สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

วัตถุประสงค์การจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 ดังนี้
1. เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในทุกระดับด้านวิชาชีพ ระดับช่างฝีมือ ช่างเทคนิคและระดับนักเทคโนโลยีสายปฏิบัติการที่มีคุณภาพทุกด้าน ได้แก่ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพ ตามมาตรฐานคุณวุฒิสนองความต้องการกำลังในการพัฒนาประเทศสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2. เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษฝีมือ เทคโนโลยีการผลิต และเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาทางวิชาการการผลิตโดยร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สืบสานประเพณี ค่านิยมที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมภูมิปัญญาให้อย่างหลากหลาย
3. เพื่อสร้างแนวทางความร่วมมือ และขยายเครือข่ายความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์ในการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ

welcome

ข่าวสาร กิจกรรม

ฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศ

โครงการฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ และการเรียนการสอน

8 กันยายน 2561 ณ โรงแรม อีโค่ อินน์ นครศรีธรรมราช
..

ประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ 1/2561

การประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 ครั้งที่ 1/2561 ในวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมประกันคุณภาพภายใน อาคารอำนวยการ ชั้น 2 วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช โดยมี นายอำนาย เต็มสงสัย นายกสภา..

การประชุมรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

สถาบันการอาชีวศึกษาศึกษาภาคใต้ 1 กำหนดจัดประชุมรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 โดยมี นายภักดี ธุระเจน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ั 1 เป็นประธาน ณ ห้องประชุ..

ศึกษาดูงาน สถาบันการอาชีวศึกษา กทม.

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง ณ สถาบันการอาชีวศึกษา-กรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ 18-..

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

วิสัยทัศน์
"สถาบันการศึกษาชั้นนำ ด้านวิชาชีพและการวิจัยเพื่อชุมชนและสังคม ในระดับชาติ"
พันธกิจ
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพที่มีคุณภาพ
2. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
3. บริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชนและสังคม
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. บริหารจัดการที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล

นักเรียน นักศึกษา

สถานประกอบการ

วิจัย สิ่งประดิษฐ์