ข้อมูลบุคลากร

จำนวนบุคลากร

บุคลากร ทั้งหมด รวม 972 คน

ระดับ ปริญญาโท

บุคลากร วุฒิ ป.โท ทั้งหมด รวม 91 คน

ระดับ ปริญญาเอก

บุคลากร วุฒิ ป.เอก ทั้งหมด รวม 2 คน
Search
  
   

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

แสดงรายการ ระดับการศึกษา :  
แสดงรายการ แต่ละวิทยาลัย :
 
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ ระดับการศึกษา สาขาที่จบ เบอร์โทร อีเมล
601 นายจบ นวนแก้ว พนักงานรักษาความปลอดภัย 340 - - 095-159-xxxx -
602 นายจรินทร์ เมืองหนู ครู ครูชำนาญการ ป.โท วิศวกรรมไฟฟ้า 061227xxxx
603 นายจักรกฤษณ์ ภู่ทอง ครู 050.00 ครูชำนาญการ คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติงxxxx 081-5994453
604 นายจักรี เชิดชู ครู 140 ครูชำนาญการ วิชาชีพ 095-019-xxxx chakrijean@gmail.com
605 นายจารึก ศิลป์สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการฯ 660.00 รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ครุศาสตร์ ปฏิบัติงxxxx 089-7309929
606 นายจำเริญ ธีรัชกุล ครู ครูชำนาญการพิเศษ ป.โท หลักสูตรการสอนวิทยาศาสตร์ 082432xxxx
607 นายจิรพล ชูขาว ครูจ้างสอน ป.ตรี คณิตศาสตร์ 086221xxxx
608 นายจเร มากสง ครู ครูชำนาญการ ป.ตรี เชื่อมและประสาน 089870xxxx
609 นายจเรวัฒน์ สุระยอด เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป ไม่มี ไม่ระบุ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 085885xxxx
610 นายฉลิมศักดิ์ ทองเนื้ออ่อน รองผู้อำนวยการวิทยาลัย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท หลักสูตรและการสอน xxxx
611 นายฉันณัฐ ณ พัทลุง ครู ครู ป.โท บริหารธุรกิจ 093768xxxx
612 นายชนน เพชรอาวุธ ครูพิเศษสอน ปริญญาโท เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา xxxx
613 นายชยสรณ์ สมศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ xxxx
614 นายชลธิศ ปักเข็ม ครู ปริญญาตรี xxxx
615 นายชอบ อักโขสุวรรณ์ พนักงานขับรถยนต์ ป.4 090632xxxx
616 นายชัชนภ พรหมอุปถัมภ์ ครู ปริญญาตรี xxxx
617 นายชัชวิน กันภัย ครูจ้างสอน ป.โท เครื่องกล 089587xxxx
618 นายชัยณรงค์ มีมาก ครู ครูชำนาญการ ป.ตรี วิศวกรรมไฟฟ้า-สื่อสาร 064259xxxx
619 นายชัยณรงค์ ฮั่นวิวัฒน์ ครู ปริญญาตรี xxxx
620 นายชัยพฤกษ์ เทพจันทร์ ครู ครูชำนาญการ ป.ตรี ไฟฟ้ากำลัง 096203xxxx
621 นายชัยยันต์ ขวัญเกื้อ ครู ครูชำนาญการ ปริญญาตรี 084690xxxx chaiyankwan@gmail.com
622 นายชัยยันต์ จงจงประเสริฐ ครู 470 ครูชำนาญการ วิชาชีพ 081-597-xxxx CHAIYAN53@hotmail.com
623 นายชัยรักษ์ ช่วยยก ลูกจ้างชั่วคราว - xxxx
624 นายชัยรัตน์ พงศ์ทองเมือง ครู ปริญญาตรี xxxx
625 นายชัยรัตน์ รัตนกระจ่าง เจ้าหนน้าที่รักษาความปลอดภัย ป.4 xxxx
626 นายชัยวัฒน์ เห็นถูก รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ปริญญาเอก xxxx
627 นายชัยสิทธิ์ หมิกใจดี ช่างเหล็ก 740.00 ไม่มีวิทยฐานะ ไม่ระบุ ปฏิบัติงxxxx 081-4168159
628 นายชาญ ภักดี ครู ครูชำนาญการ ป.ตรี วิศวกรรมอุตสาหการ 089643xxxx
629 นายชาตรี ศักดิ์ภิรมย์ ครู ปริญญาตรี 083501xxxx prevailtime@gmail.com
630 นายชาตรี สุริยนต์ ครูพิเศษสอน ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม xxxx
631 นายชานุ จีนแก้วเปี่ยม ครู 720 - วิชาชีพ 091-783-xxxx >Chanu Ynwa
632 นายชำนาญ ช่วยคุณูปการ ครู ครูชำนาญการ ป.ตรี เชื่อมและประสาน 087289xxxx
