ข้อมูลบุคลากร

จำนวนบุคลากร

บุคลากร ทั้งหมด รวม 972 คน

ระดับ ปริญญาโท

บุคลากร วุฒิ ป.โท ทั้งหมด รวม 91 คน

ระดับ ปริญญาเอก

บุคลากร วุฒิ ป.เอก ทั้งหมด รวม 2 คน
Search
  
   

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

แสดงรายการ ระดับการศึกษา :  
แสดงรายการ แต่ละวิทยาลัย :
 
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ ระดับการศึกษา สาขาที่จบ เบอร์โทร อีเมล
201 นางวรรณี ชาตอริยะกุล ครู ครูชำนาญการ ป.ตรี สุขศึกษา 081189xxxx
202 นางวรรณี อุดมไพจิตรกุล พนักงานพิมพ์ 030 - - 080-389-xxxx Wannee1770@gmail.com
203 นางวรากร เวชกุล พนักงานราชการ (ครู) ปริญญาตรี บัญชี xxxx
204 นางวราพร บรรจงเส้น ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 063589xxxx waraporn.ban@gmail.com
205 นางวราภรณ์ เยาว์แสง ครู 050.00 ครูชำนาญการ บริหารธุรกิจ ปฏิบัติงxxxx 061-7749988
206 นางวรารัตน์ ศรีเทพ เจ้าหน้าที่ธุรการ ปริญญาตรี การตลาด xxxx
207 นางวัชณีย์ เติมทอง ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท บริหารการศึกษา 086476xxxx watchanee-jaw@hotmail.com
208 นางวัชรีภรณ์ ชูกลิ่น ครูจ้างสอน ป.ตรี ภาษาอังกฤษธุรกิจ 091849xxxx
209 นางวันเพ็ญ กายโรจน์ นักการภารโรง ป. 4 086283xxxx
210 นางวันเพ็ญ เหมือนทอง นัการภารโรง ม.3 xxxx
211 นางวัลนี บุญศรี ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 086471xxxx
212 นางวาสนา จิตรพงษ์ ลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต 089462xxxx
213 นางวาสนา วิเชียร ครู 290.00 ครูชำนาญการ บริหารธุรกิจ ปฏิบัติงxxxx 089-7336058
214 นางวิติยา ชัยทิพย์ ครู 500 ครูชำนาญการพิเศษ วิชาชีพ 080-717-xxxx -
215 นางวิลาวัลย์ เกตุแก้ว ครู ไม่มี ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ 089970xxxx
216 นางวิลาศ เทอดทอง ครูจ้างสอน ป.ตรี สังคมศึกษา 086392xxxx
217 นางวิไล มหาสุวรรณ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ป.โท บริหารธุรกิจ 089299xxxx
218 นางวิไลลักษณ์ กฤติยาเมธากุล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน ป.ตรี การจัดการทั่วไป 088398xxxx
219 นางวีระนุช กิ่งรัตน์ แม่บ้าน ไม่มี ไม่ระบุ xxxx
220 นางศรีวรรณ ชูมี ครู ครูชำนาญการ ป.ตรี คอมพิวเตอร์ศึกษา 089837xxxx
221 นางศรีไพร ภาราทอง ครู 540.00 ครูชำนาญการ ครุศาสตร์ ปฏิบัติงxxxx 089-1952123
222 นางศศินา บัวสุข ครู 810 ครูชำนาญการพิเศษ พื้นฐาน 094-159xxxx Sasina2502_J@hotmail.com
223 นางศิริญา จันทร์แสะ ลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต 082834xxxx
224 นางศิรินันท์ บุญจริง ลูกจ้างชั่วคราว ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง xxxx
225 นางศิริมา บุญส่ง ครู ครูชำนาญการ ปริญญาตรี การบัญชี xxxx
226 นางศิริรัชน์ ลำดับพงศ์ เจ้าหน้าที่งานห้องสมุด ไม่มี ปริญญาตรี เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการ 080691xxxx
227 นางศิริเพ็ญ จันทร์ประเสริฐ เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาจังหวัด ฯ ไม่มี ไม่ระบุ การบริหาร xxxx
228 นางศุภนาถ ท้วมศรี ลูกจ้างชั่วคราว ปวส. 062209xxxx
229 นางศุภรัตน์ ศรีจันทร์ ครู ครูชำนาญการ ปริญญาตรี อุตสาหกรรมการบริการการโรงแรม 083173xxxx supa1954@hotmail.com
230 นางสกาวเดือน บริพันธ์ ครู ไม่มี ปริญญาโท สังคมวิทยา 080038xxxx
231 นางสมควร ปานโม ครู 200.00 ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์ ปฏิบัติงxxxx 089-9772631
232 นางสมรภรณ์ บุญคมรัตน์ ครู ครูผู้ช่วย ป.ตรี การจัดการโรงแรม (อินเตอร์) 092210xxxx
233 นางสมศรี สุวรรณวงศ์ ครู 820 ครูชำนาญการพิเศษ วิชาชีพ 084-188-xxxx sSornchai07@gmail.com
