ข้อมูลวิจัย และสิ่งประดิษฐ์

วิจัย และสิ่งประดิษฐ์

วิจัย และสิ่งประดิษฐ์ ทั้งหมด รวม 116 รายการ
Search
  
   

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

แสดงรายการ แต่ละวิทยาลัย :
 
ลำดับ ชื่อวิจัย สิ่งประดิษฐ์ รายละเอียด ผู้จัดทำ ที่ปรึกษา ภาคเรียน ปีการศึกษา
51 คุกกี้กล้วยกรอบแก้ว นางสาวฟารีดา ขุนฤทธิรงค์ นางทิพวรรณ อินทร์เกตุ 2 2561
52 น้ำพริกไข่ปลาสมุนไพร นางสาวกัญญาณัฐ หนูวงค์ นางสาวปฐมาพร อาสนวิเชียร 2 2561
53 ขนมจีนข้าวสังข์หยดเสริมเจลพอลิแซ็กคาไรด์ นางสาวพิมพ์ชนก พันภัย นางสาวสุธิสา แก้วนุ้ย 2 2561
54 ผลิตภัณฑ์จากเส้นใยกล้วย นางสาวนวพร เหลือเทพ นางขนิษฐา ประเสริฐ 2 2561
55 โคมไฟประยุกต์ ลวดลายผ้าไทย หัวใจตะลุง นางสาวรชิตา จิรธัญสิริ นางสาวปัทติมาร์ ปริยชาติตระกูล 2 2561
56 ตะลุงซ้อน นางสาวขวัญฤทัย พรามน้อม นายอิศพากร ชูสังข์ 2 2561
57 โคมไฟโมเดิร์น นายภูรินทร์ แท่นทรัพย์ นายวิวัฒน์ แก้วกายศ 2 2561
58 อิงโนราห์ (Innora) นางสาวจารุวรรณ หนูแก้ว นางสาวแพรวพรรณ โฉมอุไพ 2 2561
59 กระจูดปาเต๊ะ นางสาวศิตารัตน์ หลวงเป็ง นางสาวปฐมาพร อาสนวิเชียร 2 2561
60 ระบบบริหารงานซ่อมอุปกรณ์ไอที นางสาวมนทิราลัย เทพสง นายภานุกร อ่อนประสงค์ 2 2561
61 Intelligen Hydroponics system (ระบบไฮโดรโปนิกอัจฉริยะ) นายจิรเมธ บุญแสง นางสาวชลิศรา แก้วประเสริฐ 2 2561
62 ระบบควบคุมการปลูกเมล่อนแบบอัตโนมัติในโรงเรือน นายธนสร สังข์แก้ว นายจรินทร์ เมืองหนู 2 2561
63 พรมเช็ดเท้าผลิตไฟฟ้า นายพงศธร ภักดีศิริวงษ์ นายจรินทร์ เมืองหนู 2 2561
64 ชุดสาธิตระบบควบคุมไฟแบบอัตโนมัติด้วยสมาร์ทโฟนในฟาร์มสุกรขนาดเล็ก นายคมกฤษ จันคง นายชูชาติ สุชนก 2 2561
65 Exchange Money 4.0 นายสุรนนท์ ทองไหม นายวิรัตร นวลคง 2 2561
66 เครื่องตั้งเวลาออดโรงเรียนแบบดิจิตอล นางสาวณัฐติชา ชูขำ นายอุเทน คงเทพ 2 2561
67 roboball นายภานุพงศ์ มากเล่ง นายสุวิทย์ เตยแก้ว 2 2561
68 ระบบตรวจสอบและติดตามเจ้าหน้าที่เสี่ยงภัยด้วยอิเอสพี - เมช โปรโตคอล นายวีรยุทธ หนูดำ นายนรินทร์ ดำนุ้ย 2 2561
69 เครื่องตรวจจับแก๊สรั่วส่งสัญญาณด้วย Wi - Fi นางสาววรดาดาว มาศสุวรรณ์ นายอังศุธร แก้วถาวร 2 2561
70 เสาวัดระดับน้ำช่วยเตือนน้ำหลากในถ้ำ นายพิชญ์ ดิษฐกัญจน์ นายสมชาย เนียมสวัสดิ์ 2 2561
71 ตู้นิรภัย นายศุภชัย ชูศรีดำ นายวิวัฒน์ แก้วกายศ 2 2561
72 เครื่องกำจัดเชื้อโรคล้างสารพิษตกค้างในพืชและสัตว์ นายภานุพงศ์ มากเล่ง นายเอกราช ราชราวี 2 2561
73 เข็มขัดติดตามตัวคนชรา นายเอกพล รัตนพันธ์ นางรุ่งนภัทร รุ่งประเสริฐ 2 2561
