ข้อมูลบุคลากร

จำนวนบุคลากร

บุคลากร ทั้งหมด รวม 972 คน

ระดับ ปริญญาโท

บุคลากร วุฒิ ป.โท ทั้งหมด รวม 91 คน

ระดับ ปริญญาเอก

บุคลากร วุฒิ ป.เอก ทั้งหมด รวม 2 คน
Search
  
   

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

แสดงรายการ ระดับการศึกษา :  
แสดงรายการ แต่ละวิทยาลัย :
 
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ ระดับการศึกษา สาขาที่จบ เบอร์โทร อีเมล
401 นางสาววรรณิภา อิสระดำเกิง ครู ครูชำนาญการ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ทั่วไป 081370xxxx nipadamkerng@hotmail.com
402 นางสาววรินทร จันทรชิต ครู 000.00 - ภาษาอังกฤษ ปฏิบัติงxxxx 082-2760519
403 นางสาววริยา อาหลี ครู ไม่มี ปริญญาโท การโรงแรม 089214xxxx view_view05042533@hotmail.com
404 นางสาววลัยภรณ์ ดูเพชร ครู ไม่มี ปริญญาตรี การตลาด 091826xxxx Walai_au@hotmail.com
405 นางสาววัชราภรณ์ วัฒน์หนู ครู ครูชำนาญการ ป.โท การสอนภาษาอังกฤษ 081792xxxx
406 นางสาววัชรี ฮั่นวิวัฒน์ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท การบัญชี 063239xxxx hanwa@thaimail.com
407 นางสาววัชรีย์ บุญกล่ำ ครู 080.00 ครูชำนาญการ บริหารธุรกิจ ปฏิบัติงxxxx 098-0141919
408 นางสาววันวิสา พืชผล ครู 000.00 - สารสนเทศศาสตร์ ปฏิบัติงxxxx 080-6475087
409 นางสาววาทิณี สังข์อินทรีย์ เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป ไม่มี ปริญญาตรี เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป 081086xxxx wathini2530@gmail.com
410 นางสาววารินันทน์ องอาจ ครูผู้ช่วย 050.00 - คหกรรมศาสตร์ ปฏิบัติงxxxx 087-4267759
411 นางสาววิจิตรา อินทรวงศ์ ลูกจ้างชั่วคราว ปวส. 098053xxxx
412 นางสาววิภา สามสุวรรณ รองผู้อำนวยการฯ 820.00 รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ครุศาสตร์ ปฏิบัติงxxxx 081-8877103
413 นางสาววิภาดา สายช่วย ครู ครูชำนาญการ ป.โท การบริหารการศึกษา 086696xxxx
414 นางสาววิภาพร ยอดอุดม ครู 510.00 - บริหารการศึกษา ปฏิบัติงxxxx 090-7813501
415 นางสาววิภาภรณ์ คารมดี เจ้าหน้าที่ธุรการ ปริญญาตรี เทคโนโลยีการยาง xxxx
416 นางสาววิภารัตน์ แก้วประสิทธิ์ ครูพิเศษสอน ปริญญาตรี เทคโนโลยีโยธา xxxx
417 นางสาววิภาวรรณ แสงขาว ครู ครูชำนาญการ ป.โท หลักสูตรและการสอน 091049xxxx
418 นางสาววิมล สุพรรณดิษฐ ครู 000.00 - นิติศาสตร์ ปฏิบัติงxxxx 083-1731368
419 นางสาวศนิปรียา ผาสุข เจ้าหน้าที่ธุรการ ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ทั่วไป xxxx
420 นางสาวศรปภัฎฐ์ ธรรมรักษ์ ครู ไม่มี ปริญญาตรี การบัญชี 095459xxxx
421 นางสาวศรีสุวรรณ ขาวนุช คนงาน - ภารโรง 027.00 - - ปฏิบัติงxxxx 089-4714879
422 นางสาวศรีแพร วิชัยดิษฐ ครู 750.00 - ครุศาสตร์ ปฏิบัติงxxxx 086-6820711
423 นางสาวศันศนีย์ บุญชัย ครู ไม่มี ปริญญาโท รัฐศาสตร์ 085892xxxx kero212524@hotmail.com
424 นางสาวศิรภัสสร อิทธิ์ประเสริฐ ครู ไม่มี ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ 098686xxxx ่janjan2971@gmail.com
425 นางสาวศิริกานต์ วงศ์สวัสดิ์ เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการ ฯ ไม่มี ปริญญาตรี เจ้าหน้าที่วิทยบริการ 090675xxxx kg_siri@hotmail.com
426 นางสาวศิรินทรา ทองคำ คนงาน - ภารโรง 030.00 - - ปฏิบัติงxxxx -
427 นางสาวศิรินทิพย์ ชัยศรียา ลูกจ้างชั่วคราว ปวส. 088790xxxx
428 นางสาวศิริรัตน์ เลิศเมธากุล ครู 000.00 - มนุษยศาสตร์ ปฏิบัติงxxxx 098-8806805
429 นางสาวศิริวรรณ นพรัตน์ ครูพิเศษสอน ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม xxxx
430 นางสาวศุภนา เฉลิมพงศ์ ครู 170.00 ครูชำนาญการ อาหารและโภชนาการ ปฏิบัติงxxxx 080-5295293
431 นางสาวศุลีพงษ์ ชำนาญเนตร ครู 540.00 ครูชำนาญการพิเศษ ศึกษาศาสตร์ ปฏิบัติงxxxx 098-6714479
