ข้อมูลบุคลากร

จำนวนบุคลากร

บุคลากร ทั้งหมด รวม 972 คน

ระดับ ปริญญาโท

บุคลากร วุฒิ ป.โท ทั้งหมด รวม 91 คน

ระดับ ปริญญาเอก

บุคลากร วุฒิ ป.เอก ทั้งหมด รวม 2 คน
Search
  
   

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

แสดงรายการ ระดับการศึกษา :  
แสดงรายการ แต่ละวิทยาลัย :
 
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ ระดับการศึกษา สาขาที่จบ เบอร์โทร อีเมล
451 นางสาวสุธาทิพย์ มณีเนตร ครู 500.00 ครูชำนาญการ บริหารธุรกิจ ปฏิบัติงxxxx 082-4625962
452 นางสาวสุธิสา แก้วนุ้ย ครู ครู ป.โท วิทยาศาสตร์ศึกษา 088563xxxx
453 นางสาวสุนิษา รอดคุ้ม เจ้าหน้าที่ธุรการ ปริญญาตรี ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ xxxx
454 นางสาวสุพร ภูมิวาส ครู ครูชำนาญการ ปริญญาตรี 087384xxxx suphoomiwat@hotmail.com
455 นางสาวสุพัตรา สุรสีห์ ลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 086093xxxx
456 นางสาวสุพิชญา รักแดง ครู 510.00 - บริหารธุรกิจ ปฏิบัติงxxxx 081-9798365
457 นางสาวสุพิศ เมืองราม เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน ป.ตรี การจัดการทั่วไป 083191xxxx
458 นางสาวสุภลักษณ์ ไหมสีเสน เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร ฯ ไม่มี ปริญญาตรี เจ้าหน้าที่งานหลักศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน 086904xxxx ่jib7758@gmail.com
459 นางสาวสุภาภรณ์ รักษามั่น ครู ไม่มี ปริญญาตรี ผ้าและเครื่องแต่งกาย 085685xxxx jum_hrinual@hotmail.com
460 นางสาวสุภาวณี ภูมิประไพ ครูจ้างสอน ป.ตรี ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 083519xxxx
461 นางสาวสุภาวดี เสมอมาศ ครู 980.00 ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์ ปฏิบัติงxxxx 081-3973904
462 นางสาวสุภาวรรณ จันทร์หยู ครู ไม่มี ปริญญาตรี ครูจ้าง 080697xxxx supawan.ann@gmail.com
463 นางสาวสุมลทิพย์ วัฒน์หนู ครู ครู ป.ตรี ภาษาอังกฤษ 083513xxxx
464 นางสาวหทัยชนก ศรีลา เจ้าหน้าที่ธุรการ ปวส. การบัญชี xxxx
465 นางสาวอนงค์ พูลสิน ครู ครู ปริญญาโท การบริหารการศึกษา xxxx
466 นางสาวอนงนาฏ พานิช ครูจ้างสอน ป.ตรี การตลาด 086356xxxx
467 นางสาวอภิญญา ไพรัตนากร เจ้าหน้าที่ธุรการ 670 - - 096-646-xxxx Love_forever072@hotmail.com
468 นางสาวอมรรัตน์ นุ่มนวล ครู ครูชำนาญการพิเศษ ป.โท บริหารธุรกิจ 098671xxxx
469 นางสาวอมรรัตน์ ยอดโรจน์ พนักงานอาคารสถานที่ 340 - - 094-952-xxxx -
470 นางสาวอรนุช สุวรรณรัตน์ ครู 500 ครูชำนาญการพิเศษ พื้นฐาน 089-469-xxxx oranuch015@Gmail.com
471 นางสาวอรพรรณ เศษวรรณโคตร ครู 790.00 - พาณิชยกรรม ปฏิบัติงxxxx 085-7859323
472 นางสาวอรวิภา เรืองแก้ว ครูจ้างสอน ป.ตรี การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 065288xxxx
473 นางสาวอรอุมา ส่งบำเพ็ญ ครู ครูชำนาญการ ปริญญาโท การบัญชี 087884xxxx songbamphen1979@gmail.com
474 นางสาวอรอุมา ถิ่นรัศมี เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ ปริญญาตรี 085471xxxx bee-oa@hotmail.com
475 นางสาวอรอุมา รัตนสิริ ครูจ้างสอน ป.ตรี การบัญชี 081095xxxx
476 นางสาวอรัญญา ช่วยเนิน ครู 190 - พื้นฐาน 096-364xxxx aranyachuaynoen@gmail.com
477 นางสาวอลิศา ไกรนรา ครู ปริญญาตรี 085792xxxx alisa_nongeve@hotmail.com
478 นางสาวอลิษา ช่วยเทวฤทธิ์ ครูจ้างสอน ป.ตรี ธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว 093618xxxx
479 นางสาวอลิษา อักโขสุวรรณ ลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต 086963xxxx
480 นางสาวอังคณา ชูสุวรรณ ครู ไม่มี ปริญญาตรี ธุรกิจศึกษา 085795xxxx a_nang@hotmail.com
481 นางสาวอังคณา พรหมไทย ครู 000.00 - ศิลปกรรม ปฏิบัติงxxxx 083-6575666
482 นางสาวอัญชสา ทองอ่อน ครูพิเศษสอน ปริญญาตรี ธุรกิจศึกษา xxxx
