ข้อมูลวิจัย และสิ่งประดิษฐ์

วิจัย และสิ่งประดิษฐ์

วิจัย และสิ่งประดิษฐ์ ทั้งหมด รวม 116 รายการ
Search
  
   

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

แสดงรายการ แต่ละวิทยาลัย :
 
ลำดับ ชื่อวิจัย สิ่งประดิษฐ์ รายละเอียด ผู้จัดทำ ที่ปรึกษา ภาคเรียน ปีการศึกษา
1 หัตถศิลป์หนังแก้วในงานดุน ใช้เป็นของที่ระลึก นายธนัญชัย เบ้ามั่น นายสมชาย น้อยทับทิม 2 2560
2 เครื่องทำความสะอาดบานเกร็ด วัตถุประสงค์เพื่อให้แม่บ้าน ได้ใช้เครื่องทำความสะอาดบานเกร็ดเพื่อเพิ่มความสะอาดได้ดีขึ้น และประหยัดเวลาในการทำงาน นายอร เสนอ ว่าที่ ร.ต.โกศล ภิญโญ 2 2016
3 เครื่องทำความสะอาดบานเกร็ด วัตถุประสงค์เพื่อให้แม่บ้าน ได้ใช้เครื่องทำความสะอาดบานเกร็ดเพื่อเพิ่มความสะอาดได้ดีขึ้น และประหยัดเวลาในการทำงาน นายอร เสนอ ว่าที่ ร.ต.โกศล ภิญโญ 2 2016
4 2 2016
5
6
7
8
9
10
11
12
13 2 2016
14
15
16
17
18
19
20
21 เครื่องทำความสะอาดบานเกร็ด วัตถุประสงค์เพื่อให้แม่บ้าน ได้ใช้เครื่องทำความสะอาดบานเกร็ดเพื่อเพิ่มความสะอาดได้ดีขึ้น และประหยัดเวลาในการทำงาน นายอร เสนอ ว่าที่ ร.ต.โกศล ภิญโญ 2 2016
22 เครื่องคัดแยกขนาดหอยแครง เพื่อคัดแยกขนาดหอยแครง นายสันติ สุขสวัสดิ นางสุนิษา ผลอินหอม 2 2558
23 เครื่องดำนาชัยบุรี เพื่อใช้ในการดำนา นายพุฒิพงค์ ตาแก้ว นางสาวจุไรรัตน์ ทองเที่ยง 2 2560
24 เครื่องดำนาชัยบุรี เพื่อใช้ในการดำนา นายพุฒิพงค์ ตาแก้ว นางสาวจุไรรัตน์ ทองเที่ยง 2 2560
25 เครื่องดำนาชัยบุรี เพื่อใช้ในการดำนา นายพุฒิพงค์ ตาแก้ว นางสาวจุไรรัตน์ ทองเที่ยง 2 2560
26 ชุดตรวจสอบน้ำเค็มเข้าสู่ระบบ นางสาวสิริมา คงเส้ง นายประเสริฐ ชูมี 2 2561
27 เครื่องบอกสรรพคุณยาด้วยเสียงแบบพกพา สำหรับผู้พิการทางสายตา นายกฤษฎา บุญราช นายจรินทร์ เมืองหนู 2 2561
28 อุปกรณ์ตรวจสอบขั่วแม่เหล็ก นายกฤษณะ ชุมทอง นายวิวัฒน์ แก้วกายศ 2 2561
29 เครื่องดักจับยุง นายฐาปกรณ์ แก้วน้อย นายพุฒิพงค์ ตาแก้ว 2 2561
30 เครื่องดักจับแมลงวัน นายมนตรี หมวดทอง นายพุฒิพงค์ ตาแก้ว 2 2561
31 อุปกรณ์ผลิตขนมเจาะหู นายไชยวัฒน์ เหมือนขาว นายประภาส ตระหรี 2 2561
32 เครื่องม้วนกล้วยฉาบ นายกานต์ บุญญานุวัตร นายสุเทพ นุชิต 2 2561
33 เครื่องบดข้าวเปลือก นายวรากร นวลจันทร์ นายรณค์ชัย สังข์แก้ว 2 2561
34 เครื่องปั่นสกัดน้ำผึ้ง นายธวัชชัย จันทร์แก้ว นายวานิต ศิริพันธ์ 2 2561
35 เครื่องจำหน่ายปากกาหยอดเหรียญ นายสินทร แสงเหล้า นายวิวัฒน์ แก้วกายศ 2 2561
36 อุปกรณณ์เปิดฝาเติมน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ นายกานตพงศ์ เพชรกาฬ นายชนสรณ์ กาฬวงศ์ 2 2561
37 ถาด Multi Purpose Tray นางสาวอัญชนากร เต็มราม นางสาวกษิรา นุ้ยพุ่ม 2 2561
38 เครื่องแยกถั่วลิสงออกจากต้น นายพลกฤษณ์ นิลสุวรรณ นายวิวัฒน์ แก้วกายศ 2 2561
39 RFID Hotel นายธนภัทรน์ แป้นประเสริฐ นายกำจร รุ่งประเสริฐ 2 2561
40 ระบบควบคุมการให้อาหารสัตว์ Thailand 4.0 นายธวัชชัย คงศรี นายเอกราช ราชราวี 2 2561
41 เครื่องตีเกลียวเชือกกก นายสุทธิพงศ์ เทพหนู นายชัชวิน กันภัย 2 2561