74 เครืองยกผู้ป่วย นายชัยวัฒน์ ทิพย์เพ็ง นายพุฒิพงค์ ตาแก้ว 2 2561
75 เรือเก็บขยะ (Robot Cate) นายชยานนท์ ทองเจือ นายสุวิทย์ เตอยแก้ว 2 2561
76 เจลหอมปรับอากาศเสริมพอลิแซ็กคาไรด์ นาสาววริษฐา มิตรคุณ นางสาวฐานันญา นิจจำรูญ 2 2561
77 สบู่แก่นมะหาด นางสาววริศรา นระโต นางสาวปิยะทิพย์ หนุแก้ว 2 2561
78 ปากาไวท์บอร์ดจากสูตรธรรมชาติ นายนราธิป เทพสง นางสาวจุไรรัตน์ ทองเที่ยง 2 2561
79 โรงเรือนผักสลัดอัจฉริยะ นายศุภกร เจริญวรรณ์ นายกัณฑ์อเนก ศรีชุมพวง 2 2561
80 ชุดควบคุมการทำงานระบบเครื่องควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน แอพพลิเคชั่น นายชูเกียรติ มั่นคง นายสุภาพ คงจันทร์ 2 2561
81 อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าภายในบ้านผ่านระบบแอพพริเคชั่น นายพชร คงจันทร์ นายนรินทร์ ดำนุ้ย 2 2561
82 ชุดขันหมากประดิษฐ์จากผ้า นางสาวอติกานต์ อรุณจิตร์ นางวิลาวัลย์ เกตุแก้ว 1 2561
83 ผงซุปจากซังข้าวโพดกึ่งสำเร็จรูป ซังข้าวโพดคือส่วนหนึ่งของข้าวโพดที่เหลือจากการสีเมล็ดข้าวโพดออกไป โดยซังยังคงรสชาติหวาน และมีคุณค่าทางโภชนาการ ทางทีมผู้วิจัยจึงมีแนวคิดนำซังข้าวโพดไปเพิ่มมูลค่าโดยการนำไปต้มและเคี่ยวด้วยเครื่องเทศเพื่อเพิ่มรสชาติจากนั้นนำไปผ่านกระบวนการต่างๆ จนกลายเป็นผงซุปจากซังข้าวโพด บรรจุในซองบรรจุภัณฑ์ปิดสนิทป้องกันแสงและอากาศ เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา วิธีการรับประทานคือ การนำผงซุปไปละลายน้ำตั้งไฟ เติมเนื้อสัตว์และผักต่างๆลงไป ก็สามารถรับประทานได้ นางอรณา บาลจ่าย นางอรณา บาลจ่าย 1 2561
84 โคมแขวนหัตถศิลป์ถิ่นเมืองคอน ผลงาน โคมแขวนหัตถศิลป์ถิ่นเมืองคอนได้สร้างสรรค์ประดิษฐ์ขึ้นมาเป็นชิ้นงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่สามารถสื่อถึงวัฒนธรรมกลิ่นอายของจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ดี เป็นงานสร้างสรรค์ที่ต้องใช้ฝีมือและความอดทนในการประดิษฐ์ด้วยกันทั้งสิ้น โดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน เน้นวัสดุที่เป็นผ้าทอพื้นเมือง ผ้ายกเมืองนคร เป็นหลัก เย็บร้อยสร้างสรรค์ประกอบเป็นโคมแขวน ซึ่งมีสีสันต์ที่เป็นจุดเด่นของสีเนื้อผ้ายกเมืองนครและยังสื่อความเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่สามารถนำมาประยุกต์กับโคมแขวนได้อย่างเหมาะสมและสามารถนำชิ้นงานไปใช้งานได้จริง นายธีรวุฒิ สุขประสงค์ นางณัติฐา เพ็ชรแก้ว 2 2560
