:: INFORMATION (ข่าวประชาสัมพันธ์)   อ่านข่าวทั้งหมด
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ : การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี
 
 
 
รายละเอียด :
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ณ โรงแรม โนรา วิลล์ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยได้รับเกียรติจาก นายเชือบ จิตสามารถ คณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช และวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมในครั้ง
ลงวันที่ : Last update : 21 ธ.ค. 2560