 คน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 3,006 คน
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 4,033 คน
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 860 คน
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 2,490 คน
วิทยาลัยเทคนิคสิชล 874 คน
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 0 คน
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 1,300 คน
  รวม 24,767 คน

กราฟแสดงสถิติ ข้อมูลจำนวนนักเรียน นักศึกษา ในแต่ละวิทยาลัย

Line Chart
จำแนกตามระดับชั้น
จำแนกตามประเภทวิชา


แสดงนักเรียน นักศึกษา ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ - สกุล
1 5322010256 ฟาร์ริดา  นิลพัฒน์
2 5422010004 จิราวรรณ  สุวรรณชาติ
3 5422010219 เพ็ญประภา  มุณีนาจ
4 5422010227 ศุกร์ฤดี  พรหมสุวรรณ์
5 5422010473 ชนิดา  รัตนะ
6 5422010501 ศุภรัตน์  นามแสง
7 5422010572 ฤทัยรัตน์  สุวรรณแก้ว
8 5422010744 เสาวลักษณ์  ศรีอุฬาร์
9 5424020032 อทิตยา  ไกรนรา
10 5424020047 กุลวดี  ศรีจันทร์
11 5424020082 ณัฐพล  ถาวรสาร
12 5424020102 นิชดา  ลอยลม
13 5424020111 เยาวลักษณ์  รัตนบุรี
14 5424030001 กนกพร  พรมทอง
15 5424030014 พัชรี  จิตนารี
16 5427010042 กรรณิการ์  ไชยฉิม
17 5432010019 ธันวาลักษณ์  แย้มศรี
18 5432010127 ขนิษฐา  นาวาทอง
19 5432020031 สกุลรัตน์  มะหมีน
20 5432040033 โสมสุดา  หนูเกื้อ
21 5434060012 บวรรัตน์  บุญวงศ์
22 5437020011 สุจิวรรณ  ฤทธี
23 5522010002 กนิษฐา  ขาวแป้น
24 5522010068 สิทธิญา  กัณหาวงศ์
25 5522010095 พลอยไพลิน  กิมศรี
26 5522010116 จันทร์ทิมา  สุขดี
27 5522010165 นุชนารถ  นาคมนต์
28 5522010371 รัตติญา  จันทร์โชตะ
29 5522010405 พรพิมล  พละบุญ
30 5522010414 วิชชุตา  ธานินพงศ์
31 5522010418 ศิริพร  เทพู่
32 5522010419 สาวินีย์  พาลีชัน
33 5522010433 ธัญญา  พรมสุวรรณ์
34 5522010444 รัชดาพร  ขวัญทองเย็น
35 5522010484 วรรณดี  หนูพัน
36 5522010489 สุพรรณิการ์  ทองคำ
37 5522010503 ฐิตินันท์  วิจิตร
38 5522010550 เสาวรัตน์  รัตนปรีชา
39 5522010566 วณัฐสดา  ทองพร้อม
40 5524030016 พัชรี  บัวอ่อน
41 5527010107 ธนกฤต  พงศาพฤทธิ์
42 5527010113 กัญญารัตน์  เมืองไทย
43 5532030007 พัชรี  ศรีสุข
44 5622010001 กนกพร  ลิ่วชัยชาญ
45 5622010002 กมลทิพย์  กูลเกื้อ
46 5622010003 กรรณิการ์  ห้องหาย
47 5622010004 กรรณิการ์  เภรีวิก
48 5622010005 กฤติยา  เพ็งยิ่ง
49 5622010006 กิติมา  หนูหยู
50 5622010008 จันทิรา  สุวรรณมณี
  ข้อมูลทั้งหมด 4033 รายการ กรุณาเลือกหน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 »

 
  สมัครสมาชิกจะได้รับข่าวสารล่าสุด และข้อเสนอของเรา.
  กรุณากรอกอีเมล
 

  :: veis1.ac.th

Ad Visitor Statistics
1 Online
2 Today
33 Yesterday
35 Week
636 Month
3,865 Year
3,865 Total
Record: 95 (05-06-2018)
You ip address : 54.156.85.167
 
:: หน่วยงานราชการ

 
   
   

© copyright . All rights reserved , veis1.ac.th
Tel : 075450482 Mobile : 094-5952449
Email : info@veis1.ac.th