:: INFORMATION (ข่าวประชาสัมพันธ์)    
ค้นหาข่าว พิมพ์คำค้นหา
   
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ Page :
หัวข้อข่าว : ศึกษาและสร้าง template การอาชีวศึกษา
Last update : 22 ส.ค. 2559
more info
หัวข้อข่าว : โครงการ the network of speaking english
Last update : 18 ส.ค. 2559
more info
หัวข้อข่าว : ประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มหอการค้าภาคใต้
Last update : 16 ส.ค. 2559
more info
หัวข้อข่าว : การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยการวิจัยด้านอาชีวะและเทคนิคพัฒนาวัตกรรมเพื่อชุมชนและท้องถิ่นและเทคนิคสุราษฎร์ธานี
Last update : 4 ส.ค. 2559
more info
หัวข้อข่าว : โครงการประชุมสัมมนาการประกันคุณภาพภายในอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี
Last update : 11 ก.ค. 2559
more info
หัวข้อข่าว : การประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 ครั้งที่ 4/2559
Last update : 10 ก.ค. 2559
more info
หัวข้อข่าว : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การติดตามรายละเอียดและรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรที่เชื่อมโยงกับกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ
Last update : 8 ก.ค. 2559
more info
หัวข้อข่าว : ประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 ครั้งที่ 3/2559
Last update : 29 พ.ค. 2559
more info
หัวข้อข่าว : จัดโครงการปฐมสัมมนานักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2559
Last update : 27 พ.ค. 2559
more info
หัวข้อข่าว : บรรยากาศเปิดเรียนวันแรก ปีการศึกษา 2559
Last update : 16 พ.ค. 2559
more info
หัวข้อข่าว : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัดทำรายละเอียดและรายงานผลการดำเนินการหลักสูตรที่เชื่อมโยงกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ
Last update : 23 มี.ค. 2559
more info
หัวข้อข่าว : รายงานตัว มอบตัว และขึ้นทะเบียน นักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2559
Last update : 30 มี.ค. 2559
more info
หัวข้อข่าว : วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ประกาศผลการสอบคัดเลือก
Last update : 30 มี.ค. 2559
more info
หัวข้อข่าว : ประชุมฝึกอบรม โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเว็บไซต์
Last update : 25 ก.พ. 2559
more info
หัวข้อข่าว : การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 ครั้งที่ 1/2559
Last update : 24 ม.ค. 2559
more info
หัวข้อข่าว : การประเมินความพร้อมเพื่อเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในสถาบันการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559
Last update : 12 ก.พ. 2559
more info
หัวข้อข่าว : การประชุมคณะกรรมการวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
Last update : 23 ม.ค. 2559
more info
หัวข้อข่าว : ระชุมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
Last update : 15 ม.ค. 2559
more info
หัวข้อข่าว : งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 26
Last update : 21 ธ.ค. 2558
more info
หัวข้อข่าว : การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
Last update : 20 ธ.ค. 2558
more info
หัวข้อข่าว : ประชุมการประสานแผนการปฏิบัติการ ประจำปี 2559
Last update : 21 พ.ย. 2558
more info
หัวข้อข่าว : เลือกตั้งคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
Last update : 21 พ.ย. 2558
more info
หัวข้อข่าว : ประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 ครั้งที่ 8/2558
Last update : 18 ต.ค. 2558
more info
หัวข้อข่าว : จัดประชุมจัดทำคู่มือประชาชน
Last update : 13 ต.ค. 2558
more info
หัวข้อข่าว : ครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาครูผู้สอนวิชาชีพพื้นฐาน : วิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
Last update : 14 ก.ย. 2558
more info
หัวข้อข่าว : ประชุมโครงการนำร่องพัฒนาจัดทำแผนยุทธศาสตร์สถาบันการอาชีวศึกษา : สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 ระยะที่ 3
Last update : 19 ก.ย. 2558
more info