ข้อมูลบุคลากร

จำนวนบุคลากร

บุคลากร ทั้งหมด รวม 972 คน

ระดับ ปริญญาโท

บุคลากร วุฒิ ป.โท ทั้งหมด รวม 91 คน

ระดับ ปริญญาเอก

บุคลากร วุฒิ ป.เอก ทั้งหมด รวม 2 คน
Search
  
   

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

แสดงรายการ ระดับการศึกษา :  
แสดงรายการ แต่ละวิทยาลัย :
 
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ ระดับการศึกษา สาขาที่จบ เบอร์โทร อีเมล
101 นางธนิยา รอดเนียม ครูจ้างสอน ป.ตรี ภาษาอังกฤษ 097348xxxx
102 นางธมลวรรณ นาคาลักษณ์ ครู ไม่มี ไม่ระบุ การจัดการ 081677xxxx n.tamomonwan@gmail.com
103 นางธัญญา บัวจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ปริญญาตรี บริหารทรัพยากรมนุษย์ xxxx
104 นางธันยนันท์ วงศ์ประเสริฐ ลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต 083550xxxx
105 นางนงนภัส เดชสุวรรณ เจ้าหน้าที่งานการเงิน ไม่มี ปริญญาตรี เจ้าหน้าที่งานการเงิน 089474xxxx
106 นางนงนุช ชูแก้ว ลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต 089653xxxx
107 นางนพกาญจน์ ชิ้นประกอบเกิด ครู 290 ครูชำนาญการ วิชาชีพ 081-077-xxxx -
108 นางนพรัตน์ สุวรรณรัตน์ ครู 150.00 ครูชำนาญการพิเศษ บริหาร ปฏิบัติงxxxx 098-0106552
109 นางนพลักษณ์ จุลภักษ์ ครู 000.00 - ครุศาสตร์ ปฏิบัติงxxxx 086-9508100
110 นางนภาพร ลายพยัคฆ์ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ป.โท หลักสูตรและการสอน 081277xxxx
111 นางนรินทร์ นวลเจริญ ครู ครูชำนาญการ ปริญญาโท การจัดการโลจิสติกส์ 081937xxxx praewrin@hotmail.com
112 นางนริศรา ปทะวานิช ครู 800.00 - วิทยาศาสตร์ ปฏิบัติงxxxx 095-2571779
113 นางนฤมล วิสุทธิพันธุ์ ครู 760 ครูชำนาญการพิเศษ วิชาชีพ 089-874-xxxx -
114 นางนวลจันทร์ ทรัพย์แต่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปริญญาตรี 091651xxxx aom_im@hotmail.com
115 นางนัฐฐิยา ศรีเพชรทอง ครู ครูชำนาญการ ป.โท การเงิน 081912xxxx
116 นางนันทรัตน์ ชนะชู ครู ครูชำนาญการ ปริญญาตรี คณิตศาสตร์ 086742xxxx ajarnnantharat@hotmail.com
117 นางนันทารัตน์ ทองธวัช ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศ 087278xxxx tharat_k@hotmail.com
118 นางนัยนา หอมดำรงค์ศักดิ์ ครู ครูชำนาญการ ปริญญาตรี 081788xxxx
119 นางนาตยา ชลสินธุ์ ครู ปริญญาตรี xxxx
120 นางนารีรัตน์ ประดิษฐ์สาร ครู 000.00 - บริหารธุรกิจ ปฏิบัติงxxxx
121 นางนิตยา จันทร์คง เจ้าหน้าที่ธุรการ ปริญญาตรี การบัญชี xxxx
122 นางนิตย์ศรี สาครสวัสดิ์ ครู ครูชำนาญการ ปริญญาตรี 081090xxxx
123 นางนิยม พันธุรัตน์ ครู ครูชำนาญการ ป.โท การบริหารทั่วไป 096842xxxx
124 นางนิวัฒนา รัตนสุภา พนักงานราชการ (ครู) ปริญญาตรี การจัดการ (การจัดการทั่วไป) xxxx
125 นางนุชนาถ หนุมาศ ครู ครูชำนาญการ ปริญญาโท การสอนภาษาอังกฤษ 089462xxxx party_nc@hotmail.com
126 นางบงกช วุฒิจันทร์ เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการฯ 008.00 - บริหาร ปฏิบัติงxxxx 090-8639636
127 นางบุญช่วย ไข่ขวัญ พนักงานบริการ ป.4 087293xxxx
128 นางประชิต เดชเดโช ครู ครูชำนาญการ ปริญญาตรี การจัดการสำนักงาน 085881xxxx
129 นางประภักสร นวลยัง ครู ปริญญาตรี xxxx
130 นางปราณี บุญสำราญ แม่บ้าน ไม่มี ประถมศึกษา xxxx
131 นางปราณี นวลวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ 670 - - 086-953-xxxx pranee_2512@outlook.com
132 นางปราณีต เนตรพุกกณะ พนักงานการเงิน 100.00 - - ปฏิบัติงxxxx 091-0348972
133 นางปรานอม ทองคำ พนักงานทั่วไป 440.00 ไม่มีวิทยฐานะ ไม่ระบุ ปฏิบัติงxxxx 080-3268334
134 นางปรินารถ จันทร์ด้วง ครู ปริญญาตรี xxxx