85 การศึกษาเปรียบเทียบดินปั้นจากเปลือกทุเรียนและเปลือกมังคุด เพื่อศึกษาสูตรดินปั้นที่ เหมาะสมจากเปลือกมังคุดที่ใช้ทำผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเรือพระจ าลอง ศึกษาอัตราการหดตัวของดิน ปั้นสูตรที่เหมาะสมจากเปลือกทุเรียน และเปลือกมังคุด นางสาวณัฐธิดา มูสิกะนาง:สาวภาฝัน อุ่นพิชัย:นางสาวญาณ์ณิช สุวรรณวงศ์:นางสาวทิพย์ธิดา กลับวิห:นางสาวขนิษฐา แท่งศิลา:นางสาวณัฐธิดา มูสิกะ
86 นายสามารถ เนียมมุณี นางชนัญญา สุวรรณวงศ์ ว่าที่ ร.ต.วโรดม ทิมบำรุง 25 000 สถานศึกษา/หน่วยงานอื่น ห้องวิทย์ฯ
87
88 25 000 ʶҹ
89 2 2018
90 เครื่องมือถอดประกอบสปริงโช๊คอัพรถจักรยานยนต์ ถอดประกอบสปริงโช๊คอัพรถจักรยานยนต์ 1. นายแมนรัตน์ อุปการณ์แก้ว 2. นายเกียรติศักดิ์ นวลใย 3. นายจิรวัฒน์ ศุภมาศอมรา 4. นายธีระศักดิ์ พรหมแก้ว 5. นายพัฒนพงศ์ ใจห้าว 6. นายวัชรพงศ์ พูดดี 7. นายภาสกร มีชัย 8. นายอนุวัฒน์ เพชรรัตน์ 9. นายนฤเบศร์ ชูศิริ 10. นายฐาปกรณ์ แก้วเลื่อน 1. นายวิโชติ คำวิจิตร 2. นายอำนาจ ศิลปรัศมี 3. นายทวีศักดิ์ ใจห้าว 4. นายวีระยุทธ ศรีเมือง 5. นายอัคเรศร์ มณีโชติ ปวส. 2559
91 เครื่องมือถอดประกอบมูเล่ย์หน้าเครื่องยนต์ Toyota รุ่น VIGO เครื่องมือถอดประกอบมูเล่ย์หน้าเครื่องยนต์ Toyota รุ่น VIGO 1. นายธีรพล ชัยรัตน์ 2. นายสมพร ไทยสงค์ 3. นายกฤษฎา สมเชื้อ 4. นายธรรมรัตน์ หมาดสตูล 5. นายปริวัฒน์ บุญเหลือ 6. นายเลอเกียรติ ปานนุ้ย 7. นายนาบิล โตะเจะ 8. นายสุรินทร์ เทพแก้ว 9. นายอนุชา สัญญากิจ 1. นายวีระยุทธ ศรีเมือง 2. นายอำนาจ ศิลปรัศมี 3. นายทวีศักดิ์ ใจห้าว 4. นายสมชาย สังข์น้อย 5. นายชัยณรงค์ ฮั่นวิวัฒน์ ปวส. 2559
92 เครื่องมือถอดประกอบโช๊คอัพรถยนต์ เครื่องมือถอดประกอบโช๊คอัพรถยนต์ 1. นายวศิน สมศิริ 2. นายภานุพงศ์ นวลมุสิก 3. นายเกรียงศักดิ์ ชูชื่น 4. นายรักเกียรติ แสนภักดี 5. นายสราวุฒิ วรรณรัตน์ 6. นายชนะ รักประเสริฐ 7. นายชัยณรงค์ ไชยพฤกษ 8. นายนครินทร์ เรืองฤทธิ์ 9. นายเฉลิมศักดิ์ ใจรังสี 10. นายพงศธร ทองบุญชู 1. นายวีระยุทธ ศรีเมือง 2. นายอำนาจ ศิลปรัศมี 3. นายทวีศักดิ์ ใจห้าว 4. นายชัยณรงค์ ฮั่นวิวัฒน์ 5. นายศักดา สโมสร ปวส. 2559
93 ชุดล้างหัวฉีดรถมอเตอร์ไซด์ ชุดล้างหัวฉีดรถมอเตอร์ไซด์ 1. นายชัยยะอัตต์ เพชรแก้ว 2. นายณัฐพงศ์ แก้วสะอาด 3. นายธรพล ชัยพัฒน์ 4. นายนฤเบศร์ ชูศิริ 5. นายภัทรนิษฐ์ ขวัญเกื้อ 6. นายอดิศักดิ์ รักษรเงิน 7. นายเนติธร แสนภักดี 8. นายณัฐพง สมเชื้อ 9. นายสุวิทย์ แก้วทอง 10. นายวศิน สมศิริ 1. นายสมชาย สังข์น้อย 2. นายชัยณรงค์ ฮั่นวิวัฒน์ 3. นายศักดา สโมสร 4. นายทวีศักดิ์ ใจห้าว 5. นายอัคเรศร์ มณีโชติ ปวส. 2559
