สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1

Search
  
 
ประเภทเอกสาร
  
 

เอกสาร Download
ชื่อเอกสาร : รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 4 ประจำปี 2562
วันที่ : 18 ก.พ. 2562
ชื่อเอกสาร : ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
วันที่ : 08 ก.พ. 2562
ชื่อเอกสาร : รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 3 ประจำปี 2562
วันที่ : 21 ม.ค. 2562
ชื่อเอกสาร : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านพัสดุ) จำนวน 1 อัตรา
วันที่ : 15 ม.ค. 2562
ชื่อเอกสาร : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมาบริการ)
วันที่ : 03 ม.ค. 2562
ชื่อเอกสาร : แบบคำร้องขอผ่อนผันการชำระเงิน ท2
วันที่ : 27 ธ.ค. 2561
ชื่อเอกสาร : แบบคำร้องขอลงทะเบียน-ชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า ท3
วันที่ : 27 ธ.ค. 2561
ชื่อเอกสาร : แบบคำร้องขอลาพักการศึกษา-รักษาสภาพและขอกลับเข้าศึกษา ท4
วันที่ : 27 ธ.ค. 2561
ชื่อเอกสาร : แบบคำร้องทั่วไป ท1
วันที่ : 27 ธ.ค. 2561
ชื่อเอกสาร : แบบคำร้องขอเพิ่ม-ถอนวิชาเรียน ท5
วันที่ : 27 ธ.ค. 2561
ชื่อเอกสาร : แบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต-ท06
วันที่ : 27 ธ.ค. 2561
ชื่อเอกสาร : แบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา-ท07
วันที่ : 27 ธ.ค. 2561
ชื่อเอกสาร : แบบคำร้องขอเอกสารการศึกษา-ท08
วันที่ : 27 ธ.ค. 2561
ชื่อเอกสาร : แบบคำร้องขอโอนผลการศึกษา-ท09
วันที่ : 27 ธ.ค. 2561
ชื่อเอกสาร : แบบคำร้องขอเทียบโอนผลการศึกษา-ท10
วันที่ : 27 ธ.ค. 2561
ชื่อเอกสาร : แบบคำร้องขอลงทะเบียนเรียนแทนรายวิชาที่มีค่าระดับคะแนน0-ท11
วันที่ : 27 ธ.ค. 2561
ชื่อเอกสาร : แบบคำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำ(Regrade)-ท12
วันที่ : 27 ธ.ค. 2561
ชื่อเอกสาร : แบบคำร้องขอแก้ระดับคะแนนไม่สมบูรณ์(มส) ท13
วันที่ : 27 ธ.ค. 2561
ชื่อเอกสาร : แบบคำร้องขออนุญาตสอบนอกตาราง ท14
วันที่ : 27 ธ.ค. 2561
ชื่อเอกสาร : แบบคำร้องขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ท15
วันที่ : 27 ธ.ค. 2561
ชื่อเอกสาร : แบบคำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา ท16
วันที่ : 27 ธ.ค. 2561
ชื่อเอกสาร : ใบรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาป.ตรี
วันที่ : 27 ธ.ค. 2561
ชื่อเอกสาร : บัตรลงทะเบียนรายวิชาระดับปริญญาตรี
วันที่ : 27 ธ.ค. 2561
ชื่อเอกสาร : บค.01 คำร้องขอเสนอโครงการ
วันที่ : 24 ธ.ค. 2561
ชื่อเอกสาร : บค.02 แบบเสนอโครงการฯ
วันที่ : 24 ธ.ค. 2561
ชื่อเอกสาร : บค.03 คำร้องขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
วันที่ : 24 ธ.ค. 2561
ชื่อเอกสาร : บค.04 คำร้องขอสอบโครงการฯ
วันที่ : 24 ธ.ค. 2561
ชื่อเอกสาร : บค.05 คำร้องขอส่งแบบเสนอโครงการฯ
วันที่ : 24 ธ.ค. 2561
ชื่อเอกสาร : บค.06 แบบการรายงานผลการสอบหัวข้อโครงการฯ
วันที่ : 24 ธ.ค. 2561
ชื่อเอกสาร : บค.07 คำร้องขอส่งโครงการฯ ฉบับแก้ไข
วันที่ : 24 ธ.ค. 2561