483 นางสาวอัญชิษฐา เงินพวง ครู 000.00 - วิทยาการจัดการ ปฏิบัติงxxxx 080-7000316
484 นางสาวอัญญารัตน์ ทองบุญยัง เจ้าหน่าที่ งานบุคลากร ปวส. 092997xxxx nongtang251996@gmail.com
485 นางสาวอาพาภร ขุนฤทธิ์ ครูพิเศษสอน ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล xxxx
486 นางสาวอาภรณ์ ปิ่นวงศ์เพชร เจ้าหน้าที่งานทวิภาคี 014.00 - บริหาร ปฏิบัติงxxxx 093-6473594
487 นางสาวอารักษ์ นุ่นแจ้ง ลูกจ้างชั่วคราว อนุปริญญา ศิลปศาสตร์บัณฑิต 086746xxxx
488 นางสาวอุไรวรรณ ชำนาญกิจ ครู 000.00 - การจัดการทั่วไป ปฏิบัติงxxxx 099-1269511
489 นางสาวเกศินี กุลสุข เจ้าหน้าที่ธุรการ ปริญญาตรี การจัดการ xxxx
490 นางสาวเธียรทิพย์ สร้างโพธิ์ ครูพิเศษสอน ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ xxxx
491 นางสาวเนตรนพิศ จินโนภาส เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 026.00 - บริหาร ปฏิบัติงxxxx 087-2754718
492 นางสาวเบญจรัตน์ จันทวี ครู 000.00 - ครุศาสตร์ ปฏิบัติงxxxx 062-8714885
493 นางสาวเบญจวรรณ ใสหวาน ครูพิเศษสอน ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ทั่วไป xxxx
494 นางสาวเพ็ญนภา สมบันดาล ครู ไม่มี ปริญญาตรี การโรงแรม 089534xxxx aoscymail07@gmail.com
495 นางสาวเพ็ญนภา หนุ่มนา ครู ไม่มี ปริญญาตรี ผ้าและเครื่องแต่งกาย 088384xxxx pennapa.numna1991@hotmail.co.th
496 นางสาวเพ็ญศิริ จุ้ยเริก ครูพิเศษสอน ปริญญาตรี อาหารและโภชนาการ xxxx
497 นางสาวเมธินี หุ้ยเวชศาสตร์ เจ้าหน้าที่สหการณ์ร้านค้า 023.00 - บริหาร ปฏิบัติงxxxx 062-0730780
498 นางสาวเสาวนีย์ บุญจันทร์คง ครู ไม่มี ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ 080-889xxxx
499 นางสาวเสาวนีย์ บุญเชิด เจ้าหน้าที่งานบัญชี ไม่มี ปริญญาตรี เจ้าหน้าที่การบัญชี 086749xxxx doramon_nongamp@hotmail.com
500 นางสาวเสาวรธ เกื้อกูล ครู 710 - วิชาชีพ 082-811-xxxx geawgoy01@gmail.com

จำนวนบุคลากร ทั้งสิ้น 972 คน

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 73 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 36.50

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 195 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 97.50

วิทยาลัยเทคนิคสิชล 79 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 39.50

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 0 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 149 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 74.50

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 0 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 1 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50

สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1 0 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 146 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 73.00

วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 87 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 43.50

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 1 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 237 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 118.50

เอกสารอ้างอิง

เอกสารประกอบข้อมูลบุคลากร ท่านสามารถ download ได้ตามต้องการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (Institute of Vocational Education Southern Region 1 )

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
157 หมู่ 3 ตำบล นาสาร อำเภอพระหรม จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000
0945952449 , 075-450482 075-450483 veis1.11@gmail.com www.veis1.ac.th