ข้อมูลบุคลากร

จำนวนบุคลากร

บุคลากร ทั้งหมด รวม 972 คน

ระดับ ปริญญาโท

บุคลากร วุฒิ ป.โท ทั้งหมด รวม 91 คน

ระดับ ปริญญาเอก

บุคลากร วุฒิ ป.เอก ทั้งหมด รวม 2 คน
Search
  
   

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

แสดงรายการ ระดับการศึกษา :  
แสดงรายการ แต่ละวิทยาลัย :
 
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ ระดับการศึกษา สาขาที่จบ เบอร์โทร อีเมล
501 นางสาวแพรวพรรณ โฉมอุไพ ครู ครูผู้ช่วย ป.โท การบริหารการศึกษา 099406xxxx
502 นางสาวโสภิดา จันทร์แก้ว ครู ไม่มี ปริญญาโท การตลาด 081747xxxx rayrai78@hotmail.com
503 นางสินีนาฎ ธานีรัตน์ พนักงานพิมพ์ 980 - - 084-111-xxxx simeenard8124@gmail.com
504 นางสิริพร รักขา พนักงานราชการ (ครู) ปริญญาโท บริหารธุรกิจ xxxx
505 นางสิริพันธ์ จรพงศ์ เจ้าหน้าที่ งานการเงิน ปริญญาตรี 0812737xxxx siripan0810.2514@gmail.com
506 นางสิริลักษณ์ รักสกุล ครู ครูชำนาญการ ป.ตรี บริหารธุรกิจ 081969xxxx
507 นางสุกัญญา พิทยากรณ์ นัการภารโรง ป.6 xxxx
508 นางสุกัญญา กาญจนประทุม เจ้าหน้าที่ธุรการ 670 - - 085-883-xxxx sukanya8245@gmai.com
509 นางสุกัญญา ช่วยรักษ์ ครู ปริญญาโท xxxx
510 นางสุขุมาพร วิบุลศิลป์ ครู ปริญญาตรี xxxx
511 นางสุคนธ์ กลิ่นมณี ลูกจ้างชั่วคราว - 089465xxxx
512 นางสุจารีย์ คงประดิษฐผล พนักงานราชการ (ครู) ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) xxxx
513 นางสุชาดา นิลสาขา ครู ไม่มี ปริญญาตรี ผ้าและเครื่องแต่งกายธุรกิจเสื้อผ้า 087887xxxx Suchada@nvc.ac.th
514 นางสุดา พืชนุกูล ลูกจ้างชั่วคราว ปริญญาตรี xxxx
515 นางสุติมา ทองราช ครู ปริญญาตรี xxxx
516 นางสุธาทิพย์ แสนเดช ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท หลักสูตรและการสอนภาษาไทย 087036xxxx Kruthai04@yahoo.com
517 นางสุนทรียา ขนายน้อย ครู 000.00 - ศึกษาศาสตร์ ปฏิบัติงxxxx 096-6532049
518 นางสุนันท์ พันธ์พิพัฒไพบูลย์ ครูพิเศษสอน ปริญญาตรี ภาษาไทย xxxx
519 นางสุนิสา พละศึก ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 086954xxxx sunipls@hotmail.com
520 นางสุพัตรา เมืองฤกษ์ ครู 000.00 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปฏิบัติงxxxx 094-5842193
521 นางสุพิศ จันทร์ดำ ลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต 080705xxxx
522 นางสุภกฤตา พรหมเกิด ครูพิเศษสอน ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ xxxx
523 นางสุภาณี ภารพบ รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ชำนาญการ ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 089725xxxx supanee_su99@hotmail.com
524 นางสุภาพร แสงไกร นัการภารโรง ม.3 xxxx
525 นางสุภาพร จันทร์ชื่น พนักงานทั่วไป 670.00 ไม่มีวิทยฐานะ ไม่ระบุ ปฏิบัติงxxxx 087-3285518
526 นางสุภาภรณ์ แทรกสุข ครู 660 ครูชำนาญการ วิชาชีพ 081-367-xxxx supaphornvow@gmail.co.th
527 นางสุภิสรา จันทร์สิงห์ ลูกจ้างชั่วคราว ปริญญาตรี xxxx
528 นางสุมณฑา อาธิดากร เจ้าหน้าที่ธุรการ ม.6 xxxx
529 นางสุรีพร นวลนิรันดร์ ครู ครูชำนาญการ ป.ตรี บริหารรัฐกิจ 083-519xxxx
530 นางสุรีย์ การะศรี ครู ครูชำนาญการ ป.ตรี การตลาด 086697xxxx
531 นางสุรีย์ มีสิทธิ์ ลูกจ้างชั่วคราว ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง xxxx
532 นางสุวรรณี พันโกศล ครู ครูชำนาญการพิเศษ ป.โท การบริหารการศึกษา 081766xxxx
533 นางอติยา วังวราวุธ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ป.ตรี เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 089654xxxx
