ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

จำนวนนักศึกษา

นักศึกษา ทั้งหมด รวม 20,023 คน

นักศึกษา ปวส.

นักศึกษา ทั้งหมด รวม 4,835 คน

นักศึกษาปริญญาตรี

นักศึกษา ทั้งหมด รวม 16 คน
Search
  
   

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

แสดงรายการ ระดับการศึกษา :  
แสดงรายการ แต่ละวิทยาลัย :
 
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ - สกุล สาขาวิชา สาขางาน เบอร์โทร
1 xxxx
2 xxxx
3 xxxx
4 xxxx
5 xxxx
6 xxxx
7 xxxx
8 xxxx
9 xxxx
10 xxxx
11 xxxx
12 xxxx
13 xxxx
14 xxxx
15 xxxx
16 xxxx
17 xxxx
18 xxxx
19 xxxx
20 xxxx
21 xxxx
22 xxxx
23 xxxx
24 xxxx
25 xxxx
26 xxxx
27 xxxx
28 xxxx
29 xxxx
30 xxxx
31 xxxx
32 xxxx
33 xxxx
34 xxxx
35 xxxx
36 xxxx
37 xxxx
38 xxxx
39 xxxx
40 xxxx
41 xxxx
42 xxxx
43 xxxx
44 xxxx
45 xxxx
46 xxxx
47 xxxx
48 xxxx
49 xxxx
50 xxxx
51 xxxx
52 xxxx
53 xxxx
54 xxxx
55 xxxx
56 xxxx
57 xxxx
58 xxxx
59 xxxx
60 xxxx
61 xxxx
62 xxxx
63 xxxx
64 xxxx
65 xxxx
66 xxxx
67 xxxx
68 xxxx
69 xxxx
70 xxxx
71 xxxx
72 xxxx
73 xxxx
74 xxxx
75 xxxx
76 xxxx
77 xxxx
78 xxxx
79 xxxx
80 xxxx
81 xxxx
82 xxxx
83 xxxx
84 xxxx
85 xxxx
86 xxxx
87 xxxx
88 xxxx
89 xxxx
90 xxxx
91 xxxx
92 xxxx
93 xxxx
94 xxxx
95 xxxx
96 xxxx
97 xxxx
98 xxxx
99 xxxx
100 xxxx

จำนวนนักเรียน นักศึกษา ทั้งสิ้น 20,023 คน

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 364 คน / 5,000 คน คิดเป็นร้อยละ 7.28

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 4,405 คน / 5,000 คน คิดเป็นร้อยละ 88.1

วิทยาลัยเทคนิคสิชล 955 คน / 5,000 คน คิดเป็นร้อยละ 19.1

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 3,951 คน / 5,000 คน คิดเป็นร้อยละ 79.02

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 3,269 คน / 5,000 คน คิดเป็นร้อยละ 65.38

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 0 คน / 5,000 คน คิดเป็นร้อยละ 0

วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 0 คน / 5,000 คน คิดเป็นร้อยละ 0

สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1 0 คน / 5,000 คน คิดเป็นร้อยละ 0

วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 2,518 คน / 5,000 คน คิดเป็นร้อยละ 50.36

วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 791 คน / 5,000 คน คิดเป็นร้อยละ 15.82

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 0 คน / 5,000 คน คิดเป็นร้อยละ 0

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 3,770 คน / 5,000 คน คิดเป็นร้อยละ 75.4

เอกสารอ้างอิง

เอกสารประกอบข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ท่านสามารถ download ได้ตามต้องการ
  • ปี 2559 : ภาคเรียนที่ 1 : วันที่ 12 มิ.ย. 2559 : ชื่อเอกสาร จำนวนนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2559
  • ปี 2560 : ภาคเรียนที่ 1 : วันที่ 12 มิ.ย.2561 : ชื่อเอกสาร จำหน่ายนักเรียนนักศึกษา
  • สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (Institute of Vocational Education Southern Region 1 )

    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
    157 หมู่ 3 ตำบล นาสาร อำเภอพระหรม จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000
    0945952449 , 075-450482 075-450483 veis1.11@gmail.com www.veis1.ac.th