ข้อมูลเศรษฐกิจ และสังคม

Search
  
   

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

แสดงรายการ แต่ละวิทยาลัย :
 
ลำดับ ปีการศึกษา รายการข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม Download
1 2553 ข้อมูลสังคมเศรษฐกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2553
2 2554 ข้อมูลสังคมเศรษฐกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2554
3 2555 ข้อมูลสังคมเศรษฐกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2555
4 2556 ข้อมูลสังคมเศรษฐกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2556
5 2557 ข้อมูลสังคมเศรษฐกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2557
6 2558 ข้อมูลสังคมเศรษฐกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2558
7 2559 ข้อมูลสังคมเศรษฐกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2559
8 2562-2565 แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดนครศรีธรรมราช
9 2561 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ต.นาสาร
10 2561 - 2564 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ต.นาสาร (พ.ศ. 2561 - 2564)
11 2561 - 2564 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ
12 2560 ข้อมูลจังหวัดพัทลุง
13 2561 ข้อมูลพื้นฐาน
14 2561 ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2561
15 2560 ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2560
16 2561 ข้อมูลจังหวัดนครศรีธรรมราช
17 2561 ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดนครศรีธรรมราช
18 2561 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
19 2560 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
20 2559 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
21 2562 ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2562
22 2560 ข้อมูลสังคมเศรษฐกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2560-2579

เอกสารอ้างอิง

เอกสารประกอบข้อมูลด้านเศรษฐกิจ และสังคม ท่านสามารถ download ได้ตามต้องการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (Institute of Vocational Education Southern Region 1 )

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
157 หมู่ 3 ตำบล นาสาร อำเภอพระหรม จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000
0945952449 , 075-450482 075-450483 veis1.11@gmail.com www.veis1.ac.th