ข้อมูลบุคลากร

จำนวนบุคลากร

บุคลากร ทั้งหมด รวม 972 คน

ระดับ ปริญญาโท

บุคลากร วุฒิ ป.โท ทั้งหมด รวม 91 คน

ระดับ ปริญญาเอก

บุคลากร วุฒิ ป.เอก ทั้งหมด รวม 2 คน
Search
  
   

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

แสดงรายการ ระดับการศึกษา :  
แสดงรายการ แต่ละวิทยาลัย :
 
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ ระดับการศึกษา สาขาที่จบ เบอร์โทร อีเมล
551 นางอัญญรัตน์ ยินดี ครู 340 - วิชาชีพ 089-770-xxxx Yanisa Yindee@gmail.com
552 นางอัปสร ชายโอฬาร ครู 290 ครูชำนาญการพิเศษ วิชาชีพ 095-429-xxxx Upsorn1965@icloud.com
553 นางอารี มีบุญมาก ครู ครูชำนาญการ ปริญญาตรี ผ้าและเครื่องแต่งกาย 089700xxxx nokaree@live.com
554 นางอุบล เบญจพงศ์ ครู 000.00 ครูชำนาญการพิเศษ ช่างอุตสาหกรรม ปฏิบัติงxxxx 089-8757030
555 นางอุษา ศรีรัชชะ ครู ปริญญาตรี xxxx
556 นางอุไรรัตน์ ศุภจิตตากร ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 086689xxxx urairat1958@gmail.com
557 นางอุไรรัตน์ มิตรมุสิก ครู ครู ป.ตรี การตลาด 096895xxxx
558 นางอุไรวรรณ บุญเพชร ลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต 089870xxxx
559 นางเกศนี ชนะสงคราม ครู ครูชำนาญการ ปริญญาตรี 085798xxxx www.kn.nakorn57@outlook.com
560 นางเกษร อินทร์เตรียะ ครู ครูชำนาญการ ปริญญาตรี 081968xxxx
561 นางเขมจิรา สุกแทน เจ้าหน้าที่ธุรการ ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ xxxx
562 นางเจียมจิตร ทองใส ลูกจ้างชั่วคราว - 095086xxxx
563 นางเบญจง วรรณมาศ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 095418xxxx
564 นางเบญจมาศ ช่วยดำรงค์ ครู 170.00 ครูชำนาญการพิเศษ บริหารธุรกิจ ปฏิบัติงxxxx 081-4779449
565 นางเพ็ญศรี ตันติสุทธิเวท ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 088695xxxx pensri 8764 @gmail.com
566 นางเพ็ญศรี เจริญเนาว์ นักการภารโรง มศ. 5 081787xxxx
567 นางเพียงเพ็ญ อ่อนแก้ว ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท คหกรรมศาสตร์ศึกษา 081569xxxx
568 นางเมธาวดี มณีนิล ครู 440 ครูชำนาญการ พื้นฐาน 083-512-xxxx MAYTA2552@hotmail.com
569 นางเยาวมาลย์ เงินทอง ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี การเกษตร 089867xxxx
570 นางเรณู คงเกิด เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปริญญาตรี 089866xxxx ranu_cho@hotmail.com
571 นางเสาวณีย์ ไกรนุกูล ครู 730.00 ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์ ปฏิบัติงxxxx 083-6422562
572 นางเสาวลักษณ์ ชอบพจน์ นักการภารโรง ม. 6 090158xxxx
573 นางเสาวลักษณ์ สุดชี ครู ปริญญาตรี xxxx
574 นางโมกษา รัตนบุรี ครูพิเศษสอน ปริญญาโท การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ xxxx
575 นางโศภิต จันทิปะ ครู 720 - วิชาชีพ 081-970-xxxx jantipa09@gmail.com
576 นางโสภา ทองแก้ว ครู ครูชำนาญการพิเศษ ป.โท บริหารธุรกิจ 089463xxxx
577 นางโสภา ไชยจิตต์ ครู ปริญญาตรี xxxx
578 นายกชกร ท่องคง ครูจ้างสอน ป.ตรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 086295xxxx
579 นายกนก คงประเสริฐ พนักงานขับรถ ไม่มี ปริญญาตรี 089074xxxx
580 นายกรเพชร มากบัวแก้ว ครูพิเศษสอน ปริญญาตรี การโรงแรมและการท่องเที่ยว xxxx
581 นายกฤษฎา อำนาจเจริญ ครู 000.00 - เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต ปฏิบัติงxxxx 094-3158924
582 นายกฤษพล ช่วยแท่น ครูจ้างสอน ป.ตรี วิศวกรรมเครื่องกล 085078xxxx
