ข้อมูลบุคลากร

จำนวนบุคลากร

บุคลากร ทั้งหมด รวม 972 คน

ระดับ ปริญญาโท

บุคลากร วุฒิ ป.โท ทั้งหมด รวม 91 คน

ระดับ ปริญญาเอก

บุคลากร วุฒิ ป.เอก ทั้งหมด รวม 2 คน
Search
  
   

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

แสดงรายการ ระดับการศึกษา :  
แสดงรายการ แต่ละวิทยาลัย :
 
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ ระดับการศึกษา สาขาที่จบ เบอร์โทร อีเมล
351 นางสาวปาณิสรา สังข์ศรีเพชร ครู 000.00 - ศึกษาศาสตร์ ปฏิบัติงxxxx 099-2499253
352 นางสาวปานทิพย์ จันทรเรืองฤทธิ์ ครู ครูชำนาญการ ปริญญาโทา บริหารธุรกิจ 081087xxxx panthip077@gmail.com
353 นางสาวปาลิตา ชะนะ ครู ไม่มี ไม่ระบุ ผ้าและเครื่องแต่งกาย 088752xxxx
354 นางสาวปิ่นมณี ทองมาก เจ้าหน้าที่งานการพัสดุ 004.00 - บริหาร ปฏิบัติงxxxx 083-6458381
355 นางสาวปิยนุช สงสุรินทร์ ครูจ้างสอน ป.ตรี การจัดการ 098090xxxx
356 นางสาวปิยรัตน์ รอดแก้ว ครู ไม่มี ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ 089589xxxx piyarat-r@hotmail.com
357 นางสาวปิยวรรณ เล็กพุ่ม ลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต 098887xxxx
358 นางสาวปิยะณุช ใจห้าว ครู ไม่มี ปริญญาตรี ครูจ้าง xxxx
359 นางสาวปิยะทิพย์ หนูแก้ว ครู ครูผู้ช่วย ป.โท วท.บ. / เคมี 085898xxxx
360 นางสาวปิยะพร แก้วแสง ครู ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี 090171xxxx piyapornkaewsang@gmail.com
361 นางสาวปิยะวรรณ เทพนิช ครู ครูชำนาญการ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ xxxx
362 นางสาวพรพิมา ปรีชา ครู ปริญญาตรี 080871xxxx
363 นางสาวพรรณวดี พลอยมี ครู ไม่มี ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ครูจ้าง 087275xxxx Panwadee.Plan2@gmail.com
364 นางสาวพรศรี สุขสบาย ครู ไม่มี ปริญญาตรี พัมนาการท่องเที่ยว 086595xxxx sandsabay@hotmail.com
365 นางสาวพวงน้อย เจนกิจ ครู ไม่มี ปริญญาตรี ครูจ้าง xxxx
366 นางสาวพวงรัตน์ เพชรรอด เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการฯ 000.00 - บริหาร ปฏิบัติงxxxx 087-6233009
367 นางสาวพัชรนันท์ อาจหาญ ครู 290.00 ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ปฏิบัติงxxxx 099-2359953
368 นางสาวพัชราพรรณ ด้วงชาย ครูจ้างสอน ป.ตรี คหกรรมศาสตร์(อาหารและโภชนา) 093763xxxx
369 นางสาวพัชรีวรรณ พัฒน์ทองสุข ครู 810.00 - สถาปัตยกรรม ปฏิบัติงxxxx 080-4562637
370 นางสาวพัทธนันท์ สมพร เจ้าหน้าที่งานวัดผล ฯ ไม่มี ปริญญาตรี เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล 095651xxxx poohpink_13@hotmail.com
371 นางสาวพิจิตร คุ้มภัย พนักงานราชการ (ครู) ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา xxxx
372 นางสาวพุทธพร ตันติสุทธฺเวท ครู ปริญญาตรี ไม่ระบุ ภาษาอังกฤษ xxxx
373 นางสาวภคมน ยอแสง ลูกจ้างชั่วคราว ปวส. 094195xxxx
374 นางสาวภรณ์ทิพย์ ผุดดวง ครูจ้างสอน ป.ตรี พลศึกษา 080606xxxx
375 นางสาวภัครวดี สุดประเสริฐ ครู ไม่มี ปริญญาตรี พละศึกษา 093750xxxx aonnacon@gmail.com
376 นางสาวภัชสรา เห็นพร้อม ครู ปริญญาตรี 094172xxxx
377 นางสาวภัสราพร สังข์งาม ครู ไม่มี ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ครูจ้าง 082272xxxx mai_teen@hotmail.com
378 นางสาวภัสสร รัตนพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป xxxx
379 นางสาวภานิชา ตรึกตรอง เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน ไม่มี ปริญญาตรี การจัดการ 082801xxxx napawan8300@gmail.com
380 นางสาวภูริชญา คงชาติ ครู ไม่มี ปริญญาตรี อาหารและโภชนาการ xxxx
381 นางสาวภูษณิศา ยูงทอง ครู 450 ครูชำนาญการ วิชาชีพ 065-754-xxxx nithinarty@gmail.com
382 นางสาวมณฑา ยี่หาญ ครู ปริญญาตรี 098167xxxx
