ข้อมูลบุคลากร

จำนวนบุคลากร

บุคลากร ทั้งหมด รวม 972 คน

ระดับ ปริญญาโท

บุคลากร วุฒิ ป.โท ทั้งหมด รวม 91 คน

ระดับ ปริญญาเอก

บุคลากร วุฒิ ป.เอก ทั้งหมด รวม 2 คน
Search
  
   

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

แสดงรายการ ระดับการศึกษา :  
แสดงรายการ แต่ละวิทยาลัย :
 
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ ระดับการศึกษา สาขาที่จบ เบอร์โทร อีเมล
901 นายสุเทพ นุชิต ครู ครูชำนาญการพิเศษ ป.โท เครื่องกล 088488xxxx
902 นายสุเมธ วรศรี ครูจ้างสอน ป.ตรี เครื่องต้นกำลังอุตสาหกรรม 096751xxxx
903 นายหมัดหนูด บุญเทียม ครู 460 ครูชำนาญการ วิชาชีพ 089-728-xxxx MUDNOOD1960@gmail.com
904 นายหรอหมาน นกแอนหมาน ครู ครูผู้ช่วย ป.ตรี เทคโนโลยีเครื่องกล 081609xxxx
905 นายหัฎฐพล อำภารส ครู ไม่มี ไม่ระบุ ครูจ้าง xxxx
906 นายอดิสร แซ่เอี้ยว ครู ครูชำนาญการ ปริญญาตรี 089288xxxx adis.7777@hotmail.com
907 นายอดิเทพ บุญรัตน์ ครูจ้างสอน ป.ตรี วิศวกรรมอุตสาหการ 099614xxxx
908 นายอธิวัฒน์ ประนอม ครู ครูชำนาญการพิเศษ ป.โท วิศวกรรมโยธา 089295xxxx
909 นายอนันต์ ปาณี พนักงานขับรถ 016.00 - - ปฏิบัติงxxxx 061-2450441
910 นายอนันต์ แก้วจันทร์ ครู ปริญญาตรี xxxx
911 นายอนิวรรต สุขสม ครูพิเศษสอน ปริญญาตรี สื่อสารมวลชน xxxx
912 นายอนุชิต เพียรแก้ว ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า xxxx
913 นายอภิชาติ รองเดช พนักงานราชการ (ครู) ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหการ xxxx
914 นายอภินันท์ พรหมณะ ครู ปริญญาตรี 083504xxxx apinan3324@icloud.com
915 นายอภิเดช ยาชะรัด ครูจ้างสอน ป.ตรี พลศึกษา 098731xxxx
916 นายอรรถชัย สุรญาณณ์ ยาม ม. 3 082283xxxx
917 นายอรรถนันท์ บัวจีน ครู ไม่มี ปริญญาตรี ครูจ้าง 085619xxxx pul2e.l3@gmail.com
918 นายอัคเรศร์ มณีโชติ ครู ปริญญาตรี xxxx
919 นายอัมพร ศรีนาค ครู ครูชำนาญการพิเศษ ป.ตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต(โสตฯ) 065836xxxx
920 นายอากรกิจ ธาระปรีชากุล ครูพิเศษสอน ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า xxxx
921 นายอาชนเทพ ชาติปัญญากร ครูจ้างสอน ปทส. เชื่อมและประสาน 086288xxxx
922 นายอารักษ์ จะรา รองผู้อำนวยการวิทยาลัย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท การบริหารการศึกษา xxxx
923 นายอำนาจ ศิลปรัศมี ครู ปริญญาตรี xxxx
924 นายอำพล ขนุนนิล เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูล 022.00 - บริหาร ปฏิบัติงxxxx 093-6852601
925 นายอุดม ชูสังข์ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ป.โท การบริหารการศึกษา 086292xxxx
926 นายอุทัย สันติวีรยุทธ ครู 660 ครูชำนาญการ วิชาชีพ 083-524-xxxx arts_nanasa@hotmail.co.th
927 นายอุทิศ ลีละวัฒน์ ครู ครูชำนาญการ ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) ไฟฟ้าสื่อสาร 084626xxxx uthis5702@hotmail.com
928 นายอุสายันห์ เมืองด้วง ครู ปริญญาตรี xxxx
929 นายอุเทน คงเทพ ครู ครู ป.ตรี วิศวกรรมโทรคมนาคม 089975xxxx
930 นายฮาซัน ใบเต้ ครู ไม่มี ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ 083388xxxx hm14_design@hotmail.com
931 นายเกรียงศักดิ์ วิเชียรชม นัการภารโรง ม.6 xxxx
932 นายเกรียงไกร สมถวิล ครู ไม่มี ปริญญาตรี พละศึกษา 089975xxxx -
