ข้อมูลบุคลากร

จำนวนบุคลากร

บุคลากร ทั้งหมด รวม 972 คน

ระดับ ปริญญาโท

บุคลากร วุฒิ ป.โท ทั้งหมด รวม 91 คน

ระดับ ปริญญาเอก

บุคลากร วุฒิ ป.เอก ทั้งหมด รวม 2 คน
Search
  
   

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

แสดงรายการ ระดับการศึกษา :  
แสดงรายการ แต่ละวิทยาลัย :
 
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ ระดับการศึกษา สาขาที่จบ เบอร์โทร อีเมล
651 นายทวีศักดิ์ หนูทิม ครู ไม่มี ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ 081084xxxx krookot@gmail.com
652 นายทวีศักดิ์ ชูช่อ ลูกจ้างชั่วคราว ม.3 063616xxxx
653 นายทวีศักดิ์ ใจห้าว ครู ปริญญาตรี xxxx
654 นายทวีศิลป์ ทองใส ลูกจ้างชั่วคราว - 081479xxxx
655 นายทศพร ถังมณี ครู 310 - วิชาชีพ 096-263-xxxx peetangmanee@hotmail.com
656 นายทศพร ชูราศรี ครู 000.00 - ศิลปศาสตร์ ปฏิบัติงxxxx 099-4639639
657 นายทศพล กลิ่นศรีสุข ครู ครูชำนาญการพิเศษ ป.ตรี วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 081541xxxx
658 นายทัศน์พงศ์ พงศ์สมัคร ครู ไม่มี ปริญญาตรี การจัดการสารสนเทศ 091821xxxx tasapong@nvc.ac.th
659 นายทิวากร บุญคล่อง พนักงานขับรถ 140 - - 099-435-xxxx thiwakorn5120@gmail.com
660 นายทิวากร เกื้อสม ครู ไม่มี ปริญญาตรี วิทยาศาตร์ 094668xxxx tiwabankbannk@gmail.com
661 นายธงชัย ขวัญเสาว์ ครู 000.00 - ศิลปศาสตร์ ปฏิบัติงxxxx 084-3059611
662 นายธนกฤต รุ่งอรุณสุวรรณ ครู ครูชำนาญการ ป.โท วิศวกรรมเครื่องกล 095923xxxx
663 นายธนาวุฒิ กล้าเวช ครู 860.00 ครูชำนาญการพิเศษ ศึกษาศาสตร์ ปฏิบัติงxxxx 089-8667130
664 นายธนาศักดิ์ แก้วฉีด ครู ครู ป.ตรี วิศวกรรมอุตสาหการเชื่อประกอบ 081189xxxx
665 นายธนิกกุล ไตรเมศ ครู ครูชำนาญการ ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ 081538xxxx nampet2716@hotmail.com
666 นายธนิต แท่นปาน รองผู้อำนวยการวิทยาลัย รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ป.โท บริหารการศึกษา 081966xxxx
667 นายธนเดช นวลเจริญ รองผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท 081894xxxx sutptl@hotmail.com
668 นายธนเดช วรรณสอน รองผู้อำนวยการวิทยาลัย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท การบริหารการศึกษา xxxx
669 นายธนเศรษฐ์ สุขบุญสังข์ ครู ปริญญาตรี xxxx
670 นายธรรมนูญ บุญชู ครู ครูชำนาญการ ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า xxxx
671 นายธวัช ฤทธิโชติ ครู 050 ครูชำนาญการ วิชาชีพ 081-787-xxxx TAWACH6834@gmail.com
672 นายธวัชชัย รอดไฝ ครูจ้างสอน ป.ตรี วิศวกรรมเครื่องกล 082730xxxx
673 นายธวัชชัย อินทร์ทอง พนักงานราชการ (ครู) ปริญญาโท บริหารธุรกิจ xxxx
674 นายธวัชชัย แนมน้อย พนักงานราชการ (ครู) ปริญญาตรี เครื่องกล xxxx
675 นายธิติพงษ์ หน้องมา ครูจ้างสอน ป.ตรี เทคโนโลยียานยนต์ 089294xxxx
676 นายธีรพงศ์ ทรัพย์แต่ง ครู ปริญญาตรี 085880xxxx
677 นายธีรพจน์ ลือศิริวัฒนา ครู ครูชำนาญการ ป.โท การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 081543xxxx
678 นายธีรพล ทองเพชร ครู 170.00 ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์ ปฏิบัติงxxxx 083-6442113
679 นายธีรพันธ์ คงขันธ์ ครู 840.00 - คหกรรมศาสตร์ ปฏิบัติงxxxx 086-2776963
680 นายธีระ สุขบำเพ็ญ ครู ปริญญาตรี 086687xxxx teera_chu@hotmail.com
681 นายธีระชัย จินตุลา ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท บัญชี 084852xxxx teerachai_nvc@hotmail.com