583 นายกันต์ธีร์ คารวินพฤกษ์ ครูพิเศษสอน ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม xxxx
584 นายกัมพล เพชรคง ครู ครูชำนาญการพิเศษ ป.โท วิศวกรรมอุตสาหการ 081698xxxx
585 นายกำจร รุ่งประเสริฐ ครู ครูชำนาญการ ป.โท วิศวกรรมไฟฟ้า 081690xxxx
586 นายกำชัย ณ พัทลุง ครู 290.00 ครูชำนาญการ บริหารธุรกิจ ปฏิบัติงxxxx 084-0657335
587 นายกำพล โพธิ์ถาวร ครู 210 - วิชาชีพ 084-842-xxxx hs8Loc@hotmail.com
588 นายกิตติ ศิริธร ช่างเหล็ก ป.4 087290xxxx
589 นายกิตติพงค์ นิลละเอียด ครูพิเศษสอน ปริญญาตรี เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม xxxx
590 นายกิตติพันธ์ สุวรรณน้อย ครูพิเศษสอน ปริญญาตรี เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กำลัง xxxx
591 นายกิตติศักดิ์ อนุโลม เจ้าหน้าที่ธุรการ 670 - - 094-327-xxxx kittsak53217@gmail.com
592 นายกิตติศักดิ์ ลัดดา 1 000.00 - พลศึกษา ปฏิบัติงxxxx 084-0483599
593 นายขจรยศ ปลอดชูแก้ว ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท อิเล็กทรอนิกส์ xxxx
594 นายขวัญชัย จันทรโชติ ครู ครู ป.โท เครื่องกล 062978xxxx
595 นายคมกริช พลเดช ครู ไม่มี ปริญญาตรี การตลาด 081597xxxx komkrit18@gmail.com
596 นายคำรณ ด้วงทับ ครู ครู ป.โท การบริหารการศึกษา 081306xxxx
597 นายคำรพ ชุมคล้าย ครู ครูชำนาญการ ป.ตรี เชื่อมและประสาน 089744xxxx
598 นายคุณาวุฒิ หอมเกตุ พนักงานราชการ (ครู) ปริญญาตรี เครื่องกล xxxx
599 นายจงขจร ศรีเพชรทอง ครู ครูชำนาญการ ป.ตรี วิศวกรรมไฟฟ้า 090717xxxx
600 นายจตุรภัทร บุญพร้อม พนักงานขับรถยนต์ 410.00 ไม่มีวิทยฐานะ ไม่ระบุ ปฏิบัติงxxxx 089-7271758

จำนวนบุคลากร ทั้งสิ้น 972 คน

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 73 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 36.50

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 195 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 97.50

วิทยาลัยเทคนิคสิชล 79 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 39.50

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 0 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 149 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 74.50

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 0 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 1 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50

สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1 0 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 146 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 73.00

วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 87 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 43.50

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 1 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 237 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 118.50

เอกสารอ้างอิง

เอกสารประกอบข้อมูลบุคลากร ท่านสามารถ download ได้ตามต้องการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (Institute of Vocational Education Southern Region 1 )

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
157 หมู่ 3 ตำบล นาสาร อำเภอพระหรม จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000
0945952449 , 075-450482 075-450483 veis1.11@gmail.com www.veis1.ac.th