:: INFORMATION (ข่าวประชาสัมพันธ์)   อ่านข่าวทั้งหมด
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ : ประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ 1/2561
 
 
 
รายละเอียด :
การประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 ครั้งที่ 1/2561 ในวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมประกันคุณภาพภายใน อาคารอำนวยการ ชั้น 2 วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช โดยมี นายอำนาย เต็มสงสัย นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 เป็นประธานในการประชุม
ลงวันที่ : Last update : 14 ม.ค. 2560