94 คีมถอดประกอบเบรคดรัมรถจักรยานยนต์ คีมถอดประกอบเบรคดรัมรถจักรยานยนต์ 1. นายฐาปกรณ์ แก้วเลื่อน 2. นายเกรียงศักดิ์ ชูชื่น 3. นายธีรศักดิ์ พรหมแก้ว 4. นายวัชรพงษ์ พูดดี 5. นายอภิศักดิ์ รักษรเงิน 6. นายจิรวัฒน์ ศุภมาศอมรา 7. น.ส.กันต์ชนก รักษ์เพชร 1. นายอำนาจ ศิลปรัศมี 2. นายทวีศักดิ์ ใจห้าว 3. นายบรรจง มณีรัตน์ 4. นายอานนท์ ฟังสัน 5. นายวิทยา วงศ์เมฆ ปวส. 2559
95 อุปกรณ์ขึ้น - ลงล้ออะไหล่แบบไฟฟ้า อุปกรณ์ขึ้น - ลงล้ออะไหล่แบบไฟฟ้า 1. นายธีรศักดิ์ พรหมแก้ว 2. นายจิรวัฒน์ ศุภมาศอมรา 3. นายรักเกียรติ์ แสนภักดี 4. นายธีรศักดิ์ พรหมแก้ว 5. นายแมนรัตน์ อุปการณ์แก้ว 6. นายสรายุทธ เห็นพร้อม 7. นายสมชาย ดำนุ่น 1. นายทวีศักดิ์ ใจห้าว 2. นายศักดา สโมสร 3. นายอำนาจ ศิลปรัศมี 4. นายสุธี พืชนุกูล 5. นายวิโชติ คำวิจิตร ปวส. 2559
96 แม่แรง 3 ขา แม่แรง 3 ขา 1. นายภาสกร มีชัย 2. นายนฤเบศร์ ชูศิริ 3. นายจักรกฤษณ์ ชูรัตน์ 4. นายธีรพงค์ ชัยเมือง 5. นายธีรพงค์ มีเหง้า 6. นายพงศธร ทองบุญชู 7. นายภัทรพงศ์ เพชรนุ้ย 8. นายอนุชา สัญญากิจ 9. นายนัฐพงค์ ภู่กล 10. นายนาบิล โตะเจะ 1. นายอัคเรศร์ มณีโชติ 2. นายอำนาจ ศิลปรัศมี 3. นายศักดา สโมสร 4. นายทวีศักดิ์ ใจห้าว 5. นายชัยณรงค์ ฮั่นวิวัฒน์ ปวส. 2559
97 อุปกรณ์เครื่องช่วยดำนาตามแนวพอเพียงทฤษฏีใหม่ STC อุปกรณ์เครื่องช่วยดำนา 1. นายทินภัทร อ้วนทอง 2. นายพงศกร นุ่นชูคัน 3. นายเสกฐวุฒิ ช่วยบำรุง 4. นายธีระพงษ์ คงเพชร์ 5. นายธนพล คงทอง 6. น.ส.อัจฉรา เสวกวัง 7. น.ส.จีรวรรณ น้ำขาว 8. น.ส.มณฑาทิพย์ ยิ่งยงค์ 9. น.ส.จุฬาลักษณ์ เต็มสงสัย 10. น.ส.สิรินรัตน์ ถิ่น 1. นายสุเมธ ขาวซัง 2. นายวิทยา วงศ์เมฆ 3. น.ส.จุฑามาส ศิริภักษ์ 4. นางอุษา ศรีรัชชะ 5.น.ส.พิราภรณ์ จินดาวัฒนพงศ์ ปวส. 2559
98 เครื่องหั่นหญ้าเนเปียร์ เครื่องหั่นหญ้าเนเปียร์ 1. นายธรรมนูญ เชวารี 2. นายนรากร กตัญรัตน์ 3. นายภัทรพงศ์ หัสบัน 4. นายนายภัทรพงศ์ ศรศรีชัย 5. นายวัชรชัย ควรเรือง 6. นายณัฐกร พรหมทอง 1. นายวัชรธร ผสารพันธ์ 2. นายฐะนะพงศ์ หวันหมัด 3. นายวิเชียร สกุลนุ้ย 4. นายอุสายันห์ เมืองด้วง 5. นายสักกรินทร์ จินต์ขุนทอง ปวส. 2559
99 เครื่องหั่นใบยา เครื่องหั่นใบยา 1. นายวัชรินทร์ คงรเรือง 2. นายธรรมนูญ แสวงรู้ 3. นายพัฒนศักดิ์ ใจห้าว 4. นายนรากร ตัญนรินทร์ 5. นายภัทรพงศ์ คงศรีชาย 6. นายภัทรพงศ์ พัสบัน 7. นายศิริศักดิ์ พิชัยฤกธ์ 8. นายชัยนรินทร์ คงสมาน 9. นายวัชรพงษ์ ชัยสุข 10.นายนัชธร พรหมทอ 1.นายฐะนะพงศ์ หวันหมัด 2. นายวัชรธร ผสารพันธ์ 3. นายวิเชียร สกุลนุ้ย 4. นายสิทธิโชค พรหมทอง 5. นายอุสายันห์ เมืองด้วง ปวส. 2559
