ข้อมูลบุคลากร

จำนวนบุคลากร

บุคลากร ทั้งหมด รวม 972 คน

ระดับ ปริญญาโท

บุคลากร วุฒิ ป.โท ทั้งหมด รวม 91 คน

ระดับ ปริญญาเอก

บุคลากร วุฒิ ป.เอก ทั้งหมด รวม 2 คน
Search
  
   

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

แสดงรายการ ระดับการศึกษา :  
แสดงรายการ แต่ละวิทยาลัย :
 
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ ระดับการศึกษา สาขาที่จบ เบอร์โทร อีเมล
701 นายบารมี ศรีทอง ลูกจ้างชั่วคราว มัธยมตอนต้น xxxx
702 นายบำรุง-ทองรอด ผู้อำนวยการวิทยาลัย ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท บริหารการศึกษา 084052xxxx
703 นายบุญชุบ คงพ่วง ครู ครูชำนาญการ ป.ตรี วิศวกรรมอุตสาหการเชื่อมประกอบ 089732xxxx
704 นายบุญธรรม คำแป้น ครู ครูชำนาญการ ปริญญาโท 086282xxxx dr.mee11@hotmail.com
705 นายบุญรักษ์ ฉายศิริวัฒนา ครู ครูชำนาญการ ปริญญาตรี 085-786-xxxx
706 นายบุญฤทธิ์ ทองโอ ครู ครูชำนาญการ ปริญญาตรี 084309xxxx boonrit_nicc @ hotmail . com
707 นายบุญส่ง จิตรพงษ์ พนักงานขับรถยนต์ ป.6 089976xxxx
708 นายบุญเรือง ขวัญนุ้ย ครู ครูชำนาญการพิเศษ ป.โท อุตสาหการ 089877xxxx
709 นายบุญเลิศ ชูนุ่น ครูจ้างสอน ป.ตรี วิศวกรรมอุตสาหการ 082825xxxx
710 นายปกรณ์ หนูมี ครูพิเศษสอน ปริญญาตรี ช่างอุตสาหกรรม (ช่างโลหะ) xxxx
711 นายประพัน ไชยชนะ นัการภารโรง ปวช. ช่างไฟฟ้ากำลัง xxxx
712 นายประภาส คนซื่อ ลูกจ้างชั่วคราว มัธยมตอนต้น xxxx
713 นายประภาส ตะหรี ครู ครูชำนาญการพิเศษ ป.โท เครื่องกล 085885xxxx
714 นายประยงค์ แสงสุวรรณโณ ครู ปริญญาตรี xxxx
715 นายประยูร โชโต ครู ครูชำนาญการพิเศษ ป.โท หลักสูตรและการสอน 086964xxxx
716 นายประวิทย์ ปานศรี ครู ครูชำนาญการ ป.ตรี เชื่อมและประสาน 089598xxxx
717 นายประสงค์ อยู่ทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัย ผอ. ป.โท บริหารการศึกษา 081537xxxx
718 นายประสิทธิ์ ศรีเชื้อ ครู ครูชำนาญการ ปริญญาตรี 081083xxxx
719 นายประสิทธิ์ สุวรรณา รองผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการชำนาญการ ปริญญาโท 081089xxxx prasit.suwanna2514@gmail.com
720 นายประสิทธิ์ ไวยวรรณจิตร ครู ครูชำนาญการ ปริญญาตรี 062242xxxx yakopam@windowslive.com
721 นายประเวท จันทร์งาม ครู ปริญญาตรี 089623xxxx prawet542@gmail.com
722 นายประเสริฐ ชูมี ครู ครูชำนาญการ ป.ตรี ไฟฟ้ากำลัง 088398xxxx
723 นายประเสริฐ ทวีโชติ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ป.โท เครื่องกล 081540xxxx
724 นายประเสริฐ รัตนอุบล ยาม ม. 3 080717xxxx
725 นายประเสริฐ สมปรีดา ช่างไม้ 880 - - 083-503-xxxx -
726 นายประเสริฐ ไฝจู ครู ครูชนาญการพิเศษ 099195xxxx
727 นายปริญญา เพกกิ้ม รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ปริญญาโท xxxx
728 นายปรีชา รานวล ครู ครูชำนาญการ ป.ตรี บริหารโรงเรียน 081276xxxx
729 นายปรเมศร์ รอดราวี ครู ครูผู้ช่วย ป.ตรี วิศวกรรมโยธา 084190xxxx
730 นายปิยวิทย์ หนุมาศ ครู ครูชำนาญการ ปริญญาโท การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 081787xxxx pywit2003@hotmail.com
731 นายปิยวิทย์ หอมเดช พนักงานราชการ (ครู) ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล xxxx
732 นายผดุงศักดิ์ คำแหง ครูพิเศษสอน ปริญญาตรี เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา xxxx
733 นายผาสุข เพชรา ครูพิเศษสอน ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม xxxx
