ข้อมูลบุคลากร

จำนวนบุคลากร

บุคลากร ทั้งหมด รวม 972 คน

ระดับ ปริญญาโท

บุคลากร วุฒิ ป.โท ทั้งหมด รวม 91 คน

ระดับ ปริญญาเอก

บุคลากร วุฒิ ป.เอก ทั้งหมด รวม 2 คน
Search
  
   

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

แสดงรายการ ระดับการศึกษา :  
แสดงรายการ แต่ละวิทยาลัย :
 
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ ระดับการศึกษา สาขาที่จบ เบอร์โทร อีเมล
301 นางสาวณัฐกาญจน์ ผลผลา ครู 000.00 - บริหารธุรกิจ ปฏิบัติงxxxx 086-9420154
302 นางสาวณัฐกานต์ ทิพย์วิเศษ ครู 000.00 - ภาษาจีน ปฏิบัติงxxxx 095-0920098
303 นางสาวณัฐวดี สุขประจันทร์ ครู ไม่มี ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ xxxx
304 นางสาวณัฐสุดา คงทอง ครู ปริญญาตรี 085570xxxx natsuda_bell@hotmail.com
305 นางสาวณัฐเกศ เรืองทอง ครู 320.00 - ครุศาสตร์ ปฏิบัติงxxxx 091-0358555
306 นางสาวณิชนันทน์ สงอุปการ เจ้าหน้าที่งานวิจัย ฯ ไม่มี ปริญญาตรี เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนา 081891xxxx nicha.99999@gmail.com
307 นางสาวดนุภา จิตรามวงศ์ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 081538xxxx
308 นางสาวดวงกมล ลำทุมลักษณ์ ครู ไม่มี ไม่ระบุ อาหารและโภชนาการ 081788xxxx
309 นางสาวถนอมศรี พลฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ 670 - - 089-646-xxxx thanomsriponrid2559@gmail.com
310 นางสาวทัชมา เหร็นเส็บ ครู 000.00 - ครุศาสตร์ ปฏิบัติงxxxx 087-2749836
311 นางสาวธนพร พรหมกุล ครู 000.00 - ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ปฏิบัติงxxxx 091-6485314
312 นางสาวธนัญชนก แก้วเสน ลูกจ้างชั่วคราว ปวส. 088488xxxx
313 นางสาวธัญภัทร บุญแสง ลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต 064049xxxx
314 นางสาวนงลักษณ์ ทองอ่ำ ครู 420.00 ครูชำนาญการพิเศษ บริหาร ปฏิบัติงxxxx 081-4778969
315 นางสาวนพวรรณ แซ่เอี้ยว ลูกจ้างชั่วคราว ปวส. 080558xxxx
316 นางสาวนภสร ราชธานี เจ้าหน้าที่งานวางแผนฯ+ความร่วมมือ 010.00 - บริหาร ปฏิบัติงxxxx 085-9851006
317 นางสาวนภัสวรรณ ปานดำ ครู ไม่มี ปริญญาตรี ภาษาต่างประเทศ 088768xxxx napatsawan@nvc.th
318 นางสาวนภาภรณ์ สังข์ทอง ครู ไม่มี ปริญญาตรี ครูจ้าง 061237xxxx Blink603@hotmail.com
319 นางสาวนริศา มีภพ ครู ไม่มี ปริญญาตรี การตลาด 093608xxxx apps2u011@hotmail.com
320 นางสาวนฤมล ตรีตรง ครู ครูชำนาญการ ปริญญาโท การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 080526xxxx narumon@svia.ac.th
321 นางสาวนฤมล รัตนพันธุ์ ครูพิเศษสอน ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล xxxx
322 นางสาวนวพร เอกจินดา ครู 000.00 - ครุศาสตร์ ปฏิบัติงxxxx 095-2560634
323 นางสาวนันทนา ควรรำพึง เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ ปริญญาตรี 081051xxxx nu_nuntana@hotmail.co.th
324 นางสาวนันท์ชญา เจริญเวช เจ้าหน้าที่งานแนะแนว 009.00 - บริหาร ปฏิบัติงxxxx 080-1189396
325 นางสาวนัยนันต์ พรมจันทร์ ครู ครู ป.ตรี การตลาด 081096xxxx
326 นางสาวนาถธิดา พงษ์สวัสดิ์ ครู ไม่มี ปริญญาตรี อาหารและโภชนาการ 098-670xxxx
327 นางสาวนารีรัตน์ อู้สกุลวัฒนา ครู 290.00 ครูชำนาญการพิเศษ บริหารธุรกิจ ปฏิบัติงxxxx 081-5357963
328 นางสาวน้ำทิพย์ อยู่พัฒน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ปริญญาตรี ระบบสารสนเทศ xxxx
329 นางสาวนิภาพรรณ คงแก้ว ครู 800 ครูชำนาญการพิเศษ วิชาชีพ 081-892-xxxx Nipa_pan@hotmail.com
330 นางสาวนิรมล เกสรา ครู ครูชำนาญการ ป.โท หลักสูตรและการสอน 081767xxxx
331 นางสาวนิศากร พิสุทธิจารุ พนักงานราชการ (ครู) ปริญญาตรี สังคมศึกษา xxxx
