:: Document Download (เอกสารดาวน์โหลด) เอกสารทั้งหมด
เอกสารดาวน์โหลด
เลขที่เอกสาร : veis-045
วันที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 : ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคคนไทยเพื่อจัดส่งไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น..
Download..
เลขที่เอกสาร : veis-044
วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 : รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 10 ประจำปี 2561..
Download..
เลขที่เอกสาร : veis-043
วันที่ 02 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2561 : รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 9 ประจำปี 2561..
Download..
เลขที่เอกสาร : veis-042
วันที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 : คู่มือพิธีการพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับบัณฑิตสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2560..
Download..