ข้อมูลบุคลากร

จำนวนบุคลากร

บุคลากร ทั้งหมด รวม 972 คน

ระดับ ปริญญาโท

บุคลากร วุฒิ ป.โท ทั้งหมด รวม 91 คน

ระดับ ปริญญาเอก

บุคลากร วุฒิ ป.เอก ทั้งหมด รวม 2 คน
Search
  
   

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

แสดงรายการ ระดับการศึกษา :  
แสดงรายการ แต่ละวิทยาลัย :
 
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ ระดับการศึกษา สาขาที่จบ เบอร์โทร อีเมล
51 นางกิจติมา ช่วยกลับ ลูกจ้างชั่วคราว ปวส. 087293xxxx
52 นางกุหลาบ ธรฤทธิ์ ครู ครูชำนาญการ ป.ตรี ศาสตร์คอมพิวเตอร์ 86781xxxx
53 นางขนิษฐา ประเสริฐ ครู ครู ป.ตรี วิทยาศาสตร์ทั่วไป 089212xxxx
54 นางขวัญจิรา ทองเนื้ออ่อน เจ้าหน้าที่ธุรการ ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ xxxx
55 นางจตุพร กิจผลิต ครู ครูชำนาญการ ปริญญาตรี อุตสาหกรรมบริการ(การโรงแรม) 086479xxxx jatutook@hotmail.com
56 นางจรรยมน ชูชาติ ครู ครูชำนาญการ ปริญญาตรี ธุรกิจศึกษาบัญชา 081396xxxx chanyamon.2502@hotmail.com
57 นางจริยา มณีโรจน์ ครู 800.00 ครูชำนาญการพิเศษ บริหารธุรกิจ ปฏิบัติงxxxx 089-4741565
58 นางจริยาท ประดิษฐทรัพย์ ครู 410.00 - การจัดการทั่วไป ปฏิบัติงxxxx 085-9458098
59 นางจันจิรา ปานดำ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ป.ตรี การบัญชี 081681xxxx
60 นางจันทิมา ช่วยพิทักษ์ ครู - ปริญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 087-446xxxx iamchun2015@gmail.com
61 นางจารึก อินทศิลา เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการ ไม่มี ปริญญาตรี เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการพยาบาล 085893xxxx jaruk_in@hotmail.com
62 นางจารุนันท์ อินทร์แก้ว ครู ครูชำนาญการ ป.ตรี สังคมศึกษา 096163xxxx
63 นางจารุวรรณ ไทรทอง ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท บริหารศึกษา 098027xxxx
64 นางจำปา ระบำ เจ้าหน้าที่งานวางแผน ฯ ไม่มี ปริญญาตรี เจ้าหน้าที่งานวางแผนงบประมาณ 083643xxxx papaPaPa2519@gmail.com
65 นางจำเรียง เนตรนพรัตน์ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ป.ตรี ธุรกิจศึกษา 090712xxxx
66 นางจิตตรา วงศ์วรานุรักษ์ ครู 290.00 ครูชำนาญการพิเศษ บริหารธุรกิจ ปฏิบัติงxxxx 081-5371658
67 นางจิตติมา คงเพชร ครู ปริญญาตรี xxxx
68 นางจิราภรณ์ บุญคำ นัการภารโรง ป.6 xxxx
69 นางจิราวรรณ นวลรอด รองผู้อำนวยการฯ 110.00 รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ศึกษาศาสตร์ ปฏิบัติงxxxx 081-5358321
70 นางจีรพรรณ โยธาปาน ครู 040.00 ครูชำนาญการพิเศษ บริหารธุรกิจ ปฏิบัติงxxxx 081-8922478
71 นางจุฑาพร คงชุม ลูกจ้างชั่วคราว - 89656xxxx
72 นางจุฑาพร นวมะชิติ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ป.โท บริหารธุรกิจ xxxx
73 นางจุฑามาศ คงเทพ ครู ป.ตรี อาหารและโภชนาการ 093698xxxx
74 นางจุไรรัตน์ เยี่ยงกุลเชาว์ เจ้าหน้าที่งานการเงิน ไม่มี ปริญญาตรี เจ้าหน้าที่อศจ./อศก. xxxx
75 นางฉวีวรรณ จันทรชิต ครู 820.00 ครูชำนาญการพิเศษ บริหารธุรกิจ ปฏิบัติงxxxx 081-4797500
76 นางฉัจชิสา เพชรหนองชุม ครู 110.00 ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาการจัดการ ปฏิบัติงxxxx 086-6859907
77 นางชนัญญา สุวรรณวงศ์ ครู 170.00 ครูชำนาญการพิเศษ ครุศาสตร์ ปฏิบัติงxxxx 089-1080168
78 นางชนันณัตถ์ สมิงชัย ครู 810.00 - อุตสาหกรรมเกษตร ปฏิบัติงxxxx 089-5875797
79 นางชนานิศ มีพฤกษ์ ครู 100.00 ครูชำนาญการ ศึกษาศาสตร์ ปฏิบัติงxxxx 081-6773170
80 นางชลิดา เพชรจันทร์ ลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี ครุศาสตรบัณฑิต 085672xxxx
81 นางฐิญาณัฐ ขุนเดช ครู ครูชำนาญการ ป.ตรี สถิติประยุกต์ 095429xxxx
