ข้อมูลบุคลากร

จำนวนบุคลากร

บุคลากร ทั้งหมด รวม 972 คน

ระดับ ปริญญาโท

บุคลากร วุฒิ ป.โท ทั้งหมด รวม 91 คน

ระดับ ปริญญาเอก

บุคลากร วุฒิ ป.เอก ทั้งหมด รวม 2 คน
Search
  
   

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

แสดงรายการ ระดับการศึกษา :  
แสดงรายการ แต่ละวิทยาลัย :
 
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ ระดับการศึกษา สาขาที่จบ เบอร์โทร อีเมล
1 xxxx -
2 xxxx -
3 xxxx -
4 xxxx
5 นางเยาวลักษณ์ ปิ่นละมัย พนักงานราชการ (ครู) ปริญญาตรี เคมี xxxx
6 3800200289010 ทั่วไป 41 580 กศ.ม. xxxx ปฏิบัติงาน
7 Eseme Jessy Nfang ครู ไม่มี ไม่ระบุ ภาษาอังกฤษ xxxx
8 KATHY JOY PISCAL ครู ไม่มี ไม่ระบุ ภาษาอังกฤษ xxxx
9 LATEH AMBROSE BETEKONG ครู ไม่มี ไม่ระบุ ภาษาอังกฤษ xxxx
10 Lemwel Torregosa ครู ปริญญาตรี 064326xxxx
11 Miss Darleen Gaile G. Catabay ครูพิเศษสอน ปริญญาตรี การจัดการท่องเที่ยว xxxx
12 Miss Shaira Cabardo ครูพิเศษสอน ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ xxxx
13 Ms. JULIE M. MANALO ครู xxxx
14 น.ส.จิราพร ชูรัตน์ ครู ปริญญาตรี xxxx
15 น.ส.ฉายาลักษณ์ เพชรศรี ลูกจ้างชั่วคราว มัธยมตอนต้น xxxx
16 น.ส.ดวงดาว ชลสินธุ์ ลูกจ้างชั่วคราว ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง xxxx
17 น.ส.บุศวรรณ ดำนุ่น ลูกจ้างชั่วคราว ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง xxxx
18 น.ส.ปานจิตต์ เพ็ชรเพ็ง ลูกจ้างชั่วคราว มัธยมตอนต้น xxxx
19 น.ส.ปาลิดา กุลศรี ลูกจ้างชั่วคราว ปริญญาโท xxxx
20 น.ส.ปิยะมาศ เมืองด้วง ครู ปริญญาโท xxxx
21 น.ส.พรพิมล รัตนะพันธ์ ลูกจ้างชั่วคราว ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง xxxx
22 น.ส.วลัยลักษณ์ ศรีเมือง ลูกจ้างชั่วคราว ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง xxxx
23 น.ส.ศุทธินี ใจอารีย์ ครู ปริญญาตรี xxxx
24 น.ส.สุนิษา เพชรนุ้ย ลูกจ้างชั่วคราว มัธยมตอนต้น xxxx
25 น.ส.สุนิสา น้อยเต็ม ลูกจ้างชั่วคราว ปริญญาตรี xxxx
26 น.ส.สุพรรณี ทองจีน ครู ปริญญาตรี xxxx
27 น.ส.สุภาวดี สุจริต ลูกจ้างชั่วคราว ปริญญาตรี xxxx
28 น.ส.สุภาวลักษณ์ พุทธิสุทโธ ครู ปริญญาตรี xxxx
29 น.ส.หนึ่งฤดี ธานีวงษ์ ครู ปริญญาตรี xxxx
30 น.ส.เกศินี คันสร ครู ปริญญาตรี xxxx
31 น.ส.เกษนีย์ ใจแน่ ลูกจ้างชั่วคราว มัธยมตอนต้น xxxx
32 น.ส.เรวดี พัฒน์ชู ครู ปริญญาตรี xxxx
33 นส.อ.สมชาย กุญชรินทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ปวช. การบัญชี xxxx
34 นางกนกกร พรหมวิเศษ ครู 400.00 ครูชำนาญการ บริหารธุรกิจ ปฏิบัติงxxxx 087-8883680
35 นางกนกวดี บำรุงศักดิ์ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ป.ตรี วิศวกรรมโทรคมนาคม 089654xxxx
36 นางกมลทิพย์ ศรีวรเดชไพศาล ครู ปริญญาตรี xxxx
37 นางกมลทิพย์ ศรีวรเดชไพศาล เจ้าหน้าที่ธุรการ 670 - - 087-284-xxxx skamolthip343226@hotmail.co.th
38 นางกรรณิกา แซ่ตั่น เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน ไม่มี ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป 081892xxxx
39 นางกรรณิกา นาคเสนา พนักงานขาย 700.00 ไม่มีวิทยฐานะ ไม่ระบุ ปฏิบัติงxxxx 084-0622214
40 นางกัญจนา เพชรกาฬ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ป.โท บริหารธุรกิจ 091847xxxx
41 นางกัญญาพัชร บำรุงชู ลูกจ้างชั่วคราว ปริญญาตรี xxxx
42 นางกันต์กมล ช่างวาด ครู ครูชำนาญการ ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป (การบัญชี) xxxx
43 นางกันป์หา เก้าเอี้ยน ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ 083506xxxx
44 นางกันยานี บุญฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ xxxx
45 นางกัลญา หนูเจริญ นักการภารโรง ม. 6 083638xxxx
46 นางกัลยา อินทสมบัติ เจ้าหน้าที่งานวัดผลฯ+งานบริหารทั่วไป 005.00 - บริหาร ปฏิบัติงxxxx 095-4194564
47 นางกาญจนา ไชยมุสิก เจ้าหน้าที่งานการเงิน 002.00 - บริหาร ปฏิบัติงxxxx 087-8942485
48 นางกาญจนา ไชยเทพ เจ้าหน้างานบัญชี 000.00 - การจัดการทั่วไป ปฏิบัติงxxxx 089-2923198
49 นางกาญจนี แสนคม เจ้าหน้าที่ธุรการ 670 - - 095-438-xxxx Kanjanee.thongchoo@gmail.com
50 นางการณิก ธรฤทธิ์ ครูพิเศษสอน ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา xxxx

จำนวนบุคลากร ทั้งสิ้น 972 คน

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 73 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 36.50

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 195 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 97.50

วิทยาลัยเทคนิคสิชล 79 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 39.50

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 0 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 149 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 74.50

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 0 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 1 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50

สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1 0 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 146 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 73.00

วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 87 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 43.50

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 1 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 237 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 118.50

เอกสารอ้างอิง

เอกสารประกอบข้อมูลบุคลากร ท่านสามารถ download ได้ตามต้องการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (Institute of Vocational Education Southern Region 1 )

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
157 หมู่ 3 ตำบล นาสาร อำเภอพระหรม จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000
0945952449 , 075-450482 075-450483 veis1.11@gmail.com www.veis1.ac.th