ข้อมูลบุคลากร

จำนวนบุคลากร

บุคลากร ทั้งหมด รวม 972 คน

ระดับ ปริญญาโท

บุคลากร วุฒิ ป.โท ทั้งหมด รวม 91 คน

ระดับ ปริญญาเอก

บุคลากร วุฒิ ป.เอก ทั้งหมด รวม 2 คน
Search
  
   

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

แสดงรายการ ระดับการศึกษา :  
แสดงรายการ แต่ละวิทยาลัย :
 
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ ระดับการศึกษา สาขาที่จบ เบอร์โทร อีเมล
151 นางพรรณปพร คชเวช พนักงานราชการ (ครู) ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ xxxx
152 นางพรรณี คงแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ 670 - - 086-269-xxxx lous2009@hotmail.com
153 นางพรศรี ปรางสุรางค์ พนักงานราชการ (ครู) ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป (การบัญชี) xxxx
154 นางพวงเพ็ญ ม้ากาบแก้ว ครู ครูชำนาญการ ปริญญาตรี 096918xxxx pom3mar@gmail.com
155 นางพัชณี รัตนพันธุ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ปริญญาตรี บัญชี xxxx
156 นางพัชนี โกมัย ครู ครูชำนาญการ ปริญญาตรี เลขานุการ 089290xxxx -
157 นางพัชรวัลย์ หนุมาศ ครู ไม่มี ไม่ระบุ xxxx
158 นางพัชรี ฤทธิ์แสวง ครู ครูชำนาญการ ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ 086965xxxx
159 นางพัชรี วาทีรักษ์ เจ้าหน้าที่ งานแนะแนว ปริญญาตรี 084241xxxx patcharee_kob@hotmail.com
160 นางพัชรี วาทีรักษ์ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี 081367xxxx
161 นางพัชรีย์ ทองขวัญ ครู ครูชำนาญการ ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 084965xxxx p_thongkwan@hotmail.com
162 นางพันธ์เพ็ญ โพธิ์ใบ ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ปริญญาเอก 089971xxxx punpenpho@hotmail.com
163 นางพิชาภัค ปรีชา เจ้าหน้าที่ธุรการ ปริญญาตรี บริหารทรัพยากรมนุษย์ xxxx
164 นางพิมพ์นารา อนุสาร ครู ครูชำนาญการ ป.ตรี การตลาด 086694xxxx
165 นางพิมพ์ใจ อินทวงศ์ แม่บ้าน ไม่มี มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ) xxxx
166 นางพูนทรัพย์ มีมาก ครู ครูชำนาญการ ป.ตรี การบัญชี 081540xxxx
167 นางภรณ์ณภัส อินปาน ลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต 093641xxxx
168 นางภักดี วิเชียรชม นัการภารโรง ม.3 xxxx
169 นางภัคนา รัตนพงศ์ ครู 290 ครูชำนาญการพิเศษ พื้นฐาน 095-091-xxxx Pukkana96@gmail.com
170 นางภัทลักษณ์ ไทรงาม ลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต 089879xxxx
171 นางภาวนา วัฒนา ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 061549xxxx naeed1@hotmail.com
172 นางภิรมย์ นุดล ครู ครูชำนาญการพิเศษ ป.โท การบริหารการศึกษา 081277xxxx
173 นางมณฑา เพชรสุทธิ์ ครู ครูชำนาญการ ปริญญาโท การบริหารการศึกษา xxxx
174 นางมนตบงกช ลักษโณสุรางค์ เจ้าหน้าที่ งานวัดผลฯ ปริญญาตรี 087283xxxx
175 นางมัสลิน ไพรบึง เจ้าหน้าที่ธุรการ 670 - - 081-536-xxxx Masalin42@hotmail.co.th
176 นางมาลัย ชูขันธ์ ครู ครูชำนาญการ ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 085470xxxx krulai22@gmail.com
177 นางมาลี ว่องเกษฏา ครู 420.00 ครูชำนาญการ คหกรรม ปฏิบัติงxxxx 081-6263205
178 นางมีนา ทองอยู่ ครู 730 - วิชาชีพ 098-015-xxxx meena.thyo@gmail.com
179 นางมุกดา โชติพันธุ์ ครู ไม่มี ไม่ระบุ xxxx
180 นางย่อม คำแป้น ครู ครูชำนาญการ ปริญญาตรี 081677xxxx
181 นางยุพาภร อ่อนแก้ว ลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต 090153xxxx
182 นางยุพิณ นวลย่อง เจ้าพนักงานธุรการ ปริญญาตรี 081894xxxx beauti_yu@yahoo.com