633 นายชุติไชย ทองมีขวัญ ครู ปริญญาโท xxxx
634 นายชูชาติ สุชนก ครู ครูชำนาญการ ป.โท การบริหารทั่วไป 081478xxxx
635 นายชูศักดิ์ วรรณปทุมจินดา ครู ปริญญาตรี 084184xxxx choosak_2518@hotmail.com
636 นายชูเกียรติ นวลละออง ลูกจ้างชั่วคราว ปวส. 084890xxxx
637 นายญาณวัฒน์ แก้วสองดวง ครู 000.00 - คหกรรมศาสตร์ ปฏิบัติงxxxx 095-4208581
638 นายฐะนะพงค์ หวันหมัด ครู ปทส. xxxx
639 นายณรงค์ชัย แชเชือน ครู ปริญญาตรี 082274xxxx kiw0072014@gmail.com
640 นายณรงค์ศักดิ์ รัตนบุรี ครูพิเศษสอน ปริญญาตรี เกษตรกลวิธาน xxxx
641 นายณัฎฐชัย รัศมีสุวรรณ์ ครู ครูชำนาญการ ป.โท เครื่องกล 080865xxxx
642 นายณัฐชัย ไตรเมศ ครู ปริญญาตรี 081979xxxx nat_090819@hotmail.com
643 นายณัฐพล นิชานนท์ พนักงานราชการ (ครู) ปริญญาตรี เครื่องมือกล xxxx
644 นายณัฐพล ผลความดี ครูพิเศษสอน ปริญญาตรี วิศวกรรมแมคคาทรอนิส์ xxxx
645 นายดำรง ล่ำล่อง เจ้าหน้าที่ธุรการ ปริญญาตรี พลศึกษา xxxx
646 นายตรียศ วงศ์ไตรทิพย์ เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ ไม่มี ไม่ระบุ เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ 087486xxxx earthvampire91@hotmail.com
647 นายทรงฤทธิ์ เพ็งหนู ครูพิเศษสอน ปริญญาตรี พลศึกษา xxxx
648 นายทรงวุฒิ ชูเสือหึง ครู 930 ครูชำนาญการ วิชาชีพ 089-797-xxxx wut_thongwat@yahoo.com
649 นายทวิพจน์ บุญเหลือ ครู 720 - วิชาชีพ 081-728-xxxx Pot_18@hotmail.com
650 นายทวีศักดิ์ รัตนมโน พนักงานรักษาความปลอดภัย 340 - - 083-538-xxxx -

จำนวนบุคลากร ทั้งสิ้น 972 คน

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 73 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 36.50

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 195 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 97.50

วิทยาลัยเทคนิคสิชล 79 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 39.50

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 0 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 149 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 74.50

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 0 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 1 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50

สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1 0 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 146 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 73.00

วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 87 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 43.50

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 1 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 237 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 118.50

เอกสารอ้างอิง

เอกสารประกอบข้อมูลบุคลากร ท่านสามารถ download ได้ตามต้องการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (Institute of Vocational Education Southern Region 1 )

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
157 หมู่ 3 ตำบล นาสาร อำเภอพระหรม จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000
0945952449 , 075-450482 075-450483 veis1.11@gmail.com www.veis1.ac.th