135 นางปรียา โสพรรณรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป xxxx
136 นางปรียาภา เพชรรัตน์ ลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต 081478xxxx
137 นางปัญจวรรณ อ่อนหวาน ครู 370.00 ครูชำนาญการพิเศษ บริหารธุรกิจ ปฏิบัติงxxxx 081-5696883
138 นางปาณิศา จันทร์แนม ครู ครูชำนาญการ ป.ตรี เคมี 089728xxxx
139 นางปิยนาถ จิตคงสง ครู 580 ครูชำนาญการพิเศษ พื้นฐาน 082-255-xxxx Pkam2551@hotmail.com
140 นางปิยะพร เข็มขาว ครู 290.00 ครูชำนาญการพิเศษ การจัดการ ปฏิบัติงxxxx 089-4742639
141 นางปิยาภรณ์ กั้นเกตุ ครู - ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ 089-471xxxx -
142 นางผ่องพรรณ เจริญพงศ์ ครู ครูชำนาญการ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ xxxx
143 นางผ่องศรี ประชาสนธิ์ เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม ฯ ไม่มี ปริญญาตรี เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม 089586xxxx
144 นางพจนีย์ นาสิทธิ์ เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม ฯ ไม่มี ปริญญาตรี เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน 081970xxxx potjanee57@hotmail.com
145 นางพจมา ส่งด้วง ลูกจ้างชั่วคราว ปวส. 080328xxxx
146 นางพรทิพย์ ชูแสง ครู ครูชำนาญการ ป.ตรี เชื่อมและประสาน 095381xxxx
147 นางพรทิพย์ บัวจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย 040 ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ บริหาร 081-270-xxxx Pornthipnvc@gmail.com
148 นางพรทิพย์ ยิ้มเส้ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ปริญญาตรี บัญชี xxxx
149 นางพรทิพย์ เรืองด้วง เจ้าหน้าที่ธุรการ 670 - - 085-895-xxxx Pornthip.Ruangdung@gmail.com
150 นางพรทิพย์ โยธิน ครู ครูชำนาญการพิเศษ ป.ตรี ภาษาไทย 081092xxxx

จำนวนบุคลากร ทั้งสิ้น 972 คน

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 73 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 36.50

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 195 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 97.50

วิทยาลัยเทคนิคสิชล 79 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 39.50

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 0 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 149 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 74.50

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 0 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 1 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50

สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1 0 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 146 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 73.00

วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 87 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 43.50

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 1 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 237 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 118.50

เอกสารอ้างอิง

เอกสารประกอบข้อมูลบุคลากร ท่านสามารถ download ได้ตามต้องการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (Institute of Vocational Education Southern Region 1 )

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
157 หมู่ 3 ตำบล นาสาร อำเภอพระหรม จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000
0945952449 , 075-450482 075-450483 veis1.11@gmail.com www.veis1.ac.th