:: Document Download (เอกสารดาวน์โหลด) เอกสารทั้งหมด
เอกสารดาวน์โหลด
เลขที่เอกสาร : veis-044
วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 : รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 10 ประจำปี 2561..
Download..
เลขที่เอกสาร : veis-043
วันที่ 02 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2561 : รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 9 ประจำปี 2561..
Download..
เลขที่เอกสาร : veis-042
วันที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 : คู่มือพิธีการพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับบัณฑิตสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2560..
Download..
เลขที่เอกสาร : veis-041
วันที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 : ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 เรื่อง กำหนดการซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ และวันพระราชทานปริญญาบัตรสถาบันการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560..
Download..