682 นายธีระพงศ์ แก้วทอง ครู ไม่มี ปริญญาโท คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 082270xxxx
683 นายธีระพงศ์ จันทร์เสถียร ครูพิเศษสอน ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล xxxx
684 นายธีระพงษ์ แก้วสว่าง ครูพิเศษสอน ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม xxxx
685 นายธีราวุธ ทองปากพนัง ครู 890.00 - บริหารธุรกิจ ปฏิบัติงxxxx 082-2907704
686 นายนพรัตน์ ไทยถัด ครู 000.00 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปฏิบัติงxxxx 084-6696029
687 นายนรินทร์ ดำนุ้ย ครู ครู ป.โท การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 080712xxxx
688 นายนริศ น้อยทับทิม ครู ไม่มี ไม่ระบุ xxxx
689 นายนริศ บุรินทร์โกษฐ์ ครู ปริญญาตรี xxxx
690 นายนฤนาท รักษารักษ์ ครู ครูชำนาญการ ปริญญาตรี ไฟฟ้ากำลัง xxxx
691 นายนัฏฐ์กิตต์ จุลพรรณ์ ครู 910 - วิชาชีพ 084-748-xxxx natthakitjullaphan@gmail.com
692 นายนันทวิชญ์ สุวรรณรัตน์ พนักงานราชการ (ครู) ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า xxxx
693 นายนิคม นราภักดี พนักงานสถานที่ ไม่มี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พนักงานสถานที่ xxxx
694 นายนิพล ส่งแสง พนักงานขับรถ ม. 3 096445xxxx
695 นายนิพล แก้วประสิทธิ์ นัการภารโรง ป.6 xxxx
696 นายนิรุตติ์ สระบัว ครู ไม่มี ปริญญาตรี ครูจ้าง 081676xxxx
697 นายบพิตร อยู่จงดี ครูพิเศษสอน ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ xxxx
698 นายบรรจง มณีรัตน์ ครู ปริญญาตรี xxxx
699 นายบัญชา สุรสีห์ ครู ครูชำนาญการ ป.ตรี การก่อสร้าง 089736xxxx
700 นายบัญชา โชติพันธุ์ ผู้ดูแลหมวดสถานที่ ไม่มี ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ผู้ดูแลหมวดสถานที่ xxxx

จำนวนบุคลากร ทั้งสิ้น 972 คน

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 73 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 36.50

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 195 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 97.50

วิทยาลัยเทคนิคสิชล 79 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 39.50

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 0 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 149 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 74.50

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 0 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 1 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50

สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1 0 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 146 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 73.00

วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 87 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 43.50

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 1 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 237 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 118.50

เอกสารอ้างอิง

เอกสารประกอบข้อมูลบุคลากร ท่านสามารถ download ได้ตามต้องการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (Institute of Vocational Education Southern Region 1 )

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
157 หมู่ 3 ตำบล นาสาร อำเภอพระหรม จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000
0945952449 , 075-450482 075-450483 veis1.11@gmail.com www.veis1.ac.th