:: INFORMATION (ข่าวประชาสัมพันธ์)   อ่านข่าวทั้งหมด
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
 
รายละเอียด :
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้างตาม "พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560" ในวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ณ ห้องอินเตอร์เน็ต อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากนางมัลลิกา อัพภาสกิจ คลังจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นางสาวอุบลรัตน์ แดงขาว และนางชมัยพร ไกรวุฒิสม นักวิชาการคลังชำนาญการ เป็นวิทยากร ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการจาก 11 วิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
ลงวันที่ : Last update : 24 ต.ค. 2560