100 เครื่องมือขันน๊อตล๊อคก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า เครื่องมือขันน๊อตล๊อคก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า 1. นายศรัณต์พงษ์ ดิสสานนท์ 2. นายศิริชัย ดำคล้าย 3. นายจิรโชติ ด้ามสันเที๊ยะ 4. นายณัฐนันท์ หนูพรหม 5. น.ส.วิภาวี ทับจันทร์ 6. น.ส.นฤมล ราชรักษ์ 7. นายณัฐวุฒิ อินคำ 8. นายนนทภัทร ภักดี 1.นายธนเศรษฐ์ สุขบุญสังข์ 2. นายวิเชียร สกุลนุ้ย 3. นายชัยณรงค์ ฮั่นวิวัฒน์ 4.น.ส.สุภาวลักษณ์ พุทธิสุทโธ ปวส. 2559

จำนวนวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ ทั้งสิ้น 116 รายการ

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 1 รายการ / 100 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.00

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 3 รายการ / 100 รายการ คิดเป็นร้อยละ 3.00

วิทยาลัยเทคนิคสิชล 27 รายการ / 100 รายการ คิดเป็นร้อยละ 27.00

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 4 รายการ / 100 รายการ คิดเป็นร้อยละ 4.00

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 5 รายการ / 100 รายการ คิดเป็นร้อยละ 5.00

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 0 รายการ / 100 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.00

วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 0 รายการ / 100 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.00

สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1 0 รายการ / 100 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.00

วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 0 รายการ / 100 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.00

วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 0 รายการ / 100 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.00

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 17 รายการ / 100 รายการ คิดเป็นร้อยละ 17.00

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 59 รายการ / 100 รายการ คิดเป็นร้อยละ 59.00

เอกสารอ้างอิง

เอกสารประกอบข้อมูลด้านวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ ท่านสามารถ download ได้ตามต้องการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (Institute of Vocational Education Southern Region 1 )

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
157 หมู่ 3 ตำบล นาสาร อำเภอพระหรม จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000
0945952449 , 075-450482 075-450483 veis1.11@gmail.com www.veis1.ac.th