:: INFORMATION (ข่าวประชาสัมพันธ์)   อ่านข่าวทั้งหมด
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ : การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 ครั้งที่ 1/2559
 
 
 
รายละเอียด :

ในวันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 อาคาร 2 ชั้น 2  วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช โดยมีนายอำนาจ  เต็มสงสัย นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 เป็นประธานในการประชุม

                เนื้อหาสาระในการประชุม สรุปได้ดังนี้

                                1. เรื่องงบประมาณของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้

                                2. การขยายห้องเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ของวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

                                3. การเปิดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ของวิทยาลัยเทคนิคชุมพร

                                4. การย้ายที่ทำการสำนักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 ไปยังวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช

ลงวันที่ : Last update : 24 ม.ค. 2559