234 นางสรียา ชูเสือหึง ครู 720 - วิชาชีพ 086-596-xxxx krusareeya9034@gmail.com
235 นางสาคร ศรีสุวรรณ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท การวัดผลการศึกษา 086687xxxx ysakorn@hotmail.com
236 นางสารภี ช่วยทอง คนงาน - ภารโรง 028.00 - - ปฏิบัติงxxxx 083-5213265
237 นางสาวกชพร สุชาติพงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ปริญญาตรี การจัดการ xxxx
238 นางสาวกนกกาญจน์ ไชยปรปักษ์ ครูพิเศษสอน ปริญญาโท บริหารธุรกิจ xxxx
239 นางสาวกนกนาถ จันทรโชตะ ครู ไม่มี ปริญญาตรี ฟิสิกส์ 094552xxxx kanoknard272523@hotmail.com
240 นางสาวกมลชนก พลเดช ครู ไม่มี ปริญญาตรี ครูจ้าง 086120xxxx kamolchanok.plan1@gmail.com
241 นางสาวกมลชนก ส่งแสง เจ้าหน้าที่งานการเงิน ไม่มี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เจ้าหน้าที่งานการเงิน 098035xxxx kamonchanok.0000@hotmail.com
242 นางสาวกมลทิพย์ ห้องสีปาน เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน ปริญญาตรี 087291xxxx
243 นางสาวกมลทิพย์ เฮ่งศิริ ครู 000.00 - ศิลปศาสตร์ ปฏิบัติงxxxx 062-4581448
244 นางสาวกมลนภัช กระมล ครู 000.00 - สารสนเทศศาสตร์ ปฏิบัติงxxxx 099-3924232
245 นางสาวกรรณิการ์ รัตนกระจ่าง เจ้าหน้าที่ธุรการ ปริญญาตรี มัลติมีเดีย xxxx
246 นางสาวกรรณิการ์ สัมพันธ์ ครู - ปริญญาตรี ออกแบบนิเทศศิลป์ 090-801xxxx oilcolor25458@gmail.com
247 นางสาวกรองแก้ว ช่วยทอง ลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต 086693xxxx
248 นางสาวกฤษณา จูดสังข์ ครู ไม่มี ปริญญาตรี การบัญชี 099363xxxx Krupam0601@gmail.com
249 นางสาวกษิรา นุ้ยพุ่ม ครูจ้างสอน ป.ตรี อุตสาหกรรมบริการ (การโรงแรม) 081453xxxx
250 นางสาวกัณฐิกา แสงสุวรรณ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท วิทยาการการจัดการ 094796xxxx sangson2007@hotmail.co.th

จำนวนบุคลากร ทั้งสิ้น 972 คน

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 73 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 36.50

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 195 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 97.50

วิทยาลัยเทคนิคสิชล 79 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 39.50

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 0 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 149 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 74.50

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 0 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 1 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50

สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1 0 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 146 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 73.00

วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 87 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 43.50

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 1 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 237 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 118.50

เอกสารอ้างอิง

เอกสารประกอบข้อมูลบุคลากร ท่านสามารถ download ได้ตามต้องการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (Institute of Vocational Education Southern Region 1 )

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
157 หมู่ 3 ตำบล นาสาร อำเภอพระหรม จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000
0945952449 , 075-450482 075-450483 veis1.11@gmail.com www.veis1.ac.th