42 อุปกรณ์ช่วยตรวจสอบล้างเครื่องปรับอากาศ นายมาณพ หนุเพ็ชร นายอดีเทพ บุญรัตน์ 2 2561
43 เครื่องปรับอากาศสนาม นายสิทธิชัย แก้วทิพย์ นายอดีเทพ บุญรัตน์ 2 2561
44 ชุดล้างเครื่องปรับอากาศ นายกฤตเมธ แก้วขุนทอง นายอดีเทพ บุญรัตน์ 2 2561
45 Acc Solar Bag กระเป่าพลังงานแสงอาทิตย์ นางสาวบุษบา บกแก้ว นางสาวสุดารัตน์ เจยาคมฆ์ 2 2561
46 พัดลมปรับระดับตามอุณหภูมิ นายนนท์นที ทิพยพิชัย นายวิวัฒน์ แก้วกายศ 2 2561
47 เครื่องประหยัดน้ำและสร้างบรรยากาศในห้องสุขา นายพิสิทธิ์ อร่ามวงศ์ นายมณฑป ไชยบัณฑิต 2 2561
48 เครื่องสูบน้ำพญาแร้งชนิดโมเดล นายกิตติพงษ์ เพ็ชรพงษ์ นายสุเทพ นุชิต 2 2561
49 คุกกี้ข้าวพองข้าวสังข์หยดรสต้มยำ นายธีระพงศ์ คงแก้ว นางทิพวรรณ อินทร์เกตุ 2 2561
50 ข้าวตังข้าวสังข์หยดรพเครื่องแกง นางสาวพัชราภรณ์ รักนิ่ม นางทิพวรรณ อินทร์เกตุ 2 2561

จำนวนวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ ทั้งสิ้น 116 รายการ

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 1 รายการ / 100 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.00

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 3 รายการ / 100 รายการ คิดเป็นร้อยละ 3.00

วิทยาลัยเทคนิคสิชล 27 รายการ / 100 รายการ คิดเป็นร้อยละ 27.00

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 4 รายการ / 100 รายการ คิดเป็นร้อยละ 4.00

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 5 รายการ / 100 รายการ คิดเป็นร้อยละ 5.00

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 0 รายการ / 100 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.00

วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 0 รายการ / 100 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.00

สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1 0 รายการ / 100 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.00

วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 0 รายการ / 100 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.00

วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 0 รายการ / 100 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.00

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 17 รายการ / 100 รายการ คิดเป็นร้อยละ 17.00

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 59 รายการ / 100 รายการ คิดเป็นร้อยละ 59.00

เอกสารอ้างอิง

เอกสารประกอบข้อมูลด้านวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ ท่านสามารถ download ได้ตามต้องการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (Institute of Vocational Education Southern Region 1 )

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
157 หมู่ 3 ตำบล นาสาร อำเภอพระหรม จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000
0945952449 , 075-450482 075-450483 veis1.11@gmail.com www.veis1.ac.th