734 นายพงศธร บุญศรี ครูพิเศษสอน ปริญญาตรี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม xxxx
735 นายพงศ์ยุทธ อุดมศักดิ์ ครู ไม่มี ปริญญาโท คอมพิวเตอร์ xxxx
736 นายพงศ์เทพ ทิพย์นุ้ย ครูจ้างสอน ป.โท เครื่องกล 083389xxxx
737 นายพงษ์ทิพย์ รักพวก ครู ครูชำนาญการ ป.ตรี ไฟฟ้า 089653xxxx
738 นายพยงค์ พรหมชาติ ครู 470 ครูชำนาญการ วิชาชีพ 093-610-xxxx Payong_prom@hotmail.com
739 นายพยุงศักดิ์ โสพรรณเมธ ครู ครูชำนาญการ ปริญญาตรี 084063xxxx
740 นายพรชัย บุญสำราญ คนงาน ไม่มี มัธยมศึกษาตอนต้น คนงาน xxxx
741 นายพรชัย ผันแปรจิตร ครู ปริญญาตรี 087272xxxx jomline@hotmail.com
742 นายพรนที พรหมทอง ครู ปริญญาตรี xxxx
743 นายพรมพล พรหมปลัด ครู ครูชำนาญการ ป.ตรี วิศวกรรมอุตสาหการเชื่อมประกอบ 093721xxxx
744 นายพรศักดิ์ นิลละเอียด ครูพิเศษสอน ปริญญาตรี เทคโนโลยีการผลิต xxxx
745 นายพรเทพ รัตนบุรี เจ้าหน้าที่ธุรการ ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ xxxx
746 นายพฤติพงษ์ วงศ์วรรณา ครู 100.00 ครูชำนาญการพิเศษ ศึกษาศาสตร์ ปฏิบัติงxxxx 088-7522635
747 นายพลากร สุวรรณบำรุง เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์+งานสื่อฯ+โครงการพิเศษฯ 019.00 - นิเทศศาสตร์ ปฏิบัติงxxxx 099-3139994
748 นายพัฒน์ธณศักดิ์ ทองคำพสิษฐ์ เจ้าหน้าที่งานอาคารฯ+งานสื่อ 006.00 - บริหาร ปฏิบัติงxxxx 062-7700767
749 นายพัฒพงค์ หนูเพลา ครู ครูชำนาญการ ป.ตรี เชื่อมและประสาน 086290xxxx
750 นายพิชัย สุนทรเต็ม ครู ครู ปริญญาโท การบริหารการศึกษา xxxx

จำนวนบุคลากร ทั้งสิ้น 972 คน

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 73 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 36.50

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 195 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 97.50

วิทยาลัยเทคนิคสิชล 79 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 39.50

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 0 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 149 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 74.50

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 0 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 1 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50

สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1 0 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 146 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 73.00

วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 87 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 43.50

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 1 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 237 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 118.50

เอกสารอ้างอิง

เอกสารประกอบข้อมูลบุคลากร ท่านสามารถ download ได้ตามต้องการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (Institute of Vocational Education Southern Region 1 )

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
157 หมู่ 3 ตำบล นาสาร อำเภอพระหรม จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000
0945952449 , 075-450482 075-450483 veis1.11@gmail.com www.veis1.ac.th