ข้อมูลบุคลากร

จำนวนบุคลากร

บุคลากร ทั้งหมด รวม 984 คน

ระดับ ปริญญาโท

บุคลากร วุฒิ ป.โท ทั้งหมด รวม 43 คน

ระดับ ปริญญาเอก

บุคลากร วุฒิ ป.เอก ทั้งหมด รวม 2 คน
Search
  
   

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

แสดงรายการ ระดับการศึกษา :  
แสดงรายการ แต่ละวิทยาลัย :
 
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ ระดับการศึกษา สาขาที่จบ เบอร์โทร อีเมล
1 xxxx -
2 xxxx -
3 xxxx -
4 xxxx
5 นางเยาวลักษณ์ ปิ่นละมัย พนักงานราชการ (ครู) ปริญญาตรี เคมี xxxx
6 3800200289010 ทั่วไป 41 580 กศ.ม. xxxx ปฏิบัติงาน
7 Eseme Jessy Eseme Jessy Nfang ภาษาอังกฤษ 25000 ใxxxx สมรส
8 JOANNA LOVELY JOANNA LOVELY ORBITA ภาษาอังกฤษ xxxx สมรส
9 KATHY KATHY SENTINA xxxx โสด
10 KATHY JOY PISCAL KATHY JOY PISCAL ภาษาอังกฤษ xxxx โสด
11 LATEH LATEH AMBROSE BETEKONG ภาษาอังกฤษ 25000 ใxxxx สมรส
12 Lemwel Torregosa ครู ปริญญาตรี 064326xxxx
13 Miss Darleen Gaile G. Catabay ครูพิเศษสอน ปริญญาตรี การจัดการท่องเที่ยว xxxx
14 Miss Shaira Cabardo ครูพิเศษสอน ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ xxxx
15 Ms. JULIE M. MANALO ครู xxxx
16 wenheng wenheng gao ใxxxx
17 น.ส.จิราพร ชูรัตน์ ครู ปริญญาตรี xxxx
18 น.ส.ฉายาลักษณ์ เพชรศรี ลูกจ้างชั่วคราว มัธยมตอนต้น xxxx
19 น.ส.ดวงดาว ชลสินธุ์ ลูกจ้างชั่วคราว ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง xxxx
20 น.ส.บุศวรรณ ดำนุ่น ลูกจ้างชั่วคราว ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง xxxx
21 น.ส.ปานจิตต์ เพ็ชรเพ็ง ลูกจ้างชั่วคราว มัธยมตอนต้น xxxx
22 น.ส.ปาลิดา กุลศรี ลูกจ้างชั่วคราว ปริญญาโท xxxx
23 น.ส.ปิยะมาศ เมืองด้วง ครู ปริญญาโท xxxx
24 น.ส.พรพิมล รัตนะพันธ์ ลูกจ้างชั่วคราว ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง xxxx
25 น.ส.วลัยลักษณ์ ศรีเมือง ลูกจ้างชั่วคราว ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง xxxx
26 น.ส.ศุทธินี ใจอารีย์ ครู ปริญญาตรี xxxx
27 น.ส.สุนิษา เพชรนุ้ย ลูกจ้างชั่วคราว มัธยมตอนต้น xxxx
28 น.ส.สุนิสา น้อยเต็ม ลูกจ้างชั่วคราว ปริญญาตรี xxxx
29 น.ส.สุพรรณี ทองจีน ครู ปริญญาตรี xxxx
30 น.ส.สุภาวดี สุจริต ลูกจ้างชั่วคราว ปริญญาตรี xxxx
31 น.ส.สุภาวลักษณ์ พุทธิสุทโธ ครู ปริญญาตรี xxxx
32 น.ส.หนึ่งฤดี ธานีวงษ์ ครู ปริญญาตรี xxxx
33 น.ส.เกศินี คันสร ครู ปริญญาตรี xxxx
34 น.ส.เกษนีย์ ใจแน่ ลูกจ้างชั่วคราว มัธยมตอนต้น xxxx
35 น.ส.เรวดี พัฒน์ชู ครู ปริญญาตรี xxxx
36 นส.อ.สมชาย กุญชรินทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ปวช. การบัญชี xxxx
37 นางกนกกร พรหมวิเศษ ครู 400.00 ครูชำนาญการ บริหารธุรกิจ ปฏิบัติงxxxx 087-8883680
38 นางกนกวดี บำรุงศักดิ์ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ป.ตรี วิศวกรรมโทรคมนาคม 089654xxxx
39 นางกมลทิพย์ ศรีวรเดชไพศาล ครู ปริญญาตรี xxxx
40 นางกมลทิพย์ ศรีวรเดชไพศาล เจ้าหน้าที่ธุรการ 670 - - 087-284-xxxx skamolthip343226@hotmail.co.th
41 นางกรรณิกา นางกรรณิกา แซ่ตั่น เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 11290 ศศ.บ ใxxxx สมรส
42 นางกรรณิกา นาคเสนา พนักงานขาย 700.00 ไม่มีวิทยฐานะ ไม่ระบุ ปฏิบัติงxxxx 084-0622214
43 นางกัญจนา เพชรกาฬ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ป.โท บริหารธุรกิจ 091847xxxx
44 นางกัญญาพัชร บำรุงชู ลูกจ้างชั่วคราว ปริญญาตรี xxxx
45 นางกันต์กมล ช่างวาด ครู ครูชำนาญการ ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป (การบัญชี) xxxx
46 นางกันป์หา นางกันป์หา เก้าเอี้ยน 3 58390 นศ.บ. ใxxxx สมรส
47 นางกันยานี บุญฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ xxxx
48 นางกัลญา หนูเจริญ นักการภารโรง ม. 6 083638xxxx
49 นางกัลยา อินทสมบัติ เจ้าหน้าที่งานวัดผลฯ+งานบริหารทั่วไป 005.00 - บริหาร ปฏิบัติงxxxx 095-4194564
50 นางกาญจนา ไชยมุสิก เจ้าหน้าที่งานการเงิน 002.00 - บริหาร ปฏิบัติงxxxx 087-8942485

จำนวนบุคลากร ทั้งสิ้น 984 คน

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 73 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 36.50

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 207 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 103.50

วิทยาลัยเทคนิคสิชล 79 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 39.50

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 0 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 149 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 74.50

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 0 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 1 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50

สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1 0 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 146 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 73.00

วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 87 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 43.50

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 1 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 237 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 118.50

เอกสารอ้างอิง

เอกสารประกอบข้อมูลบุคลากร ท่านสามารถ download ได้ตามต้องการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (Institute of Vocational Education Southern Region 1 )

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
157 หมู่ 3 ตำบล นาสาร อำเภอพระหรม จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000
0945952449 , 075-450482 075-450483 veis1.11@gmail.com www.veis1.ac.th