:: INFORMATION (ข่าวประชาสัมพันธ์)   อ่านข่าวทั้งหมด
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ : การประเมินความพร้อมเพื่อเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในสถาบันการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559
 
 
 
รายละเอียด :
การประเมินความพร้อมเพื่อเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในสถาบันการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 
ลงวันที่ : Last update : 12 ก.พ. 2559