933 นายเกิมแก้ว จุ้ยชุม รองผู้อำนวยการวิทยาลัย รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ป.โท บริหารการศึกษา 081767xxxx
934 นายเจริญ บุญสาลี ยาม ปวท. 084938xxxx
935 นายเจษฎา นารี ครู ครูผู้ช่วย ป.ตรี พลศึกษา 062902xxxx
936 นายเจือ มิตรมาศ ยามรักษาการณ์ ไม่มี ประถมศึกษา ยามรักษาการณ์ xxxx
937 นายเดชา สำเภาทอง เจ้าหน้าที่ งานสื่อฯ ปริญญาตรี 086595xxxx tomk_184@hotmail.com
938 นายเดชาภพ ศรีพิทักษ์ ครูจ้างสอน ป.ตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ 080703xxxx
939 นายเมธาสิทธิ์ พลวัชรินทร์ ครู 000.00 - วิทยาศาสตร์ ปฏิบัติงxxxx 095-2591058
940 นายเวสารัช อนุพงศ์ ครู 760.00 - พลศึกษา ปฏิบัติงxxxx 084-6293886
941 นายเศกศักดิ์ ยอดศรี ครู 290 - วิชาชีพ 087-393-xxxx saksuk37302@gmail.com
942 นายเสกพิสิฐ ทองโอ ครู ครูชำนาญการ ป.ตรี เครื่องกล 089198xxxx
943 นายเสริมยศ ทองใส พนักงานขับรถยนต์ ปวช. ช่างยนต์ 086288xxxx
944 นายเสรี ลิ้มสันเทียะ ลูกจ้างชั่วคราว มัธยมตอนต้น xxxx
945 นายเสรี ไชยรัตน์ ครู ครู ป.ตรี เครื่องกล 084853xxxx
946 นายเสาร์ห้า ภู่ลา รองผู้อำนวยการวิทยาลัย 060 รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ บริหาร 086-481-xxxx Sao.9418@hotmail.com
947 นายเอกฉัตร จู่วาที พนักงานอาคารสถานที่ 340 - - 090-070-xxxx boytalloo25272500@gmailcom
948 นายเอกชัย หนูทอง ลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต 084749xxxx
949 นายเอกชัย คำแหง เจ้าหนน้าที่รักษาความปลอดภัย ป.4 xxxx
950 นายเอกชัย เพ็จเซ่ง ครู ครูชำนาญการ ป.โท การบริหารการศึกษา 086087xxxx

จำนวนบุคลากร ทั้งสิ้น 972 คน

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 73 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 36.50

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 195 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 97.50

วิทยาลัยเทคนิคสิชล 79 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 39.50

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 0 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 149 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 74.50

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 0 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 1 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50

สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1 0 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 146 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 73.00

วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 87 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 43.50

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 1 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 237 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 118.50

เอกสารอ้างอิง

เอกสารประกอบข้อมูลบุคลากร ท่านสามารถ download ได้ตามต้องการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (Institute of Vocational Education Southern Region 1 )

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
157 หมู่ 3 ตำบล นาสาร อำเภอพระหรม จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000
0945952449 , 075-450482 075-450483 veis1.11@gmail.com www.veis1.ac.th