82 นางฐิษนิตา บ้างวิจิตร ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท มัธยมศึกษา-ภาษาไทย xxxx
83 นางณฐิตา ชูประดิษฐ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ปริญญาตรี การบริหารทรัพยากรมนุษย์ xxxx
84 นางณัฎฐ์ลิชา ปานเมือง ครู 000.00 - ศิลปศาสตร์ ปฏิบัติงxxxx 093-6985297
85 นางณัฐญา ชุมโชติ ครู ครู ป.ตรี การบัญชี 081978xxxx
86 นางณัติฐา เพ็ชรแก้ว ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ xxxx
87 นางดรุณี มากทอง ครู ครูชำนาญการพิเศษ ป.โท บริหารธุรกิจ 080137xxxx
88 นางดรุณี ส่องสุข ครู 950.00 ครูชำนาญการพิเศษ ครุศาสตร์ ปฏิบัติงxxxx 063-3295659
89 นางดลพร บริบูรณ์ เจ้าหน้าที่งานบุคลากร ไม่มี ปริญญาตรี เจ้าหน้าที่งานบุคลากร 087896xxxx
90 นางดวงพร พรหมวิเศษ เจ้าหน้าที่ธุรการ ปริญญาตรี การบริหารทรัพยากรมนุษย์ xxxx
91 นางดารารัตน์ นาคทองแก้ว ครู 760.00 ครูชำนาญการ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปฏิบัติงxxxx 089-9494146
92 นางดารุณี ช่วงชัย เจ้าหน้าที่งานปกครอง ไม่มี ปริญญาตรี เจ้าหน้าที่งานปกครอง 086479xxxx daunee6@hotmail.com
93 นางถนอมศรี พันธุ์พฤกษ์ ครู ไม่มี ไม่ระบุ xxxx
94 นางทวีรัตน์ อิสรธราดล ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 089728xxxx taweeratl.it@gmail.com
95 นางทัศนีย์ พงศ์สมัคร ครู ไม่มี ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ 086946xxxx tasanee45@windowslive.com
96 นางทิพย์ณิภา พัฒนจิรสิทธิ์ ครู 420 ครูชำนาญการ พื้นฐาน 087-882-xxxx thipa@windowslive.com
97 นางทิพวรรณ อินทร์เกตุ ครู ครู ป.ตรี วิทยาศาสตร์การอาหาร 088398xxxx
98 นางธนสร สังข์แก้ว ครู ครูชำนาญการพิเศษ ป.โท ไฟฟ้า 081541xxxx
99 นางธนัชกัญ ชูเกลี้ยง ลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต 080548xxxx
100 นางธนัญญา สงคง ครู ครู ปริญญาโท การบริหารการศึกษา xxxx

จำนวนบุคลากร ทั้งสิ้น 972 คน

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 73 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 36.50

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 195 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 97.50

วิทยาลัยเทคนิคสิชล 79 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 39.50

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 0 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 149 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 74.50

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 0 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 1 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50

สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1 0 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 146 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 73.00

วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 87 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 43.50

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 1 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 237 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 118.50

เอกสารอ้างอิง

เอกสารประกอบข้อมูลบุคลากร ท่านสามารถ download ได้ตามต้องการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (Institute of Vocational Education Southern Region 1 )

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
157 หมู่ 3 ตำบล นาสาร อำเภอพระหรม จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000
0945952449 , 075-450482 075-450483 veis1.11@gmail.com www.veis1.ac.th