ข้อมูลบุคลากร

จำนวนบุคลากร

บุคลากร ทั้งหมด รวม 759 คน

ระดับ ปริญญาโท

บุคลากร วุฒิ ป.โท ทั้งหมด รวม 9 คน

ระดับ ปริญญาเอก

บุคลากร วุฒิ ป.เอก ทั้งหมด รวม 1 คน
Search
  
   

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

แสดงรายการ ระดับการศึกษา :  
แสดงรายการ แต่ละวิทยาลัย :
 
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ ระดับการศึกษา สาขาที่จบ เบอร์โทร อีเมล
1 xxxx -
2 xxxx -
3 xxxx -
4 xxxx
5 3800200289010 ทั่วไป 41 580 กศ.ม. xxxx ปฏิบัติงาน
6 Eseme Jessy Eseme Jessy Nfang ภาษาอังกฤษ 25000 ใxxxx สมรส
7 JOANNA LOVELY JOANNA LOVELY ORBITA ภาษาอังกฤษ xxxx สมรส
8 KATHY KATHY SENTINA xxxx โสด
9 KATHY JOY PISCAL KATHY JOY PISCAL ภาษาอังกฤษ xxxx โสด
10 LATEH LATEH AMBROSE BETEKONG ภาษาอังกฤษ 25000 ใxxxx สมรส
11 Lemwel Torregosa ครู ปริญญาตรี 064326xxxx
12 wenheng wenheng gao ใxxxx
13 นางกนกกร พรหมวิเศษ ครู 400.00 ครูชำนาญการ บริหารธุรกิจ ปฏิบัติงxxxx 087-8883680
14 นางกนกวดี บำรุงศักดิ์ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ป.ตรี วิศวกรรมโทรคมนาคม 089654xxxx
15 นางกมลทิพย์ ศรีวรเดชไพศาล เจ้าหน้าที่ธุรการ 670 - - 087-284-xxxx skamolthip343226@hotmail.co.th
16 นางกรรณิกา นางกรรณิกา แซ่ตั่น เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 11290 ศศ.บ ใxxxx สมรส
17 นางกรรณิกา นาคเสนา พนักงานขาย 700.00 ไม่มีวิทยฐานะ ไม่ระบุ ปฏิบัติงxxxx 084-0622214
18 นางกัญจนา เพชรกาฬ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ป.โท บริหารธุรกิจ 091847xxxx
19 นางกันป์หา นางกันป์หา เก้าเอี้ยน 3 58390 นศ.บ. ใxxxx สมรส
20 นางกัลญา หนูเจริญ นักการภารโรง ม. 6 083638xxxx
21 นางกัลยา อินทสมบัติ เจ้าหน้าที่งานวัดผลฯ+งานบริหารทั่วไป 005.00 - บริหาร ปฏิบัติงxxxx 095-4194564
22 นางกาญจนา ไชยมุสิก เจ้าหน้าที่งานการเงิน 002.00 - บริหาร ปฏิบัติงxxxx 087-8942485
23 นางกาญจนา ไชยเทพ เจ้าหน้างานบัญชี 000.00 - การจัดการทั่วไป ปฏิบัติงxxxx 089-2923198
24 นางกาญจนี แสนคม เจ้าหน้าที่ธุรการ 670 - - 095-438-xxxx Kanjanee.thongchoo@gmail.com
25 นางกิจติมา ช่วยกลับ ลูกจ้างชั่วคราว ปวส. 087293xxxx
26 นางกุหลาบ ธรฤทธิ์ ครู ครูชำนาญการ ป.ตรี ศาสตร์คอมพิวเตอร์ 86781xxxx
27 นางขนิษฐา ประเสริฐ ครู ครู ป.ตรี วิทยาศาสตร์ทั่วไป 089212xxxx
28 นางจตุพร นางจตุพร กิจผลิต 2 40990 บธ.บ ใxxxx สมรส
29 นางจรรยมน นางจรรยมน ชูชาติ 2 50290 บธ.บ ใxxxx สมรส
30 นางจริยา มณีโรจน์ ครู 800.00 ครูชำนาญการพิเศษ บริหารธุรกิจ ปฏิบัติงxxxx 089-4741565
31 นางจริยาท ประดิษฐทรัพย์ ครู 410.00 - การจัดการทั่วไป ปฏิบัติงxxxx 085-9458098
32 นางจันจิรา ปานดำ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ป.ตรี การบัญชี 081681xxxx
33 นางจันทิมา ช่วยพิทักษ์ ครู - ปริญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 087-446xxxx iamchun2015@gmail.com
34 นางจารีย์ นางจารีย์ เลิศบุรุษ ลูกจ้างชั่วคราว 9540 ใxxxx สมรส
35 นางจารึก นางจารึก อินทศิลา ลูกจ้างชั่วคราว 8800 ใxxxx สมรส