534 นางอนัญญ์อร แก้วเมฆ ลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต 081096xxxx
535 นางอภิญญา กีรติสุวคนธ์ ครู 040.00 ครูชำนาญการพิเศษ รัฐประศาสนศาสตร์ ปฏิบัติงxxxx 081-7376606
536 นางอภิญญา ศิริวัฒน์ ลูกจ้างชั่วคราว ปวส. 086957xxxx
537 นางอภิญญา อ่อนวัช แม่บ้าน ไม่มี ประถมศึกษา แม่บ้าน 098045xxxx
538 นางอภิญญา พงศ์ธิติเมธี พนักงานการเงินฯ 690.00 - - ปฏิบัติงxxxx 089-9092907
539 นางอรณา บาลจ่าย ครู ไม่มี ไม่ระบุ อาหาร xxxx
540 นางอรทัย เมืองแมน ครู 290.00 ครูชำนาญการ บริหารธุรกิจ ปฏิบัติงxxxx 084-1855453
541 นางอรวรรณ ฉายศิริวัฒนา พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 3 ป. 4 089723xxxx
542 นางอรอนงค์ ทองรักษ์ ลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต 089617xxxx
543 นางอรอนงค์ ทองศิริประเสริฐ พนักงานราชการ (ครู) ปริญญาโท สังคมศึกษา xxxx
544 นางอรอนงค์ แซ่ลิ่ม ครู 430.00 - ครุศาสตร์เทคโนโลยี ปฏิบัติงxxxx 087-3820701
545 นางอรอุมา ทองโอ ครู ปริญญาตรี 086989xxxx orn11@windowslive.com
546 นางอรอุมา ลีละวัฒน์ เจ้าหน้าที่งานพัสดุ ไม่มี ปริญญาตรี เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 083590xxxx on-uma-@hotmail.com
547 นางอรอุมา รักษ์ศรีทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ xxxx
548 นางอรุณพร แตงอ่อน ลูกจ้างชั่วคราว มัธยมตอนปลาย xxxx
549 นางอวยพร ฤทธิศักดิ์ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ป.ตรี บรรณารักษศาสตร์/สังคมศึกษา 081963xxxx
550 นางอวัสดา คังคะโน ครู ครูชำนาญการ ป.โท บริหารธุรกิจ 086961xxxx

จำนวนบุคลากร ทั้งสิ้น 972 คน

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 73 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 36.50

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 195 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 97.50

วิทยาลัยเทคนิคสิชล 79 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 39.50

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 0 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 149 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 74.50

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 0 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 1 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50

สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1 0 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 146 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 73.00

วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 87 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 43.50

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 1 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 237 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 118.50

เอกสารอ้างอิง

เอกสารประกอบข้อมูลบุคลากร ท่านสามารถ download ได้ตามต้องการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (Institute of Vocational Education Southern Region 1 )

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
157 หมู่ 3 ตำบล นาสาร อำเภอพระหรม จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000
0945952449 , 075-450482 075-450483 veis1.11@gmail.com www.veis1.ac.th