332 นางสาวนิสารัตน์ สอดจิตต์ ครู ไม่มี ไม่ระบุ การตลาด xxxx
333 นางสาวนุชรีย์ ภูมิพงษ์ เจ้าหน้าที่ งานวิจัยฯ ปริญญาตรี 096192xxxx nucharee0812phum@gmail.com
334 นางสาวบังอร สมบัติเทพสุทธิ์ ครู ครูชำนาญการ ปริญาตรี การเลขานุการ xxxx
335 นางสาวบุญญนา นุ่มนวล ครู ครู ป.ตรี ภาษาอังกฤษ 081788xxxx
336 นางสาวบุษยาริทร์ กลิ่นกลับ ครูพิเศษสอน ปริญญาตรี คณิตศาสตร์ xxxx
337 นางสาวปฐมาพร อาสน์วิเชียร ครู ครูชำนาญการ ป.โท การมัธยมศึกษา (กลุ่มการสอนคณิตศาสตร์) 081767xxxx
338 นางสาวปณิดา โพธิ์ศรี ครู ครู ป.ตรี วิศวกรรมอุตสาหการ 084745xxxx
339 นางสาวปณิศา อักษรสิทธิ์ ครูพิเศษสอน ปริญญาตรี การท่องเที่ยว xxxx
340 นางสาวปทุมวดี สิทธิชัย ลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต 080714xxxx
341 นางสาวประภาพร ฤทธิมาศ ครู 340 - วิชาชีพ 080-143-xxxx pa261@hotmail.com
342 นางสาวประไพ นิลวานิช เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม ปริญญาตรี 081087xxxx prapai4325@gmail.com
343 นางสาวปรางทิพย์ สุขสะอาด ครู ไม่มี ไม่ระบุ ครูจ้าง 088756xxxx
344 นางสาวปรารถนา ตรงต่อ นักการภารโรง ม. 3 096534xxxx
345 นางสาวปรียาภรณ์ จำนงค์พันธ์ ครู - ปริญญาตรี อาหารและโภชนาการ 084-646xxxx preeyapornex@gmail.com
346 นางสาวปัณวรรธน์ รัตนพิบูลย์ ลูกจ้างชั่วคราว ปวส. 087036xxxx
347 นางสาวปัทติมาร์ ปริยชาติตระกูล ครูจ้างสอน ป.ตรี การตลาด 080035xxxx
348 นางสาวปัทมา หงษ์บิน เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ ไม่มี ปริญญาตรี เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูล 095415xxxx gm5540072@gmail.com
349 นางสาวปัทมา หนูหิ้ม ลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต 083395xxxx
350 นางสาวปางศุภา เพชรทวน เจ้าหน้าที่งานปกครอง 018.00 - บริหาร ปฏิบัติงxxxx 098-7088494

จำนวนบุคลากร ทั้งสิ้น 972 คน

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 73 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 36.50

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 195 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 97.50

วิทยาลัยเทคนิคสิชล 79 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 39.50

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 0 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 149 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 74.50

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 0 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 1 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50

สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1 0 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 146 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 73.00

วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 87 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 43.50

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 1 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 237 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 118.50

เอกสารอ้างอิง

เอกสารประกอบข้อมูลบุคลากร ท่านสามารถ download ได้ตามต้องการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (Institute of Vocational Education Southern Region 1 )

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
157 หมู่ 3 ตำบล นาสาร อำเภอพระหรม จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000
0945952449 , 075-450482 075-450483 veis1.11@gmail.com www.veis1.ac.th