36 นางจารุนันท์ อินทร์แก้ว ครู ครูชำนาญการ ป.ตรี สังคมศึกษา 096163xxxx
37 นางจารุวรรณ นางจารุวรรณ ไทรทอง 3 50290 บธ.ม ใxxxx โสด
38 นางจำปา นางจำปา ระบำ ลูกจ้างชั่วคราว 9540 ใxxxx สมรส
39 นางจำเรียง เนตรนพรัตน์ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ป.ตรี ธุรกิจศึกษา 090712xxxx
40 นางจิตตรา วงศ์วรานุรักษ์ ครู 290.00 ครูชำนาญการพิเศษ บริหารธุรกิจ ปฏิบัติงxxxx 081-5371658
41 นางจิราวรรณ นวลรอด รองผู้อำนวยการฯ 110.00 รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ศึกษาศาสตร์ ปฏิบัติงxxxx 081-5358321
42 นางจีรพรรณ โยธาปาน ครู 040.00 ครูชำนาญการพิเศษ บริหารธุรกิจ ปฏิบัติงxxxx 081-8922478
43 นางจุฑาพร คงชุม ลูกจ้างชั่วคราว - 89656xxxx
44 นางจุฑาพร นวมะชิติ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ป.โท บริหารธุรกิจ xxxx
45 นางจุฑามาศ คงเทพ ครู ป.ตรี อาหารและโภชนาการ 093698xxxx
46 นางจุไรรัตน์ นางจุไรรัตน์ เยี่ยงกุลเชาว์ ลูกจ้างชั่วคราว 11300 ใxxxx สมรส
47 นางฉวีวรรณ จันทรชิต ครู 820.00 ครูชำนาญการพิเศษ บริหารธุรกิจ ปฏิบัติงxxxx 081-4797500
48 นางฉัจชิสา เพชรหนองชุม ครู 110.00 ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาการจัดการ ปฏิบัติงxxxx 086-6859907
49 นางชนัญญา สุวรรณวงศ์ ครู 170.00 ครูชำนาญการพิเศษ ครุศาสตร์ ปฏิบัติงxxxx 089-1080168
50 นางชนันณัตถ์ สมิงชัย ครู 810.00 - อุตสาหกรรมเกษตร ปฏิบัติงxxxx 089-5875797

จำนวนบุคลากร ทั้งสิ้น 759 คน

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 73 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 36.50

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 207 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 103.50

วิทยาลัยเทคนิคสิชล 0 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 0 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 149 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 74.50

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 0 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 1 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50

สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1 0 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 0 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 87 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 43.50

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 1 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 237 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 118.50

เอกสารอ้างอิง

เอกสารประกอบข้อมูลบุคลากร ท่านสามารถ download ได้ตามต้องการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (Institute of Vocational Education Southern Region 1 )

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
157 หมู่ 3 ตำบล นาสาร อำเภอพระหรม จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000
0945952449 , 075-450482 075-450483 veis1.11@gmail.com www.veis1.ac.th