183 นางรสิตา คงประสม เจ้าหน้าที่งานแนะแนว ฯ ไม่มี ปริญญาตรี เจ้าหน้าที่งานแนะแนว 089287xxxx rasita_2514@hotmail.com
184 นางรังสิมา บุญมีชัย ครู 910.00 - คหกรรมทั่วไป ปฏิบัติงxxxx 086-9462202
185 นางรัชนีกร จันทร์เดช เจ้าหน้าที่งานการเงิน 001.00 - การโรงแรม ปฏิบัติงxxxx 088-3899232
186 นางรัชนีกร สังเลื่อน พนักงานราชการ (ครู) ปริญญาตรี สารสนเทศศาสตร์ xxxx
187 นางรัตนา ถังมณี เจ้าหน้าที่ธุรการ 670 - - 096-685-xxxx pretty_phai@hotmail.com
188 นางรัตนาภรณ์ ศรเกลี้ยง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ ไม่มี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เจ้าหน้าที่งานพัสดุ xxxx
189 นางราศรี นามโชติ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท 089591xxxx
190 นางรุ่งณภัทร รุ่งประเสริฐ ครู ครูชำนาญการ ป.โท วิศวกรรมไฟฟ้า 089645xxxx
191 นางรุ่งฤดี ไพโรจน์ ครู ไม่มี xxxx
192 นางฤดี เพชรมณี ครู 940.00 ครูชำนาญการพิเศษ บริหารธุรกิจ ปฏิบัติงxxxx 082-4189769
193 นางละม้าย ปรีชา ครู ครู ปริญญาตรี คณิตศาสตร์ xxxx
194 นางละเวง คำแหง ครู ไม่มี ไม่ระบุ xxxx
195 นางลัดดา ตั้งมณีสกุล ครู ครูชำนาญการ ปริญญาตรี 091780xxxx ladda.ooy@hotmail.com
196 นางวฉวีวรรณ นุ้ยเกลี้ยง ลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต 083537xxxx
197 นางวชิราภรณ์ ภักดี ครู ครูชำนาญการ ป.โท ภาษาไทย 081969xxxx
198 นางวดี กุลจิตติชนก ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี 089974xxxx wadee_kul@yahoo.com
199 นางวรณัน พงษ์จีน ครู ไม่มี ปริญญาตรี การจัดการการท่องเที่ยว 093630xxxx rtt_12go@hotmail.co.th
200 นางวรรณวิมล ฉวีบุญยาศิลป์ ครู 720.00 ครูชำนาญการพิเศษ ศึกษาศาสตร์ ปฏิบัติงxxxx 094-5949995

จำนวนบุคลากร ทั้งสิ้น 972 คน

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 73 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 36.50

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 195 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 97.50

วิทยาลัยเทคนิคสิชล 79 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 39.50

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 0 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 149 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 74.50

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 0 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 1 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50

สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1 0 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 146 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 73.00

วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 87 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 43.50

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 1 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 237 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 118.50

เอกสารอ้างอิง

เอกสารประกอบข้อมูลบุคลากร ท่านสามารถ download ได้ตามต้องการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (Institute of Vocational Education Southern Region 1 )

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
157 หมู่ 3 ตำบล นาสาร อำเภอพระหรม จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000
0945952449 , 075-450482 075-450483 veis1.11@gmail.com www.veis1.ac.th