:: INFORMATION (ข่าวประชาสัมพันธ์)   อ่านข่าวทั้งหมด
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ : การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
 
 
 
รายละเอียด :
การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 ครั้งที่ 10/2558
ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2558
ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ลงวันที่ : Last update : 20 ธ.ค. 2558