383 นางสาวมณฑิรา คชินทร ครู ไม่มี ปริญญาตรี การบัญชี 087467xxxx monthira_1701@hotmail.com
384 นางสาวมัทนียา สุทธิรักษ์ ครู 000.00 - วิทยาศาสตร์ ปฏิบัติงxxxx 091-5230932
385 นางสาวมาริยา ศรีสมานุวัตร ลูกจ้างชั่วคราว ปวส. 093727xxxx
386 นางสาวยุวธิดา ประโยชน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ปริญญาตรี การบริหารทั่วไป xxxx
387 นางสาวรวิสรา สุทธิ ครู 050.00 ครูชำนาญการ บริหารธุรกิจ ปฏิบัติงxxxx 090-1607424
388 นางสาวระพีพร ปัญสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่งานบุคลากร 020.00 - บริหาร ปฏิบัติงxxxx 096-6463443
389 นางสาวรังศิมา นุ่มคง ครู 000.00 - - ปฏิบัติงxxxx
390 นางสาวรัชนี รัตนบุรี เจ้าหน้าที่ธุรการ ปริญญาตรี ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ xxxx
391 นางสาวรัชนีวรรณ ศรีทองเพิง ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท การบัญชี xxxx
392 นางสาวรัตติพร สมบูรณ์ ครู ครูผู้ช่วย ป.ตรี อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 096246xxxx
393 นางสาวรัตนา บุญมี ครู ปริญญาตรี 082915xxxx aom_lovely02@hotmail.com
394 นางสาวรัตนา รุ่งเรือง ครู ไม่มี ไม่ระบุ การจัดการสำนักงาน 086944xxxx
395 นางสาวลลิตา กี้ประวัติ ครู ไม่มี ปริญญาตรี อาหารและโภชนาการ 083280xxxx Lalitakeeprawat@gmail.com
396 นางสาวลัดดาวัลย์ แก้วประสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ปวส. การบัญชี xxxx
397 นางสาววนิตา ไทรทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ 670 - - 093-759-xxxx wanita1991_saithong@hotmail.com
398 นางสาววรรณภา เพ็ชรราม เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป 015.00 - บริหาร ปฏิบัติงxxxx 063-1037123
399 นางสาววรรณรัตน์ เครือจันทร์ ครู ไม่มี ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 081728xxxx
400 นางสาววรรณิภา นิลวรรณ ครู 050.00 ครูชำนาญการ บริหารธุรกิจ ปฏิบัติงxxxx 089-4711379

จำนวนบุคลากร ทั้งสิ้น 972 คน

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 73 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 36.50

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 195 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 97.50

วิทยาลัยเทคนิคสิชล 79 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 39.50

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 0 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 149 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 74.50

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 0 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 1 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50

สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1 0 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 146 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 73.00

วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 87 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 43.50

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 1 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 237 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 118.50

เอกสารอ้างอิง

เอกสารประกอบข้อมูลบุคลากร ท่านสามารถ download ได้ตามต้องการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (Institute of Vocational Education Southern Region 1 )

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
157 หมู่ 3 ตำบล นาสาร อำเภอพระหรม จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000
0945952449 , 075-450482 075-450483 veis1.11@gmail.com www.veis1.ac.th