432 นางสาวสกาวรัตน์ เห็นพร้อม เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษ ฯ ไม่มี ปริญญาตรี เจ้าหน้าที่อสจ.นศ 083388xxxx sakaorat_18@hotmail.com
433 นางสาวสมฤดี เม่าทอง ครูพิเศษสอน ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา xxxx
434 นางสาวสมสมัย พลอินตา ครู 170 ครูชำนาญการ พื้นฐาน 095-439-xxxx Somyart57@gmail.com
435 นางสาวสยุมพร แซ่แต้ ครู ไม่มี ปริญญาตรี อาหารและโภชนาการ 081880xxxx sayompond@hotmail.com
436 นางสาวสรัญญา นนทโชติ ครู ไม่มี ปริญญาโท การบริหารการศึกษา xxxx
437 นางสาวสรัลดา พันธ์ครุฑ ครู 050.00 ครูชำนาญการ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ปฏิบัติงxxxx 095-4264615
438 นางสาวสลิลทิพย์ ทองสง เจ้าหน้าที่ทะเบียน ไม่มี ไม่ระบุ xxxx
439 นางสาวสารภี กายโรจน์ ครู ไม่มี ปริญญาตรี ครูจ้าง 085506xxxx
440 นางสาวสารภี อุปลา ครู ไม่มี ปริญญาตรี การโรงแรม 088448xxxx sarapee1503@gmail.com
441 นางสาวสาริษา โรยทองคำ ครู 000.00 - ครุศาสตร์ ปฏิบัติงxxxx 085-1840187
442 นางสาวสิรารัตน์ สงเทพ ครู ปริญญาตรี 095083xxxx sirarat19bj@gmail.com
443 นางสาวสิริพร ช่วนส่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน ไม่มี ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 089-971xxxx
444 นางสาวสุกัลยา ช่วยยก ลูกจ้างชั่วคราว - xxxx
445 นางสาวสุกาญจน์ดา ยี่สุ่นแซม ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 088753xxxx nongsukanda@hotmail.com
446 นางสาวสุขุมาลย์ หนุมาศ ครู ไม่มี ปริญญาตรี ครูจ้าง 098528xxxx
447 นางสาวสุจินต์ มิ่งขวัญ ครู 170 ครูชำนาญการพิเศษ วิชาชีพ 083-968-xxxx
448 นางสาวสุชามินี บุณยเกียรติ เจ้าหน้าที่งานพัสดุ ไม่มี ปริญญาตรี เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 089598xxxx
449 นางสาวสุณิษา แพรกเมือง ครู 000.00 - คหกรรมศาสตร์ ปฏิบัติงxxxx 092-7508800
450 นางสาวสุดารัตน์ เจยาคมฆ์ ครู ครูชำนาญการ ป.โท การจัดการทั่วไป 086297xxxx

จำนวนบุคลากร ทั้งสิ้น 972 คน

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 73 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 36.50

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 195 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 97.50

วิทยาลัยเทคนิคสิชล 79 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 39.50

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 0 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 149 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 74.50

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 0 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 1 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50

สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1 0 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 146 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 73.00

วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 87 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 43.50

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 1 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 237 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 118.50

เอกสารอ้างอิง

เอกสารประกอบข้อมูลบุคลากร ท่านสามารถ download ได้ตามต้องการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (Institute of Vocational Education Southern Region 1 )

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
157 หมู่ 3 ตำบล นาสาร อำเภอพระหรม จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000
0945952449 , 075-450482 075-450483 veis1.11@gmail.com www.veis1.ac.th