สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1

Search
  
 
ประเภทเอกสาร
  
 

เอกสาร Download
ชื่อเอกสาร : บค.08 คำร้องขอสอบความก้าวหน้าโครงการฯ
วันที่ : 24 ธ.ค. 2561
ชื่อเอกสาร : บค.09 คำร้องขอแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ
วันที่ : 24 ธ.ค. 2561
ชื่อเอกสาร : บค.10 แบบรายงานผลการสอบก้าวหน้าโครงการฯ
วันที่ : 24 ธ.ค. 2561
ชื่อเอกสาร : บค.11 คำร้องขอส่งรายงานความก้าวหน้าของโครงการ
วันที่ : 24 ธ.ค. 2561
ชื่อเอกสาร : บค.12 คำร้องขอสอบป้องกันโครงการพัฒนาฯ
วันที่ : 24 ธ.ค. 2561
ชื่อเอกสาร : บค.13 คำร้องขอแต่งตั้งคณะกรรมการกาารสอบป้อนกันโครงการ
วันที่ : 24 ธ.ค. 2561
ชื่อเอกสาร : บค.14 แบบรายงานผลการสอบป้องกันโครงการพัฒนา
วันที่ : 24 ธ.ค. 2561
ชื่อเอกสาร : บค.15 คำร้องขอส่งรายงานโครงการพัฒนาฯ ฉบับสมบูรณ์
วันที่ : 24 ธ.ค. 2561
ชื่อเอกสาร : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมาบริการ)
วันที่ : 21 ธ.ค. 2561
ชื่อเอกสาร : รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 2 ประจำปี 2562
วันที่ : 18 ธ.ค. 2561
ชื่อเอกสาร : รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 1 ประจำปี 2562
วันที่ : 13 พ.ย. 2561
ชื่อเอกสาร : รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 12 ประจำปี 2561
วันที่ : 05 ต.ค. 2561
ชื่อเอกสาร : ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
วันที่ : 05 ต.ค. 2561
ชื่อเอกสาร : รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 11 ประจำปี 2561
วันที่ : 18 ก.ย. 2561
ชื่อเอกสาร : รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 10 ประจำปี 2561
วันที่ : 03 ก.ย. 2561
ชื่อเอกสาร : ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคคนไทยเพื่อจัดส่งไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น
วันที่ : 03 ก.ย. 2561